Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp. | Just another WordPress site


Nadesz³y wakacje, a wraz z nimi przyjemny okres odpoczynku od wiêkszo¶ci codziennych obowi±zków jakimi byli¶my zajêci przez ostatnie 10 miesiêcy.
Teraz czas na zmianê trybu ¿ycia, wykorzystanie letniej pogody, ciep³ej wody, ruch na powietrzu, wyjazd nad morze, jezioro, w góry.
Redakcji Gim 21 i Administratorowi naszej strony te¿ nale¿± siê wakacje i dlatego
og³aszamy przerwê
w aktualizacji strony internetowej
Gimnazjum i Szko³y Podstawowej nr 21
do 4 wrze¶nia 2017r.

¯yczymy przyjemnych i pe³nych wra¿eñ wakacji!

Przed nami czas wypoczynku i zabawy. Wielu z Was wyjedzie odpoczywaæ nad wodê. Pamiêtajcie aby ten okres spêdziæ bezpiecznie.
Bezpieczny wypoczynek nad wod± jest zbiorem zasad jakie powinny byæ przestrzegane podczas letniego wypoczynku. Respektowanie ich pozwoli wszystkim mi³o spêdziæ ten czas w sposób aktywny i powróciæ zdrowo do domu.
W okresie letnim chêtnie bêdziecie korzystali z ró¿nych k±pielisk, pamiêtajcie, ¿e woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, mo¿e byæ gro¼nym i niebezpiecznym ¿ywio³em.
Ku przestrodze i dla Waszego bezpieczeñstwa prezentujemy poni¿ej dwa filmy edukacyjne pokazuj±ce zasady zachowania siê podczas pobytu nad wod±, w wodzie oraz w ³odzi lub kajaku. Byæ mo¿e dziêki tym informacjom uda Ci siê komu¶ pomóc, uratowaæ ¿ycie lub przestrzec o gro¿±cym niebezpieczeñstwie.

Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Film pod patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej
Bezpieczne wakacje nad wod±,
film edukacyjny portalu
“Bezpieczni Razem” i Urzêdu Miasta Szczecin
Poni¿ej tak¿e kilka wskazówek i zasad dla osób planuj±cych wypoczynek nad wod±:
Poka¿/ukryj zasady bezpiecznej k±pieli:

W tegorocznym egzaminie gimnazjalnym zajêli¶my

3 miejsce w Gorzowie

w te¶cie z jêzyka polskiego zajêli¶my
1 miejsce w Gorzowie
w¶ród szkó³ publicznych – 78,4 punktów %.

Pe³na informacja w tabelce poni¿ej.
Do tegorocznego egzaminu gimnazjalnego przyst±pi³o oko³o 344 000 uczniów III klas gimnazjum.
Egzamin gimnazjalny przeprowadzony by³ od 19 do 21 kwietnia 2017 r.
Zadania we wszystkich arkuszach sprawdza³y, w jakim stopniu gimnazjali¶ci opanowali wymagania ogólne i szczegó³owe z zakresu dziewiêciu przedmiotów egzaminacyjnych okre¶lone w podstawie programowej kszta³cenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego.
Wyniki tegorocznego egzaminu pokazuj±, ¿e uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z jêzyka polskiego, które sprawdza³o umiejêtno¶æ odbioru tekstów kultury i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Wiêkszo¶ci gimnazjalistów nie przysporzy³o równie¿ problemów zadanie z wiedzy o spo³eczeñstwie sprawdzaj±ce umiejêtno¶æ wykorzystania i tworzenia informacji.
Egzamin wskaza³ równie¿ umiejêtno¶ci, które gimnazjali¶ci opanowali s³abiej.
W czê¶ci humanistycznej z jêzyka polskiego trudno¶æ sprawi³o uczniom miêdzy innymi zadanie sprawdzaj±ce funkcjonalne wykorzystanie wiadomo¶ci z zakresu ¶wiadomo¶ci jêzykowej, a z historii i wiedzy o spo³eczeñstwie zadanie dotycz±ce chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okaza³o siê zadanie geometryczne, wymagaj±ce analizy informacji zawartych w jego tre¶ci oraz skorzystania z w³asno¶ci k±tów wierzcho³kowych i przyleg³ych, a z fizyki – zadanie dotycz±ce zastosowania do obliczeñ zwi±zku miêdzy mas±, gêsto¶ci± i objêto¶ci± cia³a sta³ego.
Rozwi±zania zadañ otwartych z egzaminu gimnazjalnego z matematyki zosta³y ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie). Po raz pierwszy za pomoc± tego systemu sprawdzano równie¿ rozwi±zania zadañ uczniów ze specyficznymi trudno¶ciami w uczeniu siê.
Egzaminatorzy, korzystaj±c ze skanów prac uczniów i ze specjalnego oprogramowania (scoris©Assessor), ocenili na ekranach komputerów poprawno¶æ rozwi±zañ oko³o miliona zadañ.
W sesji e-oceniania wziê³o udzia³ 1305 egzaminatorów.

 
j.niem. podst.
j.niem. rozsz.
j.ang. podst
j.ang. rozsz.
historia/WOS
j.polski
przyrodnicze
matematyka
¶rednia
Gimnazjum nr 21
48,7%
77,4%
61,4%
65,6%
78,4%
58,6%
51,9%
¶rednia Gorzowa
57,8%
50,7%
73,1%
54,4%
60,9%
71,5%
54,3%
49,1%

Uczniom klas trzecich oraz ich nauczycielom, a szczególnie jêzyka polskiego, Pani Barbarze Ewert, Pani Annie Wardyn i Pani Ma³gorzacie Goñciarskiej – Ko³tun sk³adamy serdeczne gratulacje.

Uczniowie z naszej szko³y brali udzia³ w nagraniu p³yty o okazji 760-lecia Gorzowa (klasy I- IV).
Premiera tej p³yty odbêdzie siê 1 lipca o 20;30 na scenie Dni Gorzowa zlokalizowanej na nadwarciañskich b³oniach.
Obok mo¿na zobaczyæ ok³adkê premierowej p³yty CD, a poni¿ej fragment utworu “I love you Gorzów” za¶piewanego przez zespó³ Lamoro¿ce, który wyst±pi³ w nastêpuj±cym sk³adzie:
Dominika Baran, Ala Chorzêpa, Antonina Chudy, Anna Jab³oñska, Martyna Jewiak, Anna Kalina, Alicja Kowalczyk, Karolina Kujawa, Ma³gorzata £±tkowska, Ola Ma³ycha, Maja Mioduszewska, Julia Przybylska, Hanna Skupiñskal, Maja ¦migielska, Ola Szczepañska, Filip Wieczorek, Aleksandra W³odarczyk, Aleks Wróblewski, Bartosz Zienkiewicz.
this will be replaced with flashTekst: pani Anna Kreczyñska

Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
22 czerwca naukê w Gimnazjum nr 21 ukoñczy³ jeden z najzdolniejszych informatycznie i jêzykowo uczniów w historii szko³y, Nikodem Nowak.
Ten sam, który jest tak¿e laureatem wojewódzkim z jêzyka angielskiego co pomaga mu w komunikacji na forach gier komputerowych.
Nikodem specjalizuje siê w modyfikacji gier komputerowych tworz±c nowe zjawiska, sposoby i drogi pokonywania poziomów. Oto co mówi o sobie:
Zacz±³em tworzyæ poziomy z ciekawo¶ci – jak to jest zrobione? Czemu to tak dzia³a? Pierwsz± gr± do jakiej tworzy³em poziomy by³ Portal 2, ze wzglêdu na prosty edytor. Pó¼niej nauczy³em siê bardziej skomplikowanej wersji tego edytora (Hammer World Editor). W nim odtworzy³em ca³y teren Gimnazjum 21 (na tej mapie przeprowadzi³em tak¿e turnieje szkolne) do gry Counter-Strike: Source, oraz tworzy³em krótkie, ma³o kompleksowe mapy do gry Half-Life 2.
W ten sposób nauczy³em siê silnika tych gier w niemal 100%, wiêc stwierdzi³em, ¿e czas zrobiæ co¶ wiêkszego ni¿ tylko zwyk³e, krótkie mapy. Tak powsta³ plan na BOAT-LESS. Skontaktowa³em siê z kilkoma do¶æ wa¿nymi lud¼mi w spo³eczno¶ci modyfikacji gier z serii Half-Life, dosta³em od nich pliki niezbêdne do pracy, i zacz±³em!
Aktualnie skoñczone jest oko³o 65% procesu tworzenia gry, ale nie spieszê siê jako¶ bardzo – wyznajê zasadê, ¿e gra powinna staæ siê dostêpna dla innych dopiero wtedy, gdy bêdzie na to gotowa.


BOAT-LESS to modyfikacja gry Half-Life 2 polegaj±ca na przeprojektowaniu rozdzia³u “Niebezpieczne Wody”.
W tym oryginalnym rozdziale gracz porusza siê czym¶ w rodzaju poduszkowca, natomiast w BOAT-LESS poduszkowiec ten jest niedostêpny. Modyfikacja zawiera rozszerzone, powiêkszone, a nawet nowe poziomy w rozdziale. Ponadto w grê wchodzi te¿ nowa muzyka, nowi aktorzy podk³adaj±cy g³os dla postaci, nowi przeciwnicy, oraz nowa fabu³a (wierna swojej podstawowej wersji).
Celem BOAT-LESS jest od¶wie¿enie oryginalnego rozdzia³u “Niebezpieczne Wody”, jednocze¶nie daj±ce mo¿liwo¶æ cieszenia siê z rozdzia³u dla graczy, którym nie podoba³a siê jazda poduszkowcem.
Premiera modyfikacji nast±pi w tym roku.
Oto strona modyfikacji na popularnym portalu internetowym z modyfikacjami gier: http://www.moddb.com/mods/boat-less
¯yczymy Nikodemowi sukcesów w tej dziedzinie licz±c, ¿e w przysz³o¶ci sami zagramy w grê przez Niego napisan±.

21 czerwca 2017 roku, w ¶rodê, w Zespole Szkó³ nr 21 odby³ siê Dzieñ Sportu.
O godz. 9.00 na boisku szkolnym otworzy³a go Pani Dyrektor Iwona Turczyñska, któr± rado¶nie powitali¶my. Najbardziej ucieszy³y siê najm³odsze dzieci, które najliczniej przyby³y w tym dniu.
Na pocz±tku zostali nagrodzeni uczniowie, którzy wyró¿nili siê sportowymi uzdolnieniami podczas spartakiadowych zmagañ w ró¿nych dyscyplinach sportowych: gry i zabawy z pi³k± no¿n±, unihokej, tenis sto³owy, pi±tki pi³karskie ch³opców, lekkoatletyka, i wiele innych.
Serdecznie gratulujemy im wysokich wyników i ¿yczymy powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich umiejêtno¶ci oraz osi±gania sukcesów.
Na boiskach szkolnych ka¿dy móg³ znale¼æ co¶ dla siebie. Dla najm³odszych dzieci z klas I-III szko³y podstawowej, przygotowane zosta³y ró¿ne konkurencje na hali sportowej. Mog³y skakaæ przez przeszkody, pokonaæ tor przeszkód, rzucaæ woreczkami i obrêcz± do celu, wykazaæ siê zwinno¶ci± i sprawno¶ci± ogóln±.
Pozostali uczniowie szko³y podstawowej i gimnazjum mogli sprawdziæ siê w skoku wzwy¿, strzelali pi³k± do bramki, rzucali do kosza oraz odbijali pi³kê siatkow± w marszu.
Na boisku pi³karskim przez ca³y czas trwa³ turniej w pi³kê no¿n±. Mecze mimo rekreacyjnego charakteru by³y zaciête, dru¿yny nie dawa³y za wygran± i walczy³y o zwyciêstwo.
Na zakoñczenie odby³o siê losowanie nagród w¶ród uczniów, którzy zaliczyli udzia³ we wszystkich konkurencjach.
Dzieñ Sportu przypomina, ¿e warto dbaæ o swoj± kondycjê fizyczn±, zdrowie i szczup³± sylwetkê poprzez uprawianie sportu. Zamiast ogl±daæ telewizjê, zabijaæ czas przed komputerem, lepiej wyj¶æ pobiegaæ czy pograæ w jak±¶ grê zespo³ow±. Wtedy utrzymuje siê dobry nastrój i spala siê zbêdne kaloriê, co poprawia zdrowie. Uprawianie sportu czasami jest postrzegane jako d±¿enie do doskona³o¶ci, a we wspó³czesnym ¶wiecie wielu z nas chce byæ idealnym. Warto pod±¿aæ za mod± na zdrowie i robiæ co¶ wiêcej, ruszaæ siê, ni¿ marnowaæ czas, prowadz±c jedynie konsumpcyjny styl ¿ycia.
Dobrze, ¿e szko³a organizuje co roku Dzieñ Sportu i przypomina o dbaniu o swoje zdrowie a tak¿e kondycjê fizyczn±.

Tekst: Redakcja, zdjêcia Kajetan Olek i Redakcja

Za kilka dni zakoñczymy lekcje i rozstaniemy siê na okres wakacji tak¿e z ksi±¿kami u¿ywanymi na co dzieñ do nauki.
Na kolejny rok szkolny 2017/2018 musimy zaopatrzyæ siê w nowe podrêczniki, które uczniowie otrzymuj± za darmo z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do kupienia s± tylko ksi±¿ki do religii!

Zapraszamy do dzia³u “Podrêczniki” z pe³nym wykazem ksi±¿ek, ich autorów i wydawnictw, jakie powinny znale¼æ siê w obowi±zkowym zestawie pomocy naukowych ka¿dego ucznia od 1 wrze¶nia 2017 roku.
Prezentowane zestawienie pochodzi od nauczycieli ucz±cych w naszej szkole, którzy w przysz³ym roku wymagaæ bêd± wiedzy zawartej miêdzy innymi w opisanych podrêcznikach.
W razie w±tpliwo¶ci prosimy o zasiêganie pomocy u nauczycieli przedmiotów obecnych codziennie w szkole oraz posiadanie wydruku potrzebnych ksi±¿ek znajduj±cych siê na podstronie “Podrêczniki”.

13 czerwca 2017 roku w Gorzowskiej Filharmonii Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki wrêczy³ 112 wybitnie uzdolnionym uczniom gorzowskich szkó³ stypendia naukowe i artystyczne.
Podczas uroczysto¶ci powiedzia³: Jestem przekonany, ¿e bêdziecie wzrastaæ, odkrywaj±c kolejne poziomy wiedzy, a otrzymane stypendia bêd± temu sprzyjaæ. Gratulujê Wam pasji, bez której nie osi±gnêliby¶cie tak wiele. Nie sta³oby siê to tak¿e bez pomocy Waszych twórczych nauczycieli, którym szczególnie gratulujê. Gratulujê osi±gniêæ Wam drodzy uczniowie, Waszym nauczycielom, dyrektorom i rodzicom, na których twarzach ma prawo go¶ciæ dzi¶ u¶miech, rado¶æ i duma.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e uczniowie naszego gimnazjum, Pawe³ Lis i Nikodem Nowak, odebrali stypendia naukowe i przyjêli gratulacje z r±k Prezydenta Jacka Wójcickiego.
Ch³opcy reprezentowali nasze gimnazjum w konkursach, które wymaga³y d³ugotrwa³ego i starannego przygotowania siê. Dziêki ciê¿kiej pracy w pe³ni zas³u¿yli na wyró¿nienie. Gratulujemy!

Notatka: pani Ma³gorzata Goñciarska-Ko³tun

Dnia 22 maja 2017 roku rozpoczê³y siê nasze zmagania w mini pi³ce no¿nej dziewcz±t w kategorii szkó³ podstawowych.
Pierwsze rozgrywki odby³y siê w Gorzowie w Szkole Podstawowej nr 13. Grupa nasza zajê³a II miejsce i awansowa³a wspólnie ze Szko³± Podstawow± nr 10 do pó³fina³ów wojewódzkich.
Do Ciborza na rozgrywki pojecha³y¶my 5 czerwca 2017. Tam ju¿ nie by³o tak ³atwo, spotkali¶my zawodniczki profesjonalnie przygotowane do gry. Wylosowa³y¶my trudn± grupê, ale zapa³ i duch do walki by³ olbrzymi.
Okaza³o siê, ¿e w naszej grupie wygra³y¶my wszystkie mecze. Miêdzyrzecz przegra³ z nami 2:0, Sulêcin 4:2, Miêdzylesie 3:0 i tym samym wysz³y¶my z grupy na pierwszej pozycji. W meczu fina³owym uleg³y¶my Strzelcom Krajeñskim 1:3. Dziewczyny wiedzia³y, ¿e mamy ju¿ awans do fina³u wojewódzkiego i do meczu podesz³y bez wiêkszego zaanga¿owania.
Fina³, to ju¿ ciekawsza bajka. Mia³ miejsce 9 czerwca 2017 roku równie¿ w Ciborzu. Mia³y¶my nie za wiele czasu na regeneracjê, ale szczê¶cie nas nie opuszcza³o.
Nastêpne 8 najlepszych dru¿yn z województwa lubuskiego. Wylosowa³y¶my ciê¿k± grupê.
W pierwszym meczu uleg³y¶my trenuj±cej dru¿ynie ze S³awy 4:0. Dziewczyny nie za³ama³y siê, wrêcz zapa³a³y odegraniem siê w nastêpnym meczu, w którym pokona³y Miêdzylesie 1:0. Trzeci mecz to remis 1:1 z dru¿yn± z Bobrowic. Rado¶æ by³a niezmierna, bo awansowa³y¶my do ¶cis³ego pó³fina³u.
W meczu pó³fina³owym pokona³y¶my Trzebiechów 1:0 i wiedzia³y¶my, ¿e medale s± ju¿ nasze.
Fina³ to ponowny mecz z dru¿yn± ze S³awy. Uleg³y¶my 1:2, ale poziom meczu by³a du¿o wy¿szy ni¿ podczas pierwszego spotkania, a trzeba zaznaczyæ, ¿e walczy³y¶my z dziewczynami trenuj±cymi systematycznie dwa razy w tygodniu.
II miejsce w województwie lubuskim jest wielkim sukcesem dla naszej szko³y, a przede wszystkim dla m³odych pi³karek z naszej szko³y.
Szko³ê nasz± reprezentowa³y: Anita Kardynia, Martyna Staszek, Patrycja Klimuntowska, Karolina Michalik, Marta Mako¶, Maja Mocior, Aleksandra Biernat, Nikola Janiak, Hanna Walczak, Dominika Tokarska.
Do zawodów przygotowa³a uczennice pani Agnieszka £uczyk, nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkó³ nr 21.

Relacja: pani Agnieszka £uczyk

Zapraszamy na ekskluzywny wywiad z Bartkiem Zmarzlikiem, ¿u¿lowcem Stali Gorzów, reprezentantem Polski na ¿u¿lu, indywidualnym mistrzem ¶wiata juniorów, 4-krotnie dru¿ynowym mistrzem ¶wiata juniorów, dru¿ynowym mistrzem Polski seniorów, 6-krotnym uczestnikiem Grand Prix, zwyciêzc± w zawodach Grand Prix w Gorzowie, wielokrotnym medalist± ró¿nych zawodów ¿u¿lowych krajowych i miêdzynarodowych, przeprowadzony przez uczennice Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp..

Redakcja Gim.21: Jak do tego dosz³o, ¿e rozpocz±³e¶ swoj± przygodê z ¿u¿lem?
Bartek Zmarzlik: Kiedy¶ by³em z mam± w sklepie, w pobli¿u mojego domu. Znalaz³em tam ulotkê ze zdjêciem ¿u¿lowców. Zapyta³em co to jest ten ¿u¿el?, a mama odpowiedzia³a, ¿e jak bêdê chcia³ to pójdziemy ca³± rodzin± na mecz ¿u¿lowy. Poszli¶my razem z tat± i dziadkiem. Adrian Cyfer by³ ju¿ wtedy zawodnikiem. Wiecznie zadawa³em sobie pytania: dlaczego on taki ma³y jak ja ju¿ je¼dzi przed wielk± publiczno¶ci± i ¶ciga siê ze swoimi rówie¶nikami, a ja nie? A jako, ¿e zawsze mieli¶my jakie¶ motocykle na podwórku, to spróbowali¶my sami jazdy w kó³ko i takim sposobem je¿d¿ê do dnia dzisiejszego.
Red.: Czy od pocz±tku my¶la³e¶ o sporcie ¿u¿lowym jako o swoim przysz³ym zawodzie?
B.Z.: Nie my¶la³em o tym w sensie sta³ego zawodu, jedynie bardzo fascynowa³o mnie to, ¿e mo¿na rywalizowaæ z rówie¶nikami w¶ród publiczno¶ci i jest przy tym dobra zabawa. To jest mój priorytet do dzi¶. Sprawia mi to ogromn± rado¶æ i zabawê.
Red.: Jakie masz wspomnienia ze swoich pierwszych zawodów i mo¿e wiesz, kiedy siê odby³y?
B.Z.: Nie, ale tata pokazywa³ mi niedawno nagrania jak je¼dzi³em w pokazówce. Wtedy jeszcze nie posiada³em licencji i by³o to w Czêstochowie, kiedy mia³em chyba 8 czy 9 lat. Spiker zaprosi³ mnie na ¶rodek stadionu i zapyta³, co bym chcia³ osi±gn±æ. Powiedzia³em, ¿e chcê byæ na pierwszym miejscu. To najbardziej utkwi³o mi w pamiêci.
Red.: Kiedy wygra³e¶ pierwsze zawody i co wtedy czu³e¶?
B.Z.: Nie pamiêtam kiedy to by³o, ale pierwsze, które mi utkwi³y w pamiêci odby³y w 2014 roku, gdy wygra³em Grand Prix w Gorzowie. Do dzi¶ mam mi³e wspomnienia z tego dnia.
Red.: Jak wspominasz swoje przej¶cie ze szkó³ki ¿u¿lowej w Wawrowie do klubu Stal Gorzów?
B.Z.: To by³o wymuszone. Mój brat je¼dzi³ ju¿ by³ w Stali, a tata nie móg³ siê rozdwoiæ z opiek± nad nami. Gdy mia³em 13 lat, za zgod± Stanis³awa Chomskiego, obecnego trenera Stali, umo¿liwiono mi trenowanie wraz ze starszymi kolegami i dziêki temu szybciej pozna³em prawid³ow± technikê jazdy i panowanie nad motocyklem.
Red.: Zdoby³e¶ wiele medali. Który z nich i dlaczego jest dla ciebie najwa¿niejszy?
B.Z.: Na pewno medale dru¿ynowych mistrzostw Polski ze Stal± oraz dru¿ynowe mistrzostwa ¶wiata z reprezentacj± Polski. Z indywidualnych: br±zowy medal z mistrzostw ¶wiata z roku 2016 z Grand Prix i z³oty medal mistrzostw ¶wiata juniorów. To by³y na pewno cztery moje najlepsze imprezy, które dobrze wspominam.
Red.: Jeste¶ ju¿ seniorem, czy to co¶ zmieni³o?
B.Z.: Szczerze mówi±c, du¿o my¶la³em przed sezonem o przej¶ciu do seniorskim ju¿ wieku. Staram siê z tego wywi±zaæ na torze, wiadomo, jest trochê trudniej po przej¶ciu z wieku juniora na seniora, ale ka¿dy to przechodzi i teraz dotyczy to mnie. Muszê to jako¶ elastycznie przej¶æ i my¶lê, ¿e dam sobie radê.
Red.: Co czujesz ustawiaj±c siê na linii startu przed wy¶cigiem?
B.Z.: My¶lê o tym, ¿eby jak najszybciej wygraæ dojazd do pierwszego ³uku i przede wszystkim ¿eby daæ rado¶æ kibicom Stali Gorzów, wygrywaj±c ca³y bieg. Jest to mój podstawowy cel, znale¼æ siê szybko z przodu i uciekaæ.
Red.: W którym momencie wy¶cigu towarzyszy Ci najwiêkszy stres i wzrasta poziom adrenaliny?
B.Z.: Stres? Raczej nie, ale adrenalina jest potrzebna by zmobilizowaæ organizm do wyprzedzenia kogo¶ na pó³metku, mo¿e przed met±, a najlepiej kiedy wyje¿d¿a siê przed prowadz±cego zawodnika i zamienia pozycjami. To jest jeden z fajniejszych momentów, najwiêksza dla mnie fascynacja.
Red.: Czy kiedykolwiek zw±tpi³e¶ w swoje umiejêtno¶ci i chcia³e¶ zrezygnowaæ z tego sportu?
B.Z.: Nie, poniewa¿ moim zdaniem póki walczysz – jeste¶ zwyciêzc±. Nie wolno siê poddawaæ i zawsze trzeba dawaæ z siebie wszystko, ¿eby realizowaæ swoje cele i za³o¿enia.
Red.: Co siê musi wydarzyæ, ¿eby¶ móg³ powiedzieæ, ¿e jeste¶ spe³nionym sportowcem?
B.Z.: My¶lê, ¿e musi siê jeszcze du¿o wydarzyæ. Tymczasem jako sportowiec zawsze chcê osi±gaæ jak najwiêcej tytu³ów i mistrzostw. Nie bêdê tego ukrywa³: ka¿dy do tego d±¿y, ja tak¿e.
Wywiad przeprowadzi³y: Aleksandra Ziembakowska i Aleksandra Zmora.
Zdjêcia: Aniela Borowczyk

W ¶rodê, 08 czerwca 2017 r., w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Taczaka 1 w Gorzowie Wlkp., odby³ siê wernisa¿ Miejskiego Konkursu Plastycznego

“Moje Miasto – Moja Rodzina”

Spo¶ród 215 prac, jakie wp³ynê³y na konkurs, jury nagrodzi³o 21 prac, a wyró¿ni³o 30.
Dzieci z gorzowskich przedszkoli i szkó³ namalowa³y piêkne kolorowe prace o tematyce naszego piêknego miasta Gorzowa i swojej rodzinie.
Nagrody i wyró¿nienia wrêcza³a wicedyrektor, pani Danuta P³awska oraz pani Krystyna Burak.
Konkurs ten, by³ ¶ci¶le powi±zany z piêknem krajobrazu i architektury Gorzowa. Wybór najlepszych prac by³ bardzo trudny. M³odzi arty¶ci prezentowali bowiem odwa¿ne, twórcze pomys³y przedstawienia ulubionych miejsc odwiedzanych przez rodzinê w naszym mie¶cie. Prace s± niezwykle kolorowe, ciep³e i pogodne. Jednocze¶nie emanuje z nich dzieciêcy temperament i chêæ stworzenia czego¶ oryginalnego, niepowtarzalnego.
Inicjatork± tego konkursu z okazji 760-lecia miasta Gorzowa jest pani Krystyna Burak, prowadz±ca zajêcia Ko³a Plastycznego dla klas I – III w Szkole Podstawowej nr 21.
Prace mo¿na ogl±daæ codziennie w Ma³ej Galerii na pierwszym piêtrze.
Serdecznie zapraszamy!
Relacja i zdjêcia: pani Krystyna Burak

Dnia 5 czerwca 2017 r. uczniowie z klasy IIIa byli na wycieczce w Owczogrodzie w Rudnicy.
To by³a nasza najpiêkniejsza wycieczka – stwierdzi³y jednomy¶lnie dzieci.
Pogoda nam dopisa³a, by³a wymarzona, w sam raz na wycieczkê!
Owczogród w Rudnicy to fantastyczny pomys³ na szerzenie wiedzy dotycz±cej hodowli owiec i psów pasterskich. Uczyli¶my siê szacunku dla zwierz±t i otaczaj±cej przyrody. Oprócz edukacji, podczas warsztatów rozwijali¶my zmys³ artystyczny. Na pocz±tku programu wycieczki karmili¶my jagni±tka mlekiem z butelek. Potem ogl±dali¶my pokaz zaganiania owiec przez psa pasterskiego do zagrody. Nastêpnie przyst±pili¶my do prania i wyczesywania we³ny.
W³a¶cicielka Owczogrodu zaprosi³a nas na zajêcia artystyczno-plastyczne w kreatywnej owczarni, gdzie lepili¶my z modeliny owieczki i misie, które zabrali¶my na pami±tkê.
Na koniec odby³o siê ognisko i pieczenie kie³basek oraz zabawy ruchowe w s³omianym labiryncie. By³o super!

Relacja i zdjêcia: pani Krystyna Burak

3 czerwca w naszej szkole zorganizowany zosta³

Festyn Rodzinno – Osiedlowy
Nie zawiod³a piêkna i s³oneczna pogoda.
Motywem przewodnim Festynu by³a 760 rocznica za³o¿enia Gorzowa Wlkp. co mia³o swoje odzwierciedlenie podczas rozwi±zywania zagadek historycznych, w dominuj±cych kolorach ubiorów nawi±zuj±cych do barw flagi miasta, przypomnieniu kultowych zabaw z gorzowskich podwórek na przestrzeni wieków czy te¿ w nowym muralu na ¶cianie hali sportowej, którego autorem jest Maciek £uczyk.
Bawili¶my siê wspólnie od godz. 10.00 do 14.00.
Ju¿ od godziny 9 rano w sobotê mieszkañcy z ca³ego osiedla przybywali na boiska sportowe Zespo³u Szkó³ nr 21. Zbiera³y siê równie¿ chêtne osoby by pomagaæ w rozk³adaniu sto³ów, krzese³. Rozstawiono ró¿ne stoiska. Nad ca³o¶ci± prac czuwa³ pan Roman, dyrektor gospodarczy szko³y.
Ju¿ na pocz±tku Festynu mieli¶my przyjemno¶æ go¶ciæ prezydenta Gorzowa Wlkp, pana Jacka Wójcickiego, i radn± Rady Miasta pani± Gra¿ynê Wojciechowsk±, którzy docenili nasze starania wpisania siê w miejskie obchody rocznicowe za³o¿enia miasta Gorzowa Wlkp. podziwiaj±c przy okazji integracjê rodziców, nauczycieli i dzieci podczas wspólnej zabawy. Pan Prezydent spróbowa³ przygotowanych potraw i wzi±³ udzia³ w szkoleniu judo udzielaj±c przy okazji kilku wywiadów; redakcji Kuriera 21 oraz lokalnej rozg³o¶ni Radia Gorzów, którego dziennikarze tak¿e byli obecni na naszym Festynie.
£amig³ówki logiczne, historyczne, matematyczne, malowanie twarzy, sprzeda¿ najró¿niejszych rzeczy. Nie zabrak³o oczywi¶cie jedzenia. Grillowane miêso u pana Tomka i Mariusza, ciasto i s³odycze u pani Hani, Gra¿yny i Teresy, kawa i herbata u Pañ ze sto³ówki, wata cukrowa oraz sklepikowe pyszno¶ci z którymi wyszed³ pan Bogdan. Dla wszystkich przygotowano grochówkê z kot³a. We wszystkim w czym mogli pomagali uczniowie. Zaanga¿owali siê w to najmocniej jak potrafili.
Pan Adam jako konferansjer prowadzi³ zabawê, przedstawia³ wydarzenia, zapowiada³ atrakcje, maj±c razem z panem Irkiem nadzór nad stron± muzyczn± i nag³o¶nieniem.
Przygotowana scena muzyczna przez panów Henryka i Krzysztofa co chwilê wype³nia³a siê utalentowanymi wokalistami i zespo³ami ¶piewaj±cymi piosenki z festiwali szkolnych mijaj±cego roku szkolnego
Jak co roku zorganizowano ró¿ne konkurencje sportowe dla dzieci i m³odzie¿y. Skoki przez skakankê, gra w “klasy”, “zo¶ka”, wy¶cigi “kapsli”, “sznur”. By³o przy tym du¿o ¶miechu i zabawy. Na bocznym boisku znajdowa³a siê dmuchana zje¿d¿alnia, trampolina i arena do walk gladiatorów. Kolejka chêtnych nie mia³a koñca.
Obok mo¿na by³o pobawiæ siê kolorami tworz±c autorskie kompozycje i obrazy.
Go¶cie przyprowadzili swoje zwierzêta, które ka¿dy podziwia³. Niektóre by³y ¶mieszne i puszyste, a inne zabawne i g³o¶ne. Mogli¶my zrelaksowaæ siê w objêciach terapeutycznego labradora przy udziale pani Jadwigi..
W samym ¶rodku pani Agnieszka poprowadzi³a taniec zumbê. Tañczyli wszyscy chêtni. By³y kilka uk³adów. Uczestnicy wybierali sobie taniec, poznawali uk³ad choreograficzny i na¶ladowali ruchy prowadz±cej. Zaprezentowa³y siê równie¿ dziewczynki klas 3 szko³y podstawowej w uk³adzie tañca zespo³owego i w pokazie gimnastycznym. Na zaproszenie pana Tomka przybyli judocy, którzy zaprezentowali na tatami rozgrzewkê w tej dyscyplinie sportu, a nastêpnie techniki rzutów, trzymañ i d¼wigni.
Na boisku do pi³ki rêcznej mogli¶my zobaczyæ mecz rodziców przeciwko uczniom. Sêdziowa³ pan Wojtek.
Przez ca³y okres trwania Festynu odbywa³y siê biegi memoria³owe w ró¿nych kategoriach wiekowych imieniem pani Ewy Józefowicz, ponad 20-letniej dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 21 zmar³ej w sierpniu 2015 roku. Inicjatorem i organizatorem tej konkurencji by³ nauczyciel wf-u, pan Roman, który zadba³ o podium, medale, dyplomy, puchary, plastrony, przygotowa³ profesjonalne miejsce startu i oznakowa³ trasê biegu. W sekretariacie zawodów obecna by³a pani Irena.
Dekoracji dokonywa³y obecne panie Dyrektorki.
Odwiedzili nas równie¿ przedstawiciele klubu ¿u¿lowego Stal Gorzów przywo¿±c ze sob± prawdziwy motocykl ¿u¿lowy prezentuj±c jego wygl±d, budowê i pracê silnika.
Ca³o¶æ zosta³a przygotowana wed³ug scenariusza pana Mieczys³awa, a za koordynacjê zespo³ów zadaniowych odpowiada³a pani Kasia.
To wydarzenie mo¿e byæ potwierdzeniem, ¿e szko³a nie oznacza jedynie nauki, sprawdzianów, zadañ domowych czy ciê¿kich plecaków wypchanych podrêcznikami i zeszytami. W szkole zawieramy przyja¼nie, a dziêki ciekawym ludziom nas otaczaj±cych czasami ¶wietnie siê w niej bawimy na ró¿nych imprezach. Jedn± z nich by³ w³a¶nie ten Festyn.
Tekst, zdjêcia i grafika komputerowa: Redakcja Gim21

Dnia 27 maja 2017 roku na scenie letniej teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. odby³y siê
Jubileuszowe XXV Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej im. Piotra Frankowa
“Kresowiana 2017”
Organizatorem tych spotkañ jest:
– Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.
– Gorzowski Oddzia³ Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo – Wschodnich
Tradycyjnie nasz± szko³ê reprezentowa³ zespó³ wokalny “OK” w sk³adzie:
Ma³gorzata Mielnik, Aniela Borowczyk, Julia Latour i Karolina Michalik.
Nasze dziewczyny i tym razem odnios³y sukces.
Zdoby³y tytu³ Laureata Konkursu i otrzyma³y Puchar Wojewody Lubuskiego dla najlepszego zespo³u wokalnego.
W tym roku pod nieobecno¶æ pani Magdy Jankowskiej, zespó³ do wystêpu przygotowa³ pan Adam Musia³owski. Gratulujemy!

24 maja2017 roku w naszej szkole obchodzili¶my

Europejski Dzieñ Parków Narodowych
. Z tej okazji uczniowie klas iv-vi wziêli udzia³ w konkursie “Poznajemy park narodowy Uj¶cie Warty”.
W pierwszym etapie konkursu uczniowie wykonali dowoln± technik± plakat o parku narodowym Uj¶cie Warty.
W drugim trzyosobowa dru¿yna rozwi±za³a quiz wiedzy.
Baz± informacji dla uczniów przygotowuj±cych siê do konkursu by³a oficjalna strona internetowa parku www.pnujsciewarty.gov.pl.
Uczestnicy konkursu wykazali siê du¿± wiedz± ogóln± i zaanga¿owaniem. Doskonale rozpoznali gatunki ro¶lin i zwierz±t wystêpuj±cych w parkach.
Wyniki konkursu:
1 miejsce:
klasa 6b zdoby³a 18 punktów – reprezentantki: Ada Piaskowska i Julia Matusiak, plakat wykona³a Ada Piaskowska.

2 miejsce:
klasa: 4b zdoby³a 17 punktów – reprezentanci: Eliza Chmiel, Michalina Krêpeæ, Sebastian Kasprzak, plakat wykona³y: Anna Piechowiak, Alicja Kowalczyk, Kornelia P³aza
klasa 4a zdoby³a 17 punktów – reprezentanci: Maciej Nowak, Pola Florczuk, Kacper Michalak, plakat wykona³y: Aleksandra Ma³ycha i Wiktoria Guz
klasa 6a – zdoby³a 17 punktów-reprezentanci: Maja Trêbicka, B³a¿ej Stala, plakat wykona³y: Marta Mako¶ i Karolina Michalik

3 miejsce:
klasa 4c – zdoby³a 16 punktów – reprezentanci: Oskar ¯u³awiñski, Julia Po¼niak, Paulina Tonak, plakat wykonali: Gabriel Gmurek i Wiktor Lipiecki.

Dziêkujê za udzia³ w konkursie i jeszcze raz gratulujê zwyciêzcom!
Tre¶æ i zdjêcia: pani Natalia Lewicka

Dnia 26 maja 2017 roku w naszej szkole uczniowie klasy III A przygotowali przedstawienie z okazji Dnia Matki.
Podczas tej wyj±tkowej uroczysto¶ci na naszej szkolnej scenie w du¿ej ¶wietlicy wyst±pili uczniowie klasy III A, którzy zaprezentowali program pod tytu³em “Dzieñ Matki na weso³o” przygotowany przez wychowawczyniê, pani± Krystynê Burak.
Dope³nieniem inscenizacji pe³nej wierszy i piosenek by³ wystêp Franka, który zagra³ na gitarze utwór “Dla Elizy” i melodiê piosenki “Nie ma jak u mamy”.
Ania i Maja przygotowa³y wspó³czesny taniec do piosenki “My rodzinkê dobr± mamy”. M³odzi arty¶ci swymi wystêpami wyrazili mi³o¶æ, szacunek i wdziêczno¶æ swoim mamom, a do ¿yczeñ do³±czyli kwiaty i w³asnorêcznie wykonane laurki – upominki.
Wszystkim nale¿± siê s³owa podziêkowania! Po wystêpie dzieci zaprosi³y mamy na s³odki poczêstunek i kawê.
Tekst i zdjêcia: pani Krystyna Burak

25 oraz 26 maja klasy drugie i trzecie gimnazjum w ramach kampanii Edukacyjno-Informacyjnej “Obud¼ siê”, posz³y do gorzowskiego teatru im. Juliusza Osterwy na spektakl pt. “Stopklatka” w re¿yserii Aliny Mo¶-Kerger.
G³ówny bohater (Darian Wiesner) by³ dobrze zapowiadaj±cym siê uczniem. Chodzi³ do ciekawej szko³y. Mia³ mnóstwo przyjació³. I przez jedn± decyzjê, moment nierozwagi i m³odzieñczej brawury, zostaje skazany do koñca ¿ycia na wózek inwalidzki.
M³odzie¿ naszej szko³y ró¿nie reagowa³a na sztukê. Jedni wychodzili ze ³zami w oczach, inni skrywali swoje emocje.
Spektakl nie w±tpliwie sk³ania do refleksji, na temat podejmowanych przez nas decyzji. Niepe³nosprawno¶æ mo¿e dotkn±æ ka¿dego, niezale¿nie od wieku czy do¶wiadczeñ ¿yciowych.
Relacja: Maria Naumowicz i Kasia Jag³a

22 maja br. w Wojewódzkim O¶rodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. odby³o siê uroczyste podsumowanie Konkursu “Czytanie warte zachodu“.
Nagrody i za¶wiadczenia o uzyskaniu tytu³u laureata otrzymali uczniowie naszego gimnazjum: Weronika Bach, Ma³gorzata Mielnik i Pawe³ Lis.
Uroczysto¶æ zaszczycili swoj± obecno¶ci± liczni go¶cie, m.in.: Pani Ewa Rawa Lubuski Kurator O¶wiaty, Pan Jerzy Kaliszan Dyrektor Wojewódzkiego O¶rodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Pani Ma³gorzata Jach – przewodnicz±ca Konkursu, dr Arkadiusz Wo³oszyn z Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wlkp.
Celem Konkursu by³o przede wszystkim propagowanie czytelnictwa w¶ród m³odzie¿y szkolnej oraz promowanie polskiej literatury wspó³czesnej i twórczo¶ci Adama Mickiewicza.
Laureatom gratulujemy sukcesu!
Tekst i zdjêcia: panie Ma³gorzata Goñciarska-Ko³tun i Anna Wardyn

19 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej odby³ siê coroczny turniej miêdzy klasowy zorganizowany przez nauczycielki klas I-III.
Dzieciaki mia³y okazjê sprawdziæ siê w ró¿nego typu konkurencjach, nie tylko sportowych ale i zrêczno¶ciowych a tak¿e wymagaj±cych logicznego my¶lenia i wspó³pracy. Uczniowie uk³adali puzzle, na których znajdowa³y siê najbardziej charakterystyczne miejsca naszego miasta, malowali piêkne gorzowskie zabytki, rozwi±zywali krzy¿ówkê czy brali udzia³ w quizie na temat miasta Gorzowa.
Wszyscy siê ¶wietnie bawili i na koniec w nagrodê wychowawczynie nagrodzi³y dzieci s³odyczami.

Relacja: pani: Dorota Nosalska

W dniach od 10 do 12 maja dzieciaki z klas III d i III e wraz ze swoimi wychowawczyniami, paniami Dorot± Nosalsk± i Magd± Iwaszkiewicz by³y na piêknej i ciekawej Zielonej Szkole w Domu Wczasów Dzieciêcych w My¶liborzu niedaleko Gorzowa Wlkp.
Dopisa³a wspania³a pogoda i uczniowie mieli okazjê zobaczyæ ciekawe rzeczy i prze¿yæ super przygody.
P³ywali katamaranem, wspinali siê w parku linowym, bawili siê w podchody a tak¿e poznawali region my¶liborski oraz zwi±zane z nim legendy i powie¶ci.
By³y to trzy dni, podczas których dzieci mia³y okazjê bli¿ej siê poznaæ, nawzajem wspieraæ w trudnych sytuacjach i jeszcze bardziej zacie¶niæ relacje miêdzy obiema klasami.

Relacja tekstowa i zdjêcia:
panie: Dorota Nosalska i Magdalena Iwaszkiewicz

W zwi±zku z obchodami 760-lecia Gorzowa Wielkopolskiego, w naszej szkole maj± miejsce ró¿ne ciekawe dzia³ania.
Miêdzy innymi najm³odsze dzieci szko³y podstawowej wraz z paniami wychowawczyniami posadzi³y piêkn± rabatkê w barwach flagi Gorzowa.
Uczniowie mieli przy tym zajêciu ogromnie du¿o rado¶ci, ale te¿ dowiedzieli siê wielu po¿ytecznych rzeczy, miêdzy innymi nauczy³y siê jak siê sadzi kwiaty i jak nale¿y o nie pó¼niej dbaæ.
Wszystkich chc± zobaczyæ dzie³o najm³odszych kole¿anek i kolegów zapraszamy do obejrzenia naszego szkolnego ogródka, który mie¶ci siê w zewnêtrznym patio miêdzy budynkami szko³y.

Tekst i zdjêcia: pani Dorota Nosalska

19 maja uczniowie klasy 6c odwiedzili Wojewódzk± i Miejsk± Bibliotekê Publiczn± im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Mieli okazjê uczestniczyæ w nietypowej lekcji

pt. “Bilbo w Bibliotece”
WiMBP przygotowa³a lekcjê biblioteczn± opart± o tre¶æ ksi±¿ki J.R.R. Tolkiena pt. “Hobbit, czyli tam i z powrotem” i przybli¿y³a twórczo¶æ autora w sposób niekonwencjonalny.
“Bilbo w Bibliotece” to rodzaj gry mobilnej rozgrywaj±cej siê w gmachu biblioteki, do której wykorzystano technikê kodów QR odczytywanych przy pomocy smartfonów.
Zadaniem uczestników by³o wykorzystanie wiedzy ze znajomo¶ci tre¶ci lektury do rozwi±zania zadañ ukrytych w ró¿nych czê¶ciach budynku. Uczniowie po uprzednim znalezieniu kodów pod±¿ali ¶ladami Bilbo Bagginsa. Towarzyszy³ im czarodziej Gandalf. W czasie wêdrówki miêdzy innymi rozszyfrowali runy ksiê¿ycowe, rozwi±zali zagadkê Golluma i dotarli do Samotnej Góry przy pomocy mapy.
Uczestnictwo w tego rodzaju lekcji pozwoli³o m³odzie¿y prze¿yæ niezapomnian± przygodê w bibliotece, jak równie¿ w atrakcyjny sposób utrwaliæ tre¶æ lektury omawianej na lekcjach jêzyka polskiego.
Tekst: Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun

We wtorek 16 maja na stadionie przy ulicy Wyszyñskiego odby³y siê zawody w lekkiej atletyce dla gimnazjalistów.
Startowali w nich tak¿e uczniowie i uczennice naszej szko³y. Mimo nie najlepszych warunków pogodowych osi±gnêli wysokie i punktowane miejsca w nastêpuj±cych konkurencjach: skok wzwy¿, rzut oszczepem, pchniêcie kul±, skok w dal, biegi indywidualne i w sztafecie.
W skoku wzwy¿ sprawdzili siê Kasia Jag³a, Wiktoria Nied¼wiecka oraz Patryk Kuciñski, który mimo trudnych warunków na rozbiegu zdoby³ drugie miejsce i srebrny medal.
Medal zdoby³ tak¿e Kamil Dojlitko, który do domu wróci³ z br±zem za rzut oszczepem.
Konkurencje , które wymaga³y du¿ej si³y by³y domen± Kacpra Augustyniaka, Oli Hodyl, Patrycji Bêbenek oraz Weroniki Bach.
Ola i Kacper zmagali siê z oszczepem natomiast Patrycja i Weronika z kul±.
Biegi na 100 metrów nie sprawi³y problemu Oliwii Hucik i Klaudii Dal. 300 metrów przebieg³a Klaudia Kolczyñska natomiast Gosia Mielnik oraz Paulina Belda 600 metrów.
Z kilometrem zmierzy³a siê Marysia Wo³oszyn, natomiast mêsk± czê¶æ naszej szko³y w tej konkurencji reprezentowa³ Wojtek Janiec, który w swojej grupie ukoñczy³ bieg jako trzeci.
W skoku w dal wziê³y udzia³ Oliwia Hucik i Maja Stachowiak.
Dru¿ynê sztafetow± stworzy³y Ola £uczyk, Ola Hodyl, Julia Sobolska i Oliwia Hucik.
Mimo niewielu medali uczniowie wrócili zadowoleni poniewa¿ ka¿dy zdoby³ punkty sk³adaj±ce siê na ogólny wynik szkolny. Gratulujemy osi±gniêæ, dziêkujemy za ambitny udzia³ i ¿yczymy jeszcze wielu zwyciêstw w przysz³o¶ci.

Relacja: Weronika Bach, zdjêcia: Marta Tymszan

W czwartek, 18 maja, podczas lekcji wychowania fizycznego mia³y miejsce nietypowe zajêcia sportowe. Uczniowie mieli okazjê poznaæ zasady i technikê gry w golfa.
Kije co prawda wygl±da³y na zabawkowe, ale instruktor prowadz±cy zapewni³, ¿e sposób uderzania pi³eczki jest taki jak przy profesjonalnych kijach metalowych.
Zajêcia by³y realizowane w ramach programu wdra¿anego przez Miêdzyszkolny O¶rodek Sportu w Gorzowie Wlkp pod nazw± “WF jest OK”.
Ma on na celu popularyzowanie zajêæ wychowania fizycznego. Pomagaj± w tym znani i s³awni sportowcy rodem z Gorzowa oraz ró¿ne instytucje, o¶rodki sportowe, kluby i stowarzyszenia.
Lekcje odbywa³y siê w sali sportowej od godz. 9.45 do 13.30 i prowadzone by³y przez trenera tej dyscypliny sportowej, pana Wojciecha Wa¶niewskiego, na co dzieñ pracownika pola golfowego “Zawarcie” w Gorzowie Wlkp., który przy okazji zachêca³ do odwiedzania tego miejsca opisuj±c korzy¶ci jakie p³yn± dla organizmu z ruchu i æwiczeñ polegaj±cych na d³ugich przemarszach.
Lekcje cieszy³y siê niezwyk³ym zainteresowaniem o czym ¶wiadczy du¿a ilo¶æ dzieci (ponad 170 uczniów), która wziê³a czynny udzia³ w zabawie.
Organizatorem lekcji i autorem powy¿szego artyku³u jest pan Roman W±czek, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkó³ nr 21.
Kolejne spotkanie z mniej popularn± w Polsce dyscyplina sportow± odbêdzie siê we wrze¶niu 2017 roku.
Zapraszamy.


Erasmus +
HumRev – Prawa Cz³owieka
w Spo³eczno¶ci Europejskiej
7 maja 2017 roku po raz kolejny uczennice z naszej szko³y: Julia Rutkowska, Maria Naumowicz, Julia Stachura, Klaudia Dal i Paula Taran, razem z pani± Gra¿yn± Lis-Batkowsk± oraz pani± Barbar± Dalidowicz pojecha³y do miejscowo¶ci Backnang w po³udniowych Niemczech w ramach projektu Erasmus+.
Tematem przewodnim wyjazdu byli imigranci i uchod¼cy. Grupa uczennic naszego gimnazjum przygotowa³a prezentacjê na temat migracji w Polsce.
Drugiego dnia uczestnicy projektu wziêli udzia³ w wycieczce do Strasburga we Francji, aby odwiedziæ budynek Rady Europejskiej i Trybuna³u Praw Cz³owieka.
Nastêpnego dnia odby³o siê spotkanie z imigrantami mieszkaj±cymi na terenie Niemiec, które wywar³o du¿e wra¿enie na uczniach i u¶wiadomi³o wszystkim z jakimi problemami musz± siê mierzyæ ludzie opuszczaj±cy swój kraj.
Oprócz powa¿nych dyskusji by³ te¿ oczywi¶cie czas na zabawê, zwiedzanie oraz poznanie nowych ludzi, z którymi nasze uczennice bardzo siê z¿y³y i z tego powodu nie chcia³y wracaæ do Polski. Widzimy siê w Hiszpanii! Hasta luego!
Relacja: Julia Rutkowska

W kwietniu odby³ siê kolejny, trzeci ju¿, konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 szko³y podstawowej z cyklu

“Cztery pory roku z ksi±¿k±”
Tym razem tematem by³a wiosna.
Zadaniem uczestników by³o wykonanie wydzieranki, jako ilustracji na ok³adkê ksi±¿ki o tematyce wiosennej. Prace na kartce formatu A4 uczniowie przynosili do biblioteki szkolnej.
Celem konkursu by³o:
 • zachêcenie dzieci do uczestniczenia w ¿yciu biblioteki szkolnej
 • kszta³towanie wra¿liwo¶ci odbioru utworów literackich
 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywno¶ci
 • wzmacnianie wiary we w³asne mo¿liwo¶ci
 • rozwijanie indywidualnych zdolno¶ci plastycznych
 • budzenie zainteresowania ró¿nymi technikami plastycznymi
Najm³odsi uczniowie naszej szko³y przygotowali 26 pomys³owych wydzieranek. Wszyscy mali arty¶ci zostali nagrodzeni, a efekty ich pracy mo¿na ogl±daæ na korytarzu obok biblioteki.
Dziêkujemy za udzia³ w konkursie i zachêcamy wszystkich uczniów do odwiedzania biblioteki szkolnej.
Organizator Konkursu: pani Irena Szulc

W dniu kwietniu odby³o siê kolejne spotkanie w ramach wspó³pracy polsko – niemieckiej z zaprzyja¼nion± szko³± Waldorsschule Frankfurt/Oder.
W warsztatach jêzykowych brali udzia³ nasi uczniowie klas pierwszych gimnazjum. Spotkania m³odzie¿y maj± motywowaæ do dalszej intensywnej nauki jêzyków obcych, w szczególno¶ci jêzyków: niemieckiego oraz angielskiego.
Podczas wyjazdowego spotkania zwiedzali¶my Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie oraz szko³ê partnersk± Waldorfsschule. Ca³e spotkanie przeplatane by³o ciekawymi warsztatami jêzykowymi.
Relacja: pani Marta Drost

O¶rodek Sportu i Rekreacji by³ organizatorem 5 Mistrzostw Szkó³ Podstawowych w halowej pi³ce no¿nej.
Do turnieju zg³osi³o siê 7 dru¿yn. Zespo³y gra³y systemem “ka¿dy z ka¿dym”mecz i rewan¿. Turniej trwa³ od listopada do kwietnia tego roku. Mecze odbywa³y siê w soboty w hali sportowej O¶rodka Sportu i Rekreacji ul. S³owiañska.
Szko³y walczy³y o puchary ufundowane przez Dyrektora OSiR w Gorzowie wlkp. p. W³odzimierz Roja (niegdy¶ Mistrza Europy w karate).
Bardzo dobrze zaprezentowali siê nasi uczniowie zdobywaj±c 3 miejsce w Gorzowie w¶ród szkó³ podstawowych.
Szko³ê reprezentowali: Jêdrzej Wójcik, Szymon Juszczak, Bartek Momot, Marcin Rusewicz, £ukasz Le¶niowski, Aleksander Go¼liñski, Patryk Kwa¶niewski, Jakub Pestka i Kacper Lubik.
Trenerem, a zarazem opiekunem by³ pan Roman W±czek nauczyciel wychowania fizycznego.
Tabela koñcowa: 1 SP-13 26 pkt., 2 SP-20 20 pkt., 3 SP-21 16 pkt., 4 SP-11 11 pkt., 5 SP- 1 7 pkt., 6 SP-6 4 pkt., 7 SP-5 2 pkt. (po 1 rundzie wycofa³a siê z rozgrywek).
Mistrzem Gorzowa na sezon 2016/17 rok zosta³a Szko³a Podstawowa nr 13. Najlepsze dru¿yny otrzyma³y dyplomy, puchary i medale. Wszystkie szko³y otrzyma³y nagrody i s³odycze ufundowane przez gorzowskich sponsorów.

Relacja: pan Roman W±czek

Z okazji ¦wi±t Wielkanocnych przeprowadzili¶my wywiad z pani± Ann± Wyczesan±, nauczycielk± religii w naszej szkole, która przybli¿y³a nam znaczenie symboli wystêpuj±cych podczas obchodów dnia zmartwychwstania Jezusa.

Redakcja Gim.21: Jak Pani obchodzi ¦wiêta Wielkanocne?
Pani Anna Wyczesana: ¦wiêta Wielkanocne obchodzê tradycyjnie. Rozpoczynam od udzia³u w Triduum Paschalnym (czyli wielki czwartek, pi±tek, sobota). W sobotê tradycyjnie ¶wiêcê pokarm wieczorem uczêszczam w obchodach wigilii paschalnej. W niedzielê Wielkanocn± wspólnie z ca³± rodzin± spo¿ywamy ¶niadanie wielkanocne którego g³ówn± potraw± s± oczywi¶cie jajka. Pó¼niej spêdzamy wspólnie czas.
Red.: Co symbolizuj± produkty wk³adane do kosza wielkanocnego?
A.W.: Ka¿dy z pokarmów wk³adanych do koszyka ma swoj± symbolikê:
 • Jajka – to symbol odradzaj±cego siê ¿ycia, zwyciêstwa nad ¶mierci±.
 • Chleb – symbolizuje cia³o Chrystusa, podstawowym pokarmem cz³owieka.
 • Sól – symbolizuje oczyszczenie, prawdê, s³u¿y do konserwowania nadaje smak potraw±.
 • Chrzan – symbolizuje zdrowie, ale tak¿e gorycz i mêkê Jezusa.
 • Wêdliny – s± symbolem obfito¶ci i dobrobytu.
 • Baranek – symbol Chrystusa Zmartwychwsta³ego
Red.: Co to jest i jak siê obchodzi Triduum Paschalne?
A.W.: Triduum Paschalne – to trzy dni poprzedzaj±ce niedzielê zmartwychwstania pañskiego:
 • Wielki Czwartek- dzieñ ustanowienia sakramentów eucharystii i kap³añstwa.
 • Wielki Pi±tek – dzieñ mêki i ¶mierci Jezusa.
 • Wielka Sobota – jest czasem ciszy i oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa. Do po³udnia ¶wiêcimy pokarmy wielkanocne. Wieczorem rozpoczynamy obchód wigilii paschalnej która prowadzi nas do niedzieli Zmartwychwstania Pañskiego.
Red.: Dziêkujê za rozmowê.
A.W.: Ja równie¿:)
Rysunek na tablecie konwertowalnym: Aleksandra Nowicka, klasa 3d

30 marca 2017r. w IV Liceum Ogólnokszta³c±cym w Gorzowie Wlkp. odby³y siê konkursy dla uczniów szkó³ gimnazjalnych:
IV Konkurs Poprawnej Polszczyzny – “Licz siê ze s³owami”
&
IV Konkurs Matematyczny – “Policz siê z matematyk±”
Zawody rozpoczê³y siê o godzinie 9.00. Przyst±pi³o do nich jedena¶cie szkó³.
Wpierw m³odzi humani¶ci zmagali siê z zadaniami ortograficznymi, a matematycy z testem matematycznym.
Nasze obie dru¿yny, polonistyczna i matematyczna, zakwalifikowa³y siê do drugiego etapu konkursu. Fina³ mia³ formê zabawow±. Zadania sprawdza³y wiedzê i umiejêtno¶ci zastosowania jej w praktyce oraz wspó³pracê w grupie.
M³odzi matematycy konkurowali w takich zadaniach jak: rebusy, szyfry, sudoku, matematyczna krzy¿ówka czy kalambury, za¶ dru¿yna humanistyczna musia³a przygotowaæ przemówienie, której tematem przewodnim by³ “Ma³y Ksi±¿ê”, poprawnie odmieniæ nazwiska znanych postaci, przekszta³ciæ wyra¿enia potoczne na oficjalne, poprawiæ b³êdnie u¿yte zwi±zki frazeologiczne zawarte w internetowych memach i napisaæ krótkie opowiadanie.
Nasze dru¿yny poradzi³y sobie bardzo dobrze.

W ostatecznej klasyfikacji zespó³ polonistyczny Gimnazjum nr 21 w sk³adzie, (stoj± od lewej):
Magdalena Dusza (kl.3d), Aniela Borowczyk (kl.3c) , Wojciech Janiec (kl.3d), Julia Stachura (kl.3b) i Julia Rutkowska (kl.3a) zaj±³ II miejsce.

W konkursie matematycznym dru¿yna w sk³adzie, (stoj± od lewej na zdjêciu po prawej stronie):
Mateusz Stró¿yk – kl.3b, Wojciech Michalak – kl.3d, Paula Taran – kl.3c, Kacper Augustyniak – kl.3c, Pawe³ Marczewski – kl.3d (nieobecny), zajê³a IV miejsce.

Gratulacje nale¿± siê Magdalenie Duszy, która w klasyfikacji indywidualnej IV Konkursu Poprawnej Polszczyzny “Licz siê ze s³owami” zajê³a I miejsce i uzyska³a tytu³ laureata.
Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Gorzowie Wlkp. przyzna³o laureatce stypendium w wysoko¶ci 500 z³otych. Tytu³ laureata uprawnia do otrzymania dodatkowych punktów w postêpowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018.
Uczniów do konkursów przygotowa³y nauczycielki jêzyka polskiego: Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun, Anna Wardyn i Barbara Ewert oraz matematyki: Aneta Strza³kowska i Monika Grudziñska-Czerniecka.
Relacja: pani Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun

3 kwietnia br. w Wojewódzkim O¶rodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. odby³ siê fina³ IV Konkursu dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego
“Czytanie warte zachodu”
Troje uczniów Gimnazjum nr 21 im. Orl±t Lwowskich uzyska³o tytu³ Laureata:
Pawe³ Lis z klasy 3d zdoby³ 90% punktów (36/40), Ma³gorzata Mielnik i Weronika Bach (na zdjêciu od lewej) z klasy 3a zdoby³y po 80% punktów (32/40).
Serdecznie gratulujemy!
Konkurs jest przeprowadzany pod patronatem Lubuskiego Kuratora O¶wiaty.
Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa w¶ród m³odzie¿y szkolnej, rozwijanie zainteresowañ humanistycznych oraz motywowanie m³odzie¿y do poznawania polskiej kultury i historii.
Konkurs jest trzystopniowy. Uczestnicy musieli przeczytaæ 10 lektur wskazanych w regulaminie. W tym roku by³y to nastêpuj±ce utwory:
 • Adam Mickiewicz, Lilije.
 • Jacek Dehnel, Mi³o¶æ korepetytora, [W:] tego¿, Balzakiana.
 • Jacek Dukaj, Wroniec.
 • Magdalena Grzeba³kowska, Po co¶cie tu przyjechali?, [W:] tej¿e, 1945. Wojna i pokój.
 • Zbigniew Herbert, Kamieñ z katedry, [W:] tego¿, Barbarzyñca w ogrodzie.
 • Sylwia Chutnik, Renata ucieka z kraju, [W:] Nie obcy. 21 opowie¶ci, ¿eby siê nie baæ. Polscy pisarze dla uchod¼ców.
 • Tadeusz Konwicki, Kronika wypadków mi³osnych.
 • Magdalena Parys, Bia³a Rika.
 • Marcin Szczygielski, Czarny M³yn.
 • Dorota Terakowska, Samotno¶æ Bogów.
Prawie wszystkie pozycje ksi±¿kowe s± dostêpne w naszej szkolnej bibliotece, dlatego bardzo dziêkujemy Pani Irenie Szulc za pomoc w przygotowaniu organizacyjnym uczniów do konkursu.
Zawody I stopnia – etap szkolny – polega³y na rozwi±zaniu przez ucznia testu sk³adaj±cego siê z 30 zadañ, opracowanego przez cz³onków Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
Zawody II stopnia – etap miêdzyszkolny – wymaga³y napisania pracy na jeden z piêciu tematów zwi±zanych z problematyk± podejmowan± przez lektury wskazane w regulaminie.
Zawody III stopnia – fina³ wojewódzki – polega³y na rozmowie z dwiema komisjami i sprawdza³y umiejêtno¶æ wypowiadania siê na temat tekstów literackich z listy wskazanej przez organizatorów. Uczeñ losowa³ dwa pytania, szczegó³owe i przekrojowe.
Nale¿y podkre¶liæ, ¿e do I etapu konkursu przyst±pi³o 421 uczniów z 53 szkó³, do zawodów II stopnia zakwalifikowano 110 gimnazjalistów, a w finale wziê³o udzia³ 32 uczniów, w tym troje z naszego Gimnazjum!
Uroczyste podsumowanie konkursu i wrêczenie nagród laureatom nast±pi 22 maja br. o godz. 11.00 w Wojewódzkim O¶rodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp.
Laureaci konkursu uzyskuj± punkty rekrutacyjne zgodnie z Zarz±dzeniem Lubuskiego Kuratora O¶wiaty w sprawie rekrutacji do szkó³ publicznych.
Uczniów do konkursu przygotowa³y nauczycielki jêzyka polskiego: Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun i Anna Wardyn.
Tekst: pani Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun

Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Nadesz³a wreszcie d³ugo wyczekiwana, kalendarzowa wiosna! Z tej okazji jak i w ramach Dni Kultury Szkolnej, 21 marca 2017 roku w Zespole Szkó³ nr 21 wg starej dobrej tradycji odby³ siê
Szkolny Festiwal Piosenki “Z³ota Babka”.
Zabawa zaczê³a siê o godz. 13.00. Ka¿dy, kto wszed³ na salê gimnastyczn± móg³ podziwiaæ piêknie ozdobione wnêtrze hali o wiosennych symbolach wykonanych przez m³odzie¿ na lekcjach plastyki pod kierunkiem pani Aleksandry Kar³owskiej.
Podczas Festiwalu widzowie ogl±dali i s³uchali ¶piewu, tañca i wspania³ego show. Wszystko zosta³o przygotowane przez uczniów Szko³y Podstawowej i Gimnazjum nr 21.
Wykonawców ocenia³o godne szacunku jury sk³adaj±ce siê z nauczycieli i przedstawicieli Samorz±du Uczniowskiego.
Miejsce za konsol± muzyczn± zajê³a pani Magda Jankowska, która zadba³a o podk³ad muzyczny i nag³o¶nienie, przes³uchuj±c i kwalifikuj±c tydzieñ wcze¶niej kandydatów do Festiwalu Piosenki.
We wtorek podczas Koncertu Laureatów pan Adam Musia³owski, jako wspó³twórca Festiwalu, og³osi³ wyniki.
Tytu³ Laureata otrzymali:
Maja Dylawerska za wykonanie piosenki “Po raz pierwszy widzê blask”, Joanna Mioduszewska wykonuj±c utwór “Lecê tam”, Alicja Kowalczyk ¶piewaj±c “Szybki Bill”, Antoni Stanis³awski za interpretacjê piosenki “Pod wiatr”, Martyna Staszek za od¶piewanie “Zapamiêtaj”, oraz duet Malwina Lemieszewska i Michalina Krêpeæ w utworze “Libre”.
Jury przyzna³o równie¿ Wyró¿nienia, które otrzyma³y:
Maja Gera w duecie z Natasz± Matczuk wykonuj±c piosenkê “Ola – obok mnie”, Marta Mako¶ ¶piewaj±c “Ty i ja”, Karolina Kasaraba z Ann± Piechowiak za wykonanie utworu “Dach”, Roksana Doroszenko z Nikol± Popiel za piosenkê “Into you” oraz Julia Kloda.
Najbardziej cenne nagrody, Grand Prix, a tak¿e Nagrodê Publiczno¶ci, odebra³a Karolina Michalik, za fenomenalne wykonanie piosenki “Lost on you” z repertuaru amerykañskiej wokalistki rockowej Laury Pergolizzi.
Wystêp Karoliny pokazujemy powy¿ej w klipie video podczas koncertu Laureatów.
Film i zdjêcia: Kajetan Olek i Redakcja


23 marca 2017 roku Kurator O¶wiaty Pani Ewa Rawa przyzna³a tytu³y laureata i finalisty uczniom naszej szko³y.
Pawe³ Lis z klasy 3d otrzyma³ tytu³ Laureata wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Jêzyka Polskiego, a Wojciech Janiec (kl.3d), Weronika Bach (kl.3a) i Aniela Borowczyk (kl.3c) otrzymali tytu³ Finalisty.
Laureatowi i finalistom Konkursu Kurator wyda za¶wiadczenie, które bêdzie wa¿ne na terenie ca³ego kraju.
Nale¿y podkre¶liæ, ¿e Konkurs na wszystkich etapach obejmowa³ i poszerza³ znacznie tre¶ci podstawy programowej jêzyka polskiego dla gimnazjum i wymaga³ od uczniów d³ugotrwa³ego, dok³adnego i starannego przygotowania siê.
III stopieñ – zawody wojewódzkie w czê¶ci pisemnej – zosta³y przeprowadzone 25 lutego 2017 r., a czê¶ci II – ustnej – 20 marca 2017 r.
W czê¶ci pisemnej uczniowie musieli w ci±gu 90 minut napisaæ pracê na okre¶lony temat. Do czê¶ci II – ustnej – kwalifikowa³ siê uczeñ, który otrzyma³ co najmniej 85% punktów.
Czê¶æ II – ustna – sprawdza³a umiejêtno¶ci analizowania i interpretowania tekstów poetyckich w ujêciu kontekstualnym. Wylosowane przez uczestnika zadanie zawiera³o dwa teksty poetyckie, spo¶ród których uczeñ dokona³ wyboru jednego utworu.
Pawe³ Lis na etapie wojewódzkim w czê¶ci pisemnej uzyska³ 92% punktów, zdobywaj±c 23 punkty na 25 mo¿liwych do uzyskania.
W czê¶ci ustnej Pawe³ zdoby³ 37 punktów na 40 mo¿liwych do zdobycia. Uzyskuj±c 92,5% punktów, zaj±³ 2 miejsce w województwie ex aequo z innymi uczestnikami konkursu.

Pawe³ analizowa³ i interpretowa³ wiersz
Czes³awa Mi³osza pt. “Sens”

Kiedy umrê, zobaczê podszewkê ¶wiata.
Drug± stronê, za ptakiem, gór± i zachodem s³oñca.
Wzywaj±ce odczytania prawdziwe znaczenie.
Co nie zgadza³o siê, bêdzie siê zgadza³o.
Co by³o niepojête, bêdzie pojête.

– A je¿eli nie ma podszewki ¶wiata?
Je¿eli drozd na ga³êzi nie jest wcale znakiem
Tylko drozdem na ga³êzi, je¿eli dzieñ i noc
Nastêpuj± po sobie nie dbaj±c o sens
I nie ma nic na ziemi, prócz tej ziemi?

Gdyby tak by³o, to jednak zostanie
S³owo raz obudzone przez nietrwa³e usta,
Które biegnie i biegnie, pose³ niestrudzony,
Na miêdzygwiezdne pola, w ko³owrót galaktyk
I protestuje, wo³a, krzyczy.
Uczniów do czteroetapowego Konkursu przygotowa³y nauczycielki jêzyka polskiego:

Ma³gorzata Goñciarska-Ko³tun
Anna Wardyn
Barbara Ewert

Uczniom gratulujemy wysokich wyników!
Tekst: pani Ma³gorzata Goñciarska-Ko³tun

Dnia 21 marca 2017 r. w Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wlkp. odby³y siê kolejne zajêcia prowadzone w ramach Akademii Ma³ego Naukowca O¶rodka Edukacyjnego “Czym skorupka za m³odu…”.
W zajêciach brali udzia³ “m³odzi odkrywcy” z klas trzecich Szko³y Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wlkp.
Uczniowie poznali otaczaj±cy ich ¶wiat w dwóch pracowniach: matematycznej i fizycznej.
W tym roku w zajêciach uczestniczy³o 30 uczniów naszej szko³y. Opiekunem projektu jest dyrektor o¶rodka Marta Wawrzyniak.
Zajêcia prowadzili wyk³adowcy PWSZ. Jednym z nich by³ Pan Tomasz Walkowiak. Dzieci by³y bardzo zaciekawione i zaanga¿owane.
Wyk³adowcom w prowadzeniu zajêæ pomaga³y studentki pedagogiki. Dzieci wykonywa³y liczne do¶wiadczenia z zakresu nauk przyrodniczych.

Tekst i zdjêcia: wychowawczyni klasy III a, pani Krystyna Burak

We wtorek, 21 marca 2017 r. po¿egnali¶my zimê i powitali¶my wiosnê. W tym dniu przyszli¶my do szko³y kolorowo ubrani.
Klasa III A wykona³a z kolorowej bibu³y piêkn± Pani± Wiosnê i zrobi³a ³adne, kolorowe wiosenne kwiaty.
Najpierw obeszli¶my dooko³a szko³ê i za¶piewali¶my piosenkê “Wiosna, wiosna”.
A na koniec urz±dzili¶my w klasie wiosenny przyrodniczy k±cik, w którym zasiali¶my rze¿uchê, posadzili¶my cebulê i fasolê.
By³o to mi³e, ciekawe wydarzenie. Ponadto rozwi±zywali¶my krzy¿ówki i zagadki o tematyce wiosennej.
Podczas imprezy by³o wyj±tkowo ciep³o i s³onecznie. Wiosna wróci³a na dobre!
Tekst i zdjêcia: wychowawczyni klasy III a, pani Krystyna Burak

Po okresie zimy, który zawsze wydaje siê d³ugi…za d³ugi, z niecierpliwo¶ci± wyczekujemy pierwszych wiosennych promieni s³oñca.
Wraz z ich nadej¶ciem, pojawiaj± siê równie¿ m³ode wiosenne warzywa, czyli nowalijki.
Do nowalijek zalicza siê miêdzy innymi: ogórki, sa³atê, rzodkiewkê, pomidory, m³ody szczypiorek oraz zielona pietruszka.
Kiedy¶ nowalijki stanowi³y bardzo wyczekiwane urozmaicenie jad³ospisu, który zim± by³ ubogi w warzywa.
Z okazji pierwszego dnia wiosny klasa III D zorganizowa³a wiosenne, nowalijkowe drugie ¶niadanie. By³o weso³o, pachn±co a przede wszystkim smacznie i zdrowo.
Wszystkim polecamy takie drugie szkolne ¶niadanie.

Tekst i zdjêcia: wychowawczyni klasy III d, pani Magda Iwaszkiewicz

Lubuski Kurator O¶wiaty og³osi³ oficjaln± listê laureatów wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z jêzyka angielskiego.
Po kilkumiesiêcznych, wielostopniowych eliminacjach na poziomie szko³y, regionu i województwa, po rywalizacji z ponad tysi±cem najlepszych uczniów z danego przedmiotu, gimnazjalista naszej szko³y zakwalifikowa³ siê do fina³ów wojewódzkich z tego jêzyka obcego.
Nikodem Nowak, laureat z jêzyka angielskiego uzyska³ w sumie 54 punkty, tj. 90 punktów procentowych, co da³o mu trzecie miejsce w województwie lubuskim w gronie gimnazjalistów, którzy stanêli do konkursu z tego przedmiotu i regionu.
Nale¿y dodaæ, ¿e jest tylko jednym z czterech uczniów publicznej szko³y z Gorzowa, który osi±gn±³ ten sukces.
Nikodem jest uczniem pani Barbary Dalidowicz, nauczycielki jêzyka angielskiego w naszym Gimnazjum.
Finalistkami konkursu wojewódzkiego z jêzyka angielskiego zosta³y: Magdalena Dusza uzyskuj±c 52 punkty co da³o 86.7% i Marta Szulc zdobywaj±c 41 punktów (68.3%). To tak¿e uczennice pani Barbary.
Tytu³ Laureata zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w czê¶ci jêzykowej, a tak¿e daje mo¿liwo¶æ wyboru i pewno¶æ przyjêcia do wybranej szko³y ponadgimnazjalnej!
Gratulujemy i ju¿ zapowiadamy obszerny wywiad z Laureatem na stronie gim21.

Miêdzyszkolny O¶rodek Sportowy zakoñczy³ rozgrywki pi³ki rêcznej w ramach Gorzowskiej Spartakiady M³odzie¿y.
Eliminacje i fina³y zosta³y rozegrane w kameralnej hali sportowej Zespo³u Szkó³ nr 20 w Gorzowie wlkp.
Fina³owy turniej przebiega³ w przyjaznej atmosferze, a poziom rozgrywek by³ bardzo zró¿nicowany ze wzglêdu na wysokie umiejêtno¶ci techniczne zespo³u z Gimnazjum nr 9 (na co dzieñ bior± udzia³ w rozgrywkach regionalnych).
Na m³odych “szczypiornistów” czeka³a niespodzianka. Mecze sêdziowali czo³owi zawodnicy I ligowej Stali Gorzów, a na podsumowaniu rozgrywek medale wrêcza³ trener gorzowskiej dru¿yny Dariusz Molski.
Bardzo dobry wystêp zanotowali uczniowie naszej szko³y, kwalifikuj±c siê z eliminacji do turnieju fina³owego.
W pierwszym meczu pó³fina³owym spotkali¶my siê z Gimnazjum nr 20 i po wyrównanej pierwszej po³owie(wynik by³ 4:5 dla “20”), w drugiej ods³onie meczu naszym ch³opcom zabrak³o sportowego szczê¶cia i statecznie po wyrównanym meczu przegrali¶my 5:9.
W meczu o 3 miejsce spotkali¶my siê z gimnazjum nr 4. Sam pojedynek by³ od pocz±tku do koñca bardzo wyrównany i dramatyczny. Ostatecznie wygrali¶my 5:4 zdobywaj±c upragnione br±zowe medale w Gorzowskiej Spartakiadzie M³odzie¿y.
Szko³ê reprezentowali uczniowie: Roland Tokarski, Mateusz Stró¿yk, Wojciech Kostu¶, Igor Jastrzêbski, Kajetan Makowski, Julek Mosiej, Jakub Puchalski, Patryk Kucinski, Kamil Dojlitko, Oskar Paszkiewicz i Dominik Pietrzakowski.
Opiekunem, a zarazem trenerem by³ nauczyciel wychowania fizycznego pan Roman W±czek.
Gratulujemy sukcesu.

Relacja: pan Roman W±czek, zdjêcia: Nikodem Nowak i Redakcja

W poniedzia³ek, 6 marca 2017 roku, w ramach Szkolnego Projektu

“Trzymaj Formê”
uczniowie z klasy III a Szko³y Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wlkp. pod opiek± wychowawczyni pani Krystyny Burak, bawi³y siê w kucharzy przygotowuj±c mnóstwo przepysznych owocowych deserów.
Dzieci pracowa³y w czterech grupach, rywalizuj±c ze sob± w ró¿norodnych pomys³ach.
Grupa I – wykonywa³a sa³atki z arbuza, winogron, pomarañczy, bananów i jab³ek z dodatkiem soku z cytryny.
Grupa II i III – zrobi³a sa³atkê z marchewki i jab³ek, z dodatkiem jogurtu.
Grupa IV – przedstawi³a pomys³ wykonania oryginalnej sa³atki z awokado, jab³ek, pomarañczy, mandarynek, orzechów i limonki.
Na koniec zajêæ dzieci usiad³y do wspólnego sto³u zajadaj±c ze smakiem przygotowane zdrowe pyszno¶ci.
Owocowe desery wszystkim bardzo smakowa³y i by³y okazj± do promowania zdrowego od¿ywiania siê.
Opiekunkami tego projektu s± panie: Irena Bukowska i Renata Muszyñska.
Tekst i zdjêcia: wychowawczyni klasy, pani Krystyna Burak

Z przyjemno¶ci± informujemy o kolejnym sukcesie uczniów naszej szko³y, tym razem Szko³y Podstawowej nr 21, w konkursie przedmiotowym z jêzyka polskiego.
Jakub Pestka i Klaudia Chmiel w zawodach II stopnia (rejonowych), które odby³y siê 18 lutego 2017 r. (w sobotê) o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Towarowej w Gorzowie Wlkp., awansowali do fina³u wojewódzkiego konkursu przedmiotowego, w którym bêd± próbowali zdobyæ tytu³ Laureata.
Na zawodach rejonowych obowi±zywa³ ucznia test zawieraj±cy 5 zadañ zamkniêtych oraz 14 zadañ otwartych krótkiej odpowiedzi i 2 zadania rozszerzonej odpowiedzi. Na rozwi±zanie testu przeznaczono 60 minut.
Uczniowie w krótkim czasie bardzo dobrze poradzili sobie z 21 zadaniami, w których musieli siê wykazaæ m.in.:
 • umiejêtno¶ci± redagowania zaproszenia oraz opisu postaci
 • rozumieniem przeczytanych tekstów: publicystycznego oraz poetyckiego
 • znajomo¶ci± czê¶ci mowy, czê¶ci zdania oraz form przypadków i nieosobowych form czasownika
 • umiejêtno¶ci± przekszta³cania wypowiedzeñ
 • wskazywania funkcji u¿ytych w utworze ¶rodków stylistycznych
 • rozumieniem zwi±zków frazeologicznych.
Uczniów do konkursu przygotowa³a nauczycielka jêzyka polskiego, pani Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun, która w ostatnich tygodniach ma niezwyk³e powody do rado¶ci ze swojej pracy edukacyjnej poniewa¿ Jej uczniowie uzyskuj± wybitne osi±gniêcia z jêzyka polskiego, a po powtórnym pracoch³onnym przygotowaniu mog± zostaæ najlepszymi w województwie lubuskim w kategorii gimnazjum jak i szko³y podstawowej, czego bardzo ¿yczymy.

Uczniowie klasy 3d reprezentowali Gimnazjum nr 21 w dru¿ynowym Konkursie Polonistycznym
“Na koñcu jêzyka”
który odby³ siê 21 lutego 2017 roku w I Liceum Ogólnokszta³c±cym w Gorzowie Wlkp. w ramach obchodów Dnia Jêzyka Ojczystego.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Magdalena Dusza, Wojciech Janiec i Wojciech Michalak zajêli 2 miejsce w konkursie.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie gimnazjów miasta Gorzowa i powiatu gorzowskiego.
Celem konkursu by³a popularyzacja jêzyka polskiego i mo¿liwo¶æ rozwijania zainteresowañ oraz umiejêtno¶ci polonistycznych.
Uczniowie naszego gimnazjum bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami konkursowymi, które mia³y formê zamkniêt± i otwart± krótkiej odpowiedzi, kalamburów i rebusów. Wymaga³y one m.in. znajomo¶ci ró¿nego typu s³ownictwa, rozumienia zwi±zków frazeologicznych i poprawno¶ci jêzykowej. Uczestnicy musieli tak¿e wykazaæ siê znajomo¶ci± tre¶ci komedii Aleksandra Fredry pt. “Zemsta”.
Magdalena, Wojciech J. i Wojciech M. s± uczniami Pani Ma³gorzaty Gonciarskiej-Ko³tun – nauczycielki jêzyka polskiego. Serdecznie gratulujemy!
Tekst: pani Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun

23 lutego uczniowie klasy IIIe Szko³y Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wlkp. udali siê na twórcze warsztaty do Castoramy.
Podczas wspólnego “majsterkowania”, wykorzystuj±c w³asn± kreatywno¶æ i korzystaj±c ze wsparcia osób do¶wiadczonych, uczniowie klasy IIIe wykonali drewniane pojazdy – samochody ciê¿arowe.
By³a to ciekawa nauka po³±czona z zabaw±.
By³o ¶wietnie i pouczaj±co!

Tekst: pani Dorota Nosalska
W bibliotece szkolnej odby³ siê drugi konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 szko³y podstawowej z cyklu “Cztery pory roku z ksi±¿k±”.
Tym razem tematem by³a zima.
Zadaniem uczestników by³o zaprojektowanie ilustracji na ok³adkê ksi±¿ki o tematyce zimowej. Prace na kartce formatu A4 w dowolnej technice uczniowie przynosili do biblioteki szkolnej.
Celem konkursu by³o:

 • zachêcenie dzieci do uczestniczenia w ¿yciu biblioteki szkolnej
 • kszta³towanie wra¿liwo¶ci odbioru utworów literackich
 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywno¶ci
 • wzmacnianie wiary we w³asne mo¿liwo¶ci
 • rozwijanie indywidualnych zdolno¶ci plastycznych
 • budzenie zainteresowania ró¿nymi technikami plastycznymi
Najm³odsi uczniowie naszej szko³y przygotowali 83 rysunki. Wszyscy mali arty¶ci zostali nagrodzeni, a efekty ich pracy mo¿na ogl±daæ na korytarzu obok biblioteki.
Dziêkujemy za udzia³ w konkursie i zachêcamy wszystkich uczniów do odwiedzania biblioteki szkolnej.

Wcze¶niej, na prze³omie wrze¶nia i pa¼dziernika biblioteka szkolna zorganizowa³a konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 szko³y podstawowej na projekt ok³adki ksi±¿ki o jesieni.
Najm³odsi uczniowie naszej szko³y przygotowali prawie 100 piêknych, kolorowych ilustracji. Prace zosta³y wywieszone na tablicy obok biblioteki, a ich autorzy otrzymali drobne nagrody.
Organizator: pani Irena Szulc

Uczniowie z klas trzecich Szko³y Podstawowej nr 21 do³±czyli do wybranego grona szkó³, bior±cych udzia³ z w kolejnej edycji zajêæ Akademii Ma³ego Naukowca – “Czym skorupka za m³odu”.
Uroczysta inauguracja z udzia³em prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego pana Jacka Wójcickiego odby³a siê 20 lutego 2017 roku, w Auli im. Prof. Stanis³awa Kirkora przy ul. Fryderyka Chopina 52.
Zajêcia “Czym skorupka za m³odu” prowadzone s± dziêki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego przez Akademiê im. Jakuba z Parady¿a od 2014 roku. Warsztaty odbywaj± siê bezp³atnie dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
G³ównym celem dzia³alno¶ci O¶rodka Edukacyjnego jest rozbudzanie zainteresowañ poznawczych uczniów naukami ¶cis³ymi z wykorzystaniem nauczania opartego na osobistym do¶wiadczaniu, testowaniu i eksperymentowaniu przez dzieci, zgodnym z zasadami naukowymi.
W dotychczasowych spotkaniach edukacyjnych uczestniczy³o ponad 1400 uczniów edukacji wczesnoszkolnej z województwa lubuskiego.

Relacja: pani Dorota Nosalska

Dnia 5 lutego 2017 roku kolejna grupa uczniów naszej szko³y w sk³adzie Julia Kowalczyk, Wiktoria Kromraj, Kamil Ciesielski, Nikodem Nowak wraz z pani± Magdalen± Konieck±-Strajbel i pani± Alicj± Tyrakowsk± polecia³a do Finlandii realizowaæ kolejny etap projektu Erasmus+.
Omawiali¶my tam problem niepe³nosprawno¶ci w naszych krajach.
Brali¶my udzia³ w warsztatach, których celem by³o do¶wiadczenie trudno¶ci z jakimi borykaj± siê osoby niepe³nosprawne.
Oprócz tych powa¿nych, ale wa¿nych tematów by³ czas na zabawê i zwiedzanie Liminki i Oulu.
Do¶wiadczyli¶my -25 stopniowej temperatury. Delektowali¶my siê egzotycznym jedzeniem, jakim by³y dla nas renifery i ³osie. Nie przypad³y nam tylko do gustu ich lukrecjowe cukierki.
Znów z¿yli¶my siê z naszymi przyjació³mi z Finlandii, Hiszpanii, W³och i Niemiec.
A¿ ¿al by³o wyje¿d¿aæ, poniewa¿ wyjazd nale¿a³ on do bardzo udanych.
Do zobaczenia w Niemczech!
Relacja: pani Magdalena Koniecka-Strajbel i Wiktoria Kromraj

Gorzowskie Targi Edukacyjne “Szko³y i Pracodawcy” s± organizowane dla uczniów III klas gimnazjów i ich rodziców.
GTE s± organizowane w celu doradczo-informacyjnym.
Maj± na celu zapoznanie m³odzie¿y i przysz³ych studentów z ofert± edukacyjn± wraz z mo¿liwo¶ciami dalszego kszta³cenia i rozwoju. Oferta targowa kierowana jest do osób zainteresowanych kszta³ceniem na ró¿nych szczeblach nauczania oraz do osób chc±cych podj±æ lub zmieniæ pracê. Dope³nieniem jest oferta kierowana do nauczycieli, dyrektorów, w³adz uczelni wy¿szych i przedstawicieli sektora edukacji.
Doradztwo zawodowe stanowi ich integraln± czê¶æ, polega na udziale gimnazjalistów w przesiewowych badaniach preferencji i zainteresowañ zawodowych uczniów.
Udzia³ przedsiêbiorców, pracodawców, organizacji pracodawców i ich zrzeszeñ oraz gorzowskich wy¿szych uczelni umo¿liwia gimnazjalistom i ich rodzicom podjêcie decyzji o wyborze szko³y ¶redniej z uwzglêdnieniem potencja³u lokalnego rynku pracy.
Gorzowskie Targi Edukacyjne maj± charakter innowacyjny, daj±cy szansê uczniom na aktywny w nich udzia³, co oznacza, i¿ na stoiskach bêd± zorganizowane aktywno¶ci pozwalaj±ce na sprawdzenie gimnazjalistom ich w³asnych zainteresowañ i predyspozycji zawodowych, np. u¿ywania przyborów lub narzêdzi.
Uczniowie szkó³ gimnazjalnych odwiedzaj± targi wspólnie z wychowawcami w grupach zorganizowanych. Wstêp na imprezê dla wszystkich jest bezp³atny.
Zachêcamy klasy wszystkich roczników do odwiedzania imprezy, gdy¿ decyzje o wyborze dalszej drogi kszta³cenia czêsto zapada wcze¶niej ni¿ w ostatniej klasie.
Termin Gorzowskich Targów Edukacyjnych:

21 lutego 2017 r. od 8.30. do 18.30.
22 lutego 2017 r. od 8.30. do 14.00.

Lokalizacja targów: hala sportowa AWF przy ulicy S³owiañskiej 1

Zbli¿aj± siê ferie zimowe. Jest to czas wolny od zajêæ szkolnych, czas swobody i rado¶ci. Jednak nie mo¿emy zapominaæ o naszym bezpieczeñstwie.
Dlatego przygotowali¶my kilka informacji na temat bezpiecznego zachowania siê dla nas i innych podczas ferii.
¯yczymy Wam Drodzy Uczniowie, zdrowego, przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku.

Podczas zabaw na ¶niegu:

 • Wychodz±c bawiæ siê na powietrze, nale¿y ubieraæ siê stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wych³odziæ swojego organizmu. Wychodz±c na d³u¿szy spacer warto siê zaopatrzyæ w ciep³y napój w termosie
 • Do zabaw na ¶niegu, zjazdów na sankach nale¿y wybieraæ miejsca bezpieczne, z dala od ulic, skrzy¿owañ i ci±gów komunikacyjnych. Zim± znacznie wyd³u¿a siê droga hamowania pojazdów, nale¿y zachowaæ szczególn± ostro¿no¶æ bêd±c w pobli¿u jezdni
 • Przed rozpoczêciem zabawy na górce nale¿y sprawdziæ trasê zjazdu, usun±æ z niej niebezpieczne przedmioty (kamienie, ga³êzie drzew); na trasie zjazdu, nie wolno przechodziæ w poprzek toru
 • Wa¿ny dla bezpieczeñstwa jest te¿ stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zje¿d¿amy. Z³amane szczebelki, wystaj±ce ¶ruby lub gwo¼dzie to powa¿ne ryzyko wyrz±dzenia sobie krzywdy
 • Nie wolno ¶lizgaæ siê na chodnikach i przej¶ciach dla pieszych, gdy¿ wy¶lizgana nawierzchnia stanowi ryzyko z³amañ koñczyn dla innych osób
 • Zagro¿enie dla zdrowia, a nawet ¿ycia, stanowi± zwisaj±ce z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku nale¿y zrezygnowaæ z zabawy w tym miejscu, powiadomiæ o sytuacji osoby doros³e lub Stra¿ Po¿arn±, która usunie niebezpieczeñstwo
 • Nie wolno rzucaæ w jad±ce pojazdy ¶nie¿kami, gdy¿ takie zachowanie mo¿e byæ przyczyn± kolizji lub wypadku drogowego
 • Nie wolno rzucaæ w kolegów ¶nie¿kami z ubitego ¶niegu lub z twardymi przedmiotami w ¶rodku, gdy¿ mo¿e doprowadziæ to do obra¿eñ cia³a
 • Mo¿na korzystaæ wy³±cznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod ¿adnym pozorem nie wolno wchodziæ na lód zamarzniêtych zbiorników wodnych, jezior, kana³ów, stawów, itp.
 • Kulig mo¿na organizowaæ wy³±cznie pod nadzorem osób doros³ych
 • Nie wolno do³±czaæ sanek do samochodu, gdy¿ mo¿e siê to skoñczyæ tragicznie
Pamiêtaj!
Zabawy na lodzie zawsze nios± z sob± niebezpieczeñstwo zarwania siê pokrywy lodowej. Znaj±c podstawy zachowania na lodzie chronisz siebie i najbli¿szych.

Gdy zauwa¿ymy osobê, pod któr± za³ama³ siê lód w pierwszej kolejno¶ci:
 1. Sprawdzamy swoje bezpieczeñstwo.
 2. Wzywamy pomoc.
 3. Próbujemy podaæ szalik, linê, sanki itp. (je¿eli jest bezpiecznie) osobie poszkodowanej, pamiêtaj±c, aby nie zbli¿aæ siê zbytnio do tej osoby.
 4. Po wydobyciu osoby poszkodowanej z wody przykryj j±, je¿eli to mo¿liwe, czym¶ ciep³ym.
 5. Czekaj na wezwan± pomoc.

Magda Dusza, Nikodem Nowak i Marta Szulc z klasy 3d to kolejni uczniowie Gimnazjum nr 21, którzy przekraczaj±c granicê 85 punktów procentowych zostali finalistami wojewódzkimi konkursu przedmiotowego z jêzyka angielskiego.
Najlepszy wynik w powiecie gorzowskim osi±gnê³a Magda, która za napisany test otrzyma³a 39 punktów na 40 mo¿liwych.
Uczniów do konkursu przygotowa³a pani Barbara Dalidowicz.
Uczniowie Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp. coraz chêtniej bior± udzia³ w ró¿nego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych, osi±gaj±c bardzo dobre wyniki.
Sukcesy uczniów ¶wiadcz± m. in. o wysokim poziomie nauczania w szkole i umiejêtnym przekazywaniu wiedzy przez nauczycieli. Bez w±tpienia wa¿ne s± tak¿e indywidualne uzdolnienia i predyspozycje przedmiotowe uczniów, którzy do nauki podchodz± z wielkim zaanga¿owaniem i pasj±, zdobywanie wiedzy traktuj± jako przyjemno¶æ, a nie obowi±zek, co z pewno¶ci± pozwoli na dalsze, twórcze rozwijanie naukowych pasji.
Do etapu wojewódzkiego w olimpiadach przedmiotowych zakwalifikowa³o siê 8 uczniów z nastêpuj±cych przedmiotów: jêzyk polski, jêzyk angielski, geografia.
Serdecznie gratulujemy wszystkim finalistom olimpiad przedmiotowych i ¿yczymy wielu dalszych sukcesów.
Zachêcamy równie¿ pozosta³ych uczniów do udzia³u w ró¿nego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych, gdy¿ uczestnictwo w tego typu inicjatywach to doskona³y sposób na sprawdzenie swoich umiejêtno¶ci, wykazanie siê posiadan± wiedz±, jak równie¿ okazja do zdobywania nowych do¶wiadczeñ i niema³ych nagród.

Lubuski Kurator O¶wiaty og³osi³ oficjaln± listê finalistów wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z jêzyka polskiego.
Z nieukrywan± przyjemno¶ci± informujemy, ¿e w¶ród najlepszych uczniów z jêzyka polskiego w naszym regionie znale¼li siê (od lewej strony):
 • Weronika Bach, kl. 3a,
 • Aniela Borowczyk, kl. 3c,
 • Wojciech Janiec, kl. 3d
 • Pawe³ Lis, kl. 3d,
którzy uzyskali 22 punkty, tj. 88 punktów procentowych, co da³o im ex aequo drugie miejsce w powiecie gorzowskim w gronie gimnazjalistów, którzy stanêli do konkursu z jêzyka polskiego.
Teraz 25 lutego i 20 marca 2017 roku zmierz± siê z uczniami ca³ego województwa lubuskiego podczas ponownego sprawdzianu pisemnego, a nastêpnie egzaminu ustnego.
Weronika jest uczennic± pani Anny Wardyn, Aniela – pani Barbary Ewert, a Wojtka i Paw³a przygotowa³a do konkursu pani Ma³gorzata Goñciarska-Ko³tun, nauczycielki jêzyka polskiego w naszym Gimnazjum.
Gratulujemy i czekamy na tytu³y Laureata, który zwalnia z czê¶ci humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, a tak¿e daje mo¿liwo¶æ wyboru i pewno¶æ przyjêcia do wybranej szko³y ponadgimnazjalnej!

Kurator O¶wiaty w Gorzowie Wlkp. og³osi³ kolejn± listê uczniów, którzy zostali finalistami wojewódzkimi konkursów przedmiotowych.
Ma³gorzata Mielnik z klasy IIIa osi±gaj±c 33 punktów na 40 mo¿liwych do zdobycia zosta³a finalistk± wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z geografii.
Uczennicê do konkursu przygotowa³a pani Marta Drost.
Nale¿y dodaæ, ¿e do etapu wojewódzkiego zakwalifikowa³o siê tylko 4 uczniów z Gorzowa, w tym Ma³gosia.
W Konkursie wziê³o udzia³ 323 uczniów, a tylko 42 zdoby³o kwalifikacje do nastêpnego etapu co ¶wiadczy o poziomie trudno¶ci przygotowanych zadañ.
Teraz 11 marca 2017 roku zmierzy siê z uczniami ca³ego województwa lubuskiego podczas ponownego sprawdzianu z tej dziedziny wiedzy.
Ma³gosia przyst±pi jeszcze do dwóch konkursów przedmiotowych; z jêzyka polskiego i biologii. Poniewa¿ jest bardzo zdoln± uczennic±, wierzymy, ¿e równie¿ awansuje do fina³u wojewódzkiego.
Gratulujemy i czekamy na tytu³y Laureata, który zwalnia z czê¶ci matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, a tak¿e daje mo¿liwo¶æ wyboru i pewno¶æ przyjêcia do wybranej szko³y ponadgimnazjalnej!

W ramach dotacji z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 w Zespole Szkó³ nr 21 mo¿liwa by³a realizacja zajêæ zwi±zanych z promowaniem zdrowego stylu ¿ycia i aktywn± form± spêdzania wolnego czasu.
Celem by³o promowanie zdrowego stylu ¿ycia i zmniejszanie rozmiarów zjawiska uzale¿nienia od alkoholu oraz przeciwdzia³anie problemom zwi±zanym z nadu¿ywaniem napojów alkoholowych.
Realizacja celów Programu nast±pi³o poprzez tworzenie niezbêdnego zaplecza w zakresie doposa¿enia ¶wietlic szkolnych, sal gimnastycznych i korekcyjnych w sprzêt wspieraj±cy dzia³ania s³u¿±ce promocji zdrowego stylu ¿ycia i aktywnych form spêdzania wolnego czasu z uwzglêdnieniem aktywno¶ci kulturalnej i sportowej.
Zdrowie we wspó³czesnym rozumieniu to:
– warto¶æ, która pomaga realizowaæ aspiracje, pozwala zmieniaæ ¶rodowisko i radziæ sobie w nim
– zasób (bogactwo), które daje mo¿liwo¶æ rozwoju spo³ecznego i ekonomicznego, pozwala osi±gaæ odpowiedni poziom jako¶ci ¿ycia
– ¶rodek do codziennego ¿ycia, umo¿liwia lepsz± jego jako¶æ
Zagro¿enia, z jakimi styka siê wspó³czesny cz³owiek powoduj±, ¿e nale¿y w jak najszerzej propagowaæ zdrowy styl ¿ycia, czyli ¶wiadome zachowanie cz³owieka sprzyjaj±ce poprawie, utrzymaniu i ochronie zdrowia.
Zachowania prozdrowotne polegaj± przede wszystkim na:

 • dba³o¶ci o higienê cia³a i higienê psychiczn±
 • odpowiedniej aktywno¶ci fizycznej
 • racjonalnym od¿ywianiu siê
 • zachowaniu bezpieczeñstwa
 • poddawaniu siê okresowym badaniom stanu zdrowia
 • niepaleniu tytoniu i nieu¿ywaniu narkotyków
Aktywno¶æ ruchowa to przede wszystkim uprawianie ró¿nych dyscyplin sportu jako wypoczynku czynnego, zabaw oraz æwiczeñ dla podniesienia sprawno¶ci fizycznej i utrzymania jej przez jak najd³u¿szy okres ¿ycia. Aktywno¶æ ruchowa mo¿e byæ równie¿ skutecznym ¶rodkiem zaradczym i zapobiegawczym, przeciwdzia³aj±cym regresowi wydolno¶ci i wytrzyma³o¶ci fizycznej.
Szko³a promuj±ca zdrowie wyró¿nia siê nastêpuj±cymi cechami:
 • nieod³±cznym elementem programu nauczania jest edukacja zdrowotna
 • atmosfera w szkole oraz jej organizacja wspiera edukacje zdrowotna i sprzyjaj± zdrowemu stylowi ¿ycia
 • wspó³dzia³anie z rodzicami i spo³eczno¶ci± lokaln±
 • zdrowy styl ¿ycia cz³onków spo³eczno¶ci szkolnej
Szko³a promuj±ca zdrowie wychodzi poza swoje mury i poszerza swoj± dzia³alno¶æ poprzez wspó³pracê z w³adzami samorz±dowymi, organizacjami, instytucjami, osobisto¶ciami spo³eczno¶ci lokalnej.

Pó³fina³y odby³y siê w Zespole Szkó³ nr 21. Dziewczyny rozegra³y 3 mecze i wszystkie wygra³y.
Pad³y nastêpuj±ce wyniki:
SP 21:SP 9 – 4 : 0, SP 21:ZSP – 2 : 0, SP 21:ZS 12 – 3 : 1.
Dziewczyny dzielnie walczy³y i dosta³y siê do fina³u.
Bramki strzeli³y: Anita Kardynia-3, Patrycja Klimuntowska-3, Karolina Michalik-3.
Fina³ by³ rozgrywany w Szkole Podstawowej nr 1.
W finale wziê³y udzia³ 4 szko³y: SP nr 1, ZS nr 12, ZS nr 5, ZS nr 21.
Pierwszy mecz ze szko³± nr 1 nasze zawodniczki zremisowa³y 0 : 0, drugi z Zespo³em Szkó³ nr, 12 tak¿e zakoñczy³ siê remisem 0 : 0 natomiast trzeci mecz z Zespo³em Szkó³ nr 5 wygra³y 2 : 1.
Bramki strzeli³a Anita Kardynia.
Na wyró¿nienie zas³uguje bramkarka Nikola Janiak, która bardzo dobrze broni³a.
Wszystkie zawodniczki zas³uguj± na pochwa³ê. Po zaciêtej walce zdoby³y srebrny medal.
Dru¿ynê reprezentowa³y: Marta Mako¶, Maja Trêbicka, Karolina Michalik, Patrycja Klimuntowska, Anita Kardynia, Martyna Staszek, Natalia Dul, Oliwia Cie¶la, Nikola Janiak, Julia Matusiak.

Relacja: pani Irena Bukowska

Dnia 17 stycznia 2017 r w naszej szkole po raz pierwszy odby³ siê Peace Day (Dzieñ Pokoju) w ramach dzia³aj±cego w placówce programu wymiany uczniowskiej Erasmus +.
Organizatorkami zabawy by³y nauczycielki jêzyka angielskiego. Ca³o¶æ odbywa³a siê w holu g³ównym na d³ugiej przerwie – wspólne ¶piewanie karaoke oraz tworzenie ¿ywej pacyfki.
T³o ¶wiêta stanowi³y dwie tablice – jedna z wielokolorowymi, wyciêtymi przez uczniów z papieru d³oni, druga z wywieszonym has³em: “When you close your eyes and think of peace, what do you see?” (t³um. Kiedy zamkniesz oczy i pomy¶lisz o pokoju, co widzisz?).
Mamy nadziejê, ¿e Dzieñ Pokoju stanie siê jednym z corocznych wydarzeñ w szkole.

Relacja: Aniela Borowczyk, kl. 3c

Szanowni Pañstwo!
Od 2004 roku mo¿emy wybraæ, na co przekazaæ 1% swojego podatku.
Dziêki temu sami decydujemy o przeznaczeniu tej kwoty i tak p³aconej fiskusowi. Mo¿emy rozliczyæ j± na rzecz bud¿etu pañstwa lub te¿ mo¿emy aktywnie w³±czyæ siê do akcji, która pomo¿e poprawiæ jako¶æ kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y. Uzyskane w ten sposób ¶rodki nie obci±¿aj± osobistego bud¿etu, poniewa¿ pieni±dze w rzeczywisto¶ci pochodz± ze skarbu pañstwa.
Kolejny raz mamy szansê wesprzeæ dzia³ania organizacji pracuj±cych na rzecz wspólnego dobra. Jako podatnicy mo¿emy zdecydowaæ, kto dostanie nasze pieni±dze – 1% podatku nale¿nego urzêdowi skarbowemu. Je¶li nie wesprzemy ¿adnej organizacji po¿ytku publicznego (OPP), to ta kwota nie zostanie w naszej kieszeni – trafi do kasy pañstwa.
Zachêcamy Pañstwa do wziêcia udzia³u w akcji “1% dla mojej szko³y”, która tak¿e w tym roku obejmie zasiêgiem ca³± Polskê. Sama akcja jest prosta i przejrzysta, a co najwa¿niejsze nie trzeba ponosiæ ¿adnych dodatkowych kosztów.

Akcja “1% dla mojej szko³y” skierowana jest g³ównie do osób odprowadzaj±cych podatek i tych wszystkich, dla których wa¿na jest edukacja swoich dzieci i poprawa jako¶ci kszta³cenia. Dziêki temu mo¿e nast±piæ przekazanie swojego podatku w³a¶nie na rzecz konkretnej instytucji, w naszym przypadku na Stowarzyszenie Przyjació³ Zespo³u Szkó³ nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Poni¿ej pokazujemy jak wype³niæ odpowiedni± rubryczkê w formularz PIT-37:

Ju¿ teraz dziêkujemy wszystkim Pañstwu za pomoc!

W Gimnazjum nr 21 odby³o siê spotkanie polsko – niemieckie z zaprzyja¼nion± szko³± Waldorfschule z Frankfurtu nad Odr±.
Uczniowie spotkali siê ju¿ po raz kolejny w celu pog³êbienia przyja¼ni, poznaniu niemieckich tradycji bo¿onarodzeniowych oraz kszta³ceniu umiejêtno¶ci jêzykowych.
Nasi go¶cie rozpoczêli wizytê od zwiedzania Filharmonii Gorzowskiej. Nastêpnie odbyli¶my wspólny spacer po nadwarciañskim bulwarze, gdzie zrobili¶my wspólne zdjêcie.
Nauczyciele oraz uczniowie z Waldorfschule po powitaniu przez dyrekcjê zwiedzili nasz± szko³ê oraz uczestniczyli w panelu dyskusyjnym i w warsztatach artystycznych.
Spotkanie zakoñczyli¶my uroczystym, wspólnym poczêstunkiem oraz deklaracj± dalszej wspó³pracy.
Za pomoc w przygotowaniu spotkania dziêkujê uczniom naszej szko³y, a w szczególno¶ci grupie artystycznej oraz nauczycielom: pani Aleksandrze Kar³owskiej i pani Urszuli Odwrot.

Relacja: pani Marta Drost

Terminy

Wrzesieñ 2017
P W ¦ C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

b³êdy na stronie


Podaj swoje imiê:

Wpisz adres e-mail:


gratulacje

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia “BIS”
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl