Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp. | Just another WordPress siteJeśli znalazłeś się na tej stronie, to na pewno nieobca jest Ci przyjemność uprawiania gier hazardowych. Niezależnie od tego czy jest to elegancka ruletka w kasynie stacjonarnym, czy też luźna partia pokera w Internecie – adrenalina , ryzyko i wygrana smakują tak samo obłędnie. Hazard jest jednak rozrywką do pewnego stopnia niebezpieczną. Uzależnienie od gry na pieniądze sprowadziło już na manowce niejednego nieszczęśnika. To właśnie dlatego państwa wprowadziły regulacje prawne, które decydują o tym czy, gdzie i jak można grać. W każdym kraju sytuacja wygląda trochę inaczej, na przykład w krajach islamskich jakakolwiek forma uprawiania hazardu jest nielegalna, a z kolei Malta słynie z najbardziej liberalnego ustawodawstwa hazardowego w Europie (licencje hazardowe posiada tam ok. 500 podmiotów działających przez Internet). Ważne jest zatem, aby przed rozpoczęciem zabawy zapoznać się z prawem państwa, na którego terenie się znajdujemy. W ten sposób upewnimy się, czy wybrana przez nas forma rozrywki jest legalna i unikniemy przykrych nieporozumień.

Legalne kasyna w Polsce

Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda sytuacja prawna w Polsce. Reguluje ją Ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. oraz jej nowelizacja wprowadzona w 2017 roku. Ustawa ta “określa warunki urządzania gier hazardowych i zasady prowadzenia działalności w tym zakresie oraz zasady opodatkowania podatkiem od gier hazardowych (…)”. Zgodnie z nią gry hazardowe to gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w znacznej mierze zależy od przypadku. Zaliczają się do nich gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty (black jack, poker, baccarat) oraz gry na automatach. Ustawa stwierdza, że urządzanie wyżej wymienionych gier jest “dozwolone na podstawie właściwej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia”. Co to znaczy? Oznacza to, że ośrodki gier hazardowych są w Polsce legalne, o ile ich działalność jest prawnie zatwierdzona. Obecnie w Polsce działa ok. 40 legalnych kasyn stacjonarnych, większość z nich znajduje się w hotelach, a największym jest Casinos Poland Warszawa w Hotelu Marriott.

Automaty do gier i turnieje pokera

Urządzanie gier poza koncesjonowanymi kasynami podlega jednak monopolowi państwa. W praktyce oznacza to, że nielegalne jest na przykład umieszczanie automatów do gier w barach. Przed wprowadzeniem ustawy o grach hazardowych automaty do gier były nadzwyczaj powszechne w nocnych lokalach, a granie na nich stanowiło zjawisko niekontrolowane. Ustawa położyła temu kres, a teraz można grać tylko w państwowych salonach do gier na automatach. Ciekawy wyjątek od zasady stanowią turnieje pokera. Mimo iż charakter gry i nagrody pieniężne zaliczają turniej do kategorii gier hazardowych, ustawa robi w tej sprawie wyjątek – turnieje można urządzać poza terenem kasyn. Wydarzenia takie należy jedynie uprzednio zgłosić.

Legalne kasyno online

W przypadku internetowych gier hazardowych sytuacja ma się podobnie, jak w przypadku automatów do gier. Nowelizacja ustawy o grach hazardowych z 2017 r. wprowadziła szereg obostrzeń w tym zakresie. Oficjalnie monopol na urządzanie gier hazardowych online ma państwo, tj. polska państwowa spółka o nazwie Totalizator Sportowy. W praktyce oznacza to, że działalność jakiegokolwiek kasyna online, które nie podlega tej spółce jest prawnie zabroniona. Od 2017 roku Ministerstwo Finansów prowadzi także Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą. Jest to rejestr jawny, obecnie znajduje się na nim blisko 9000 stron internetowych, do których dostęp został zablokowany. Blokowanie nielegalnych stron nie zlikwidowało jednak szarej strefy, która wciąż jest większa niż legalny hazard. Cały czas powstają nowe nielicencjonowane kasyna online, a eksperci twierdzą, że całkowite powstrzymanie ich działalności jest praktycznie niemożliwe. Nie da się ukryć, że aby uporządkować tę sytuację trzeba będzie jeszcze wprowadzić kilka zmian. Być może niedługo doczekamy się liberalizacji? Tak czy inaczej, decydując się na korzystanie z usług kasyna, czy to naziemnego, czy online, warto sprawdzić, czy mamy do czynienia z dostawcą godnym zaufania.

Przydatne linki:

Edukacja w Polsce
Historia kasyna

Nadesz³y wakacje, a wraz z nimi przyjemny okres odpoczynku od wiêkszo¶ci codziennych obowi±zków jakimi byli¶my zajêci przez ostatnie 10 miesiêcy.
Teraz czas na zmianê trybu ¿ycia, wykorzystanie letniej pogody, ciep³ej wody, ruch na powietrzu, wyjazd nad morze, jezioro, w góry.
Redakcji Gim 21 i Administratorowi naszej strony te¿ nale¿± siê wakacje i dlatego
og³aszamy przerwê
w aktualizacji strony internetowej
Gimnazjum i Szko³y Podstawowej nr 21
do 4 wrze¶nia 2017r.

¯yczymy przyjemnych i pe³nych wra¿eñ wakacji!

Przed nami czas wypoczynku i zabawy. Wielu z Was wyjedzie odpoczywaæ nad wodê. Pamiêtajcie aby ten okres spêdziæ bezpiecznie.
Bezpieczny wypoczynek nad wod± jest zbiorem zasad jakie powinny byæ przestrzegane podczas letniego wypoczynku. Respektowanie ich pozwoli wszystkim mi³o spêdziæ ten czas w sposób aktywny i powróciæ zdrowo do domu.
W okresie letnim chêtnie bêdziecie korzystali z ró¿nych k±pielisk, pamiêtajcie, ¿e woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, mo¿e byæ gro¼nym i niebezpiecznym ¿ywio³em.
Ku przestrodze i dla Waszego bezpieczeñstwa prezentujemy poni¿ej dwa filmy edukacyjne pokazuj±ce zasady zachowania siê podczas pobytu nad wod±, w wodzie oraz w ³odzi lub kajaku. Byæ mo¿e dziêki tym informacjom uda Ci siê komu¶ pomóc, uratowaæ ¿ycie lub przestrzec o gro¿±cym niebezpieczeñstwie.

Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Film pod patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej
Bezpieczne wakacje nad wod±,
film edukacyjny portalu
“Bezpieczni Razem” i Urzêdu Miasta Szczecin
Poni¿ej tak¿e kilka wskazówek i zasad dla osób planuj±cych wypoczynek nad wod±:
Poka¿/ukryj zasady bezpiecznej k±pieli:

W tegorocznym egzaminie gimnazjalnym zajêli¶my

3 miejsce w Gorzowie

w te¶cie z jêzyka polskiego zajêli¶my
1 miejsce w Gorzowie
w¶ród szkó³ publicznych – 78,4 punktów %.

Pe³na informacja w tabelce poni¿ej.
Do tegorocznego egzaminu gimnazjalnego przyst±pi³o oko³o 344 000 uczniów III klas gimnazjum.
Egzamin gimnazjalny przeprowadzony by³ od 19 do 21 kwietnia 2017 r.
Zadania we wszystkich arkuszach sprawdza³y, w jakim stopniu gimnazjali¶ci opanowali wymagania ogólne i szczegó³owe z zakresu dziewiêciu przedmiotów egzaminacyjnych okre¶lone w podstawie programowej kszta³cenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego.
Wyniki tegorocznego egzaminu pokazuj±, ¿e uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z jêzyka polskiego, które sprawdza³o umiejêtno¶æ odbioru tekstów kultury i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Wiêkszo¶ci gimnazjalistów nie przysporzy³o równie¿ problemów zadanie z wiedzy o spo³eczeñstwie sprawdzaj±ce umiejêtno¶æ wykorzystania i tworzenia informacji.
Egzamin wskaza³ równie¿ umiejêtno¶ci, które gimnazjali¶ci opanowali s³abiej.
W czê¶ci humanistycznej z jêzyka polskiego trudno¶æ sprawi³o uczniom miêdzy innymi zadanie sprawdzaj±ce funkcjonalne wykorzystanie wiadomo¶ci z zakresu ¶wiadomo¶ci jêzykowej, a z historii i wiedzy o spo³eczeñstwie zadanie dotycz±ce chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okaza³o siê zadanie geometryczne, wymagaj±ce analizy informacji zawartych w jego tre¶ci oraz skorzystania z w³asno¶ci k±tów wierzcho³kowych i przyleg³ych, a z fizyki – zadanie dotycz±ce zastosowania do obliczeñ zwi±zku miêdzy mas±, gêsto¶ci± i objêto¶ci± cia³a sta³ego.
Rozwi±zania zadañ otwartych z egzaminu gimnazjalnego z matematyki zosta³y ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie). Po raz pierwszy za pomoc± tego systemu sprawdzano równie¿ rozwi±zania zadañ uczniów ze specyficznymi trudno¶ciami w uczeniu siê.
Egzaminatorzy, korzystaj±c ze skanów prac uczniów i ze specjalnego oprogramowania (scoris©Assessor), ocenili na ekranach komputerów poprawno¶æ rozwi±zañ oko³o miliona zadañ.
W sesji e-oceniania wziê³o udzia³ 1305 egzaminatorów.

 
j.niem. podst.
j.niem. rozsz.
j.ang. podst
j.ang. rozsz.
historia/WOS
j.polski
przyrodnicze
matematyka
¶rednia
Gimnazjum nr 21
48,7%
77,4%
61,4%
65,6%
78,4%
58,6%
51,9%
¶rednia Gorzowa
57,8%
50,7%
73,1%
54,4%
60,9%
71,5%
54,3%
49,1%

Uczniom klas trzecich oraz ich nauczycielom, a szczególnie jêzyka polskiego, Pani Barbarze Ewert, Pani Annie Wardyn i Pani Ma³gorzacie Goñciarskiej – Ko³tun sk³adamy serdeczne gratulacje.

Uczniowie z naszej szko³y brali udzia³ w nagraniu p³yty o okazji 760-lecia Gorzowa (klasy I- IV).
Premiera tej p³yty odbêdzie siê 1 lipca o 20;30 na scenie Dni Gorzowa zlokalizowanej na nadwarciañskich b³oniach.
Obok mo¿na zobaczyæ ok³adkê premierowej p³yty CD, a poni¿ej fragment utworu “I love you Gorzów” za¶piewanego przez zespó³ Lamoro¿ce, który wyst±pi³ w nastêpuj±cym sk³adzie:
Dominika Baran, Ala Chorzêpa, Antonina Chudy, Anna Jab³oñska, Martyna Jewiak, Anna Kalina, Alicja Kowalczyk, Karolina Kujawa, Ma³gorzata £±tkowska, Ola Ma³ycha, Maja Mioduszewska, Julia Przybylska, Hanna Skupiñskal, Maja ¦migielska, Ola Szczepañska, Filip Wieczorek, Aleksandra W³odarczyk, Aleks Wróblewski, Bartosz Zienkiewicz.
this will be replaced with flashTekst: pani Anna Kreczyñska

Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
22 czerwca naukê w Gimnazjum nr 21 ukoñczy³ jeden z najzdolniejszych informatycznie i jêzykowo uczniów w historii szko³y, Nikodem Nowak.
Ten sam, który jest tak¿e laureatem wojewódzkim z jêzyka angielskiego co pomaga mu w komunikacji na forach gier komputerowych.
Nikodem specjalizuje siê w modyfikacji gier komputerowych tworz±c nowe zjawiska, sposoby i drogi pokonywania poziomów. Oto co mówi o sobie:
Zacz±³em tworzyæ poziomy z ciekawo¶ci – jak to jest zrobione? Czemu to tak dzia³a? Pierwsz± gr± do jakiej tworzy³em poziomy by³ Portal 2, ze wzglêdu na prosty edytor. Pó¼niej nauczy³em siê bardziej skomplikowanej wersji tego edytora (Hammer World Editor). W nim odtworzy³em ca³y teren Gimnazjum 21 (na tej mapie przeprowadzi³em tak¿e turnieje szkolne) do gry Counter-Strike: Source, oraz tworzy³em krótkie, ma³o kompleksowe mapy do gry Half-Life 2.
W ten sposób nauczy³em siê silnika tych gier w niemal 100%, wiêc stwierdzi³em, ¿e czas zrobiæ co¶ wiêkszego ni¿ tylko zwyk³e, krótkie mapy. Tak powsta³ plan na BOAT-LESS. Skontaktowa³em siê z kilkoma do¶æ wa¿nymi lud¼mi w spo³eczno¶ci modyfikacji gier z serii Half-Life, dosta³em od nich pliki niezbêdne do pracy, i zacz±³em!
Aktualnie skoñczone jest oko³o 65% procesu tworzenia gry, ale nie spieszê siê jako¶ bardzo – wyznajê zasadê, ¿e gra powinna staæ siê dostêpna dla innych dopiero wtedy, gdy bêdzie na to gotowa.


BOAT-LESS to modyfikacja gry Half-Life 2 polegaj±ca na przeprojektowaniu rozdzia³u “Niebezpieczne Wody”.
W tym oryginalnym rozdziale gracz porusza siê czym¶ w rodzaju poduszkowca, natomiast w BOAT-LESS poduszkowiec ten jest niedostêpny. Modyfikacja zawiera rozszerzone, powiêkszone, a nawet nowe poziomy w rozdziale. Ponadto w grê wchodzi te¿ nowa muzyka, nowi aktorzy podk³adaj±cy g³os dla postaci, nowi przeciwnicy, oraz nowa fabu³a (wierna swojej podstawowej wersji).
Celem BOAT-LESS jest od¶wie¿enie oryginalnego rozdzia³u “Niebezpieczne Wody”, jednocze¶nie daj±ce mo¿liwo¶æ cieszenia siê z rozdzia³u dla graczy, którym nie podoba³a siê jazda poduszkowcem.
Premiera modyfikacji nast±pi w tym roku.
Oto strona modyfikacji na popularnym portalu internetowym z modyfikacjami gier: http://www.moddb.com/mods/boat-less
¯yczymy Nikodemowi sukcesów w tej dziedzinie licz±c, ¿e w przysz³o¶ci sami zagramy w grê przez Niego napisan±.

21 czerwca 2017 roku, w ¶rodê, w Zespole Szkó³ nr 21 odby³ siê Dzieñ Sportu.
O godz. 9.00 na boisku szkolnym otworzy³a go Pani Dyrektor Iwona Turczyñska, któr± rado¶nie powitali¶my. Najbardziej ucieszy³y siê najm³odsze dzieci, które najliczniej przyby³y w tym dniu.
Na pocz±tku zostali nagrodzeni uczniowie, którzy wyró¿nili siê sportowymi uzdolnieniami podczas spartakiadowych zmagañ w ró¿nych dyscyplinach sportowych: gry i zabawy z pi³k± no¿n±, unihokej, tenis sto³owy, pi±tki pi³karskie ch³opców, lekkoatletyka, i wiele innych.
Serdecznie gratulujemy im wysokich wyników i ¿yczymy powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich umiejêtno¶ci oraz osi±gania sukcesów.
Na boiskach szkolnych ka¿dy móg³ znale¼æ co¶ dla siebie. Dla najm³odszych dzieci z klas I-III szko³y podstawowej, przygotowane zosta³y ró¿ne konkurencje na hali sportowej. Mog³y skakaæ przez przeszkody, pokonaæ tor przeszkód, rzucaæ woreczkami i obrêcz± do celu, wykazaæ siê zwinno¶ci± i sprawno¶ci± ogóln±.
Pozostali uczniowie szko³y podstawowej i gimnazjum mogli sprawdziæ siê w skoku wzwy¿, strzelali pi³k± do bramki, rzucali do kosza oraz odbijali pi³kê siatkow± w marszu.
Na boisku pi³karskim przez ca³y czas trwa³ turniej w pi³kê no¿n±. Mecze mimo rekreacyjnego charakteru by³y zaciête, dru¿yny nie dawa³y za wygran± i walczy³y o zwyciêstwo.
Na zakoñczenie odby³o siê losowanie nagród w¶ród uczniów, którzy zaliczyli udzia³ we wszystkich konkurencjach.
Dzieñ Sportu przypomina, ¿e warto dbaæ o swoj± kondycjê fizyczn±, zdrowie i szczup³± sylwetkê poprzez uprawianie sportu. Zamiast ogl±daæ telewizjê, zabijaæ czas przed komputerem, lepiej wyj¶æ pobiegaæ czy pograæ w jak±¶ grê zespo³ow±. Wtedy utrzymuje siê dobry nastrój i spala siê zbêdne kaloriê, co poprawia zdrowie. Uprawianie sportu czasami jest postrzegane jako d±¿enie do doskona³o¶ci, a we wspó³czesnym ¶wiecie wielu z nas chce byæ idealnym. Warto pod±¿aæ za mod± na zdrowie i robiæ co¶ wiêcej, ruszaæ siê, ni¿ marnowaæ czas, prowadz±c jedynie konsumpcyjny styl ¿ycia.
Dobrze, ¿e szko³a organizuje co roku Dzieñ Sportu i przypomina o dbaniu o swoje zdrowie a tak¿e kondycjê fizyczn±.

Tekst: Redakcja, zdjêcia Kajetan Olek i Redakcja

Za kilka dni zakoñczymy lekcje i rozstaniemy siê na okres wakacji tak¿e z ksi±¿kami u¿ywanymi na co dzieñ do nauki.
Na kolejny rok szkolny 2017/2018 musimy zaopatrzyæ siê w nowe podrêczniki, które uczniowie otrzymuj± za darmo z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do kupienia s± tylko ksi±¿ki do religii!

Zapraszamy do dzia³u “Podrêczniki” z pe³nym wykazem ksi±¿ek, ich autorów i wydawnictw, jakie powinny znale¼æ siê w obowi±zkowym zestawie pomocy naukowych ka¿dego ucznia od 1 wrze¶nia 2017 roku.
Prezentowane zestawienie pochodzi od nauczycieli ucz±cych w naszej szkole, którzy w przysz³ym roku wymagaæ bêd± wiedzy zawartej miêdzy innymi w opisanych podrêcznikach.
W razie w±tpliwo¶ci prosimy o zasiêganie pomocy u nauczycieli przedmiotów obecnych codziennie w szkole oraz posiadanie wydruku potrzebnych ksi±¿ek znajduj±cych siê na podstronie “Podrêczniki”.

13 czerwca 2017 roku w Gorzowskiej Filharmonii Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki wrêczy³ 112 wybitnie uzdolnionym uczniom gorzowskich szkó³ stypendia naukowe i artystyczne.
Podczas uroczysto¶ci powiedzia³: Jestem przekonany, ¿e bêdziecie wzrastaæ, odkrywaj±c kolejne poziomy wiedzy, a otrzymane stypendia bêd± temu sprzyjaæ. Gratulujê Wam pasji, bez której nie osi±gnêliby¶cie tak wiele. Nie sta³oby siê to tak¿e bez pomocy Waszych twórczych nauczycieli, którym szczególnie gratulujê. Gratulujê osi±gniêæ Wam drodzy uczniowie, Waszym nauczycielom, dyrektorom i rodzicom, na których twarzach ma prawo go¶ciæ dzi¶ u¶miech, rado¶æ i duma.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e uczniowie naszego gimnazjum, Pawe³ Lis i Nikodem Nowak, odebrali stypendia naukowe i przyjêli gratulacje z r±k Prezydenta Jacka Wójcickiego.
Ch³opcy reprezentowali nasze gimnazjum w konkursach, które wymaga³y d³ugotrwa³ego i starannego przygotowania siê. Dziêki ciê¿kiej pracy w pe³ni zas³u¿yli na wyró¿nienie. Gratulujemy!

Notatka: pani Ma³gorzata Goñciarska-Ko³tun

Dnia 22 maja 2017 roku rozpoczê³y siê nasze zmagania w mini pi³ce no¿nej dziewcz±t w kategorii szkó³ podstawowych.
Pierwsze rozgrywki odby³y siê w Gorzowie w Szkole Podstawowej nr 13. Grupa nasza zajê³a II miejsce i awansowa³a wspólnie ze Szko³± Podstawow± nr 10 do pó³fina³ów wojewódzkich.
Do Ciborza na rozgrywki pojecha³y¶my 5 czerwca 2017. Tam ju¿ nie by³o tak ³atwo, spotkali¶my zawodniczki profesjonalnie przygotowane do gry. Wylosowa³y¶my trudn± grupê, ale zapa³ i duch do walki by³ olbrzymi.
Okaza³o siê, ¿e w naszej grupie wygra³y¶my wszystkie mecze. Miêdzyrzecz przegra³ z nami 2:0, Sulêcin 4:2, Miêdzylesie 3:0 i tym samym wysz³y¶my z grupy na pierwszej pozycji. W meczu fina³owym uleg³y¶my Strzelcom Krajeñskim 1:3. Dziewczyny wiedzia³y, ¿e mamy ju¿ awans do fina³u wojewódzkiego i do meczu podesz³y bez wiêkszego zaanga¿owania.
Fina³, to ju¿ ciekawsza bajka. Mia³ miejsce 9 czerwca 2017 roku równie¿ w Ciborzu. Mia³y¶my nie za wiele czasu na regeneracjê, ale szczê¶cie nas nie opuszcza³o.
Nastêpne 8 najlepszych dru¿yn z województwa lubuskiego. Wylosowa³y¶my ciê¿k± grupê.
W pierwszym meczu uleg³y¶my trenuj±cej dru¿ynie ze S³awy 4:0. Dziewczyny nie za³ama³y siê, wrêcz zapa³a³y odegraniem siê w nastêpnym meczu, w którym pokona³y Miêdzylesie 1:0. Trzeci mecz to remis 1:1 z dru¿yn± z Bobrowic. Rado¶æ by³a niezmierna, bo awansowa³y¶my do ¶cis³ego pó³fina³u.
W meczu pó³fina³owym pokona³y¶my Trzebiechów 1:0 i wiedzia³y¶my, ¿e medale s± ju¿ nasze.
Fina³ to ponowny mecz z dru¿yn± ze S³awy. Uleg³y¶my 1:2, ale poziom meczu by³a du¿o wy¿szy ni¿ podczas pierwszego spotkania, a trzeba zaznaczyæ, ¿e walczy³y¶my z dziewczynami trenuj±cymi systematycznie dwa razy w tygodniu.
II miejsce w województwie lubuskim jest wielkim sukcesem dla naszej szko³y, a przede wszystkim dla m³odych pi³karek z naszej szko³y.
Szko³ê nasz± reprezentowa³y: Anita Kardynia, Martyna Staszek, Patrycja Klimuntowska, Karolina Michalik, Marta Mako¶, Maja Mocior, Aleksandra Biernat, Nikola Janiak, Hanna Walczak, Dominika Tokarska.
Do zawodów przygotowa³a uczennice pani Agnieszka £uczyk, nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkó³ nr 21.

Relacja: pani Agnieszka £uczyk

Zapraszamy na ekskluzywny wywiad z Bartkiem Zmarzlikiem, ¿u¿lowcem Stali Gorzów, reprezentantem Polski na ¿u¿lu, indywidualnym mistrzem ¶wiata juniorów, 4-krotnie dru¿ynowym mistrzem ¶wiata juniorów, dru¿ynowym mistrzem Polski seniorów, 6-krotnym uczestnikiem Grand Prix, zwyciêzc± w zawodach Grand Prix w Gorzowie, wielokrotnym medalist± ró¿nych zawodów ¿u¿lowych krajowych i miêdzynarodowych, przeprowadzony przez uczennice Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp..

Redakcja Gim.21: Jak do tego dosz³o, ¿e rozpocz±³e¶ swoj± przygodê z ¿u¿lem?
Bartek Zmarzlik: Kiedy¶ by³em z mam± w sklepie, w pobli¿u mojego domu. Znalaz³em tam ulotkê ze zdjêciem ¿u¿lowców. Zapyta³em co to jest ten ¿u¿el?, a mama odpowiedzia³a, ¿e jak bêdê chcia³ to pójdziemy ca³± rodzin± na mecz ¿u¿lowy. Poszli¶my razem z tat± i dziadkiem. Adrian Cyfer by³ ju¿ wtedy zawodnikiem. Wiecznie zadawa³em sobie pytania: dlaczego on taki ma³y jak ja ju¿ je¼dzi przed wielk± publiczno¶ci± i ¶ciga siê ze swoimi rówie¶nikami, a ja nie? A jako, ¿e zawsze mieli¶my jakie¶ motocykle na podwórku, to spróbowali¶my sami jazdy w kó³ko i takim sposobem je¿d¿ê do dnia dzisiejszego.
Red.: Czy od pocz±tku my¶la³e¶ o sporcie ¿u¿lowym jako o swoim przysz³ym zawodzie?
B.Z.: Nie my¶la³em o tym w sensie sta³ego zawodu, jedynie bardzo fascynowa³o mnie to, ¿e mo¿na rywalizowaæ z rówie¶nikami w¶ród publiczno¶ci i jest przy tym dobra zabawa. To jest mój priorytet do dzi¶. Sprawia mi to ogromn± rado¶æ i zabawê.
Red.: Jakie masz wspomnienia ze swoich pierwszych zawodów i mo¿e wiesz, kiedy siê odby³y?
B.Z.: Nie, ale tata pokazywa³ mi niedawno nagrania jak je¼dzi³em w pokazówce. Wtedy jeszcze nie posiada³em licencji i by³o to w Czêstochowie, kiedy mia³em chyba 8 czy 9 lat. Spiker zaprosi³ mnie na ¶rodek stadionu i zapyta³, co bym chcia³ osi±gn±æ. Powiedzia³em, ¿e chcê byæ na pierwszym miejscu. To najbardziej utkwi³o mi w pamiêci.
Red.: Kiedy wygra³e¶ pierwsze zawody i co wtedy czu³e¶?
B.Z.: Nie pamiêtam kiedy to by³o, ale pierwsze, które mi utkwi³y w pamiêci odby³y w 2014 roku, gdy wygra³em Grand Prix w Gorzowie. Do dzi¶ mam mi³e wspomnienia z tego dnia.
Red.: Jak wspominasz swoje przej¶cie ze szkó³ki ¿u¿lowej w Wawrowie do klubu Stal Gorzów?
B.Z.: To by³o wymuszone. Mój brat je¼dzi³ ju¿ by³ w Stali, a tata nie móg³ siê rozdwoiæ z opiek± nad nami. Gdy mia³em 13 lat, za zgod± Stanis³awa Chomskiego, obecnego trenera Stali, umo¿liwiono mi trenowanie wraz ze starszymi kolegami i dziêki temu szybciej pozna³em prawid³ow± technikê jazdy i panowanie nad motocyklem.
Red.: Zdoby³e¶ wiele medali. Który z nich i dlaczego jest dla ciebie najwa¿niejszy?
B.Z.: Na pewno medale dru¿ynowych mistrzostw Polski ze Stal± oraz dru¿ynowe mistrzostwa ¶wiata z reprezentacj± Polski. Z indywidualnych: br±zowy medal z mistrzostw ¶wiata z roku 2016 z Grand Prix i z³oty medal mistrzostw ¶wiata juniorów. To by³y na pewno cztery moje najlepsze imprezy, które dobrze wspominam.
Red.: Jeste¶ ju¿ seniorem, czy to co¶ zmieni³o?
B.Z.: Szczerze mówi±c, du¿o my¶la³em przed sezonem o przej¶ciu do seniorskim ju¿ wieku. Staram siê z tego wywi±zaæ na torze, wiadomo, jest trochê trudniej po przej¶ciu z wieku juniora na seniora, ale ka¿dy to przechodzi i teraz dotyczy to mnie. Muszê to jako¶ elastycznie przej¶æ i my¶lê, ¿e dam sobie radê.
Red.: Co czujesz ustawiaj±c siê na linii startu przed wy¶cigiem?
B.Z.: My¶lê o tym, ¿eby jak najszybciej wygraæ dojazd do pierwszego ³uku i przede wszystkim ¿eby daæ rado¶æ kibicom Stali Gorzów, wygrywaj±c ca³y bieg. Jest to mój podstawowy cel, znale¼æ siê szybko z przodu i uciekaæ.
Red.: W którym momencie wy¶cigu towarzyszy Ci najwiêkszy stres i wzrasta poziom adrenaliny?
B.Z.: Stres? Raczej nie, ale adrenalina jest potrzebna by zmobilizowaæ organizm do wyprzedzenia kogo¶ na pó³metku, mo¿e przed met±, a najlepiej kiedy wyje¿d¿a siê przed prowadz±cego zawodnika i zamienia pozycjami. To jest jeden z fajniejszych momentów, najwiêksza dla mnie fascynacja.
Red.: Czy kiedykolwiek zw±tpi³e¶ w swoje umiejêtno¶ci i chcia³e¶ zrezygnowaæ z tego sportu?
B.Z.: Nie, poniewa¿ moim zdaniem póki walczysz – jeste¶ zwyciêzc±. Nie wolno siê poddawaæ i zawsze trzeba dawaæ z siebie wszystko, ¿eby realizowaæ swoje cele i za³o¿enia.
Red.: Co siê musi wydarzyæ, ¿eby¶ móg³ powiedzieæ, ¿e jeste¶ spe³nionym sportowcem?
B.Z.: My¶lê, ¿e musi siê jeszcze du¿o wydarzyæ. Tymczasem jako sportowiec zawsze chcê osi±gaæ jak najwiêcej tytu³ów i mistrzostw. Nie bêdê tego ukrywa³: ka¿dy do tego d±¿y, ja tak¿e.
Wywiad przeprowadzi³y: Aleksandra Ziembakowska i Aleksandra Zmora.
Zdjêcia: Aniela Borowczyk

W ¶rodê, 08 czerwca 2017 r., w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Taczaka 1 w Gorzowie Wlkp., odby³ siê wernisa¿ Miejskiego Konkursu Plastycznego

“Moje Miasto – Moja Rodzina”

Spo¶ród 215 prac, jakie wp³ynê³y na konkurs, jury nagrodzi³o 21 prac, a wyró¿ni³o 30.
Dzieci z gorzowskich przedszkoli i szkó³ namalowa³y piêkne kolorowe prace o tematyce naszego piêknego miasta Gorzowa i swojej rodzinie.
Nagrody i wyró¿nienia wrêcza³a wicedyrektor, pani Danuta P³awska oraz pani Krystyna Burak.
Konkurs ten, by³ ¶ci¶le powi±zany z piêknem krajobrazu i architektury Gorzowa. Wybór najlepszych prac by³ bardzo trudny. M³odzi arty¶ci prezentowali bowiem odwa¿ne, twórcze pomys³y przedstawienia ulubionych miejsc odwiedzanych przez rodzinê w naszym mie¶cie. Prace s± niezwykle kolorowe, ciep³e i pogodne. Jednocze¶nie emanuje z nich dzieciêcy temperament i chêæ stworzenia czego¶ oryginalnego, niepowtarzalnego.
Inicjatork± tego konkursu z okazji 760-lecia miasta Gorzowa jest pani Krystyna Burak, prowadz±ca zajêcia Ko³a Plastycznego dla klas I – III w Szkole Podstawowej nr 21.
Prace mo¿na ogl±daæ codziennie w Ma³ej Galerii na pierwszym piêtrze.
Serdecznie zapraszamy!
Relacja i zdjêcia: pani Krystyna Burak

Dnia 5 czerwca 2017 r. uczniowie z klasy IIIa byli na wycieczce w Owczogrodzie w Rudnicy.
To by³a nasza najpiêkniejsza wycieczka – stwierdzi³y jednomy¶lnie dzieci.
Pogoda nam dopisa³a, by³a wymarzona, w sam raz na wycieczkê!
Owczogród w Rudnicy to fantastyczny pomys³ na szerzenie wiedzy dotycz±cej hodowli owiec i psów pasterskich. Uczyli¶my siê szacunku dla zwierz±t i otaczaj±cej przyrody. Oprócz edukacji, podczas warsztatów rozwijali¶my zmys³ artystyczny. Na pocz±tku programu wycieczki karmili¶my jagni±tka mlekiem z butelek. Potem ogl±dali¶my pokaz zaganiania owiec przez psa pasterskiego do zagrody. Nastêpnie przyst±pili¶my do prania i wyczesywania we³ny.
W³a¶cicielka Owczogrodu zaprosi³a nas na zajêcia artystyczno-plastyczne w kreatywnej owczarni, gdzie lepili¶my z modeliny owieczki i misie, które zabrali¶my na pami±tkê.
Na koniec odby³o siê ognisko i pieczenie kie³basek oraz zabawy ruchowe w s³omianym labiryncie. By³o super!

Relacja i zdjêcia: pani Krystyna Burak

3 czerwca w naszej szkole zorganizowany zosta³

Festyn Rodzinno – Osiedlowy
Nie zawiod³a piêkna i s³oneczna pogoda.
Motywem przewodnim Festynu by³a 760 rocznica za³o¿enia Gorzowa Wlkp. co mia³o swoje odzwierciedlenie podczas rozwi±zywania zagadek historycznych, w dominuj±cych kolorach ubiorów nawi±zuj±cych do barw flagi miasta, przypomnieniu kultowych zabaw z gorzowskich podwórek na przestrzeni wieków czy te¿ w nowym muralu na ¶cianie hali sportowej, którego autorem jest Maciek £uczyk.
Bawili¶my siê wspólnie od godz. 10.00 do 14.00.
Ju¿ od godziny 9 rano w sobotê mieszkañcy z ca³ego osiedla przybywali na boiska sportowe Zespo³u Szkó³ nr 21. Zbiera³y siê równie¿ chêtne osoby by pomagaæ w rozk³adaniu sto³ów, krzese³. Rozstawiono ró¿ne stoiska. Nad ca³o¶ci± prac czuwa³ pan Roman, dyrektor gospodarczy szko³y.
Ju¿ na pocz±tku Festynu mieli¶my przyjemno¶æ go¶ciæ prezydenta Gorzowa Wlkp, pana Jacka Wójcickiego, i radn± Rady Miasta pani± Gra¿ynê Wojciechowsk±, którzy docenili nasze starania wpisania siê w miejskie obchody rocznicowe za³o¿enia miasta Gorzowa Wlkp. podziwiaj±c przy okazji integracjê rodziców, nauczycieli i dzieci podczas wspólnej zabawy. Pan Prezydent spróbowa³ przygotowanych potraw i wzi±³ udzia³ w szkoleniu judo udzielaj±c przy okazji kilku wywiadów; redakcji Kuriera 21 oraz lokalnej rozg³o¶ni Radia Gorzów, którego dziennikarze tak¿e byli obecni na naszym Festynie.
£amig³ówki logiczne, historyczne, matematyczne, malowanie twarzy, sprzeda¿ najró¿niejszych rzeczy. Nie zabrak³o oczywi¶cie jedzenia. Grillowane miêso u pana Tomka i Mariusza, ciasto i s³odycze u pani Hani, Gra¿yny i Teresy, kawa i herbata u Pañ ze sto³ówki, wata cukrowa oraz sklepikowe pyszno¶ci z którymi wyszed³ pan Bogdan. Dla wszystkich przygotowano grochówkê z kot³a. We wszystkim w czym mogli pomagali uczniowie. Zaanga¿owali siê w to najmocniej jak potrafili.
Pan Adam jako konferansjer prowadzi³ zabawê, przedstawia³ wydarzenia, zapowiada³ atrakcje, maj±c razem z panem Irkiem nadzór nad stron± muzyczn± i nag³o¶nieniem.
Przygotowana scena muzyczna przez panów Henryka i Krzysztofa co chwilê wype³nia³a siê utalentowanymi wokalistami i zespo³ami ¶piewaj±cymi piosenki z festiwali szkolnych mijaj±cego roku szkolnego
Jak co roku zorganizowano ró¿ne konkurencje sportowe dla dzieci i m³odzie¿y. Skoki przez skakankê, gra w “klasy”, “zo¶ka”, wy¶cigi “kapsli”, “sznur”. By³o przy tym du¿o ¶miechu i zabawy. Na bocznym boisku znajdowa³a siê dmuchana zje¿d¿alnia, trampolina i arena do walk gladiatorów. Kolejka chêtnych nie mia³a koñca.
Obok mo¿na by³o pobawiæ siê kolorami tworz±c autorskie kompozycje i obrazy.
Go¶cie przyprowadzili swoje zwierzêta, które ka¿dy podziwia³. Niektóre by³y ¶mieszne i puszyste, a inne zabawne i g³o¶ne. Mogli¶my zrelaksowaæ siê w objêciach terapeutycznego labradora przy udziale pani Jadwigi..
W samym ¶rodku pani Agnieszka poprowadzi³a taniec zumbê. Tañczyli wszyscy chêtni. By³y kilka uk³adów. Uczestnicy wybierali sobie taniec, poznawali uk³ad choreograficzny i na¶ladowali ruchy prowadz±cej. Zaprezentowa³y siê równie¿ dziewczynki klas 3 szko³y podstawowej w uk³adzie tañca zespo³owego i w pokazie gimnastycznym. Na zaproszenie pana Tomka przybyli judocy, którzy zaprezentowali na tatami rozgrzewkê w tej dyscyplinie sportu, a nastêpnie techniki rzutów, trzymañ i d¼wigni.
Na boisku do pi³ki rêcznej mogli¶my zobaczyæ mecz rodziców przeciwko uczniom. Sêdziowa³ pan Wojtek.
Przez ca³y okres trwania Festynu odbywa³y siê biegi memoria³owe w ró¿nych kategoriach wiekowych imieniem pani Ewy Józefowicz, ponad 20-letniej dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 21 zmar³ej w sierpniu 2015 roku. Inicjatorem i organizatorem tej konkurencji by³ nauczyciel wf-u, pan Roman, który zadba³ o podium, medale, dyplomy, puchary, plastrony, przygotowa³ profesjonalne miejsce startu i oznakowa³ trasê biegu. W sekretariacie zawodów obecna by³a pani Irena.
Dekoracji dokonywa³y obecne panie Dyrektorki.
Odwiedzili nas równie¿ przedstawiciele klubu ¿u¿lowego Stal Gorzów przywo¿±c ze sob± prawdziwy motocykl ¿u¿lowy prezentuj±c jego wygl±d, budowê i pracê silnika.
Ca³o¶æ zosta³a przygotowana wed³ug scenariusza pana Mieczys³awa, a za koordynacjê zespo³ów zadaniowych odpowiada³a pani Kasia.
To wydarzenie mo¿e byæ potwierdzeniem, ¿e szko³a nie oznacza jedynie nauki, sprawdzianów, zadañ domowych czy ciê¿kich plecaków wypchanych podrêcznikami i zeszytami. W szkole zawieramy przyja¼nie, a dziêki ciekawym ludziom nas otaczaj±cych czasami ¶wietnie siê w niej bawimy na ró¿nych imprezach. Jedn± z nich by³ w³a¶nie ten Festyn.
Tekst, zdjêcia i grafika komputerowa: Redakcja Gim21

Dnia 27 maja 2017 roku na scenie letniej teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. odby³y siê
Jubileuszowe XXV Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej im. Piotra Frankowa
“Kresowiana 2017”
Organizatorem tych spotkañ jest:
– Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.
– Gorzowski Oddzia³ Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo – Wschodnich
Tradycyjnie nasz± szko³ê reprezentowa³ zespó³ wokalny “OK” w sk³adzie:
Ma³gorzata Mielnik, Aniela Borowczyk, Julia Latour i Karolina Michalik.
Nasze dziewczyny i tym razem odnios³y sukces.
Zdoby³y tytu³ Laureata Konkursu i otrzyma³y Puchar Wojewody Lubuskiego dla najlepszego zespo³u wokalnego.
W tym roku pod nieobecno¶æ pani Magdy Jankowskiej, zespó³ do wystêpu przygotowa³ pan Adam Musia³owski. Gratulujemy!

24 maja2017 roku w naszej szkole obchodzili¶my

Europejski Dzieñ Parków Narodowych
. Z tej okazji uczniowie klas iv-vi wziêli udzia³ w konkursie “Poznajemy park narodowy Uj¶cie Warty”.
W pierwszym etapie konkursu uczniowie wykonali dowoln± technik± plakat o parku narodowym Uj¶cie Warty.
W drugim trzyosobowa dru¿yna rozwi±za³a quiz wiedzy.
Baz± informacji dla uczniów przygotowuj±cych siê do konkursu by³a oficjalna strona internetowa parku www.pnujsciewarty.gov.pl.
Uczestnicy konkursu wykazali siê du¿± wiedz± ogóln± i zaanga¿owaniem. Doskonale rozpoznali gatunki ro¶lin i zwierz±t wystêpuj±cych w parkach.
Wyniki konkursu:
1 miejsce:
klasa 6b zdoby³a 18 punktów – reprezentantki: Ada Piaskowska i Julia Matusiak, plakat wykona³a Ada Piaskowska.

2 miejsce:
klasa: 4b zdoby³a 17 punktów – reprezentanci: Eliza Chmiel, Michalina Krêpeæ, Sebastian Kasprzak, plakat wykona³y: Anna Piechowiak, Alicja Kowalczyk, Kornelia P³aza
klasa 4a zdoby³a 17 punktów – reprezentanci: Maciej Nowak, Pola Florczuk, Kacper Michalak, plakat wykona³y: Aleksandra Ma³ycha i Wiktoria Guz
klasa 6a – zdoby³a 17 punktów-reprezentanci: Maja Trêbicka, B³a¿ej Stala, plakat wykona³y: Marta Mako¶ i Karolina Michalik

3 miejsce:
klasa 4c – zdoby³a 16 punktów – reprezentanci: Oskar ¯u³awiñski, Julia Po¼niak, Paulina Tonak, plakat wykonali: Gabriel Gmurek i Wiktor Lipiecki.

Dziêkujê za udzia³ w konkursie i jeszcze raz gratulujê zwyciêzcom!
Tre¶æ i zdjêcia: pani Natalia Lewicka

Dnia 26 maja 2017 roku w naszej szkole uczniowie klasy III A przygotowali przedstawienie z okazji Dnia Matki.
Podczas tej wyj±tkowej uroczysto¶ci na naszej szkolnej scenie w du¿ej ¶wietlicy wyst±pili uczniowie klasy III A, którzy zaprezentowali program pod tytu³em “Dzieñ Matki na weso³o” przygotowany przez wychowawczyniê, pani± Krystynê Burak.
Dope³nieniem inscenizacji pe³nej wierszy i piosenek by³ wystêp Franka, który zagra³ na gitarze utwór “Dla Elizy” i melodiê piosenki “Nie ma jak u mamy”.
Ania i Maja przygotowa³y wspó³czesny taniec do piosenki “My rodzinkê dobr± mamy”. M³odzi arty¶ci swymi wystêpami wyrazili mi³o¶æ, szacunek i wdziêczno¶æ swoim mamom, a do ¿yczeñ do³±czyli kwiaty i w³asnorêcznie wykonane laurki – upominki.
Wszystkim nale¿± siê s³owa podziêkowania! Po wystêpie dzieci zaprosi³y mamy na s³odki poczêstunek i kawê.
Tekst i zdjêcia: pani Krystyna Burak

25 oraz 26 maja klasy drugie i trzecie gimnazjum w ramach kampanii Edukacyjno-Informacyjnej “Obud¼ siê”, posz³y do gorzowskiego teatru im. Juliusza Osterwy na spektakl pt. “Stopklatka” w re¿yserii Aliny Mo¶-Kerger.
G³ówny bohater (Darian Wiesner) by³ dobrze zapowiadaj±cym siê uczniem. Chodzi³ do ciekawej szko³y. Mia³ mnóstwo przyjació³. I przez jedn± decyzjê, moment nierozwagi i m³odzieñczej brawury, zostaje skazany do koñca ¿ycia na wózek inwalidzki.
M³odzie¿ naszej szko³y ró¿nie reagowa³a na sztukê. Jedni wychodzili ze ³zami w oczach, inni skrywali swoje emocje.
Spektakl nie w±tpliwie sk³ania do refleksji, na temat podejmowanych przez nas decyzji. Niepe³nosprawno¶æ mo¿e dotkn±æ ka¿dego, niezale¿nie od wieku czy do¶wiadczeñ ¿yciowych.
Relacja: Maria Naumowicz i Kasia Jag³a

22 maja br. w Wojewódzkim O¶rodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. odby³o siê uroczyste podsumowanie Konkursu “Czytanie warte zachodu“.
Nagrody i za¶wiadczenia o uzyskaniu tytu³u laureata otrzymali uczniowie naszego gimnazjum: Weronika Bach, Ma³gorzata Mielnik i Pawe³ Lis.
Uroczysto¶æ zaszczycili swoj± obecno¶ci± liczni go¶cie, m.in.: Pani Ewa Rawa Lubuski Kurator O¶wiaty, Pan Jerzy Kaliszan Dyrektor Wojewódzkiego O¶rodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Pani Ma³gorzata Jach – przewodnicz±ca Konkursu, dr Arkadiusz Wo³oszyn z Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wlkp.
Celem Konkursu by³o przede wszystkim propagowanie czytelnictwa w¶ród m³odzie¿y szkolnej oraz promowanie polskiej literatury wspó³czesnej i twórczo¶ci Adama Mickiewicza.
Laureatom gratulujemy sukcesu!
Tekst i zdjêcia: panie Ma³gorzata Goñciarska-Ko³tun i Anna Wardyn

19 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej odby³ siê coroczny turniej miêdzy klasowy zorganizowany przez nauczycielki klas I-III.
Dzieciaki mia³y okazjê sprawdziæ siê w ró¿nego typu konkurencjach, nie tylko sportowych ale i zrêczno¶ciowych a tak¿e wymagaj±cych logicznego my¶lenia i wspó³pracy. Uczniowie uk³adali puzzle, na których znajdowa³y siê najbardziej charakterystyczne miejsca naszego miasta, malowali piêkne gorzowskie zabytki, rozwi±zywali krzy¿ówkê czy brali udzia³ w quizie na temat miasta Gorzowa.
Wszyscy siê ¶wietnie bawili i na koniec w nagrodê wychowawczynie nagrodzi³y dzieci s³odyczami.

Relacja: pani: Dorota Nosalska

W dniach od 10 do 12 maja dzieciaki z klas III d i III e wraz ze swoimi wychowawczyniami, paniami Dorot± Nosalsk± i Magd± Iwaszkiewicz by³y na piêknej i ciekawej Zielonej Szkole w Domu Wczasów Dzieciêcych w My¶liborzu niedaleko Gorzowa Wlkp.
Dopisa³a wspania³a pogoda i uczniowie mieli okazjê zobaczyæ ciekawe rzeczy i prze¿yæ super przygody.
P³ywali katamaranem, wspinali siê w parku linowym, bawili siê w podchody a tak¿e poznawali region my¶liborski oraz zwi±zane z nim legendy i powie¶ci.
By³y to trzy dni, podczas których dzieci mia³y okazjê bli¿ej siê poznaæ, nawzajem wspieraæ w trudnych sytuacjach i jeszcze bardziej zacie¶niæ relacje miêdzy obiema klasami.

Relacja tekstowa i zdjêcia:
panie: Dorota Nosalska i Magdalena Iwaszkiewicz

W zwi±zku z obchodami 760-lecia Gorzowa Wielkopolskiego, w naszej szkole maj± miejsce ró¿ne ciekawe dzia³ania.
Miêdzy innymi najm³odsze dzieci szko³y podstawowej wraz z paniami wychowawczyniami posadzi³y piêkn± rabatkê w barwach flagi Gorzowa.
Uczniowie mieli przy tym zajêciu ogromnie du¿o rado¶ci, ale te¿ dowiedzieli siê wielu po¿ytecznych rzeczy, miêdzy innymi nauczy³y siê jak siê sadzi kwiaty i jak nale¿y o nie pó¼niej dbaæ.
Wszystkich chc± zobaczyæ dzie³o najm³odszych kole¿anek i kolegów zapraszamy do obejrzenia naszego szkolnego ogródka, który mie¶ci siê w zewnêtrznym patio miêdzy budynkami szko³y.

Tekst i zdjêcia: pani Dorota Nosalska

19 maja uczniowie klasy 6c odwiedzili Wojewódzk± i Miejsk± Bibliotekê Publiczn± im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Mieli okazjê uczestniczyæ w nietypowej lekcji

pt. “Bilbo w Bibliotece”
WiMBP przygotowa³a lekcjê biblioteczn± opart± o tre¶æ ksi±¿ki J.R.R. Tolkiena pt. “Hobbit, czyli tam i z powrotem” i przybli¿y³a twórczo¶æ autora w sposób niekonwencjonalny.
“Bilbo w Bibliotece” to rodzaj gry mobilnej rozgrywaj±cej siê w gmachu biblioteki, do której wykorzystano technikê kodów QR odczytywanych przy pomocy smartfonów.
Zadaniem uczestników by³o wykorzystanie wiedzy ze znajomo¶ci tre¶ci lektury do rozwi±zania zadañ ukrytych w ró¿nych czê¶ciach budynku. Uczniowie po uprzednim znalezieniu kodów pod±¿ali ¶ladami Bilbo Bagginsa. Towarzyszy³ im czarodziej Gandalf. W czasie wêdrówki miêdzy innymi rozszyfrowali runy ksiê¿ycowe, rozwi±zali zagadkê Golluma i dotarli do Samotnej Góry przy pomocy mapy.
Uczestnictwo w tego rodzaju lekcji pozwoli³o m³odzie¿y prze¿yæ niezapomnian± przygodê w bibliotece, jak równie¿ w atrakcyjny sposób utrwaliæ tre¶æ lektury omawianej na lekcjach jêzyka polskiego.
Tekst: Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun

We wtorek 16 maja na stadionie przy ulicy Wyszyñskiego odby³y siê zawody w lekkiej atletyce dla gimnazjalistów.
Startowali w nich tak¿e uczniowie i uczennice naszej szko³y. Mimo nie najlepszych warunków pogodowych osi±gnêli wysokie i punktowane miejsca w nastêpuj±cych konkurencjach: skok wzwy¿, rzut oszczepem, pchniêcie kul±, skok w dal, biegi indywidualne i w sztafecie.
W skoku wzwy¿ sprawdzili siê Kasia Jag³a, Wiktoria Nied¼wiecka oraz Patryk Kuciñski, który mimo trudnych warunków na rozbiegu zdoby³ drugie miejsce i srebrny medal.
Medal zdoby³ tak¿e Kamil Dojlitko, który do domu wróci³ z br±zem za rzut oszczepem.
Konkurencje , które wymaga³y du¿ej si³y by³y domen± Kacpra Augustyniaka, Oli Hodyl, Patrycji Bêbenek oraz Weroniki Bach.
Ola i Kacper zmagali siê z oszczepem natomiast Patrycja i Weronika z kul±.
Biegi na 100 metrów nie sprawi³y problemu Oliwii Hucik i Klaudii Dal. 300 metrów przebieg³a Klaudia Kolczyñska natomiast Gosia Mielnik oraz Paulina Belda 600 metrów.
Z kilometrem zmierzy³a siê Marysia Wo³oszyn, natomiast mêsk± czê¶æ naszej szko³y w tej konkurencji reprezentowa³ Wojtek Janiec, który w swojej grupie ukoñczy³ bieg jako trzeci.
W skoku w dal wziê³y udzia³ Oliwia Hucik i Maja Stachowiak.
Dru¿ynê sztafetow± stworzy³y Ola £uczyk, Ola Hodyl, Julia Sobolska i Oliwia Hucik.
Mimo niewielu medali uczniowie wrócili zadowoleni poniewa¿ ka¿dy zdoby³ punkty sk³adaj±ce siê na ogólny wynik szkolny. Gratulujemy osi±gniêæ, dziêkujemy za ambitny udzia³ i ¿yczymy jeszcze wielu zwyciêstw w przysz³o¶ci.

Relacja: Weronika Bach, zdjêcia: Marta Tymszan

W czwartek, 18 maja, podczas lekcji wychowania fizycznego mia³y miejsce nietypowe zajêcia sportowe. Uczniowie mieli okazjê poznaæ zasady i technikê gry w golfa.
Kije co prawda wygl±da³y na zabawkowe, ale instruktor prowadz±cy zapewni³, ¿e sposób uderzania pi³eczki jest taki jak przy profesjonalnych kijach metalowych.
Zajêcia by³y realizowane w ramach programu wdra¿anego przez Miêdzyszkolny O¶rodek Sportu w Gorzowie Wlkp pod nazw± “WF jest OK”.
Ma on na celu popularyzowanie zajêæ wychowania fizycznego. Pomagaj± w tym znani i s³awni sportowcy rodem z Gorzowa oraz ró¿ne instytucje, o¶rodki sportowe, kluby i stowarzyszenia.
Lekcje odbywa³y siê w sali sportowej od godz. 9.45 do 13.30 i prowadzone by³y przez trenera tej dyscypliny sportowej, pana Wojciecha Wa¶niewskiego, na co dzieñ pracownika pola golfowego “Zawarcie” w Gorzowie Wlkp., który przy okazji zachêca³ do odwiedzania tego miejsca opisuj±c korzy¶ci jakie p³yn± dla organizmu z ruchu i æwiczeñ polegaj±cych na d³ugich przemarszach.
Lekcje cieszy³y siê niezwyk³ym zainteresowaniem o czym ¶wiadczy du¿a ilo¶æ dzieci (ponad 170 uczniów), która wziê³a czynny udzia³ w zabawie.
Organizatorem lekcji i autorem powy¿szego artyku³u jest pan Roman W±czek, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkó³ nr 21.
Kolejne spotkanie z mniej popularn± w Polsce dyscyplina sportow± odbêdzie siê we wrze¶niu 2017 roku.
Zapraszamy.


Erasmus +
HumRev – Prawa Cz³owieka
w Spo³eczno¶ci Europejskiej
7 maja 2017 roku po raz kolejny uczennice z naszej szko³y: Julia Rutkowska, Maria Naumowicz, Julia Stachura, Klaudia Dal i Paula Taran, razem z pani± Gra¿yn± Lis-Batkowsk± oraz pani± Barbar± Dalidowicz pojecha³y do miejscowo¶ci Backnang w po³udniowych Niemczech w ramach projektu Erasmus+.
Tematem przewodnim wyjazdu byli imigranci i uchod¼cy. Grupa uczennic naszego gimnazjum przygotowa³a prezentacjê na temat migracji w Polsce.
Drugiego dnia uczestnicy projektu wziêli udzia³ w wycieczce do Strasburga we Francji, aby odwiedziæ budynek Rady Europejskiej i Trybuna³u Praw Cz³owieka.
Nastêpnego dnia odby³o siê spotkanie z imigrantami mieszkaj±cymi na terenie Niemiec, które wywar³o du¿e wra¿enie na uczniach i u¶wiadomi³o wszystkim z jakimi problemami musz± siê mierzyæ ludzie opuszczaj±cy swój kraj.
Oprócz powa¿nych dyskusji by³ te¿ oczywi¶cie czas na zabawê, zwiedzanie oraz poznanie nowych ludzi, z którymi nasze uczennice bardzo siê z¿y³y i z tego powodu nie chcia³y wracaæ do Polski. Widzimy siê w Hiszpanii! Hasta luego!
Relacja: Julia Rutkowska

W kwietniu odby³ siê kolejny, trzeci ju¿, konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 szko³y podstawowej z cyklu

“Cztery pory roku z ksi±¿k±”
Tym razem tematem by³a wiosna.
Zadaniem uczestników by³o wykonanie wydzieranki, jako ilustracji na ok³adkê ksi±¿ki o tematyce wiosennej. Prace na kartce formatu A4 uczniowie przynosili do biblioteki szkolnej.
Celem konkursu by³o:
 • zachêcenie dzieci do uczestniczenia w ¿yciu biblioteki szkolnej
 • kszta³towanie wra¿liwo¶ci odbioru utworów literackich
 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywno¶ci
 • wzmacnianie wiary we w³asne mo¿liwo¶ci
 • rozwijanie indywidualnych zdolno¶ci plastycznych
 • budzenie zainteresowania ró¿nymi technikami plastycznymi
Najm³odsi uczniowie naszej szko³y przygotowali 26 pomys³owych wydzieranek. Wszyscy mali arty¶ci zostali nagrodzeni, a efekty ich pracy mo¿na ogl±daæ na korytarzu obok biblioteki.
Dziêkujemy za udzia³ w konkursie i zachêcamy wszystkich uczniów do odwiedzania biblioteki szkolnej.
Organizator Konkursu: pani Irena Szulc

W dniu kwietniu odby³o siê kolejne spotkanie w ramach wspó³pracy polsko – niemieckiej z zaprzyja¼nion± szko³± Waldorsschule Frankfurt/Oder.
W warsztatach jêzykowych brali udzia³ nasi uczniowie klas pierwszych gimnazjum. Spotkania m³odzie¿y maj± motywowaæ do dalszej intensywnej nauki jêzyków obcych, w szczególno¶ci jêzyków: niemieckiego oraz angielskiego.
Podczas wyjazdowego spotkania zwiedzali¶my Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie oraz szko³ê partnersk± Waldorfsschule. Ca³e spotkanie przeplatane by³o ciekawymi warsztatami jêzykowymi.
Relacja: pani Marta Drost

O¶rodek Sportu i Rekreacji by³ organizatorem 5 Mistrzostw Szkó³ Podstawowych w halowej pi³ce no¿nej.
Do turnieju zg³osi³o siê 7 dru¿yn. Zespo³y gra³y systemem “ka¿dy z ka¿dym”mecz i rewan¿. Turniej trwa³ od listopada do kwietnia tego roku. Mecze odbywa³y siê w soboty w hali sportowej O¶rodka Sportu i Rekreacji ul. S³owiañska.
Szko³y walczy³y o puchary ufundowane przez Dyrektora OSiR w Gorzowie wlkp. p. W³odzimierz Roja (niegdy¶ Mistrza Europy w karate).
Bardzo dobrze zaprezentowali siê nasi uczniowie zdobywaj±c 3 miejsce w Gorzowie w¶ród szkó³ podstawowych.
Szko³ê reprezentowali: Jêdrzej Wójcik, Szymon Juszczak, Bartek Momot, Marcin Rusewicz, £ukasz Le¶niowski, Aleksander Go¼liñski, Patryk Kwa¶niewski, Jakub Pestka i Kacper Lubik.
Trenerem, a zarazem opiekunem by³ pan Roman W±czek nauczyciel wychowania fizycznego.
Tabela koñcowa: 1 SP-13 26 pkt., 2 SP-20 20 pkt., 3 SP-21 16 pkt., 4 SP-11 11 pkt., 5 SP- 1 7 pkt., 6 SP-6 4 pkt., 7 SP-5 2 pkt. (po 1 rundzie wycofa³a siê z rozgrywek).
Mistrzem Gorzowa na sezon 2016/17 rok zosta³a Szko³a Podstawowa nr 13. Najlepsze dru¿yny otrzyma³y dyplomy, puchary i medale. Wszystkie szko³y otrzyma³y nagrody i s³odycze ufundowane przez gorzowskich sponsorów.

Relacja: pan Roman W±czek

Z okazji ¦wi±t Wielkanocnych przeprowadzili¶my wywiad z pani± Ann± Wyczesan±, nauczycielk± religii w naszej szkole, która przybli¿y³a nam znaczenie symboli wystêpuj±cych podczas obchodów dnia zmartwychwstania Jezusa.

Redakcja Gim.21: Jak Pani obchodzi ¦wiêta Wielkanocne?
Pani Anna Wyczesana: ¦wiêta Wielkanocne obchodzê tradycyjnie. Rozpoczynam od udzia³u w Triduum Paschalnym (czyli wielki czwartek, pi±tek, sobota). W sobotê tradycyjnie ¶wiêcê pokarm wieczorem uczêszczam w obchodach wigilii paschalnej. W niedzielê Wielkanocn± wspólnie z ca³± rodzin± spo¿ywamy ¶niadanie wielkanocne którego g³ówn± potraw± s± oczywi¶cie jajka. Pó¼niej spêdzamy wspólnie czas.
Red.: Co symbolizuj± produkty wk³adane do kosza wielkanocnego?
A.W.: Ka¿dy z pokarmów wk³adanych do koszyka ma swoj± symbolikê:
 • Jajka – to symbol odradzaj±cego siê ¿ycia, zwyciêstwa nad ¶mierci±.
 • Chleb – symbolizuje cia³o Chrystusa, podstawowym pokarmem cz³owieka.
 • Sól – symbolizuje oczyszczenie, prawdê, s³u¿y do konserwowania nadaje smak potraw±.
 • Chrzan – symbolizuje zdrowie, ale tak¿e gorycz i mêkê Jezusa.
 • Wêdliny – s± symbolem obfito¶ci i dobrobytu.
 • Baranek – symbol Chrystusa Zmartwychwsta³ego
Red.: Co to jest i jak siê obchodzi Triduum Paschalne?
A.W.: Triduum Paschalne – to trzy dni poprzedzaj±ce niedzielê zmartwychwstania pañskiego:
 • Wielki Czwartek- dzieñ ustanowienia sakramentów eucharystii i kap³añstwa.
 • Wielki Pi±tek – dzieñ mêki i ¶mierci Jezusa.
 • Wielka Sobota – jest czasem ciszy i oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa. Do po³udnia ¶wiêcimy pokarmy wielkanocne. Wieczorem rozpoczynamy obchód wigilii paschalnej która prowadzi nas do niedzieli Zmartwychwstania Pañskiego.
Red.: Dziêkujê za rozmowê.
A.W.: Ja równie¿:)
Rysunek na tablecie konwertowalnym: Aleksandra Nowicka, klasa 3d

30 marca 2017r. w IV Liceum Ogólnokszta³c±cym w Gorzowie Wlkp. odby³y siê konkursy dla uczniów szkó³ gimnazjalnych:
IV Konkurs Poprawnej Polszczyzny – “Licz siê ze s³owami”
&
IV Konkurs Matematyczny – “Policz siê z matematyk±”
Zawody rozpoczê³y siê o godzinie 9.00. Przyst±pi³o do nich jedena¶cie szkó³.
Wpierw m³odzi humani¶ci zmagali siê z zadaniami ortograficznymi, a matematycy z testem matematycznym.
Nasze obie dru¿yny, polonistyczna i matematyczna, zakwalifikowa³y siê do drugiego etapu konkursu. Fina³ mia³ formê zabawow±. Zadania sprawdza³y wiedzê i umiejêtno¶ci zastosowania jej w praktyce oraz wspó³pracê w grupie.
M³odzi matematycy konkurowali w takich zadaniach jak: rebusy, szyfry, sudoku, matematyczna krzy¿ówka czy kalambury, za¶ dru¿yna humanistyczna musia³a przygotowaæ przemówienie, której tematem przewodnim by³ “Ma³y Ksi±¿ê”, poprawnie odmieniæ nazwiska znanych postaci, przekszta³ciæ wyra¿enia potoczne na oficjalne, poprawiæ b³êdnie u¿yte zwi±zki frazeologiczne zawarte w internetowych memach i napisaæ krótkie opowiadanie.
Nasze dru¿yny poradzi³y sobie bardzo dobrze.

W ostatecznej klasyfikacji zespó³ polonistyczny Gimnazjum nr 21 w sk³adzie, (stoj± od lewej):
Magdalena Dusza (kl.3d), Aniela Borowczyk (kl.3c) , Wojciech Janiec (kl.3d), Julia Stachura (kl.3b) i Julia Rutkowska (kl.3a) zaj±³ II miejsce.

W konkursie matematycznym dru¿yna w sk³adzie, (stoj± od lewej na zdjêciu po prawej stronie):
Mateusz Stró¿yk – kl.3b, Wojciech Michalak – kl.3d, Paula Taran – kl.3c, Kacper Augustyniak – kl.3c, Pawe³ Marczewski – kl.3d (nieobecny), zajê³a IV miejsce.

Gratulacje nale¿± siê Magdalenie Duszy, która w klasyfikacji indywidualnej IV Konkursu Poprawnej Polszczyzny “Licz siê ze s³owami” zajê³a I miejsce i uzyska³a tytu³ laureata.
Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Gorzowie Wlkp. przyzna³o laureatce stypendium w wysoko¶ci 500 z³otych. Tytu³ laureata uprawnia do otrzymania dodatkowych punktów w postêpowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018.
Uczniów do konkursów przygotowa³y nauczycielki jêzyka polskiego: Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun, Anna Wardyn i Barbara Ewert oraz matematyki: Aneta Strza³kowska i Monika Grudziñska-Czerniecka.
Relacja: pani Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun

3 kwietnia br. w Wojewódzkim O¶rodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. odby³ siê fina³ IV Konkursu dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego
“Czytanie warte zachodu”
Troje uczniów Gimnazjum nr 21 im. Orl±t Lwowskich uzyska³o tytu³ Laureata:
Pawe³ Lis z klasy 3d zdoby³ 90% punktów (36/40), Ma³gorzata Mielnik i Weronika Bach (na zdjêciu od lewej) z klasy 3a zdoby³y po 80% punktów (32/40).
Serdecznie gratulujemy!
Konkurs jest przeprowadzany pod patronatem Lubuskiego Kuratora O¶wiaty.
Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa w¶ród m³odzie¿y szkolnej, rozwijanie zainteresowañ humanistycznych oraz motywowanie m³odzie¿y do poznawania polskiej kultury i historii.
Konkurs jest trzystopniowy. Uczestnicy musieli przeczytaæ 10 lektur wskazanych w regulaminie. W tym roku by³y to nastêpuj±ce utwory:
 • Adam Mickiewicz, Lilije.
 • Jacek Dehnel, Mi³o¶æ korepetytora, [W:] tego¿, Balzakiana.
 • Jacek Dukaj, Wroniec.
 • Magdalena Grzeba³kowska, Po co¶cie tu przyjechali?, [W:] tej¿e, 1945. Wojna i pokój.
 • Zbigniew Herbert, Kamieñ z katedry, [W:] tego¿, Barbarzyñca w ogrodzie.
 • Sylwia Chutnik, Renata ucieka z kraju, [W:] Nie obcy. 21 opowie¶ci, ¿eby siê nie baæ. Polscy pisarze dla uchod¼ców.
 • Tadeusz Konwicki, Kronika wypadków mi³osnych.
 • Magdalena Parys, Bia³a Rika.
 • Marcin Szczygielski, Czarny M³yn.
 • Dorota Terakowska, Samotno¶æ Bogów.
Prawie wszystkie pozycje ksi±¿kowe s± dostêpne w naszej szkolnej bibliotece, dlatego bardzo dziêkujemy Pani Irenie Szulc za pomoc w przygotowaniu organizacyjnym uczniów do konkursu.
Zawody I stopnia – etap szkolny – polega³y na rozwi±zaniu przez ucznia testu sk³adaj±cego siê z 30 zadañ, opracowanego przez cz³onków Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
Zawody II stopnia – etap miêdzyszkolny – wymaga³y napisania pracy na jeden z piêciu tematów zwi±zanych z problematyk± podejmowan± przez lektury wskazane w regulaminie.
Zawody III stopnia – fina³ wojewódzki – polega³y na rozmowie z dwiema komisjami i sprawdza³y umiejêtno¶æ wypowiadania siê na temat tekstów literackich z listy wskazanej przez organizatorów. Uczeñ losowa³ dwa pytania, szczegó³owe i przekrojowe.
Nale¿y podkre¶liæ, ¿e do I etapu konkursu przyst±pi³o 421 uczniów z 53 szkó³, do zawodów II stopnia zakwalifikowano 110 gimnazjalistów, a w finale wziê³o udzia³ 32 uczniów, w tym troje z naszego Gimnazjum!
Uroczyste podsumowanie konkursu i wrêczenie nagród laureatom nast±pi 22 maja br. o godz. 11.00 w Wojewódzkim O¶rodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp.
Laureaci konkursu uzyskuj± punkty rekrutacyjne zgodnie z Zarz±dzeniem Lubuskiego Kuratora O¶wiaty w sprawie rekrutacji do szkó³ publicznych.
Uczniów do konkursu przygotowa³y nauczycielki jêzyka polskiego: Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun i Anna Wardyn.
Tekst: pani Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun

Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Nadesz³a wreszcie d³ugo wyczekiwana, kalendarzowa wiosna! Z tej okazji jak i w ramach Dni Kultury Szkolnej, 21 marca 2017 roku w Zespole Szkó³ nr 21 wg starej dobrej tradycji odby³ siê
Szkolny Festiwal Piosenki “Z³ota Babka”.
Zabawa zaczê³a siê o godz. 13.00. Ka¿dy, kto wszed³ na salê gimnastyczn± móg³ podziwiaæ piêknie ozdobione wnêtrze hali o wiosennych symbolach wykonanych przez m³odzie¿ na lekcjach plastyki pod kierunkiem pani Aleksandry Kar³owskiej.
Podczas Festiwalu widzowie ogl±dali i s³uchali ¶piewu, tañca i wspania³ego show. Wszystko zosta³o przygotowane przez uczniów Szko³y Podstawowej i Gimnazjum nr 21.
Wykonawców ocenia³o godne szacunku jury sk³adaj±ce siê z nauczycieli i przedstawicieli Samorz±du Uczniowskiego.
Miejsce za konsol± muzyczn± zajê³a pani Magda Jankowska, która zadba³a o podk³ad muzyczny i nag³o¶nienie, przes³uchuj±c i kwalifikuj±c tydzieñ wcze¶niej kandydatów do Festiwalu Piosenki.
We wtorek podczas Koncertu Laureatów pan Adam Musia³owski, jako wspó³twórca Festiwalu, og³osi³ wyniki.
Tytu³ Laureata otrzymali:
Maja Dylawerska za wykonanie piosenki “Po raz pierwszy widzê blask”, Joanna Mioduszewska wykonuj±c utwór “Lecê tam”, Alicja Kowalczyk ¶piewaj±c “Szybki Bill”, Antoni Stanis³awski za interpretacjê piosenki “Pod wiatr”, Martyna Staszek za od¶piewanie “Zapamiêtaj”, oraz duet Malwina Lemieszewska i Michalina Krêpeæ w utworze “Libre”.
Jury przyzna³o równie¿ Wyró¿nienia, które otrzyma³y:
Maja Gera w duecie z Natasz± Matczuk wykonuj±c piosenkê “Ola – obok mnie”, Marta Mako¶ ¶piewaj±c “Ty i ja”, Karolina Kasaraba z Ann± Piechowiak za wykonanie utworu “Dach”, Roksana Doroszenko z Nikol± Popiel za piosenkê “Into you” oraz Julia Kloda.
Najbardziej cenne nagrody, Grand Prix, a tak¿e Nagrodê Publiczno¶ci, odebra³a Karolina Michalik, za fenomenalne wykonanie piosenki “Lost on you” z repertuaru amerykañskiej wokalistki rockowej Laury Pergolizzi.
Wystêp Karoliny pokazujemy powy¿ej w klipie video podczas koncertu Laureatów.
Film i zdjêcia: Kajetan Olek i Redakcja


23 marca 2017 roku Kurator O¶wiaty Pani Ewa Rawa przyzna³a tytu³y laureata i finalisty uczniom naszej szko³y.
Pawe³ Lis z klasy 3d otrzyma³ tytu³ Laureata wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Jêzyka Polskiego, a Wojciech Janiec (kl.3d), Weronika Bach (kl.3a) i Aniela Borowczyk (kl.3c) otrzymali tytu³ Finalisty.
Laureatowi i finalistom Konkursu Kurator wyda za¶wiadczenie, które bêdzie wa¿ne na terenie ca³ego kraju.
Nale¿y podkre¶liæ, ¿e Konkurs na wszystkich etapach obejmowa³ i poszerza³ znacznie tre¶ci podstawy programowej jêzyka polskiego dla gimnazjum i wymaga³ od uczniów d³ugotrwa³ego, dok³adnego i starannego przygotowania siê.
III stopieñ – zawody wojewódzkie w czê¶ci pisemnej – zosta³y przeprowadzone 25 lutego 2017 r., a czê¶ci II – ustnej – 20 marca 2017 r.
W czê¶ci pisemnej uczniowie musieli w ci±gu 90 minut napisaæ pracê na okre¶lony temat. Do czê¶ci II – ustnej – kwalifikowa³ siê uczeñ, który otrzyma³ co najmniej 85% punktów.
Czê¶æ II – ustna – sprawdza³a umiejêtno¶ci analizowania i interpretowania tekstów poetyckich w ujêciu kontekstualnym. Wylosowane przez uczestnika zadanie zawiera³o dwa teksty poetyckie, spo¶ród których uczeñ dokona³ wyboru jednego utworu.
Pawe³ Lis na etapie wojewódzkim w czê¶ci pisemnej uzyska³ 92% punktów, zdobywaj±c 23 punkty na 25 mo¿liwych do uzyskania.
W czê¶ci ustnej Pawe³ zdoby³ 37 punktów na 40 mo¿liwych do zdobycia. Uzyskuj±c 92,5% punktów, zaj±³ 2 miejsce w województwie ex aequo z innymi uczestnikami konkursu.

Pawe³ analizowa³ i interpretowa³ wiersz
Czes³awa Mi³osza pt. “Sens”

Kiedy umrê, zobaczê podszewkê ¶wiata.
Drug± stronê, za ptakiem, gór± i zachodem s³oñca.
Wzywaj±ce odczytania prawdziwe znaczenie.
Co nie zgadza³o siê, bêdzie siê zgadza³o.
Co by³o niepojête, bêdzie pojête.

– A je¿eli nie ma podszewki ¶wiata?
Je¿eli drozd na ga³êzi nie jest wcale znakiem
Tylko drozdem na ga³êzi, je¿eli dzieñ i noc
Nastêpuj± po sobie nie dbaj±c o sens
I nie ma nic na ziemi, prócz tej ziemi?

Gdyby tak by³o, to jednak zostanie
S³owo raz obudzone przez nietrwa³e usta,
Które biegnie i biegnie, pose³ niestrudzony,
Na miêdzygwiezdne pola, w ko³owrót galaktyk
I protestuje, wo³a, krzyczy.
Uczniów do czteroetapowego Konkursu przygotowa³y nauczycielki jêzyka polskiego:

Ma³gorzata Goñciarska-Ko³tun
Anna Wardyn
Barbara Ewert

Uczniom gratulujemy wysokich wyników!
Tekst: pani Ma³gorzata Goñciarska-Ko³tun

Dnia 21 marca 2017 r. w Akademii im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wlkp. odby³y siê kolejne zajêcia prowadzone w ramach Akademii Ma³ego Naukowca O¶rodka Edukacyjnego “Czym skorupka za m³odu…”.
W zajêciach brali udzia³ “m³odzi odkrywcy” z klas trzecich Szko³y Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wlkp.
Uczniowie poznali otaczaj±cy ich ¶wiat w dwóch pracowniach: matematycznej i fizycznej.
W tym roku w zajêciach uczestniczy³o 30 uczniów naszej szko³y. Opiekunem projektu jest dyrektor o¶rodka Marta Wawrzyniak.
Zajêcia prowadzili wyk³adowcy PWSZ. Jednym z nich by³ Pan Tomasz Walkowiak. Dzieci by³y bardzo zaciekawione i zaanga¿owane.
Wyk³adowcom w prowadzeniu zajêæ pomaga³y studentki pedagogiki. Dzieci wykonywa³y liczne do¶wiadczenia z zakresu nauk przyrodniczych.

Tekst i zdjêcia: wychowawczyni klasy III a, pani Krystyna Burak

We wtorek, 21 marca 2017 r. po¿egnali¶my zimê i powitali¶my wiosnê. W tym dniu przyszli¶my do szko³y kolorowo ubrani.
Klasa III A wykona³a z kolorowej bibu³y piêkn± Pani± Wiosnê i zrobi³a ³adne, kolorowe wiosenne kwiaty.
Najpierw obeszli¶my dooko³a szko³ê i za¶piewali¶my piosenkê “Wiosna, wiosna”.
A na koniec urz±dzili¶my w klasie wiosenny przyrodniczy k±cik, w którym zasiali¶my rze¿uchê, posadzili¶my cebulê i fasolê.
By³o to mi³e, ciekawe wydarzenie. Ponadto rozwi±zywali¶my krzy¿ówki i zagadki o tematyce wiosennej.
Podczas imprezy by³o wyj±tkowo ciep³o i s³onecznie. Wiosna wróci³a na dobre!
Tekst i zdjêcia: wychowawczyni klasy III a, pani Krystyna Burak

Po okresie zimy, który zawsze wydaje siê d³ugi…za d³ugi, z niecierpliwo¶ci± wyczekujemy pierwszych wiosennych promieni s³oñca.
Wraz z ich nadej¶ciem, pojawiaj± siê równie¿ m³ode wiosenne warzywa, czyli nowalijki.
Do nowalijek zalicza siê miêdzy innymi: ogórki, sa³atê, rzodkiewkê, pomidory, m³ody szczypiorek oraz zielona pietruszka.
Kiedy¶ nowalijki stanowi³y bardzo wyczekiwane urozmaicenie jad³ospisu, który zim± by³ ubogi w warzywa.
Z okazji pierwszego dnia wiosny klasa III D zorganizowa³a wiosenne, nowalijkowe drugie ¶niadanie. By³o weso³o, pachn±co a przede wszystkim smacznie i zdrowo.
Wszystkim polecamy takie drugie szkolne ¶niadanie.

Tekst i zdjêcia: wychowawczyni klasy III d, pani Magda Iwaszkiewicz

Lubuski Kurator O¶wiaty og³osi³ oficjaln± listê laureatów wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z jêzyka angielskiego.
Po kilkumiesiêcznych, wielostopniowych eliminacjach na poziomie szko³y, regionu i województwa, po rywalizacji z ponad tysi±cem najlepszych uczniów z danego przedmiotu, gimnazjalista naszej szko³y zakwalifikowa³ siê do fina³ów wojewódzkich z tego jêzyka obcego.
Nikodem Nowak, laureat z jêzyka angielskiego uzyska³ w sumie 54 punkty, tj. 90 punktów procentowych, co da³o mu trzecie miejsce w województwie lubuskim w gronie gimnazjalistów, którzy stanêli do konkursu z tego przedmiotu i regionu.
Nale¿y dodaæ, ¿e jest tylko jednym z czterech uczniów publicznej szko³y z Gorzowa, który osi±gn±³ ten sukces.
Nikodem jest uczniem pani Barbary Dalidowicz, nauczycielki jêzyka angielskiego w naszym Gimnazjum.
Finalistkami konkursu wojewódzkiego z jêzyka angielskiego zosta³y: Magdalena Dusza uzyskuj±c 52 punkty co da³o 86.7% i Marta Szulc zdobywaj±c 41 punktów (68.3%). To tak¿e uczennice pani Barbary.
Tytu³ Laureata zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w czê¶ci jêzykowej, a tak¿e daje mo¿liwo¶æ wyboru i pewno¶æ przyjêcia do wybranej szko³y ponadgimnazjalnej!
Gratulujemy i ju¿ zapowiadamy obszerny wywiad z Laureatem na stronie gim21.

Miêdzyszkolny O¶rodek Sportowy zakoñczy³ rozgrywki pi³ki rêcznej w ramach Gorzowskiej Spartakiady M³odzie¿y.
Eliminacje i fina³y zosta³y rozegrane w kameralnej hali sportowej Zespo³u Szkó³ nr 20 w Gorzowie wlkp.
Fina³owy turniej przebiega³ w przyjaznej atmosferze, a poziom rozgrywek by³ bardzo zró¿nicowany ze wzglêdu na wysokie umiejêtno¶ci techniczne zespo³u z Gimnazjum nr 9 (na co dzieñ bior± udzia³ w rozgrywkach regionalnych).
Na m³odych “szczypiornistów” czeka³a niespodzianka. Mecze sêdziowali czo³owi zawodnicy I ligowej Stali Gorzów, a na podsumowaniu rozgrywek medale wrêcza³ trener gorzowskiej dru¿yny Dariusz Molski.
Bardzo dobry wystêp zanotowali uczniowie naszej szko³y, kwalifikuj±c siê z eliminacji do turnieju fina³owego.
W pierwszym meczu pó³fina³owym spotkali¶my siê z Gimnazjum nr 20 i po wyrównanej pierwszej po³owie(wynik by³ 4:5 dla “20”), w drugiej ods³onie meczu naszym ch³opcom zabrak³o sportowego szczê¶cia i statecznie po wyrównanym meczu przegrali¶my 5:9.
W meczu o 3 miejsce spotkali¶my siê z gimnazjum nr 4. Sam pojedynek by³ od pocz±tku do koñca bardzo wyrównany i dramatyczny. Ostatecznie wygrali¶my 5:4 zdobywaj±c upragnione br±zowe medale w Gorzowskiej Spartakiadzie M³odzie¿y.
Szko³ê reprezentowali uczniowie: Roland Tokarski, Mateusz Stró¿yk, Wojciech Kostu¶, Igor Jastrzêbski, Kajetan Makowski, Julek Mosiej, Jakub Puchalski, Patryk Kucinski, Kamil Dojlitko, Oskar Paszkiewicz i Dominik Pietrzakowski.
Opiekunem, a zarazem trenerem by³ nauczyciel wychowania fizycznego pan Roman W±czek.
Gratulujemy sukcesu.

Relacja: pan Roman W±czek, zdjêcia: Nikodem Nowak i Redakcja

W poniedzia³ek, 6 marca 2017 roku, w ramach Szkolnego Projektu

“Trzymaj Formê”
uczniowie z klasy III a Szko³y Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wlkp. pod opiek± wychowawczyni pani Krystyny Burak, bawi³y siê w kucharzy przygotowuj±c mnóstwo przepysznych owocowych deserów.
Dzieci pracowa³y w czterech grupach, rywalizuj±c ze sob± w ró¿norodnych pomys³ach.
Grupa I – wykonywa³a sa³atki z arbuza, winogron, pomarañczy, bananów i jab³ek z dodatkiem soku z cytryny.
Grupa II i III – zrobi³a sa³atkê z marchewki i jab³ek, z dodatkiem jogurtu.
Grupa IV – przedstawi³a pomys³ wykonania oryginalnej sa³atki z awokado, jab³ek, pomarañczy, mandarynek, orzechów i limonki.
Na koniec zajêæ dzieci usiad³y do wspólnego sto³u zajadaj±c ze smakiem przygotowane zdrowe pyszno¶ci.
Owocowe desery wszystkim bardzo smakowa³y i by³y okazj± do promowania zdrowego od¿ywiania siê.
Opiekunkami tego projektu s± panie: Irena Bukowska i Renata Muszyñska.
Tekst i zdjêcia: wychowawczyni klasy, pani Krystyna Burak

Z przyjemno¶ci± informujemy o kolejnym sukcesie uczniów naszej szko³y, tym razem Szko³y Podstawowej nr 21, w konkursie przedmiotowym z jêzyka polskiego.
Jakub Pestka i Klaudia Chmiel w zawodach II stopnia (rejonowych), które odby³y siê 18 lutego 2017 r. (w sobotê) o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Towarowej w Gorzowie Wlkp., awansowali do fina³u wojewódzkiego konkursu przedmiotowego, w którym bêd± próbowali zdobyæ tytu³ Laureata.
Na zawodach rejonowych obowi±zywa³ ucznia test zawieraj±cy 5 zadañ zamkniêtych oraz 14 zadañ otwartych krótkiej odpowiedzi i 2 zadania rozszerzonej odpowiedzi. Na rozwi±zanie testu przeznaczono 60 minut.
Uczniowie w krótkim czasie bardzo dobrze poradzili sobie z 21 zadaniami, w których musieli siê wykazaæ m.in.:
 • umiejêtno¶ci± redagowania zaproszenia oraz opisu postaci
 • rozumieniem przeczytanych tekstów: publicystycznego oraz poetyckiego
 • znajomo¶ci± czê¶ci mowy, czê¶ci zdania oraz form przypadków i nieosobowych form czasownika
 • umiejêtno¶ci± przekszta³cania wypowiedzeñ
 • wskazywania funkcji u¿ytych w utworze ¶rodków stylistycznych
 • rozumieniem zwi±zków frazeologicznych.
Uczniów do konkursu przygotowa³a nauczycielka jêzyka polskiego, pani Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun, która w ostatnich tygodniach ma niezwyk³e powody do rado¶ci ze swojej pracy edukacyjnej poniewa¿ Jej uczniowie uzyskuj± wybitne osi±gniêcia z jêzyka polskiego, a po powtórnym pracoch³onnym przygotowaniu mog± zostaæ najlepszymi w województwie lubuskim w kategorii gimnazjum jak i szko³y podstawowej, czego bardzo ¿yczymy.

Uczniowie klasy 3d reprezentowali Gimnazjum nr 21 w dru¿ynowym Konkursie Polonistycznym
“Na koñcu jêzyka”
który odby³ siê 21 lutego 2017 roku w I Liceum Ogólnokszta³c±cym w Gorzowie Wlkp. w ramach obchodów Dnia Jêzyka Ojczystego.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Magdalena Dusza, Wojciech Janiec i Wojciech Michalak zajêli 2 miejsce w konkursie.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie gimnazjów miasta Gorzowa i powiatu gorzowskiego.
Celem konkursu by³a popularyzacja jêzyka polskiego i mo¿liwo¶æ rozwijania zainteresowañ oraz umiejêtno¶ci polonistycznych.
Uczniowie naszego gimnazjum bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami konkursowymi, które mia³y formê zamkniêt± i otwart± krótkiej odpowiedzi, kalamburów i rebusów. Wymaga³y one m.in. znajomo¶ci ró¿nego typu s³ownictwa, rozumienia zwi±zków frazeologicznych i poprawno¶ci jêzykowej. Uczestnicy musieli tak¿e wykazaæ siê znajomo¶ci± tre¶ci komedii Aleksandra Fredry pt. “Zemsta”.
Magdalena, Wojciech J. i Wojciech M. s± uczniami Pani Ma³gorzaty Gonciarskiej-Ko³tun – nauczycielki jêzyka polskiego. Serdecznie gratulujemy!
Tekst: pani Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun

23 lutego uczniowie klasy IIIe Szko³y Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wlkp. udali siê na twórcze warsztaty do Castoramy.
Podczas wspólnego “majsterkowania”, wykorzystuj±c w³asn± kreatywno¶æ i korzystaj±c ze wsparcia osób do¶wiadczonych, uczniowie klasy IIIe wykonali drewniane pojazdy – samochody ciê¿arowe.
By³a to ciekawa nauka po³±czona z zabaw±.
By³o ¶wietnie i pouczaj±co!

Tekst: pani Dorota Nosalska
W bibliotece szkolnej odby³ siê drugi konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 szko³y podstawowej z cyklu “Cztery pory roku z ksi±¿k±”.
Tym razem tematem by³a zima.
Zadaniem uczestników by³o zaprojektowanie ilustracji na ok³adkê ksi±¿ki o tematyce zimowej. Prace na kartce formatu A4 w dowolnej technice uczniowie przynosili do biblioteki szkolnej.
Celem konkursu by³o:

 • zachêcenie dzieci do uczestniczenia w ¿yciu biblioteki szkolnej
 • kszta³towanie wra¿liwo¶ci odbioru utworów literackich
 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywno¶ci
 • wzmacnianie wiary we w³asne mo¿liwo¶ci
 • rozwijanie indywidualnych zdolno¶ci plastycznych
 • budzenie zainteresowania ró¿nymi technikami plastycznymi
Najm³odsi uczniowie naszej szko³y przygotowali 83 rysunki. Wszyscy mali arty¶ci zostali nagrodzeni, a efekty ich pracy mo¿na ogl±daæ na korytarzu obok biblioteki.
Dziêkujemy za udzia³ w konkursie i zachêcamy wszystkich uczniów do odwiedzania biblioteki szkolnej.

Wcze¶niej, na prze³omie wrze¶nia i pa¼dziernika biblioteka szkolna zorganizowa³a konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 szko³y podstawowej na projekt ok³adki ksi±¿ki o jesieni.
Najm³odsi uczniowie naszej szko³y przygotowali prawie 100 piêknych, kolorowych ilustracji. Prace zosta³y wywieszone na tablicy obok biblioteki, a ich autorzy otrzymali drobne nagrody.
Organizator: pani Irena Szulc

Uczniowie z klas trzecich Szko³y Podstawowej nr 21 do³±czyli do wybranego grona szkó³, bior±cych udzia³ z w kolejnej edycji zajêæ Akademii Ma³ego Naukowca – “Czym skorupka za m³odu”.
Uroczysta inauguracja z udzia³em prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego pana Jacka Wójcickiego odby³a siê 20 lutego 2017 roku, w Auli im. Prof. Stanis³awa Kirkora przy ul. Fryderyka Chopina 52.
Zajêcia “Czym skorupka za m³odu” prowadzone s± dziêki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego przez Akademiê im. Jakuba z Parady¿a od 2014 roku. Warsztaty odbywaj± siê bezp³atnie dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
G³ównym celem dzia³alno¶ci O¶rodka Edukacyjnego jest rozbudzanie zainteresowañ poznawczych uczniów naukami ¶cis³ymi z wykorzystaniem nauczania opartego na osobistym do¶wiadczaniu, testowaniu i eksperymentowaniu przez dzieci, zgodnym z zasadami naukowymi.
W dotychczasowych spotkaniach edukacyjnych uczestniczy³o ponad 1400 uczniów edukacji wczesnoszkolnej z województwa lubuskiego.

Relacja: pani Dorota Nosalska

Dnia 5 lutego 2017 roku kolejna grupa uczniów naszej szko³y w sk³adzie Julia Kowalczyk, Wiktoria Kromraj, Kamil Ciesielski, Nikodem Nowak wraz z pani± Magdalen± Konieck±-Strajbel i pani± Alicj± Tyrakowsk± polecia³a do Finlandii realizowaæ kolejny etap projektu Erasmus+.
Omawiali¶my tam problem niepe³nosprawno¶ci w naszych krajach.
Brali¶my udzia³ w warsztatach, których celem by³o do¶wiadczenie trudno¶ci z jakimi borykaj± siê osoby niepe³nosprawne.
Oprócz tych powa¿nych, ale wa¿nych tematów by³ czas na zabawê i zwiedzanie Liminki i Oulu.
Do¶wiadczyli¶my -25 stopniowej temperatury. Delektowali¶my siê egzotycznym jedzeniem, jakim by³y dla nas renifery i ³osie. Nie przypad³y nam tylko do gustu ich lukrecjowe cukierki.
Znów z¿yli¶my siê z naszymi przyjació³mi z Finlandii, Hiszpanii, W³och i Niemiec.
A¿ ¿al by³o wyje¿d¿aæ, poniewa¿ wyjazd nale¿a³ on do bardzo udanych.
Do zobaczenia w Niemczech!
Relacja: pani Magdalena Koniecka-Strajbel i Wiktoria Kromraj

Gorzowskie Targi Edukacyjne “Szko³y i Pracodawcy” s± organizowane dla uczniów III klas gimnazjów i ich rodziców.
GTE s± organizowane w celu doradczo-informacyjnym.
Maj± na celu zapoznanie m³odzie¿y i przysz³ych studentów z ofert± edukacyjn± wraz z mo¿liwo¶ciami dalszego kszta³cenia i rozwoju. Oferta targowa kierowana jest do osób zainteresowanych kszta³ceniem na ró¿nych szczeblach nauczania oraz do osób chc±cych podj±æ lub zmieniæ pracê. Dope³nieniem jest oferta kierowana do nauczycieli, dyrektorów, w³adz uczelni wy¿szych i przedstawicieli sektora edukacji.
Doradztwo zawodowe stanowi ich integraln± czê¶æ, polega na udziale gimnazjalistów w przesiewowych badaniach preferencji i zainteresowañ zawodowych uczniów.
Udzia³ przedsiêbiorców, pracodawców, organizacji pracodawców i ich zrzeszeñ oraz gorzowskich wy¿szych uczelni umo¿liwia gimnazjalistom i ich rodzicom podjêcie decyzji o wyborze szko³y ¶redniej z uwzglêdnieniem potencja³u lokalnego rynku pracy.
Gorzowskie Targi Edukacyjne maj± charakter innowacyjny, daj±cy szansê uczniom na aktywny w nich udzia³, co oznacza, i¿ na stoiskach bêd± zorganizowane aktywno¶ci pozwalaj±ce na sprawdzenie gimnazjalistom ich w³asnych zainteresowañ i predyspozycji zawodowych, np. u¿ywania przyborów lub narzêdzi.
Uczniowie szkó³ gimnazjalnych odwiedzaj± targi wspólnie z wychowawcami w grupach zorganizowanych. Wstêp na imprezê dla wszystkich jest bezp³atny.
Zachêcamy klasy wszystkich roczników do odwiedzania imprezy, gdy¿ decyzje o wyborze dalszej drogi kszta³cenia czêsto zapada wcze¶niej ni¿ w ostatniej klasie.
Termin Gorzowskich Targów Edukacyjnych:

21 lutego 2017 r. od 8.30. do 18.30.
22 lutego 2017 r. od 8.30. do 14.00.

Lokalizacja targów: hala sportowa AWF przy ulicy S³owiañskiej 1

Zbli¿aj± siê ferie zimowe. Jest to czas wolny od zajêæ szkolnych, czas swobody i rado¶ci. Jednak nie mo¿emy zapominaæ o naszym bezpieczeñstwie.
Dlatego przygotowali¶my kilka informacji na temat bezpiecznego zachowania siê dla nas i innych podczas ferii.
¯yczymy Wam Drodzy Uczniowie, zdrowego, przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku.

Podczas zabaw na ¶niegu:

 • Wychodz±c bawiæ siê na powietrze, nale¿y ubieraæ siê stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wych³odziæ swojego organizmu. Wychodz±c na d³u¿szy spacer warto siê zaopatrzyæ w ciep³y napój w termosie
 • Do zabaw na ¶niegu, zjazdów na sankach nale¿y wybieraæ miejsca bezpieczne, z dala od ulic, skrzy¿owañ i ci±gów komunikacyjnych. Zim± znacznie wyd³u¿a siê droga hamowania pojazdów, nale¿y zachowaæ szczególn± ostro¿no¶æ bêd±c w pobli¿u jezdni
 • Przed rozpoczêciem zabawy na górce nale¿y sprawdziæ trasê zjazdu, usun±æ z niej niebezpieczne przedmioty (kamienie, ga³êzie drzew); na trasie zjazdu, nie wolno przechodziæ w poprzek toru
 • Wa¿ny dla bezpieczeñstwa jest te¿ stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zje¿d¿amy. Z³amane szczebelki, wystaj±ce ¶ruby lub gwo¼dzie to powa¿ne ryzyko wyrz±dzenia sobie krzywdy
 • Nie wolno ¶lizgaæ siê na chodnikach i przej¶ciach dla pieszych, gdy¿ wy¶lizgana nawierzchnia stanowi ryzyko z³amañ koñczyn dla innych osób
 • Zagro¿enie dla zdrowia, a nawet ¿ycia, stanowi± zwisaj±ce z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku nale¿y zrezygnowaæ z zabawy w tym miejscu, powiadomiæ o sytuacji osoby doros³e lub Stra¿ Po¿arn±, która usunie niebezpieczeñstwo
 • Nie wolno rzucaæ w jad±ce pojazdy ¶nie¿kami, gdy¿ takie zachowanie mo¿e byæ przyczyn± kolizji lub wypadku drogowego
 • Nie wolno rzucaæ w kolegów ¶nie¿kami z ubitego ¶niegu lub z twardymi przedmiotami w ¶rodku, gdy¿ mo¿e doprowadziæ to do obra¿eñ cia³a
 • Mo¿na korzystaæ wy³±cznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod ¿adnym pozorem nie wolno wchodziæ na lód zamarzniêtych zbiorników wodnych, jezior, kana³ów, stawów, itp.
 • Kulig mo¿na organizowaæ wy³±cznie pod nadzorem osób doros³ych
 • Nie wolno do³±czaæ sanek do samochodu, gdy¿ mo¿e siê to skoñczyæ tragicznie
Pamiêtaj!
Zabawy na lodzie zawsze nios± z sob± niebezpieczeñstwo zarwania siê pokrywy lodowej. Znaj±c podstawy zachowania na lodzie chronisz siebie i najbli¿szych.

Gdy zauwa¿ymy osobê, pod któr± za³ama³ siê lód w pierwszej kolejno¶ci:
 1. Sprawdzamy swoje bezpieczeñstwo.
 2. Wzywamy pomoc.
 3. Próbujemy podaæ szalik, linê, sanki itp. (je¿eli jest bezpiecznie) osobie poszkodowanej, pamiêtaj±c, aby nie zbli¿aæ siê zbytnio do tej osoby.
 4. Po wydobyciu osoby poszkodowanej z wody przykryj j±, je¿eli to mo¿liwe, czym¶ ciep³ym.
 5. Czekaj na wezwan± pomoc.

Magda Dusza, Nikodem Nowak i Marta Szulc z klasy 3d to kolejni uczniowie Gimnazjum nr 21, którzy przekraczaj±c granicê 85 punktów procentowych zostali finalistami wojewódzkimi konkursu przedmiotowego z jêzyka angielskiego.
Najlepszy wynik w powiecie gorzowskim osi±gnê³a Magda, która za napisany test otrzyma³a 39 punktów na 40 mo¿liwych.
Uczniów do konkursu przygotowa³a pani Barbara Dalidowicz.
Uczniowie Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp. coraz chêtniej bior± udzia³ w ró¿nego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych, osi±gaj±c bardzo dobre wyniki.
Sukcesy uczniów ¶wiadcz± m. in. o wysokim poziomie nauczania w szkole i umiejêtnym przekazywaniu wiedzy przez nauczycieli. Bez w±tpienia wa¿ne s± tak¿e indywidualne uzdolnienia i predyspozycje przedmiotowe uczniów, którzy do nauki podchodz± z wielkim zaanga¿owaniem i pasj±, zdobywanie wiedzy traktuj± jako przyjemno¶æ, a nie obowi±zek, co z pewno¶ci± pozwoli na dalsze, twórcze rozwijanie naukowych pasji.
Do etapu wojewódzkiego w olimpiadach przedmiotowych zakwalifikowa³o siê 8 uczniów z nastêpuj±cych przedmiotów: jêzyk polski, jêzyk angielski, geografia.
Serdecznie gratulujemy wszystkim finalistom olimpiad przedmiotowych i ¿yczymy wielu dalszych sukcesów.
Zachêcamy równie¿ pozosta³ych uczniów do udzia³u w ró¿nego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych, gdy¿ uczestnictwo w tego typu inicjatywach to doskona³y sposób na sprawdzenie swoich umiejêtno¶ci, wykazanie siê posiadan± wiedz±, jak równie¿ okazja do zdobywania nowych do¶wiadczeñ i niema³ych nagród.

Lubuski Kurator O¶wiaty og³osi³ oficjaln± listê finalistów wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z jêzyka polskiego.
Z nieukrywan± przyjemno¶ci± informujemy, ¿e w¶ród najlepszych uczniów z jêzyka polskiego w naszym regionie znale¼li siê (od lewej strony):
 • Weronika Bach, kl. 3a,
 • Aniela Borowczyk, kl. 3c,
 • Wojciech Janiec, kl. 3d
 • Pawe³ Lis, kl. 3d,
którzy uzyskali 22 punkty, tj. 88 punktów procentowych, co da³o im ex aequo drugie miejsce w powiecie gorzowskim w gronie gimnazjalistów, którzy stanêli do konkursu z jêzyka polskiego.
Teraz 25 lutego i 20 marca 2017 roku zmierz± siê z uczniami ca³ego województwa lubuskiego podczas ponownego sprawdzianu pisemnego, a nastêpnie egzaminu ustnego.
Weronika jest uczennic± pani Anny Wardyn, Aniela – pani Barbary Ewert, a Wojtka i Paw³a przygotowa³a do konkursu pani Ma³gorzata Goñciarska-Ko³tun, nauczycielki jêzyka polskiego w naszym Gimnazjum.
Gratulujemy i czekamy na tytu³y Laureata, który zwalnia z czê¶ci humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, a tak¿e daje mo¿liwo¶æ wyboru i pewno¶æ przyjêcia do wybranej szko³y ponadgimnazjalnej!

Kurator O¶wiaty w Gorzowie Wlkp. og³osi³ kolejn± listê uczniów, którzy zostali finalistami wojewódzkimi konkursów przedmiotowych.
Ma³gorzata Mielnik z klasy IIIa osi±gaj±c 33 punktów na 40 mo¿liwych do zdobycia zosta³a finalistk± wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z geografii.
Uczennicê do konkursu przygotowa³a pani Marta Drost.
Nale¿y dodaæ, ¿e do etapu wojewódzkiego zakwalifikowa³o siê tylko 4 uczniów z Gorzowa, w tym Ma³gosia.
W Konkursie wziê³o udzia³ 323 uczniów, a tylko 42 zdoby³o kwalifikacje do nastêpnego etapu co ¶wiadczy o poziomie trudno¶ci przygotowanych zadañ.
Teraz 11 marca 2017 roku zmierzy siê z uczniami ca³ego województwa lubuskiego podczas ponownego sprawdzianu z tej dziedziny wiedzy.
Ma³gosia przyst±pi jeszcze do dwóch konkursów przedmiotowych; z jêzyka polskiego i biologii. Poniewa¿ jest bardzo zdoln± uczennic±, wierzymy, ¿e równie¿ awansuje do fina³u wojewódzkiego.
Gratulujemy i czekamy na tytu³y Laureata, który zwalnia z czê¶ci matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, a tak¿e daje mo¿liwo¶æ wyboru i pewno¶æ przyjêcia do wybranej szko³y ponadgimnazjalnej!

W ramach dotacji z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 w Zespole Szkó³ nr 21 mo¿liwa by³a realizacja zajêæ zwi±zanych z promowaniem zdrowego stylu ¿ycia i aktywn± form± spêdzania wolnego czasu.
Celem by³o promowanie zdrowego stylu ¿ycia i zmniejszanie rozmiarów zjawiska uzale¿nienia od alkoholu oraz przeciwdzia³anie problemom zwi±zanym z nadu¿ywaniem napojów alkoholowych.
Realizacja celów Programu nast±pi³o poprzez tworzenie niezbêdnego zaplecza w zakresie doposa¿enia ¶wietlic szkolnych, sal gimnastycznych i korekcyjnych w sprzêt wspieraj±cy dzia³ania s³u¿±ce promocji zdrowego stylu ¿ycia i aktywnych form spêdzania wolnego czasu z uwzglêdnieniem aktywno¶ci kulturalnej i sportowej.
Zdrowie we wspó³czesnym rozumieniu to:
– warto¶æ, która pomaga realizowaæ aspiracje, pozwala zmieniaæ ¶rodowisko i radziæ sobie w nim
– zasób (bogactwo), które daje mo¿liwo¶æ rozwoju spo³ecznego i ekonomicznego, pozwala osi±gaæ odpowiedni poziom jako¶ci ¿ycia
– ¶rodek do codziennego ¿ycia, umo¿liwia lepsz± jego jako¶æ
Zagro¿enia, z jakimi styka siê wspó³czesny cz³owiek powoduj±, ¿e nale¿y w jak najszerzej propagowaæ zdrowy styl ¿ycia, czyli ¶wiadome zachowanie cz³owieka sprzyjaj±ce poprawie, utrzymaniu i ochronie zdrowia.
Zachowania prozdrowotne polegaj± przede wszystkim na:

 • dba³o¶ci o higienê cia³a i higienê psychiczn±
 • odpowiedniej aktywno¶ci fizycznej
 • racjonalnym od¿ywianiu siê
 • zachowaniu bezpieczeñstwa
 • poddawaniu siê okresowym badaniom stanu zdrowia
 • niepaleniu tytoniu i nieu¿ywaniu narkotyków
Aktywno¶æ ruchowa to przede wszystkim uprawianie ró¿nych dyscyplin sportu jako wypoczynku czynnego, zabaw oraz æwiczeñ dla podniesienia sprawno¶ci fizycznej i utrzymania jej przez jak najd³u¿szy okres ¿ycia. Aktywno¶æ ruchowa mo¿e byæ równie¿ skutecznym ¶rodkiem zaradczym i zapobiegawczym, przeciwdzia³aj±cym regresowi wydolno¶ci i wytrzyma³o¶ci fizycznej.
Szko³a promuj±ca zdrowie wyró¿nia siê nastêpuj±cymi cechami:
 • nieod³±cznym elementem programu nauczania jest edukacja zdrowotna
 • atmosfera w szkole oraz jej organizacja wspiera edukacje zdrowotna i sprzyjaj± zdrowemu stylowi ¿ycia
 • wspó³dzia³anie z rodzicami i spo³eczno¶ci± lokaln±
 • zdrowy styl ¿ycia cz³onków spo³eczno¶ci szkolnej
Szko³a promuj±ca zdrowie wychodzi poza swoje mury i poszerza swoj± dzia³alno¶æ poprzez wspó³pracê z w³adzami samorz±dowymi, organizacjami, instytucjami, osobisto¶ciami spo³eczno¶ci lokalnej.

Pó³fina³y odby³y siê w Zespole Szkó³ nr 21. Dziewczyny rozegra³y 3 mecze i wszystkie wygra³y.
Pad³y nastêpuj±ce wyniki:
SP 21:SP 9 – 4 : 0, SP 21:ZSP – 2 : 0, SP 21:ZS 12 – 3 : 1.
Dziewczyny dzielnie walczy³y i dosta³y siê do fina³u.
Bramki strzeli³y: Anita Kardynia-3, Patrycja Klimuntowska-3, Karolina Michalik-3.
Fina³ by³ rozgrywany w Szkole Podstawowej nr 1.
W finale wziê³y udzia³ 4 szko³y: SP nr 1, ZS nr 12, ZS nr 5, ZS nr 21.
Pierwszy mecz ze szko³± nr 1 nasze zawodniczki zremisowa³y 0 : 0, drugi z Zespo³em Szkó³ nr, 12 tak¿e zakoñczy³ siê remisem 0 : 0 natomiast trzeci mecz z Zespo³em Szkó³ nr 5 wygra³y 2 : 1.
Bramki strzeli³a Anita Kardynia.
Na wyró¿nienie zas³uguje bramkarka Nikola Janiak, która bardzo dobrze broni³a.
Wszystkie zawodniczki zas³uguj± na pochwa³ê. Po zaciêtej walce zdoby³y srebrny medal.
Dru¿ynê reprezentowa³y: Marta Mako¶, Maja Trêbicka, Karolina Michalik, Patrycja Klimuntowska, Anita Kardynia, Martyna Staszek, Natalia Dul, Oliwia Cie¶la, Nikola Janiak, Julia Matusiak.

Relacja: pani Irena Bukowska

Dnia 17 stycznia 2017 r w naszej szkole po raz pierwszy odby³ siê Peace Day (Dzieñ Pokoju) w ramach dzia³aj±cego w placówce programu wymiany uczniowskiej Erasmus +.
Organizatorkami zabawy by³y nauczycielki jêzyka angielskiego. Ca³o¶æ odbywa³a siê w holu g³ównym na d³ugiej przerwie – wspólne ¶piewanie karaoke oraz tworzenie ¿ywej pacyfki.
T³o ¶wiêta stanowi³y dwie tablice – jedna z wielokolorowymi, wyciêtymi przez uczniów z papieru d³oni, druga z wywieszonym has³em: “When you close your eyes and think of peace, what do you see?” (t³um. Kiedy zamkniesz oczy i pomy¶lisz o pokoju, co widzisz?).
Mamy nadziejê, ¿e Dzieñ Pokoju stanie siê jednym z corocznych wydarzeñ w szkole.

Relacja: Aniela Borowczyk, kl. 3c

Szanowni Pañstwo!
Od 2004 roku mo¿emy wybraæ, na co przekazaæ 1% swojego podatku.
Dziêki temu sami decydujemy o przeznaczeniu tej kwoty i tak p³aconej fiskusowi. Mo¿emy rozliczyæ j± na rzecz bud¿etu pañstwa lub te¿ mo¿emy aktywnie w³±czyæ siê do akcji, która pomo¿e poprawiæ jako¶æ kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y. Uzyskane w ten sposób ¶rodki nie obci±¿aj± osobistego bud¿etu, poniewa¿ pieni±dze w rzeczywisto¶ci pochodz± ze skarbu pañstwa.
Kolejny raz mamy szansê wesprzeæ dzia³ania organizacji pracuj±cych na rzecz wspólnego dobra. Jako podatnicy mo¿emy zdecydowaæ, kto dostanie nasze pieni±dze – 1% podatku nale¿nego urzêdowi skarbowemu. Je¶li nie wesprzemy ¿adnej organizacji po¿ytku publicznego (OPP), to ta kwota nie zostanie w naszej kieszeni – trafi do kasy pañstwa.
Zachêcamy Pañstwa do wziêcia udzia³u w akcji “1% dla mojej szko³y”, która tak¿e w tym roku obejmie zasiêgiem ca³± Polskê. Sama akcja jest prosta i przejrzysta, a co najwa¿niejsze nie trzeba ponosiæ ¿adnych dodatkowych kosztów.

Akcja “1% dla mojej szko³y” skierowana jest g³ównie do osób odprowadzaj±cych podatek i tych wszystkich, dla których wa¿na jest edukacja swoich dzieci i poprawa jako¶ci kszta³cenia. Dziêki temu mo¿e nast±piæ przekazanie swojego podatku w³a¶nie na rzecz konkretnej instytucji, w naszym przypadku na Stowarzyszenie Przyjació³ Zespo³u Szkó³ nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Poni¿ej pokazujemy jak wype³niæ odpowiedni± rubryczkê w formularz PIT-37:

Ju¿ teraz dziêkujemy wszystkim Pañstwu za pomoc!

W Gimnazjum nr 21 odby³o siê spotkanie polsko – niemieckie z zaprzyja¼nion± szko³± Waldorfschule z Frankfurtu nad Odr±.
Uczniowie spotkali siê ju¿ po raz kolejny w celu pog³êbienia przyja¼ni, poznaniu niemieckich tradycji bo¿onarodzeniowych oraz kszta³ceniu umiejêtno¶ci jêzykowych.
Nasi go¶cie rozpoczêli wizytê od zwiedzania Filharmonii Gorzowskiej. Nastêpnie odbyli¶my wspólny spacer po nadwarciañskim bulwarze, gdzie zrobili¶my wspólne zdjêcie.
Nauczyciele oraz uczniowie z Waldorfschule po powitaniu przez dyrekcjê zwiedzili nasz± szko³ê oraz uczestniczyli w panelu dyskusyjnym i w warsztatach artystycznych.
Spotkanie zakoñczyli¶my uroczystym, wspólnym poczêstunkiem oraz deklaracj± dalszej wspó³pracy.
Za pomoc w przygotowaniu spotkania dziêkujê uczniom naszej szko³y, a w szczególno¶ci grupie artystycznej oraz nauczycielom: pani Aleksandrze Kar³owskiej i pani Urszuli Odwrot.

Relacja: pani Marta Drost

Terminy

Wrzesieñ 2017
P W ¦ C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

b³êdy na stronie


Podaj swoje imiê:

Wpisz adres e-mail:


gratulacje

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia “BIS”
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl