20lat | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Nasza Szko³a obchodzi w tym roku okr±g³± rocznicê swojego istnienia. Mija w³a¶nie 20 lat od momentu oddania budynku do u¿ytku.
Mia³o to miejsce 1 wrze¶nia 1989 roku.
Ca³a spo³eczno¶æ naszej szko³y przygotowywa³a siê do obchodów jubileuszu od pocz±tku roku szkolnego 2008/09.
Zorganizowali¶my szereg imprez podkre¶laj±cych wyj±tkowo¶æ tego zdarzenia, m. in. spotkanie m³odzie¿y, nauczycieli i rodziców z by³ymi pedagogami i absolwentami szko³y. Przygotowaniom towarzyszy³y liczne konkursy, w których uczniowie naszej szko³y brali aktywny udzia³. Potwierdzeniem ich zaanga¿owania s± prace, które powsta³y z tej okazji:

Sprawd¼ czy dopuszczasz do otworzenia pliki swf

Relacja telewizji Teletop,
przeczytaj ca³e przemówienie p. Dyrektor
plakaty, okoliczno¶ciowe wystawy, wiersze, biuletyn.
Historia naszej szko³y to dwadzie¶cia lat ciê¿kiej, ale owocnej pracy, to troski i rado¶ci uczniów i nauczycieli.
Wszyscy jeste¶my uczestnikami historii i autorami tradycji szko³y. Warto przywo³aæ wydarzenia, które wpisa³y siê ju¿ jako symboliczne i rozpoznawalne znaki Zespo³u Szkó³ nr 21 i sta³y siê jego tradycj±. S³owami: Od pierwszego dzwonka w naszej szkole minê³o ju¿ 20 lat. Fakt ten u¶wiadamia nam, jak czas szybko przemija. Zdajemy sobie z tego sprawê dopiero w wyj±tkowych sytuacjach, takich jak ta dzisiejsza, jubileusz szko³y zapraszaj± autorzy do lektury powsta³ego na pami±tkê jubileuszu biuletynu.
Monografiê otrzymali wszyscy uczestnicy uroczysto¶ci.
Jubileusz by³ po³±czeniem tradycji z nowoczesno¶ci± i m³odo¶ci±. Ta uroczysto¶æ mia³a tak¿e wskazaæ, ¿e w szkole najwa¿niejszy jest uczeñ, dusz± szko³y jest nauczyciel ale dum± s± jej absolwenci.
Jubileusz jest wiêc po to, aby ocaliæ od zapomnienia cz±stkê historii naszej szko³y, po³±czyæ ro¿ne pokolenia ludzi tworz±cych wizerunek tej szko³y, doceniæ dorobek, a jednocze¶nie tworzyæ jej nowe oblicze. To wielkie przedsiêwziêcie wymaga³o ogromnego nak³adu ¶rodków finansowych i ludzkiej pracy, której efekty obejrza³y najwa¿niejsze osobisto¶ci zaproszone z miasta, regionu i Polski. Do przeprowadzenia wydarzeñ rocznicowych w³±czyli siê oczywi¶cie uczniowie, którzy pokazali swoje ponadprzeciêtne umiejêtno¶ci artystyczne, talent organizacyjny i zaanga¿owan± postawê.
Odwiedzili nas równie¿ absolwenci, którzy koñczyli nasz± Szko³ê bêd±cy obecnie niejednokrotnie ju¿ doros³ymi osobami i czêsto znanymi z racji swoich osi±gniêæ w Polsce, a tak¿e i na ¶wiecie. Spotkali¶my siê z poprzednimi nauczycielami, dyrektorami, sekretarzami, obs³ug± techniczn± i wszystkimi, których cokolwiek ³±czy³o z naszym Zespo³em Szkó³ nr 21.


Rozpoczêcie roku szkolnego 1989/1990


nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl