absolwenci | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

W zak³adce "Absolwenci" prezentowaæ bêdziemy klasowe zdjêcia uczniów naszego Gimnazjum, którzy ukoñczyli je w latach poprzednich a tak¿e pojedyñcze fotografie i wywiady z tymi, którzy rozs³awiali Gimnazjum nr 21 na forum miasta, regionu, Polski lub ¶wiata.

Klasy III gimnazjum
Lata nauki 2013 - 2016
3 a 3 b 3 c


Klasy III gimnazjum
Lata nauki 2012 - 2015


Klasy III gimnazjum
Lata nauki 2011 - 2014
3 a 3 b 3 c 3 d 3 e

Klasy III gimnazjum
Lata nauki 2010 - 2013
3 a
3 b
3 c


Klasy III gimnazjum
Lata nauki 2009 - 2012
3 a 3 b 3 c 3 d

Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Fina³ Konkursu "Askana £owi Talenty", który odby³ siê 1 grudnia 2012 roku wy³oni³ laureatów.
Podczas fina³u przed Jurorami: Micha³em Pirógiem, Ann± Wyszkoni i Piotr Cugowskim zaprezentow³o siê na ¿ywo 15 Finalistów, którzy zostali wybrani przez Jury w drodze eliminacji (10 uczestników), oraz wybrani przez g³osuj±cych za pomoc± sms z najwiêksz± ilo¶ci± g³osów (5 uczestników)
Uczestnicy mieli za zadanie przedstawiæ krótki wystêp (max. 7 minut) opracowany wed³ug w³asnego pomys³u zgodnie z zasadami przedstawionymi w regulaminie konkursu.
Z ogromn± satysfakcj± informujemy, ¿e g³ówn± nagrodê zdoby³ zespó³ Two of Us, w którego sk³adzie wyst±pi³a absolwentka naszego Gimnazjum, utalentowana m³oda piosenkarka
Sara Strajbel
otrzymuj±c Nagrodê G³ówn± w wysoko¶ci 10 000 z³.
Sara przez 3 lata nauki w Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp. wystêpowa³a w wokalnym zespole "OK", za³o¿onym i prowadzonym przez nauczycielkê muzyki, pani± Magdê Jankowsk±, z którym u¶wietnia³a szkolne wydarzenia kulturalne, festiwale, uroczysto¶ci rocznicowe i ¶wiêta narodowe, tak¿e poza murami gimnazjum.
Po finale Anna Wyszkoni powiedzia³a: "Je¶li zespó³ Two of Us zainwestuje w swój rozwój, to mo¿e to byæ dla nich pocz±tek czego¶ wielkiego"


Klasy III gimnazjum
Lata nauki 2008 - 2011
3 c 3 b 3 c 3 d 3 e


Klasy III gimnazjum
Lata nauki 2007 - 2010
3 a 3 b 3 c 3 d


Klasy III gimnazjum
Lata nauki 2006 - 2009
3 a 3 b 3 c 3 d


Klasy III gimnazjum
Lata nauki 2005 - 2008
3 a 3 b 3 c 3 d


Klasy III gimnazjum
Lata nauki 2004 - 2007
3 a 3 b 3 c 3 d


Klasy III gimnazjum
Lata nauki 2003 - 2006
3 a 3 b 3 c 3 d 3 e


Klasy III gimnazjum
Lata nauki 2002 - 2005
3 a 3 b 3 c 3 d 3 e

Maciek Klimek z klasy III a,
Wicemistrz ¦wiata
w Olimpiadzie Informatycznej
po prawej...
Agnieszka Maluszczak kl. III b
Wicemistrzyni Polski
w tenisie sto³owym


Klasy III gimnazjum
Lata nauki 2001 - 2004
3 a 3 b 3 c 3 d 3 e


Z przyjemno¶ci± zawiadamiamy o otrzymaniu z II Liceum na ul. Przemys³owej, listów gratulacyjnych skierowanych do dyrekcji i nauczycieli Gimnazjum nr 21 z podziêkowaniami za wykszta³cenie i doskona³e przygotowanie do "dalszego etapu nauki" by³ych uczniów naszej szko³y. Wybitnie zdolni laureaci: Olga Korytowska, Marek Siemdaj i Adrian Rybiñski, którzy ukoñczyli Gimnazjum nr 11 w roku szkolnym 2003/2004 kontynuuj± edukacjê w renomowanym gorzowskim II Liceum, w dalszym ci±gu osiagaj±c najlepsze wyniki w nauce potwierdzone przyznaniem stypendiów naukowych od Prezydenta Miasta Gorzowa.
¯yczymy wszystkim podobnych sukcesów korzystaj±c z doskona³ych wzorców.

£ukasz Jagie³³owicz absolwent Zespo³u Szkó³ nr 21 w Gorzowie Wlkp., - doktorant w Zak³adzie Miêdzynarodowego Postêpowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Kierownik projektu w Departamencie Regulacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Specjalizuje siê w publicznym prawie gospodarczym (ze szczególnym uwzglêdnieniem prawnej regulacji rynku gazu ziemnego w Polsce), prawie karnym procesowym, prawie konstytucyjnym oraz prawie Unii Europejskiej. Dane z kwietnia 2014 roku
Aneta Pastuszka - Konieczna
absolwentka Zespo³u Szkó³ nr 21 w Gorzowie Wlkp.
wywalczy³a srebrny medal olimpijski w wy¶cigu kajakowym K-2 na 500 metrów Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.
To najwiêkszy sportowy sukces Anety, która dot±d mia³a w dorobku dwa br±zowe medale olimpijskie z Sydney i Aten.
Aneta startowa³a w Pekinie w dwóch konkurencjach rozgrywanych na dystansie 500 metrów: K-2 i K-4.
W pierwszej zosta³a Wicemistrzyni± Olimpijsk± wystêpuj±c wspólnie z Beat± Miko³ajczyk. Kajakowa czwórka pañ w sk³adzie: Beata Miko³ajczyk, Aneta Pastuszka-Konieczna, Edyta Dzieniszewska i Dorota Kuczkowska, zajê³a natomiast IV miejsce trac±c do trzeciej, medalowej osady 0,0048 sekundy. Aneta Pastuszka - Konieczna, urodzi³a siê 11 maja 1978r. w Kro¶nie Odrzañskim. Nastêpnie przenios³a siê do Gorzowa Wlkp. rozpoczynaj±c w roku 1985 naukê w naszej szkole i trenuj±c jednocze¶nie kajakarstwo w Klubie Sportowym "Admira Gorzów"
Absolwentk± Szko³y Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wlkp zosta³a w roku 1993.
Gratulujemy Anetko...

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl