Jacek Czak
zakwalifikowa³ siê do konkursu wojewódzkiego
z jêzyka angielskiego.Redakcja www Gim 11: witaj!
Jacek: cze¶æ
R: Jak d³ugo przygotowywa³e¶ siê do tego konkursu? Czy du¿o czasu zajê³a ci nauka?
J: Przygotowujê siê co roku, ju¿ po raz trzeci startowa³em w tym konkursie. Nauka nie zajê³a mi wiele czasu poniewa¿ wszystko jest ju¿ wypracowane i utrwalone, miesi±c czasu zajê³a mi powtórka ca³ej gramatyki i s³ówek.
R: Czy mimo nauki i obowi±zków zwi±zanych z konkursem masz czas dla rodziny przyjació³?
J: Oczywi¶cie, ¿e mam czas dla rodziny i przyjació³ zawsze znajdê chwilkê by odpocz±æ pobawiæ siê i pobyæ w gronie przyjació³
R: W czym mogliby na¶ladowaæ Ciebie inni uczniowie z naszej szko³y i nie tylko?
J: My¶lê ze rzecz±, w której mo¿na mnie na¶ladowaæ jest odpowiednie ³±czenie nauki z zabaw±, przyjació³mi i rodzin±.
R: Czy oprócz jêzyka angielskiego masz jakie¶ inne pasje, zainteresowania?
J: Oczywi¶cie lubiê graæ na komputerze, graæ w nogê i przebywaæ w gronie przyjació³.
R :Czy chcia³by¶ co¶ przekazaæ innym mo¿e masz jaki¶ z³oty sposób na naukê angielskiego?
J: Raczej nie posiadam z³otego metody. Po prostu my¶lê ¿e wystarczy przy³o¿yæ siê do nauki a wtedy wszystko bêdzie proste i chyba to chcia³bym przekazaæ innym
R: Je¶li chcia³by¶ komu¶ podziêkowaæ to mo¿esz to zrobiæ w³a¶nie teraz.
J: Chcia³bym z³o¿yæ podziêkowania panu Dariuszowi Gerkowi, mamie i kolegom którzy mnie wspierali.