Piotr Czak
zakwalifikowa³ siê do konkursu wojewódzkiego
z jêzyka angielskiego.


Redakcja www Gim 11: Cze¶æ
Piotr: hey
R: Jak d³ugo przygotowywa³e¶ siê do tego konkursu? Czy du¿o czasu zajê³a ci nauka?
P: Oko³o miesi±ca, du¿o siê uczy³em i przygotowywa³em, ubieg³oroczna pora¿ka (zabrak³o mi jednego punktu) zmobilizowa³a mnie ¿eby to siê nie powtórzy³o.
R: Czy mimo nauki i obowi±zków zwi±zanych z konkursem masz czas na inne przyjemno¶ci?
P: No jasne! Zawsze jest czas na wszystko, wystarczy umiejêtnie ³±czyæ ze sob± naukê, pewne obowi±zki i ¿ycie towarzyskie
R: W czym mogliby na¶ladowaæ Ciebie inni uczniowie z naszej szko³y nie tylko?
P: Nie wiem czy mogliby mnie w czym¶ na¶ladowaæ, mo¿e po prostu w tym ¿eby mieæ zapa³ do nauki ulubionego przedmiotu
R: Czy oprócz jêzyka angielskiego masz jakie¶ inne pasje, zainteresowania?
P: Lubiê grac w pi³kê no¿n±, oczywi¶cie angielski nale¿y do moich pasji, my¶lê ¿e dlatego poniewa¿ odwiedzi³em Angliê i bardzo mi siê tam spodoba³o, a gdy w przysz³o¶ci bêdê podró¿owa³ po ¶wiecie, jêzyk obcy mi siê przyda.
R :Czy chcia³by¶ co¶ przekazaæ innym, mo¿e masz jaki¶ sposób na naukê angielskiego?
P: Mo¿e jedyne co chcia³bym przekazaæ jest sposób nauki, najlepiej uczyæ siê s³ówek a gramatyka jest prosta i nie trzeba po¶wiêcaæ jej zbyt wiele czasu.
R: Je¶li chcia³by¶ wyraziæ komu¶ wdziêczno¶æ to mo¿esz to zrobiæ w³a¶nie teraz.
P: Tak, chcia³bym podziêkowaæ panu Dariuszowi Gerkowi panu Markowi Laszeckiemu i specjalne podziêkowania dla Adama Kopra który wspiera³ mnie duchowo i moralnie.