egzaminy | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Egzamin Gimnazjalny 2015/2016Test z jêzyka polskiego Odpowiedzi z jêzyka polskiego
Test z historii i wiedzy o spo³eczeñstwie Odpowiedzi z historii i wiedzy o spo³eczeñstwie
Test z matematyki Odpowiedzi z matematyki
Test z przedmiotów przyrodniczych Odpowiedzi z przedmiotów przyrodniczych
Test z jêzyka angielskiego, poziom podstawowy Odpowiedzi z jêzyka angielskiego, poziom podstawowy
Test z jêzyka angielskiego, poziom rozszerzony Odpowiedzi z jêzyka angielskiego, poziom rozszerzony
Zdjêcia dziêki uprzejmo¶ci administratora serwisu: facebook.com/zs21gorzow


18 kwietnia 2016 r. - czê¶æ humanistyczna
9:00 - z zakresu historii i wiedzy o spo³eczeñstwie, trwa 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mo¿e byæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 20 minut)
11:00 - z zakresu jêzyka polskiego, trwa 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mo¿e byæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 45 minut)

19 kwietnia 2016 r. - czê¶æ matematyczno-przyrodnicza
9:00 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), trwa 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mo¿e byæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 20 minut)
11:00 - z zakresu matematyki, trwa 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mo¿e byæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 45 minut)

20 kwietnia 2016 r. - czê¶æ z jêzyka obcego nowo¿ytnego
9:00 - na poziomie podstawowym, trwa 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mo¿e byæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 20 minut)
11:00 - na poziomie rozszerzonym, trwa 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mo¿e byæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 30 minut)

Egzamin gimnazjalny ma charakter:
 • powszechny - zdaj± go wszyscy uczniowie, z wyj±tkiem upo¶ledzonych umys³owo w stopniu umiarkowanym i ciê¿kim
 • obowi±zkowy - je¿eli kto¶ nie przyst±pi do egzaminu, bêdzie musia³ powtórzyæ ostatni± klasê
 • zewnêtrzny - uczniowie pisz± w zasadzie w swoich szko³ach, lecz zakodowane prace sprawdzaj± przeszkoleni egzaminatorzy OKE
(Egzamin na terenie trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego organizuje i nadzoruje Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu)

Czê¶ci egzaminu:
Czê¶æ humanistyczna trwa 150 minut, sk³ada siê z zadañ z zakresu jêzyka polskiego oraz zadañ z zakresu historii i wiedzy o spo³eczeñstwie. Zadania z jêzyka polskiego mog± mieæ formê zamkniêt± lub otwart±. W¶ród zadañ otwartych z jêzyka polskiego znajduje siê d³u¿sza wypowied¼ pisemna. Zadania z historii i wiedzy o spo³eczeñstwie maj± formê zamkniêt±.
9:00 - z zakresu historii i wiedzy o spo³eczeñstwie, trwa 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mo¿e byæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 20 minut)
11:00 - z zakresu jêzyka polskiego, trwa 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mo¿e byæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 45 minut)
Czê¶æ matematyczno-przyrodnicza trwa 150 minut, sk³ada siê z zadañ z zakresu matematyki oraz zadañ z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki maj± formê zamkniêt± lub otwart±. Zadania z przedmiotów przyrodniczych maj± formê zamkniêt±.
9:00 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), trwa 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mo¿e byæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 20 minut)
11:00 - z zakresu matematyki, trwa 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mo¿e byæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 45 minut)
W czê¶ci dotycz±cej jêzyka obcego nowo¿ytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z jêzyków: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego, z zastrze¿eniem, ¿e gimnazjalista mo¿e wybraæ tylko ten jêzyk, którego uczy³ siê w gimnazjum jako przedmiotu obowi±zkowego. Ta czê¶æ egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.
9:00 - na poziomie podstawowym, trwa 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mo¿e byæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 20 minut)
11:00 - na poziomie rozszerzonym, trwa 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mo¿e byæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿ o 30 minut)

Wyniki egzaminu:
Prace egzaminacyjne sprawdzaj± wykwalifikowani egzaminatorzy wed³ug jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala siê wyniki egzaminacyjne w nastêpuj±cych sze¶ciu zakresach:
 • jêzyk polski
 • historia i wiedza o spo³eczeñstwie
 • matematyka
 • przedmioty przyrodnicze
 • jêzyk obcy nowo¿ytny na poziomie podstawowym
 • jêzyk obcy nowo¿ytny na poziomie rozszerzonym.
Ka¿dy zdaj±cy otrzyma za¶wiadczenie o szczegó³owych wynikach swojego egzaminu. Dla ka¿dego z powy¿szych zakresów bêd± podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokr±glony do liczby ca³kowitej), które zdaj±cy zdoby³ za zadania mierz±ce wiadomo¶ci i umiejêtno¶ci z danego zakresu. Na przyk³ad je¶li zdaj±cy za zadania matematyczne zdoby³ 23 punktów spo¶ród 30 mo¿liwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.
Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokr±glony do liczby ca³kowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub ni¿szy ni¿ zdaj±cy. Na przyk³ad zdaj±cy, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie siê, ¿e 85% wszystkich gimnazjalistów uzyska³o za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub ni¿szy, a 15% gimnazjalistów uzyska³o wynik wy¿szy.

Informacja dla ucznia przystêpuj±cego do egzaminu gimnazjalnego
 1. Uczeñ zg³asza siê na ka¿d± czê¶æ egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodnicz±cego szkolnego zespo³u egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szko³y.
 2. O ustalonej godzinie zdaj±cy wchodz± do sali pojedynczo, wed³ug kolejno¶ci na li¶cie i zajmuj± wyznaczone im miejsca. Ka¿dy uczeñ powinien mieæ przy sobie dokument stwierdzaj±cy to¿samo¶æ (np. wa¿n± legitymacjê szkoln±) i okazaæ go, je¶li zostanie o to poproszony.
 3. Na egzamin uczeñ przynosi ze sob± wy³±cznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub d³ugopis z czarnym tuszem/atramentem, o³ówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkê, linijkê, ekierkê, cyrkiel i k±tomierz. Nie wolno przynosiæ i u¿ywaæ ¿adnych urz±dzeñ telekomunikacyjnych.
 4. Przewodnicz±cy zespo³u nadzoruj±cego w obecno¶ci przedstawicieli zdaj±cych odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.
 5. Zestawy egzaminacyjne rozdaje siê zdaj±cym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie og³oszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczêcia egzaminu z danego zakresu.
 6. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie przewodnicz±cego zespo³u nadzoruj±cego, zdaj±cy ma obowi±zek: - zapoznaæ siê z instrukcj± zamieszczon± na pierwszej stronie arkusza; w razie w±tpliwo¶ci mo¿e poprosiæ o jej wyja¶nienie cz³onków zespo³u nadzoruj±cego - sprawdziæ, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy s± one wyra¼nie wydrukowane, czy jest karta odpowiedzi; braki natychmiast zg³asza przewodnicz±cemu zespo³u nadzoruj±cego, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protoko³u egzaminu - zapisaæ swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umie¶ciæ naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi oraz wype³niæ matrycê znaków na karcie odpowiedzi. - NOWO¦Æ
 7. Przewodnicz±cy zespo³u nadzoruj±cego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla ka¿dego zdaj±cego, czas rozpoczêcia i zakoñczenia rozwi±zywania zadañ. W przypadku egzaminu z jêzyka obcego nowo¿ytnego bezpo¶rednio po zapisaniu czasu rozpoczêcia i zakoñczenia rozwi±zywania zadañ odtworzone zostaje nagranie z p³yty CD.
 8. Zdaj±cy rozwi±zuje zadania i zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wy³±cznie d³ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje o³ówkiem).
 9. Zdaj±cy zaznacza odpowiedzi do zadañ zamkniêtych na karcie odpowiedzi.
 10. W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdaj±cy pracuje samodzielnie i nie zak³óca przebiegu egzaminu, a w szczególno¶ci:
  - nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji mo¿e opu¶ciæ salê po uzyskaniu pozwolenia przewodnicz±cego zespo³u nadzoruj±cego i przy zachowaniu warunków uniemo¿liwiaj±cych kontaktowanie siê zdaj±cego z innymi osobami, z wyj±tkiem konieczno¶ci skorzystania z pomocy medycznej)
  - nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca
  - w ¿adnej formie nie porozumiewa siê z innymi zdaj±cymi
  - nie wypowiada uwag i komentarzy
  - nie zadaje ¿adnych pytañ dotycz±cych zadañ egzaminacyjnych.
 11. Zdaj±cy, który ukoñczy³ pracê przed wyznaczonym czasem, zg³asza to przewodnicz±cemu zespo³u nadzoruj±cego przez podniesienie rêki i zamyka swój arkusz. Przewodnicz±cy lub cz³onek zespo³u nadzoruj±cego odbiera pracê. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeñ wychodzi, nie zak³ócaj±c pracy pozosta³ym pisz±cym.
 12. Po up³ywie czasu przeznaczonego na rozwi±zywanie zadañ uczniowie koñcz± pracê z zestawem egzaminacyjnym i stosuj± siê do poleceñ przewodnicz±cego zespo³u nadzoruj±cego.
 13. Praca z drugim zestawem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna siê po przerwie.
 14. Je¿eli zdaj±cy uzna, ¿e w trakcie egzaminu zosta³y naruszone przepisy dotycz±ce jego przeprowadzania, mo¿e w terminie 2 dni od daty odpowiedniej czê¶ci egzaminu zg³osiæ pisemne zastrze¿enia do dyrektora w³a¶ciwej okrêgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrze¿enie musi zawieraæ dok³adny opis zaistnia³ej sytuacji.
 15. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwi±zywania zadañ przez uczniów skutkuje uniewa¿nieniem odpowiedniej czê¶ci egzaminu tych zdaj±cych (decyzjê podejmuje dyrektor okrêgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Uczeñ przystêpuje ponownie do odpowiedniej czê¶ci egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Przerwanie egzaminu i uniewa¿nienie (czê¶ci) egzaminu zdaj±cemu
Zdaj±cemu mo¿na przerwaæ pracê z zestawem egzaminacyjnym i uniewa¿niæ odpowiedni± czê¶æ egzaminu w przypadku:
 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwi±zywania zadañ przez ucznia
 • wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urz±dzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urz±dzenia telekomunikacyjnego
 • zak³ócania przez ucznia prawid³owego przebiegu pracy z zestawem egzaminacyjnym w sposób utrudniaj±cy pracê pozosta³ym uczniom
 • wyst±pienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zas³abniêcia ucznia.


Gimnazjum nr 21 - Szko³± sukcesu

Egzamin humanistyczny
Gimnazjum nr 21
Egzamin mat.-przyr.
Gimnazjum nr 21
Chcieliby¶my, by ka¿da szko³a bardzo dobrze uczy³a, by to, do której szko³y uczêszcza uczeñ, nie wyznacza³o jego szans na dobre wykszta³cenie.
To stan idealny, do którego warto d±¿yæ, ale w rzeczywisto¶ci szko³y znacz±co ró¿ni± siê wynikami nauczania. Dobitnie ujawniaj± to wyniki krajowych egzaminów.
Jednolite testy pozwalaj± spojrzeæ nauczycielom, uczniom, rodzicom oraz samorz±dom na wyniki nauczania w szerokiej perspektywie. Porównywalno¶æ wyników w skali ca³ej Polski umo¿liwia przyjrzenie siê osi±gniêciom szkolnym z punktu widzenia kraju, województwa czy gminy.
Jednak obraz nauczania szkolnego widziany tylko przez pryzmat wyników koñcowych nauczania jest dalece niepe³ny. Czy wyniki egzaminów koñcowych s± wystarczaj±c± miar± tego, jak dobrze uczy dana szko³a? Czy rankingi szkó³ ze wzglêdu na ¶redni wyniki egzaminacyjny maj± sens? Zdecydowanie nie. Równie wa¿ny, a nawet wa¿niejszy jest postêp, jaki robi± uczniowie przez kilka lat nauki w danej placówce.

Egzamin humanistyczny
gimnazjów gorzowskich

Egzamin mat.-przyr.
gimnazjów gorzowskich
Wyniki egzaminacyjne uczniów zale¿± od wielu czynników niezale¿nych od szko³y, takich jak uprzednie osi±gniêcia uczniów, materialne i kulturowe zasoby rodzinne czy genetycznie uwarunkowane zdolno¶ci. Je¿eli tak, to wyniki egzaminacyjne mog± byæ w wielu wypadkach wysoce zawodnymi wska¼nikami tego, czy dana szko³a dobrze naucza. Znacznie lepszym wska¼nikiem efektywno¶ci nauczania bêd± miary postêpu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole.
Postêp ten w sposób poprawny statystycznie pozwala wyznaczaæ metoda edukacyjnej warto¶ci dodanej.
Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalaj±cych zmierzyæ wk³ad szko³y w wyniki nauczania. by mo¿na je zastosowaæ, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osi±gniêæ szkolnych: na pocz±tku nauki w danej szkole i na jej zakoñczenie.
Metoda EWD nie "dodaje warto¶ci" wynikom testów egzaminacyjnych.
Metoda edukacyjnej warto¶ci dodanej s³u¿y przede wszystkim szko³om. To dyrektorzy i nauczyciele mog± dziêki w³a¶ciwej analizie wyników egzaminacyjnych zobaczyæ mocne i s³abe strony nauczania w swojej placówce. Wnikliwe przyjrzenie siê rezultatom testów egzaminacyjnych dostarcza wa¿nych przes³anek do formu³owania planów rozwoju szko³y, pozwala oceniæ skuteczno¶æ ju¿ podjêtych dzia³añ. Ewaluacja prowadzona przez sam± szko³ê w celu poprawy swojego funkcjonowania to najwa¿niejszy obszar wykorzystania wyników egzaminacyjnych, a tym samym i metody edukacyjnej warto¶ci dodanej.
Dane, wykresy i tekst zaczerpniêto ze strony ewd.edu.plnagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl