Aktualno¶ci
Gimnazjum nr 21
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Taczaka 1
tel. (095)7231322
    

forum dla Gimnazjum

Oficjalna strona Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

 menu

    Absolwenci

    Dionizje

    Egzaminy

    Europa, Europa

    Galeria klas

    Gazetka

    Gimnazjada

    Historia

    Kalendarium

    Klub Europejski

    Konkursy

    Matematyka

    Nauczyciele

    Olimpiady

    Patron szko³y

    Pedagog radzi

    Plan lekcji

    Podrêczniki

    Rada rodziców

    Redakcja

    Rekrutacja

    Samorz±d

    Sport

    Szko³y ¶rednie

    Top Gim

    Uczniów www

    Wygibus

    Wywiady

    Zajêcia pozalek.

 dokumenty szkolne

    Metodyka

    Plan rozwoju

    Program       wychowawczy

    Regulamin

    Statut szko³y

    Wewn±trzszkolny       system oceniania


 

 

  eLearning

 sukces
 zawiadom

Powiadamiacz

Powiadom znajomych o stronie Gimnazjum!

Wpisz adres mailowy adresata... biuletyn publiczny

 

Projekt jest wspó³finansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Tytu³ projektu: Pilota¿owy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu
Numer projektu: WND-POKL.09.01.02-08-101/09
Priorytet: IX. Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach
Dzia³anie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako¶ci us³ug edukacyjnych ¶wiadczonych w systemie o¶wiaty.
Poddzia³anie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszenie ró¿nic w jako¶ci us³ug edukacyjnych.
Okres realizacji: 03.08.2009 r. - 31.08.2010 r.
Warto¶æ projektu: 584 607,00 z³

         W sierpniu 2010 r. zakoñczy³a siê realizacja projektu "Pilota¿owy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu", w ramach którego prowadzone by³y zajêcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i jêzyków obcych (jêzyk angielski i niemiecki) w formie zajêæ on-line umieszczanych na edukacyjnej platformie informatycznej www.logim.edu.gorzow.pl oraz stacjonarnych konsultacji. Projekt wspó³finansowany by³ ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
         £±cznie z 2863 dodatkowych zajêæ w formie e-nauki skorzysta³o 576 gorzowskich uczniów, w tym 288 gimnazjalistów i 288 uczniów liceów ogólnokszta³c±cych i profilowanych. Zajêcia prowadzi³o 32 odpowiednio przeszkolonych nauczycieli. Dla uczniów utworzono 48 grup zajêæ pozalekcyjnych po 12 uczniów (13 grup z j. angielskiego, 3 grupy z j. niemieckiego, 14 grup z matematyki, 6 grup z fizyki, 4 grupy z chemii, 5 grup z biologii i 3 grupy z geografii).
         Nagrod± za zdobycie najwy¿szej liczby punktów z przeprowadzonych zajêæ, by³ wyjazd do Bukowiny Tatrzañskiej. W dniach 17.07.-23.07.2010 r. odby³ siê obóz naukowy w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i jêzykowy w zakresie jêzyka angielskiego, w którym udzia³ wziê³o 12 najlepszych gimnazjalistów oraz 12 najlepszych licealistów. Opiekunami uczniów w trakcie trwania obozu byli nauczyciele prowadz±cy zajêcia na platformie edukacyjnej. Podczas obozu zrealizowano 30 godzin zajêæ (grupa gimnazjalistów - zajêcia matematyczno - przyrodnicze, grupa licealistów - zajêcia z jêzyka angielskiego).
         G³ównym celem projektu by³o podniesienie jako¶ci oferowanej edukacji w gorzowskich gimnazjach i liceach oraz zwiêkszenie dostêpno¶ci i atrakcyjno¶ci dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych poprzez wdro¿enie pilota¿owego programu rozwojowego w wykorzystaniem platformy edukacyjnej.
         Wyniki przeprowadzonej w ramach projektu ewaluacji wskazuj± na wzrost liczby uczniów, którzy w trakcie prowadzonych zajêæ podnie¶li poziom swojej wiedzy z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i jêzyków obcych. Ankietowani wskazuj±, i¿ zrealizowany projekt przyczyni³ siê do zwiêkszenia dostêpno¶ci zajêæ dodatkowych poprzez umo¿liwienie indywidualnej organizacji nauki