Aktualno¶ci
Gimnazjum nr 21
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Taczaka 1
tel. (095)7231322
    

forum dla Gimnazjum

Oficjalna strona Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

 menu

    Absolwenci

    Dionizje

    Egzaminy

    Europa, Europa

    Galeria klas

    Gazetka

    Gimnazjada

    Historia

    Kalendarium

    Klub Europejski

    Konkursy

    Matematyka

    Nauczyciele

    Olimpiady

    Patron szko³y

    Pedagog radzi

    Plan lekcji

    Podrêczniki

    Rada rodziców

    Redakcja

    Rekrutacja

    Samorz±d

    Sport

    Szko³y ¶rednie

    Top Gim

    Uczniów www

    Wygibus

    Wywiady

    Zajêcia pozalek.

 dokumenty szkolne

    Metodyka

    Plan rozwoju

    Program       wychowawczy

    Regulamin

    Statut szko³y

    Wewn±trzszkolny       system oceniania


 

 

  eTwinning

 sukces
 zawiadom

Powiadamiacz

Powiadom znajomych o stronie Gimnazjum!

Wpisz adres mailowy adresata... biuletyn publiczny


W pierwszym tygodniu pa¼dziernika planujemy przyst±piæ i przeprowadziæ w naszym Gimnazjum szereg akcji promuj±cych eTwinning:
Program eLearning ma na celu zmobilizowanie ¶rodowisk edukacyjnych i kulturowych oraz gospodarczych i spo³ecznych uczestników tej akcji w Europie, tak aby przyspieszyæ zmiany w systemie edukacji oraz w systemie szkoleniowym, co pozwoli³oby Europie staæ sie spo³eczeñstwem opartym na wiedzy
Planowane dzia³ania w ramach akcji "Tydzieñ eTwinning":
 • redaktorzy www Gim 21 przeprowadz± rozmowê z uczestnikami programu eTwinning na temat wspó³pracy ze szko³± bli¼niacz±,
 • w holu szko³y uka¿e siê informacja o wspó³pracy z dwoma szko³ami partnerskimi,
 • uczniowie uczestnicz±cy w programie wykonaj± plakaty przybli¿aj±ce akcjê,
 • uczniowie przygotowuj±cy siê do wspó³pracy z nowymi szko³ami partnerskimi wykonaj± plakaty i ulotki reklamowe pod has³em "Co wiem o eTwinning", "Razem w Europie",
 • przygotowane przez uczniów plakaty zawisn± na korytarzu szkolnym jako wystawa promuj±ca akcjê eTwinning,
 • nauczyciele uczniowie i rodzice w trakcie trwania tygodnia eTwinning otrzymaj± ulotki reklamowe,
 • szkolenie Rady Pedagogicznej - 4.10.2006,
 • prezentacja multimedialna dla nauczycieli o akcji eTwinning i realizowanym projekcie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
 • relacja z przeprowadzonego "Tygodnia e-Twinning" w formie prezentacji multimedialnej trafi do biblioteki szkolnej, na stronê internetow± szko³y. Bêdzie pokazana uczniom i zainteresowanym na zajêciach edukacyjnych. W formie artyku³u trafi do szkolnej szkolnej gazetki "Patrzyd³o".
  Czytaj wiêcej na stronie: eTwinning.pl

  Program eLearning ma na celu zmobilizowanie ¶rodowisk edukacyjnych i kulturowych oraz gospodarczych i spo³ecznych uczestników tej akcji w Europie, tak aby przyspieszyæ zmiany w systemie edukacji oraz w systemie szkoleniowym, co pozwoli³oby Europie staæ sie spo³eczeñstwem opartym na wiedzy.

  Cele programu:
  Ca³o¶ciowym celem programu jest wspieranie coraz szerszego i efektywniejszego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w europejskich systemach edukacji, rozumiane jako wk³ad w wysokiej jako¶ci kszta³cenie i zasadniczy element dostosowywania systemów edukacji do potrzeb spo³eczeñstwa wiedzy w kontek¶cie kszta³cenia przez ca³e ¿ycie.
  Program s³u¿y nastêpuj±cym konkretnym celom:
 • identyfikowanie zainteresowanych instytucji i osób oraz informowanie ich o sposobach wykorzystywania e-edukacji w celu promowania alfabetyzmu cyfrowego, a w ten sposób wzmacnianie spójno¶ci spo³ecznej, wspieranie rozwoju indywidualnego oraz promowanie dialogu interkulturowego;
 • wykorzystywanie mo¿liwo¶ci e-edukacji w celu rozwijania europejskiego wymiaru w edukacji
 • tworzenie mechanizmów u³atwiaj±cych opracowywanie wysokiej jako¶ci produktów i us³ug europejskich oraz s³u¿±cych wymianie i przenoszeniu sprawdzonych rozwiazañ
 • wykorzystywanie mo¿liwo¶ci e-edukacji w kontek¶cie innowacji w metodach nauczania w celu podniesienia jako¶ci procesu uczenia siê i zapewnienia ucz±cym siê osobom wiêkszej samodzielno¶ci

  Akcja 3 Programu eLearning: "£±czenie i wspó³praca bli¼niaczych szkó³ podstawowych i ¶rednich w Europie za po¶rednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli"

  1. Rozpoznanie i analiza istniej±cych inicjatyw: W ramach tej akcji analizowaæ siê bêdzie aktualnie stosowane rozwi±zania. Zidentyfikowane zostan± dobre projekty prezentacyjne, ilustruj±ce w jaki sposób multimedia edukacyjne i sieci komunikacyjne u³atwiaj± ³±czenie i wspieraj± wspó³pracê szkó³ bli¼niaczych, zw³aszcza w ramach projektów wielojêzycznych i wielokulturowych. W ramach tej akcji zostan± opracowane analizy konkretnych rozwi±zañ, materia³y dotycz±ce oceny i metody oceny, które maj± u³atwiæ nauczycielom wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu wprowadzenia takich innowacyjnych metod wspó³pracy, jak nauczanie w klasach wirtualnych, wspólne opracowywanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, podej¶cia wielodyscyplinarne, czy korzystanie ze wspólnych narzêdzi i pomocy dydaktycznych.
  2. Sieæ wspieraj±ca ³±czenie i wspó³pracê szkó³ bli¼niaczych za po¶rednictwem mediów elektronicznych: Tê sieæ tworzyliby nauczyciele lub edukatorzy maj±cy do¶wiadczenie we wspó³pracy europejskiej. W celu wspierania wspó³pracy szkó³ bli¼niaczych sieæ bêdzie zapewniaæ pomoc i doradzaæ w sprawach dydaktycznych, udostêpniaæ narzêdzia i ¶wiadczyæ us³ugi u³atwiaj±ce poszukiwanie partnerów oraz prezentowaæ metody wymiany do¶wiadczeñ, jak równie¿ stworzy centraln± witrynê internetow± w oparciu o istniej±ce witryny.
  3. Wsparcie dla sieci zajmuj±cych siê doskonaleniem zawodowym nauczycieli i pozosta³ej kadry edukacyjnej: Te sieci tworzyæ bêd± placówki odpowiedzialne za wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla celów dydaktycznych. Sieci bêd± koncentrowaæ siê na priorytetowych dziedzinach wspó³pracy, przedstawionych w kontek¶cie Raportu w sprawie konkretnych przysz³ych celów systemów edukacji. Szczególn± uwagê zwracaæ siê bêdzie na tworzenie warunków u³atwiaj±cych wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla celów wprowadzania innowacyjnych metod wspó³pracy, wymiany pomocy i podej¶æ dydaktycznych oraz wspólnego opracowywania materia³ów szkoleniowych.
  4. Dzia³ania promocyjne i informacyjne: O powodzeniu dzia³añ zadecyduje dynamiczna kampania informacyjna, której trzon stanowiæ bêdzie witryna intrnetowa i która przewiduje m.in. zaprojektowanie przyci±gaj±cej uwagê oprawy graficznej programu, opracowywanie publikacji, komunikatów prasowych i fiszek przedstawiaj±cych informacje o projektach szkolnych oraz imprezy inauguracyjne i koñcz±ce ró¿ne przedsiêwziêcia, konkursy i nagrody.