europa | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Europa, Europa...
w roku szkolnym 2012/2013
19 lutego 2013 r. godz. 16.00

Drugiego dnia Gimnazjalnych Dni Kultury razem z klasami drugimi odbyli¶my wspóln± zabawê pod has³em "Europa, Europa".
Poprzedniego dnia pierwsze klasy walczy³y w dyscyplinach dotycz±cych staro¿ytno¶ci tak teraz drugoklasi¶ci jako temat g³ówny mieli kraje Europy.
Spotkanie to przybli¿y³o wszystkim kulturê, obyczaje i tradycje piêciu pañstw, które wylosowa³y poszczególne klasy.
Klasa II a zaprezentowa³a Czechy, klasa II b pokaza³a Turcjê, klasa II c zaprosi³a nas do wspó³czesnej Francji, klasa II d wylosowa³a Irlandiê, a klasa II e przybli¿y³a nam Wêgry.
Zmagania klas II ocenia³a przyja¼nie nastawiona komisja w sk³adzie:
przewodnicz±ca - pani Barbara Ewert, oraz przedstawiciele Samorz±du Uczniowskiego - Maciej S³upiñski, Katarzyna Zommer oraz Maciej £uczyk.
"Europê, Europê" poprowadzi³y Weronika Szembek i Klaudia Bednarczyk.
Uczniowie rywalizowali w siedmiu konkurencjach:
  • "przez ¿o³±dek do serca",
  • zmagali siê z b³êdami ortograficznymi,
  • prowadzili mini rozmówki,
  • s³owno - wizualna prezentacja danego kraju,
  • prezentacja symboli narodowych,
  • odgadniêcie budowli oraz postaci wylosowanego kraju,
  • za¶piewanie piosenki w jêzyku danego kraju
Wszyscy uczniowie bawili siê znakomicie! By³o du¿o ¶miechu, zaskakuj±cych momentów, a tak¿e walki o zwyciêstwo klasowe. Rywalizacja przebiega³a jednak z przymru¿eniem oka. Wszyscy wiedzieli ¿e najwa¿niejsza jest edukacyjna zabawa.
¦wietnie za¶piewane piosenki by³y jednymi z najwiêkszych wydarzeñ ca³ej imprezy.
Talent wokalny potwierdzi³a Aleksandra Polewska z klasy II c, ¶piewaj±c piosenkê accapella w jêzyku francuskim. Klasa II a za¶piewa³a piosenkê Jozin z Bazin z unikalnym tekstem po polsku. Zdolno¶ciami tanecznymi wykaza³a siê klasa II b tañcz±c do tureckiej piosenki.
Nie mo¿na te¿ zapomnieæ o pyszym jedzeniu przygotowanym przez uczniów. Zrobiono miêdzy innymi czeskie knedliki, francuskie nale¶niki, tureck± cha³wê, gulasz prosto z Irlandii i ciasto które smakiem zawiod³o nas do Wêgier.
Ostatecznie pierwsze miejsce zajê³a klasa II a - 51 pkt., drugie miejsce II c - 47 pkt., trzecie miejsce II b - 42 pkt., czwarte i pi±te miejsce przypad³o ex aequo klasom II d i II e.
Gratulujemy kole¿ankom i kolegom za trud jaki w³o¿yli w przygotowanie ciekawych i wcale nie³atwych konkurencji.
Relacja: Weronika Szembek i Maks Operacz


nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl