Na czym polega ewaluacja?

Ewaluacji zewnêtrznej danej placówki dokonuje zespó³ wizytatorów. Ca³e badanie trwa kilka tygodni i dzieli siê na trzy etapy. W pierwszym wizytatorzy ds. ewaluacji ustalaj±, w porozumieniu z dyrektorem szko³y, harmonogram badania, dostosowuj±c go do planu lekcji. Zapoznaj± siê z dokumentami dostarczonymi przez dyrekcjê, ale te¿ np. ze stron± www czy innymi materia³ami informacyjnymi dotycz±cymi danej placówki. Wszystko po to, aby zebraæ jak najwiêcej danych pomocnych w opracowaniu pytañ, które bêd± zadawane w trakcie badania. W badaniu ewaluacyjnym bierze udzia³ nie tylko dyrekcja szko³y. Wizytatorzy spotykaj± siê te¿ z nauczycielami i innymi pracownikami placówki, uczniami i ich rodzicami, a tak¿e przedstawicielami instytucji wspó³pracuj±cych ze szko³± (np. samorz±du, organizacji pozarz±dowych, domów kultury czy s³u¿b mundurowych). Dlatego na tym etapie wysy³ane s± równie¿ zaproszenia do udzia³u w badaniu.
Kolejny etap ewaluacji to praca w szkole. Wizytatorzy rozmawiaj± i przeprowadzaj± ankiety w¶ród reprezentantów ró¿nych grup szkolnej spo³eczno¶ci. Warto dodaæ, ¿e te badania s± w pe³ni anonimowe. Ankiety wype³niane s± za po¶rednictwem platformy internetowej. W spotkaniach z nauczycielami, pracownikami, rodzicami, uczniami i przedstawicielami instytucji wspó³pracuj±cych ze szko³± nie uczestniczy dyrektor placówki. Wizytatorzy prowadz± te¿ obserwacjê: w trakcie lekcji, na przerwach, na boisku szkolnym czy w bezpo¶rednim otoczeniu szko³y.
Potem nastêpuje etap analizy zebranych danych. Na ich podstawie powstaje raport z ewaluacji placówki. Jego wstêpna wersja jest przedstawiana dyrektorowi i cz³onkom rady pedagogicznej szko³y, którzy mog± zg³osiæ swoje uwagi. Dopiero potem opracowywany jest ostateczny raport, który trafia m.in. do kuratorium i do w³adz samorz±dowych. Zostaje te¿ udostêpniony w internecie.