gimnazjalia | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Gimnazjalia
w roku szkolnym 2014/2015

Je¿eli posiadasz system operacyjny Windows XP
i dlatego nie widzisz filmu, to kliknij TUTAJ.
Dionizje 2015
27 maja 2015 roku w trzecim dniu Gimnazjalnych Dni Kultury przenie¶li¶my siê do staro¿ytno¶ci organizuj±c Dionizje.
W komisji zasiedli: pani Dorota Sidorowicz, przewodnicz±cy jury, pani Anna Wyczesana, Julia ¦wi±tkowska, Aleksandra Pawlaczyk i czcigodny Dionizos, w t± postaæ wcieli³ siê Micha³ ¦wiêtos³awski.
Dionizje poprowadzili - Natalia Szymanowska i Maciek Zaj±c.
Impreza rozpoczê³a siê gor±cym powitaniem boga Dionizosa. Nastêpnie jury poproszono do stolików, na których znajdowa³ siê nektar i ambrozja. By³a to pierwsza konkurencja oceniana przez komisjê. Po konsumpcji ka¿da klasa przedstawi³a w bardzo humorystyczny sposób przygotowan± scenkê, która by³a jednocze¶nie opisem wylosowanego boga. Z tym zadaniem klasy poradzi³y sobie doskonale. Nastêpne konkurencje by³y bardzo ciekawe i ró¿norodne. Wszystkie mia³y zwi±zek z mitologi±.
Ilustracja do wylosowanej sceny mitologicznej to pierwsze zadanie, za które komisja ocenia³a uczniów klas pierwszych. Zjadanie jab³ka to druga konkurencja gdzie owoc nale¿a³o zje¶æ bez pomocy r±k. Staro¿ytne wy¶cigi rydwanów wywo³a³y na holu wielkie emocje.
Lot Ikara - tak± nazwê nosi³a nastêpna konkurencja, która polega³a na skonstruowaniu papierowego samolotu i wyrzuceniu go z wyznaczonego miejsca. Kolejna konkurencja to Strza³a Amora polega³a na trafieniem z ³uku w ¶rodek serca, oczywi¶cie papierowego. Puszka Pandory to pokazanie za pomoc± gestów i mimiki wylosowane szkolne (nie)szczê¶cie. Ta konkurencja okaza³a siê bardzo trudna dla zgromadzonych uczni, którzy musieli dok³adnie odgadn±æ has³o koñcowe
Ze staro¿ytnej Grecji pochodzi³o wielu wybitnych matematyków. Na naszych Dionizjach nie mog³o zabrakn±æ takiego zadania. Do konkurencji matematycznej przyst±pi³o po 2 uczniów klas pierwszych zmianiaj±c cyfry rzymskie na arabskie i odwrotnie.
Kolejne zadanie nosi³o nazwê Niæ Ariadny. Polega³o na zwijaniu k³êbka na czas w jak najwiêkszy motek.
Wiadomo¶æ od Zeusa przekazywali¶my sobie na zasadzie g³uchego telefonu. Ca³a impreza cieszy³a siê wielkim zainteresowaniem. Ka¿dy uczeñ mia³ wk³ad w ogólny efekt naszych Dionizji. Byli¶my pod wra¿eniem wszystkich wystêpów i konkurencji. Punktacja by³a bardzo wyrównana. A¿ do samego koñca nie wiadomo by³o kto zwyciê¿y.
Jednak najlepsi okazali siê uczniowie z klasy 1d. Drugie miejsce zdoby³a klasa 1a, trzecie - 1c, a czwarte - 1b.
Gratulujemy i dziêkujemy Wychowawcom, Samorz±dowi Szkolnemu oraz zaanga¿ownym w organizacjê Dionizji uczniom za pracê w trakcie ich przygotowywania.
Materia³ filmowy: Redakcja Kuriera 21.
Zdjêcia: Natalia Tryba³a i Katarzyna Jag³a.
Informacja techniczna
Je¿eli w powy¿szym bloku informacyjnym nie widzisz prezentacji video to znaczy, ¿e jeste¶ u¿ytkownikiem Internetu korzystaj±cym ze starej przegl±darki i systemu operacyjnego, nieobs³uguj±cych technologii HTML 5.
W zwi±zku z tym w pewnych sytuacjach zalecamy korzystanie z przegl±darki Internet Explorer 9.0 wzwy¿, Mozilla 5.0, systemu Windows 7 i wy¿szy poniewa¿ publikujemy pliki formatu mp4 o du¿ej rozdzielczo¶ci w odtwarzaczu, który pozwala na p³ynne ogl±danie tre¶ci.nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl