historia | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.
Gimnazjum nr 11 w Gorzowie Wlkp. powsta³o po reorganizacji systemu kszta³cenia i opar³o siê na bazie i tradycjach Szko³y Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Szko³a Podstawowa nr 21 rozpoczê³a swoj± dzia³alno¶æ 1 wrze¶nia 1989 roku.

Inicjatorami jej budowy byli mieszkañcy powsta³ego na pocz±tku lat 80-tych osiedla Piaski. Przez wiele lat ich dzieci uczy³y siê w Szko³ach Podstawowych nr 1 i 8.

Codzienne dojazdy tramwajem by³y uci±¿liwe i niebezpieczne, szczególnie dla tych najm³odszych. Rodzice powo³ali wiêc do ¿ycia Spo³eczny Komitet Osiedlowego Samorz±du Mieszkañców, który usilnie zabiega³ o utworzenie na tym terenie brakuj±cych, a bardzo potrzebnych, placówek o¶wiatowo-wychowawczych. Zabiegi te zosta³y poparte przez Komisjê O¶wiaty i Wychowania oraz przez Zespó³ M³odych Radnych Miejskiej Rady Narodowej.

W roku 1985 rozpoczêto budowê szko³y. Wicedyrektorem SP nr 8 i jednocze¶nie pe³nomocnikiem do spraw budowy SP nr 21 zosta³a p. Helena Pilimon.

To dziêki jej staraniom budowa przebiega³a do¶æ sprawnie, a przychylno¶æ Inspektora O¶wiaty, p. K. Burghardta, z pewno¶ci± w tym pomaga³a.

Wiosn± 1989 r. by³o ju¿ prawie pewne, ¿e szko³a "ruszy". Lato 1989 r. dla nowych w³adz szko³y (dyr. Urszuli £aszczewskiej, wicedyr. Iwony Brenk i kierownika administracyjnego p. J. Burghardta) zapowiada³o siê bardzo gor±ce dos³ownie i w przeno¶ni. Nauczyciele stawili siê do pracy wcze¶niej, bo ju¿ w po³owie sierpnia, aby przygotowaæ budynek na przyjêcie uczniów. Oni sami spontanicznie im w tym pomagali, podobnie jak znajomi, ¿o³nierze i ch³opcy z pobliskiej "budowlanki". Razem sprz±tali, nosili, skrêcali i ustawiali meble i ró¿norakie pomoce szkolne.

Szko³a, widoczna z okien wiêkszo¶ci osiedlowych bloków, by³a w stanie zadowoliæ nawet najbardziej kapry¶nych. W porównaniu z podobnymi tego typu obiektami posiada³a wiele zalet: bardzo du¿y, przestronny hol, szerokie korytarze, u³atwiaj±ce uczniom zmianê klas i przyjemne spêdzanie przerw, obszerne, jasne sale lekcyjne posiadaj±ce czêsto zaplecza, du¿± sto³ówkê z nowocze¶nie wyposa¿on± kuchni±, ¶wietlicê i bawialniê dla m³odszych dzieci, pomieszczenia biblioteki i czytelni, radiowêze³ szkolny i najwiêksz± ówcze¶nie w Gorzowie salê gimnastyczn± z kompleksem boisk i ma³ym stadionem pi³karskim.

1 wrze¶nia 1989 odby³a siê uroczysta inauguracja roku szkolnego

Naukê w nowej szkole rozpoczêli uczniowie klas I -VI (pe³ne osiem klas by³o dopiero za dwa lata).

W 1994 roku otrzymali¶my drugi budynek, który przeznaczono dla klas I - III. Spowodowa³o to wyra¼n± poprawê warunków pracy uczniów i nauczycieli. W kolejnych latach szko³a sukcesywnie wzbogaca³a siê o nowe wyposa¿enie.

W 1997 r., dziêki staraniom rodziców i sponsorów, w g³ównym budynku powsta³a pracownia komputerowa.Dzisiaj mamy ju¿ dwie dobrze wyposa¿one gabimety z 20 komputerami.

Szko³a to przede wszystkim uczniowie. To dziêki nim bardzo szybko klasy i korytarze sta³y siê przytulne. To oni doprowadzili otoczenie szko³y do porz±dku. Zbierali kamienie, wyrywali wy¿sze od nich zielsko, sadzili drzewka, krzewy i kwiaty, siali trawê. Dzi¶ ju¿ niewiele osób pamiêta tamten "ksiê¿ycowy" krajobraz sprzed 10 lat. Szybko powsta³ samorz±d uczniowski. W jego pracê zaanga¿owa³y siê klasy szóste, wówczas najstarsze w szkole. Ich uczniowie, dumni ze swojej pozycji w szkole, przez trzy lata dawali z siebie wszystko. Okazali siê prawdziwymi gospodarzami szko³y.

Ju¿ w pierwszym roku rozpocz±³ dzia³alno¶æ zespó³ gimnastyki artystycznej, który do dzi¶ uatrakcyjnia nasze imprezy. Uczniowie od dziewiêciu lat redaguj± gazetkê szkoln± "Patrzyd³o". Od kilku lat istnieje równie¿ zespó³ taneczny "Tañcz±ce Nutki", bez którego nie odbêdzie siê ¿adna wa¿na uroczysto¶æ szkolna.Szko³a ma tak¿e swoje tradycje.

W kalendarz imprez wpisa³ siê ju¿ na sta³e Bal Niepodleg³o¶ciowy, zapocz±tkowany 9 XI 1990 roku. Od czerwca tego samego roku obchodzimy corocznie Dzieñ Sportu Szkolnego. Piêæ lat temu niema³ym wydarzeniem by³ pierwszy Festiwal Piosenki Szkolnej, który tak¿e wszed³ na sta³e do tradycji. W maju ka¿dego roku uczniowie przygotowuj± dla swoich mam uroczyst± wieczornicê.

Nasza szko³a jest otwarta i go¶cinna. Wspó³pracujemy z klubami sportowymi i wypo¿yczamy im salê gimnastyczn±. W ci±gu 10 lat wielokrotnie go¶cili¶my uczestników rejonowych i wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

W marcu 1998 roku to w³a¶nie u nas obradowa³o II Forum Samorz±dów Szkolnych - FOSA. W roku bie¿±cym dost±pili¶my zaszczytu organizacji miejskiej inauguracji nowego roku szkolnego 1999/2000.

1 wrze¶nia 1999 roku pierwszy dzwonek zabrzmia³ ju¿ nie w SP nr 21, ale w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c±cych nr 11, bo tak brzmi teraz nazwa naszej placówki.

To tak¿e pierwszy dzwonek w Gimnazjum nr 11, które nazwê ma od kilku lat, ale tradycje od kilkunastu.

Dziêki staraniom Dyrekcji i nauczycieli, przy poparciu rodziców i przychylno¶ci w³adz o¶wiatowych oraz miejskich, obok siebie stanêli uczniowie Szko³y Podstawowej nr 21 i Gimnazjum nr 11.

W dniu 12 maja 2006 roku po wieloletnich przygotowaniach przyjêli¶my za patrona szko³y, bohatersk± m³odzie¿ z 1918 roku, Orlêta Lwowskie.
Uroczysto¶ci rozpoczê³y siê rano w ko¶ciele msz± ¶wiêt± z po¶wiêceniem sztandaru a nastêpnie przemarszem ulicami osiedla do szko³y gdzie przygotowano debatê dyskusyjn± o Orlêtach Lwowskich i wystawê osi±gniêæ uczniów ca³ego Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c±cych nr 11.
Punktualnie o godz. 12.00 spotkali¶my siê na udekorowanej hali widowiskowo-sportowej i uczestniczyli¶my w przepe³nionym patriotyzmem wydarzeniu s³owno-muzycznym zaprezentowanym przez uczniów, którzy tak¿e znakomicie poprowadzili ca³o¶æ widowiska.
Przyby³o bardzo wielu zaproszonych i znamienitych go¶ci z doradc± premiera, prezydentem miasta i kuratorem o¶wiaty na czele, którzy w swoich przemówieniach podkre¶lali trafny wybór patrona i jako wzór do na¶ladowania w czasie zagro¿enia ojczyzny.
Po czê¶ci artystycznej i oficjalnej wys³uchali¶my piosenek lwowskich w wykonaniu zespo³u muzycznego Zwi±zku Kresów Po³udniowo-Wschodnich.

22 lutego 2006 roku radni miejscy uporz±dkowali numeracjê szkó³.
Od 1 wrze¶nia 2006 roku Gimnazjum nr 11 ostatecznie zmieni³o nazwê na Gimnazjum nr 21 kontynuj±c ju¿ pod innym tylko numerem dobre tradycje tej samej szko³y.
W dalszym ci±gu Gimnazjum nr 21 wchodzi w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c±cych ale tak¿e pod zmienionym numerem na 21.
Obecnie wraz ze szko³± postawow± wszystkie 3 jednostki o¶wiatowe posiadaj± numer 21.


Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Przedstawiamy film o Zespole Szkó³ nr 21, do którego nale¿y Gimnazjum nr 21, zrealizowany przez nauczyciela jêzyka polskiego i informatyki, pana Ireneusza Skubickiego z udzia³em Maæka Niklasa, ucznia klasy 3 a, w roli lektora.
Autor stara³ siê w 12 - minutowym skrócie pokazaæ najwa¿niejsze cykliczne i jednorazowe wydarzenia z historii Szko³y.
Nasze tradycje, osi±gniêcia i sukcesy w dziedzinie nauki, kultury i sportu.
Szczególnie eksponowany jest teatr uczniowski zdobywaj±cy wiele nagród na przegl±dach i wystêpach konkursowych, a którego opiekunem jest twórca filmu.Raport z ewaluacji, to efekt koñcowy kilkutygodniowej pracy zespo³u wizytatorów ds. ewaluacji w szkole
Wszyscy zainteresowani rzeteln± ocen± danej szko³y, w szczególno¶ci rodzice mog± zapoznaæ siê z obiektywnym i szczegó³owym opisem, czy i w jaki sposób dana szko³a spe³nia stawiane jej wymagania, po to, aby jak najlepiej wybraæ szko³ê dla swojego dziecka.
Koñcowy raport jest ¼ród³em informacji na temat badanej placówki. Okre¶la poziom spe³niania wymagañ stawianych szko³om przez pañstwo. Tworzy opis pozwalaj±cy rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym dowiedzieæ siê, jak warto¶ciowe s± dzia³ania podejmowane w szkole.
Pomaga rodzicom jeszcze lepiej poznaæ szko³ê, do której chodzi ich dziecko i podj±æ decyzjê w której powinno kontynuowaæ edukacjê. Jest pomocny nauczycielom i dyrektorowi w planowaniu rozwoju szko³y. Organom prowadz±cym i w³adzom o¶wiatowym s³u¿y do prowadzenia efektywnej polityki o¶wiatowej.
Po co szko³om ewaluacja?
Badanie zosta³o zrealizowane w dniach 24.11.2014 - 04.12.2014 przez zespó³ wizytatorów ds. ewaluacji, w sk³ad którego wesz³y panie: Beata Wachowiak i Gra¿yna Ko³ogrecka-Dul.
Badaniem objêto 128 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 76 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 32 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).
Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorz±du lokalnego i partnerami szko³y, a tak¿e obserwacje lekcji, obiektu i analizê dokumentacji.
Dziêki raportowi uzyskali¶my odpowiedzi na nastêpuj±ce pytania:
  • czy uczniowie nabywaj± wiadomo¶ci i umiejêtno¶ci okre¶lone w podstawie programowej?
  • czy szko³a wspomaga rozwój uczniów, z uwzglêdnieniem ich indywidualnej sytuacji?
  • czy szko³a, organizuj±c procesy edukacyjne, uwzglêdnia wnioski z egzaminu gimnazjalnego?
Ka¿de z tych wymagañ dana szko³a mo¿e spe³niæ na poziomie od E do A:
  • Poziom E – oznaczaj±cy niski stopieñ wype³niania wymagania przez szko³ê.
  • Poziom D – oznaczaj±cy podstawowy stopieñ wype³niania wymagania przez szko³ê.
  • Poziom C – oznaczaj±cy ¶redni stopieñ wype³niania wymagania przez szko³ê.
  • Poziom B – oznaczaj±cy wysoki stopieñ wype³niania wymagania przez szko³ê.
  • Poziom A – oznaczaj±cy bardzo wysoki stopieñ wype³niania wymagania przez szko³ê.
We wszystkich kontrolowanych obszarach otrzymali¶my ocenê "B", która okre¶la Gimnazjum nr 21 jako szko³ê o wysokim stopniu wype³niania wymagañ stawianych placówkom o¶wiatowym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wyszczególnionym przez ewaluatorki powodem braku uzyskania poziomu "A" by³a "tylko" 90% obecno¶æ rodziców na zebraniach i wywiadówkach, co przy dostêpie do dziennika elektronicznego i tak uwa¿amy za sukces w kontaktach maj±cych na celu bezpo¶rednie przekazanie wyników nauki i zachowania.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy byli zaanga¿owani w proces ewaluacji zewnêtrznej w naszej szkole - Nauczycielom, Rodzicom, Uczniom, Pracownikom Niepedagogicznym, Partnerom Szko³y, Przedstawicielom Samorz±du oraz instytucjom i organizacjom wspó³pracuj±cym ze szko³±, za wyrozumia³o¶æ, zrozumienie, wzajemn± pomoc, obiektywne opinie, ujawnienie wszystkich zalet szko³y i jak zawsze, doskona³e przygotowania do zajêæ.
Dziêkujemy szczególnie Nauczycielom za pracê ze wszystkimi uczniami w rozwijaniu ich talentów, pasji, umiejêtno¶ci, wspomaganiu w opanowaniu podstawy programowej i uczynieniu szko³y tak±, do której chce siê chodziæ.
Takie wyniki mo¿na osi±gaæ tylko poprzez nieustanne podnoszenie wymagañ uczniom i sobie samemu.

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl