index | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

W tym dziale umieszczaæ bêdziemy tylko i wy³±cznie zdjêcia bez ¿adnego komentarza, które ukaza³y siê w poprzednich latach i miesi±cach na oficjalnej stronie internetowej gimnazjum przy okazji codziennych wydarzeñ szkolnych.
Wiele osób pisz±c do nas maile wyra¿a³a chêæ powrotu wspomnieniami do przesz³o¶ci aby sprawdziæ wp³yw czasu na wygl±d swój lub kole¿anek i kolegów ze szkolnej ³awki, pobraæ fotografie do prywatnych zbiorów, odszukaæ zapomnianych nauczycieli i znajome otoczenie podczas nauki w Gimnazjum nr 11, które obecnie nosi nazwê Gimnazjum nr 21.

Rok szkolny 2016 - 2017

Sprz±tanie ¦wiata
Wybory do Samorz±du UczniowskiegoRok szkolny 2015 - 2016

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016
Wybory do Samorz±du Uczniowskiego
Halloween
Konkurs stroików Bo¿onarodzeniowych
Z odwag± ratuj ¿ycie - projekt edukacyjny
Szkolny Festiwal Piosenki
Gimnazjalne Dni Kultury - Dionizje
XIII Festyn Osiedlowo - Rodzinny
Dni Kultury Gimnazjalnej - Wygibus
Dzieñ SportuRok szkolny 2014 - 2015

Jesieñ wokó³ Gimnazjum nr 21
Halloween
Bal Niepodleg³o¶ciowy
Dyskoteka Walentynkowa
Dzieñ Otwartych Drzwi
75 Rocznica Zbrodni Katyñskiej
Gimnazjalne Dni Kultury - DionizjeRok szkolny 2013 - 2014

Halloween 2013
Dzieñ Pluszowego Misia
Miko³ajki
Kawiarenka ¦wi±teczna
Gimnazjalne Dni Kultury - Wygibus
Gimnazjalne Dni Kultury - Europa, Europa...
Gimnazjalne Dni Kultury - Dionizje
Pierwszy Dzieñ Wiosny
XII Festyn Osiedlowo - Rodzinny
Dzieñ Sportu
Zakoñczenie nauki w Gimnazjum klas IIIRok szkolny 2012 - 2013

Dzieñ Ziemi
Dyskoteka z okazji Dnia Ch³opaka
Halloween
Bal Niepodleg³o¶ciowy
Miko³ajki
Gimnazjalne Dni Kultury - Dionizje
Gimnazjalne Dni Kultury - Europa, Europa...
Gimnazjalne Dni Kultury - Wygibus
XIX Szkolny Festiwal Piosenki
Egzamin gimnazjalny
Konferencja Bezpieczna Szko³a
XI Festyn Rodzinno - OsiedlowyRok szkolny 2011 - 2012

Miejska inauguracja roku szkolnego 2011/2012
Dzieñ Ziemi
Europejski Dzieñ Jêzyków
Dyskoteka z okazji Dnia Ch³opaka
Wybory do Samorz±du Szkolnego
Halloween
Bal Niepodleg³o¶ciowy
Wizyta Australijczyka
Rocznicowa Wieczornica
Dzieñ Pluszaka
Miko³ajki
Konkurs stroików
Wigilia szkolna
Konkurs "Mam Talent"
XVIII Szkolny Festiwal Piosenki
72 Rocznica Zbrodni Katyñskiej
Egzamin gimnazjalny
Gorzowska Spartakiada M³odzie¿y w lekkiej atletyce
Gimnazjalne Dni Kultury - Wygibus
Gimnazjalne Dni Kultury - Dionizje
Gimnazjalne Dni Kultury - Europa, Europa...
X Festyn Rodzinno-Osiedlowy
Bal Absolwenta
Dzieñ SportuRok szkolny 2010 - 2011

Miejska inauguracja roku szkolnego 2010/2011
Dzieñ Ziemi
Dyskoteka na Dzieñ Ch³opaka
Dzieñ Jêzyków Europejskich
Wybory do Samorz±du Szkolnego
Belferiada
Halloween
Dzieñ Pluszaka
Bal Niepodleg³o¶ciowy
Miko³ajki
Wigilia szkolna
Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy
Bal Karnawa³owy
Konkurs "Mam Talent"
Dyskoteka na Piêtrze
Dionizje
Europa, Europa...
Wygibus
XVII Szkolny Festiwal Piosenki
Egzamin gimnazjalny
IX Festyn Rodzinno-Osiedlowy
Bal AbsolwentaRok szkolny 2009 - 2010

70 rocznica napa¶ci Zwi±zku Radzieckiego na Polskê
Wybory do Samorz±du Uczniowskiego
Dionizje
Europa, Europa...
Wygibus
Halloween
Przedstawienie "Dzieci Ireny Sendler"
Dzieñ Pluszaka
Miko³ajki
¦wi±teczna Kawiarenka
Wigilia szkolna
Spotkania Grup Kolêdniczych Jase³kowych - Sulêcin 2010"
Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy
Walentynki
XVI Szkolny Festiwal Piosenki
Konkurs wiedzy o Grach Zespo³owych i Bezpieczeñstwie Imprez Sportowych
70 Rocznica Zbrodni Katyñskiej
Wycieczka do Lwowa
Egzamin gimnazjalny
VIII Festyn Osiedlowy
Debata polityczna Samorz±du Uczniowskiego
Wystêp iluzjonisty Aleksandra Tkacza
Dzieñ SportuRok szkolny 2008 - 2009

Dionizje
Europa, Europa...
Wygibus
Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy
Walentynki
Mam Talent
XV Szkolny Festiwal Piosenki
Egzamin gimnazjalny
Przedstawienie szekspirowskie
VII Festyn Osiedlowy
Dzieñ Sportu
Zakoñczenia nauki w GimnazjumRok szkolny 2007 - 2008

Dionizje
Europa, Europa...
Wygibus
Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy
Szkolny Festiwal Piosenki
Egzamin gimnazjalny
VI Festyn Osiedlowy
Testy do klasy sportowej
Bal Absolwenta
Euro 2008
Zakoñczenia nauki w GimnazjumRok szkolny 2006 - 2007

Dyskoteka z okazji Dnia Ch³opaka
Bal Niepodleg³o¶ciowy
Dionizje
Europa, Europa...
Wygibus
Dyskoteka retro
Jase³ka szkolne
Szkolny Festiwal Piosenki
Egzamin gimnazjalny
Korowód historyczny
V Festyn Osiedlowy
Dzieñ Sportu
Zakoñczenia nauki w Gimnazjum
Rok szkolny 2005 - 2006

Dyskoteka z okazji Dnia Ch³opaka
Bal Niepodleg³o¶ciowy
Dionizje
Europa, Europa...
Wygibus
Miko³ajki
Próbny egzamin gimnazjalny
Egzamin gimnazjalny
Dyskoteka karnawa³owa
Dyskoteka walentynkowa
Szkolny Festiwal Piosenki
Dzieñ Sportu
IV Festyn osiedlowy
Dyskoteka absolwenta
Absolutorium klas 3Rok szkolny 2004 - 2005

Dzieñ Ziemi
Dyskoteka z okazji Dnia Ch³opaka
Projekt Comenius - wizyta w Niemczech
Dyskoteka andrzejkowa
Wybory logo Gimnazjum
Wybory do Samorz±du Szkolnego
Miko³ajki
Zbiórka pieniêdzy na Dom Dziecka
Olimpiady - etap gimnazjalny
Próbny egzamin gimnazjalny
Szkolny Festiwal Piosenki
Egzamin gimnazjalny
Europa, Europa...
III Festyn Osiedlowy
Zakoñczenie nauki w GimnazjumRok szkolny 2003 - 2004

Otrzêsiny klas I
Quiz sportowy
Szkolny Festiwal Piosenki
Gimnazjalia
Olimpiady - etap gimnazjalny
Wybory "Idol-a"
Stypendia naukowe dla gimnazjalistów
Finali¶ci olimpiad - etap wojewódzki
Dzieñ "Otwartych Drzwi"
Egzamin gimnazjalny
II Festyn Osiedlowy
Europa, Europa...
Dzieñ sportu szkolnego
Wygibus
Koniec roku szkolnego
Zakoñczenia nauki w GimnazjumRok szkolny 2002 - 2003

Wygibus
Konkurs Grafiki Komputerowej
Szkolny Festiwal Piosenki
I Festyn Rodzinno - Osiedlowy
Europa, Europa...
Egzamin gimnazjalny
Koniec roku szkolnego
Zakoñczenia nauki w GimnazjumRok szkolny 1999 - 2000

Gimnazjalia


gratulacje

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl