nauczyciele | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Iwona Turczyñska
Dyrektor
Zespo³u Szkó³
Dorota Sidorowicz
Z-ca Dyrektora
Gimnazjum
Danuta P³awska
Z-ca Dyrektora
Szko³y Podstawowej
Roman Szulc
Kier. gospodarczy
Iwona Haszczak
Sekretarz szko³y
Ma³gorzata
Gonciarska-Ko³tun

jêzyk polski
Paulina
Kosmowska

jêzyk polski
Anna Sawicka
jêzyk polski
Anna Wardyn
jêzyk polski
Teresa G³owacka
pedagog
Anna Ma³yszek
geografia
Danuta P³awska
matematyka
Hanna Sender
fizyka
Wioletta
Wykrzykacz

jêzyk polski
Kamila Kuchyt
chemia
Tomasz Bobin
historia
Katarzyna
Wojciechowska

biologia
Roman W±czek
wychowanie
fizyczne
Aleksandra
Kar³owska

sztuka-plastyka
Jadwiga Koterla
jêzyk niemiecki
Barbara Dalidowicz
jêzyk angielski
Adam Musia³owski
¶wietlica
Mariusz Nowicki
jêzyk angielski
Jerzy Sobusiak
informatyka
Ireneusz Skubicki
informatyka,
jêzyk polski
Urszula Odwrot
jêzyk niemiecki
Ma³gorzata
Szczepañska

biblioteka
Tomasz Zieliñski
wychowanie
fizyczne
Aneta Strza³kowska
matematyka
Irena Bukowska
wychowanie fizyczne
Magda Jankowska
sztuka - muzyka
Wojciech Rojek
wychowanie fizyczne
Renata Muszyñska
wychowanie fizyczne
wd¿
Anna Wyczesana
religia
Ewa Zaleska
nauczyciel
wspomagaj±cy
Agnieszka £uczyk
wychowanie fizyczne
Irena Szulc
biblioteka
 
Kornelia Kar³owska
jêzyk angielski
Gra¿yna
Lis-Batkowska

jêzyk angielski
Lidia Stró¿yñska
matematyka
 
Henryk Matuszak
konserwator
Krzysztof
Krawczykowski

wo¼ny
W³odzimierz
Stajkowski

wo¼ny
karykatury
nauczycieli

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl