patron | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

10 listopada 2015 roku, w przeddzieñ ¦wiêta Niepodleg³o¶ci, wziêli¶my udzia³ jako Zespó³ Szkó³ nr 21 w uczczeniu rocznicy odzyskania niepodleg³o¶ci, która odby³a siê w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zbigniewa Herberta
W tym roku Gorzowski Oddzia³ Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, z którym jeste¶my zwi±zani emocjonalnie poprzez imiê szko³y, obchodzi 26 lat swojego istnienia, a powsta³o w marcu 1989 roku. Z tej okazji, a tak¿e ze wzglêdu na 97 rocznicê odzyskania niepodleg³o¶ci i walk w obronie polsko¶ci Lwowa, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odby³a siê uroczysta akademia.
Po wprowadzeniu na salê sztandarów, w tym naszej szko³y, reprezentowanej w poczcie sztandarowym przez Olê Pawlaczyk, Patrycjê Ka³u¿n± i Filipa Cwojdziñskiego, go¶ci powita³ prezes towarzystwa Zbigniew Juzwa dziêkuj±c za liczne przybycie i podkre¶laj±c istnienie w ¶wiadomo¶ci Lubuszan Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich licz±cych ju¿ tylko niespe³na 50 cz³onków
Nastêpnie g³os zabra³ prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, podkre¶laj±c kultywowanie tradycji i prawdê historyczn± jak± mo¿e poznawaæ m³ode pokolenie w czym pomagaj± uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 21.
Kolejn± prelegentk± by³a radna Gorzowa, pani Gra¿yna Wojciechowska, która postara³a siê o wyró¿nienia i medale dla tych osób, które pielêgnuj± zwi±zki historyczne z polsko¶ci± na kresach po³udniowo-wschodnich. Dyplomy z r±k Prezydenta Miasta i Wicewojewody odebra³a dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 21, pani Iwona Turczyñska, nauczycielka muzyki z ZS 21, pani Magda Jankowska oraz uczniowie zaanga¿owani w teatralny spektakl zaprezentowany w czê¶ci artystycznej dzisiejszej uroczysto¶ci. Zapowiedziane i wyj±tkowo oczekiwane by³o wyst±pienie nauczyciela historii z Gimnazjum nr 21, pana Tomasza Bobina, który w swoim odczycie opisywa³ dzieje historyczne od uzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci a¿ do pierwszych lat po II wojnie ¶wiatowej.
Uroczysto¶ci zakoñczy³a czê¶æ artystyczna, w trakcie której wyst±pi³a gorzowska m³odzie¿ szkolna.
Grupa artystyczna uczniów pod kierunkiem pañ Ewy ¦wiêtoñ i Magdy Jankowskiej zaprezentowa³a scenki s³owno-muzyczne obrazuj±ce wydarzenia jakie mia³y miejsce przed ponad 100 laty. Jak co roku wzruszyli¶my do ³ez zebranych w piêknej auli bibliotecznej, w¶ród których byli potomkowie osób do¶wiadczaj±cych na sobie tragizm walk o wolny Lwów i Kresy Po³udniowo-Wschodnie.W poniedzia³ek, 9 listopada 2015r. w naszej szkole odby³y siê uroczyste obchody Dnia Patrona.
Mia³y one miejsce w hali sportowej, gdzie zebrali siê wszyscy uczniowie. Cze¶æ oficjalna rozpoczê³a siê od wprowadzenia sztandarów: Szko³y i Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
To bardzo wa¿ne wydarzenie dla szko³y o takim imieniu, gdy¿ w ten sposób oddany zosta³ ho³d m³odym ludziom, którzy polegli w walce o niepodleg³o¶æ Polski.
Czê¶æ artystyczn± przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Ewy ¦wiêtoñ, opraw± plastyczn± i scenografi± zajê³a siê pani Aleksandra Kar³owska.
Za stronê muzyczn± widowiska odpowiedzialna by³a pani Magdalena Jankowska wraz z panem Ireneuszem Skubickim i jego asystentem Adamem Kamod±.
Zgodnie z tradycj± wydarzenie otworzy³a dyrektor, pani Iwona Turczyñska, potem przemówi³ do nas prezes Kresowiaków, pan Zbigniew Juzwa, a nastêpnie od wiceprezes TMLiKPW, pani Marii Bo¿ek najbardziej zaanga¿owani nauczyciele otrzymali stosowne dyplomy i podziêkowania za utrwalanie pamiêci o polsko¶ci ziem na wschodzie.
Uroczysto¶æ rozpoczêta zosta³a hymnem szkolnym o patriotycznej tre¶ci w obecno¶ci pochylonego sztandaru, którego s³owa i nastrój wzruszy³ wszystkich na sali budz±c w¶ród uczniów, nauczycieli i rodziców refleksjê, komu zawdziêczamy woln± Polskê i jak± jej wyzwoleñcy musieli ponie¶æ za to cenê.
Potem nast±pi³a czê¶æ artystyczna. Przedstawiony zosta³ monta¿ s³owno - muzyczny nawi±zuj±ce tematycznie do odzyskania przez Polskê Niepodleg³o¶ci w 1918r. Data ta jest jedn± z najwa¿niejszych wydarzeñ w historii naszego kraju. Dlatego warto o niej pamiêtaæ, bo dziêki temu dzisiaj ¿yjemy w wolnej Polsce.
Ca³o¶æ o bardzo podnios³ym charakterze, wywar³a na widowni ogromne wra¿enie. Patriotyczne piosenki wykonane przez szkolny zespó³ "OK" potêgowa³y emocje podczas odgrywanych przez m³odzie¿ scen z obrony Lwowa. Ukazano ból i cierpienie rodzin m³odych bohaterów oraz ogromn± odwagê powstañców. Ich postawa jest stawiana za wzór uczniom naszej szko³y.
Na zakoñczenie g³os zabra³a równie¿ przedstawicielka Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, pani W³adys³awa Staryszak, podziwiaj±c bezinteresowny patriotyzm w¶ród uczniów naszej szko³y i wrêczaj±c bukiet kwiatów na rêce pani dyrektor szko³y.
Przedstawienie to podoba³o siê, wiêc aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Czê¶æ oficjaln± sprawnie poprowadzili uczniowie, Judyta Kasprzak i Wiktor Pawlak.
Obchody Dnia Patrona szko³y s± wa¿nym wydarzeniem, poniewa¿ nie pozwalaj± zapomnieæ o rówie¶nikach, którzy oddali swe m³ode ¿ycie za Ojczyznê i odzyskanie niepodleg³o¶ci. Jeste¶my dumni, ¿e nasza szko³a ma w³a¶nie takiego patrona. My, Polacy powinni¶my takie wydarzenia ocaliæ od zapomnienia.10 listopada 2014 roku, w przeddzieñ ¦wiêta Niepodleg³o¶ci, wziêli¶my udzia³ jako Zespó³ Szkó³ nr 21 w uczczeniu rocznicy odzyskania niepodleg³o¶ci, która odby³a siê w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zbigniewa Herberta
W tym roku Gorzowski Oddzia³ Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, z którym jeste¶my zwi±zani emocjonalnie poprzez imiê szko³y, obchodzi æwieræwiecze swojego istnienia, a powsta³o w marcu 1989 roku. Z tej okazji, a tak¿e ze wzglêdu na 96 rocznicê odzyskania niepodleg³o¶ci i walk w obronie polsko¶ci Lwowa, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odby³a siê uroczysta akademia.
Go¶ci powita³ prezes towarzystwa Zbigniew Juzwa dziêkuj±c za liczne przybycie i podkre¶laj±c istnienie w ¶wiadomo¶ci Lubuszan Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich licz±cych ju¿ tylko 54 cz³onków
Nastêpnie g³os zabra³ prezydent Gorzowa Tadeusz Jêdrzejczak, wspominaj±c swoje m³odzieñcze lata kiedy dorasta³ w Gorzowie w¶ród kresowiaków przyje¿d¿aj±cych tutaj z okolic Lwowa. Podkre¶li³ kultywowanie tradycji i prawdê historyczn± jak± mo¿e poznawaæ m³ode pokolenie w czym pomagaj± uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 21.
Pos³anka Krystyna Sibiñska obecna w¶ród zaproszonych go¶ci by³a pe³na uznania, ¿e pomimo up³ywu tylu lat lwowiacy nie zapominaj± o miejscu narodzin i dzieciñstwa. Przekaza³a równie¿ prezent dla Towarzystwa w postaci Konstytucji RP podpisanej przez prezydenta Bronis³awa Komorowskiego.
Zapowiedziane i wyj±tkowo oczekiwane by³o wyst±pienie nauczyciela historii z Gimnazjum nr 21, pana Tomasza Bobina, który w autorskiej rozprawce pyta³ publicznie o "gen wolno¶ci", który powinni posiadaæ m³odzi ludzie, ale czy "chc± umieraæ za Polskê?".
Gor±co zachêcamy do wys³uchania ca³ego przemówienia, które publikujemy obok na filmie. Chc±c zachowaæ bardzo dobr± jako¶æ video musieli¶my przekazaæ do emisji obszerny plik dlatego tylko pierwsze ogl±danie przy niskiej prêdko¶ci ³±cza internetowego mo¿e wi±zaæ siê z zaciêciami obrazu.
Na zakoñczenie czê¶ci oficjalnej zosta³y wrêczone wyró¿nienia od Prezydenta RP cz³onkom Towarzystwa, tak¿e tym co odeszli, jak i osobom wspieraj±cym finansowo polski cmentarz we Lwowie.
Uroczysto¶ci zakoñczy³a czê¶æ artystyczna, w trakcie której wyst±pi³a gorzowska m³odzie¿ szkolna.
Grupa artystyczna uczniów pod kierunkiem pañ Ewy ¦wiêtoñ i Magdy Jankowskiej zaprezentowa³a scenki s³owno-muzyczne obrazuj±ce wydarzenia jakie mia³y miejsce przed 96 laty. Jak co roku wzruszyli¶my zebranych w piêknej auli bibliotecznej, w¶ród których byli potomkowie osób do¶wiadczaj±cych na sobie tragizm walk o wolny Lwów i Kresy Po³udniowo-Wschodnie.

Relacja, zdjêcia i film: Redakcja
W pi±tek, 7 listopada 2014r. w naszej szkole odby³y siê uroczyste obchody Dnia Patrona.
Mia³y one miejsce na hali sportowej, gdzie zebrali siê wszyscy uczniowie. Cze¶æ oficjalna rozpoczê³a siê od wprowadzenia sztandarów: Szko³y i Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
To bardzo wa¿ne wydarzenie dla szko³y o takim imieniu, gdy¿ w ten sposób oddany zosta³ ho³d m³odym ludziom, którzy polegli w walce o niepodleg³o¶æ Polski.
Nad przebiegiem wystêpów czuwali pani Ewa ¦wiêtoñ i pan Tomasz Bobin, natomiast opraw± plastyczn± i scenografi± zajê³y siê panie Ma³gorzata Ca³us-Jarno, Ma³gorzata Pietraszkiewicz i Agnieszka £uczyk. Za stronê muzyczn± widowiska odpowiedzialna by³a pani Magdalena Jankowska.
Zgodnie z tradycj± wydarzenie otworzy³a dyrektor, pani Ewa Józefowicz, a nastêpnie od prezesa TMLiKPW, pana Zbigniewa Juzwy najbardziej zaanga¿owani nauczyciele i uczniowie za utrwalanie pamiêci o polsko¶ci ziem na wschodzie otrzymali stosowne dyplomy i podziêkowania.
G³os równie¿ zabra³a przedstawicielka Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, pani W³adys³awa Staryszak, podziwiaj±c bezinteresowny patriotyzm w¶ród uczniów naszej szko³y i wrêczaj±c bukiet kwiatów na rêce pani dyrektor szko³y.
Uroczysto¶æ rozpoczêta zosta³a hymnem szkolnym o patriotycznej tre¶ci w obecno¶ci pochylonego sztandaru, którego s³owa i nastrój wzruszy³ wszystkich na sali budz±c w¶ród uczniów, nauczycieli i rodziców refleksjê, komu zawdziêczamy woln± Polskê i jak± jej wyzwoleñcy musieli ponie¶æ za to cenê.
Potem nast±pi³a czê¶æ artystyczna. Przedstawiony zosta³ monta¿ s³owno - muzyczny nawi±zuj±ce tematycznie do odzyskania przez Polskê Niepodleg³o¶ci w 1918r. Data ta jest jedn± z najwa¿niejszych wydarzeñ w historii naszego kraju. Dlatego warto o niej pamiêtaæ, bo dziêki temu dzisiaj ¿yjemy w wolnej Polsce.
Ca³o¶æ o bardzo podnios³ym charakterze, wywar³a na widowni ogromne wra¿enie. Patriotyczne piosenki wykonane przez szkolny zespó³ "OK" potêgowa³y emocje podczas odgrywanych przez m³odzie¿ scen z obrony Lwowa. Ukazano ból i cierpienie rodzin m³odych bohaterów oraz ogromn± odwagê powstañców. Ich postawa jest stawiana za wzór uczniom naszej szko³y.
Przedstawienie to podoba³o siê, wiêc aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Czê¶æ oficjaln± sprawnie poprowadzili uczniowie, Maciej Kotarski i Marta Stró¿yk.
Obchody Dnia Patrona szko³y s± wa¿nym wydarzeniem, poniewa¿ nie pozwalaj± zapomnieæ o rówie¶nikach, którzy oddali swe m³ode ¿ycie za Ojczyznê i odzyskanie niepodleg³o¶ci. Jeste¶my dumni, ¿e nasza szko³a ma w³a¶nie takiego patrona. My, Polacy powinni¶my takie wydarzenia ocaliæ od zapomnienia.
Zdjêcia: Natalia Tryba³a i Redakcja, film: Redakcja
W pi±tek, 8 listopada 2013r. w naszej szkole odby³y siê uroczyste obchody Dnia Patrona.
Mia³y one miejsce na hali sportowej, gdzie zebrali siê wszyscy uczniowie. Cze¶æ oficjalna rozpoczê³a siê od wprowadzenia sztandarów: Szko³y i Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Zgodnie z tradycj± uroczysto¶æ otworzy³a pani dyrektor Ewa Józefowicz, która odczyta³a list od prezesa Towarzystwa, pana Józefa Pieluszczaka z podziêkowaniem za pielêgnacjê pamiêci po Orlêtach Lwowskich, obroñcach polsko¶ci na Kresach Wschodnich, wprowadzaj±c s³uchaczy w patetyczny nastrój.
G³os równie¿ zabra³a przedstawicielka Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, pani W³adys³awa Staryszak, podziwiaj±c bezinteresowny patriotyzm w¶ród uczniów naszej szko³y.
Nastêpnie nauczyciel historii, pan Tomasz Bobin podziêkowa³ uczniom, którzy uczestniczyli w kwe¶cie na renowacjê Cmentarza £yczakowskiego we Lwowie.
Czê¶æ oficjaln± poprowadzi³ Maciej Kotarski, który przypomnia³ historyczne przyczyny odzyskania suwerenno¶ci przez Polskê.
Potem nast±pi³a czê¶æ artystyczna. Przedstawiony zosta³ monta¿ s³owno - muzyczny nawi±zuj±ce tematycznie do odzyskania przez Polskê Niepodleg³o¶ci w 1918r. Data ta jest jedn± z najwa¿niejszych wydarzeñ w historii naszego kraju. Dlatego warto o niej pamiêtaæ, bo dziêki temu dzisiaj ¿yjemy w wolnej Polsce.
Przedstawienie to podoba³o siê, wiêc aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Du¿e wra¿enie pozostawi³a po sobie Kasia Mielnik, która wykona³a wiêkszo¶æ wzruszaj±cych piosenek przepojonych sugestywn± nut± patriotyczn±.
Podziêkowania za przygotowanie inscenizacji i oprawy muzycznej nale¿± siê pani Annie Wo¼niak i pani Magdalenie Jankowskiej oraz pani Aleksandrze Kar³owskiej za scenografiê.
Obchody Dnia Patrona szko³y s± wa¿nym wydarzeniem, poniewa¿ nie pozwalaj± zapomnieæ o rówie¶nikach, którzy oddali swe m³ode ¿ycie za Ojczyznê i odzyskanie niepodleg³o¶ci. Jeste¶my dumni, ¿e nasza szko³a ma w³a¶nie takiego patrona. My, Polacy powinni¶my takie wydarzenia ocaliæ od zapomnienia.
Podobnie jak dzieñ wcze¶niej w naszej szkole i w Bibliotece Wojewódzkiej po oficjalnej czê¶ci obchodów ¦wiêta Niepodleg³o¶ci grupa artystyczna zaprezentowa³a swój wystêp. Wypadli¶my znakomicie, a entuzjastyczne wykonanie piosenki fina³owej spowodowa³o, ¿e zaproszeni go¶cie ze ³zami w oczach podziêkowali aktorom burz± oklasków na stoj±co prosz±c o bis.
Zakoñczeniem obchodów tego dnia by³ przemarsz pocztów sztandarowych pod pomnik Orl±t Lwowskich, gdzie delegacje z³o¿y³y wi±zanki kwiatów i od¶piewa³y pie¶ni patriotyczne.
Zdjêcia: Patrycja Muderhak i Redakcja
W pi±tek, 9 listopada 2012r. w naszej szkole odby³y siê uroczyste obchody Dnia Patrona.
Mia³y one miejsce na hali sportowej, gdzie zebrali siê wszyscy uczniowie. Cze¶æ oficjalna rozpoczê³a siê od wprowadzenia sztandarów: Szko³y i Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Zgodnie z tradycj± g³os zabra³a Pani dyrektor Ewa Józefowicz, która przypomnia³a nam historiê "Orl±t Lwowskich". Wprowadzi³a s³uchaczy w patetyczny nastrój. G³os równie¿ zabra³ przedstawiciel Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Pan Józef Pieluszczak. Nastêpnie razem z pani± dyrektor, w ramach podziêkowania wrêczali dyplomy uczniom, którzy uczestniczy³y w kwe¶cie na renowacjê Cmentarza £yczakowskiego we Lwowie.
Czê¶æ oficjaln± poprowadzili: Maciej £uczyk oraz Klaudia Bednarczyk.


Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Potem nast±pi³a czê¶æ artystyczna. Odegrano przedstawienie nawi±zuj±ce tematycznie do odzyskania przez Polskê Niepodleg³o¶ci w 1918r. Data ta jest jedn± z najwa¿niejszych wydarzeñ w historii naszego kraju. Dlatego warto o niej pamiêtaæ, bo dziêki temu dzisiaj ¿yjemy w wolnej Polsce. Przedstawienie to podoba³o siê, wiêc aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Podziêkowania za przygotowanie inscenizacji, scenografii i oprawy muzycznej nale¿± siê Pani Annie Wo¼niak , Pani Magdzie Jankowskiej oraz Pani Aleksandrze Kar³owskiej, pod której opiek± uczniowie ka¿dej klasy wykonali powy¿sze prace plastyczne ukazuj±ce piêkno Lwowa.
Obchody Dnia Patrona szko³y s± wa¿nym wydarzeniem, poniewa¿ nie pozwalaj± zapomnieæ o rówie¶nikach, którzy oddali swe m³ode ¿ycie za Ojczyznê i odzyskanie niepodleg³o¶ci. Jeste¶my dumni, ¿e nasza szko³a ma w³a¶nie takiego patrona. My, Polacy powinni¶my takie wydarzenia ocaliæ od zapomnienia.
Tekst: Ewa Szul¿ycka
Zdjêcia: Weronika Wysk, Asia Górecka
W czwartek, 10 listopada 2011 roku, jak co roku, nasza szko³a obchodzi³a Dzieñ Patrona.
Od godziny 10.30 klasy gimnazjum przedstawia³y swoje plakaty i czyta³y informacje na temat wybranego artysty oraz zabytku z Lwowa.
W jury zasiedli pani Dorota Sidorowicz, pani Ma³gorzata Gonciarska - Ko³tun, pani Aleksandra Kar³owska oraz pan Robert Rokosz.
Po przedstawieniu prac plastycznych, wszyscy uczniowie zebrali siê na hali sportowej, aby razem obchodziæ Dzieñ Patrona. Czê¶æ oficjaln± rozpoczê³o wprowadzenie sztandaru oraz krótkie przemówienie pani dyrektor Ewy Józefowicz, w którym podkre¶li³a wagê tego dnia.
Nied³ugo po czê¶ci oficjalnej rozpoczê³a siê czê¶æ artystyczna, która zosta³a przygotowana pod opiek± pani Ewy ¦wiêtoñ. Prowadz±cymi by³y Izabela Car i Katarzyna Kozakiewicz.
Na koniec wszystkie klasy gimnazjum obejrza³y drug± czê¶æ filmu fabularnego o Orlêtach Lwowskich, który poruszy³ ka¿dego. Film zosta³ wyre¿yserowany przez pana Ireneusza Skubickiego, z udzia³em naszych uczniów i dwóch nauczycieli od historii - pana Tomasza Bobina oraz pana Marcina Maciejowskiego jako aktorów.
Dzieñ Patrona przypomina nam po¶wiêcenie Orl±t Lwowskich, walcz±cych o woln± Polskê.
W godzinach popo³udniowych wziêli¶my udzia³ w czê¶ci artystycznej podczas akademii miejskich obchodów w przeddzieñ ¦wiêta Niepodleg³o¶ci, które mia³y miejsce w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej z udzia³em wielu znamienitych go¶ci.
Jak zawsze perfekcyjnie przygotowani wzruszyli¶my patriotycznymi scenkami licznie przyby³± publiczno¶æ otrzymuj±c gromkie brawa.
Dziêkujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wziêli udzia³ w przygotowaniach do obchodów narodowego ¶wiêta godnie reprezentuj±c nasze Gimnazjum.
Tekst: Klaudia Sawicka
Zdjêcia: Joanna Szymczak, Julia Kukla
Zdjêcia: Karolina Cwojdziñska
11 listopada, w 92. rocznicê odzyskania przez Polskê Niepodleg³o¶ci, zostali¶my zaproszeni przez Towarzystwo Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich na uroczyst± akademiê zwi±zan± z obchodami ¦wiêta Niepodleg³o¶ci.
Nasz± szko³ê reprezentowa³a pani Dyrektor Ewa Józefowicz, grono pedagogiczne, uczniowie pocztu sztandarowego: Anna Sa³atorow, Adrianna Cebera i Lawrence Drojetzki oraz grupa artystyczna.
Przyby³o wiele znanych osobisto¶ci m.in. wicewojewoda Jan ¦wirepo, radni miasta Gorzowa, wielu przedstawicieli urzêdów i organizacji.
Uroczysto¶æ poprowadzili p. Piotr Franków oraz p. Józef Pieluszczak. Rozpoczêto od odznaczeñ osób zas³u¿onych. Taki medal otrzyma³ pan Tomasz Bobin za rozpowszechnianie wiedzy historycznej na temat Orl±t Lwowskich. Gratulujemy! Pani dyrektor Ewa Józefowicz otrzyma³a podziêkowanie za zaanga¿owanie w kwestê na rzecz Cmentarza £yczakowskiego.
Nastêpnie wys³uchali¶my licznych przemówieñ. Na zakoñczenie pierwszej czê¶ci obchodów dnia 11 listopada, odczytany zosta³ referat o patriotyzmie przez naszego ucznia Macieja Niklasa. Prowadz±cy uroczysto¶æ byli pod wielkim wra¿eniem podej¶cia Gimnazjalistów do tego trudnego tematu.
Podobnie jak dzieñ wcze¶niej w naszej szkole i w Bibliotece Wojewódzkiej po oficjalnej czê¶ci ¦wiêta Niepodleg³o¶ci grupa artystyczna zaprezentowa³a swój wystêp. Ca³o¶æ przygotowana przez pani± Ewê ¦wiêtoñ i pani± Magdê Jankowsk± identycznie jak w szkole wypad³a znakomicie. Entuzjastyczne wykonanie piosenki fina³owej spowodowa³o, ¿e zaproszeni go¶cie podziêkowali aktorom gromkimi brawami na stoj±co. Wykonawcy otrzymali podziêkowania i torbê s³odyczy od Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.
Zakoñczeniem obchodów tego dnia by³ przemarsz pod pomnik Orl±t Lwowskich, gdzie delegacje z³o¿y³y wi±zanki kwiatów.
Tekst: Karolina Cwojdziñska i Kamila Szatkowska
10 listopada 2010 r. nasza szko³a tradycyjnie obchodzi³a Dzieñ Odzyskania Niepodleg³o¶ci oraz
¦wiêto Patrona
Orl±t Lwowskich
Od 12 maja 2006r., dnia, w którym nasza szko³a otrzyma³a imiê m³odych obroñców Lwowa minê³y ju¿ 4 lata.
W tym roku obchodzili¶my nasze ¶wiêto w ¶rodê 10 listopada. Zgodnie z planem przyszli¶my na 4 pierwsze lekcje. W miêdzyczasie odby³ siê konkurs z wiedzy o naszym patronie. Uroczysto¶ci rozpoczê³y siê po 4 godzinie lekcyjnej na hali sportowej, gdzie uczcili¶my Dzieñ Patrona.
Ca³a spo³eczno¶æ szkolna, aby podkre¶liæ wyj±tkowo¶æ tego dnia przysz³a ubrana w stroje galowe. Tak¿e i hol udekorowany by³ narodowymi flagami i tematyczn± gazetk±.
Uroczysto¶æ szkoln± poprowadzili Kornelia Florczak oraz Maciej Niklas. Po serdecznym przywitaniu oddali g³os pani dyrektor Ewie Józefowicz, która tematycznym przemówieniem wprowadzi³a nas w patriotyczny nastrój.
Nastêpnie g³os zabra³ pan Józef Pieluszczak z Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, który podziêkowa³ uczniom za wyj±tkowe zaanga¿owanie siê w kwestê na rzecz Cmentarza £yczakowskiego. Zespó³ Szkó³ Nr 21 jako jedyna szko³a w Polsce nosz±ca imiê Orl±t Lwowskich bierze udzia³ w zbiórce na tak szczytny cel.
Potem przyszed³ czas na czê¶æ artystyczn± przygotowan± przez uczniów pod opiek± pañ Magdy Jankowskiej i Ewy ¦wiêtoñ.

Sprawd¼ czy dopuszczasz do otworzenia pliki swf

M³odzi aktorzy w bardzo interesuj±cy sposób odegrali nam przedstawienie nawi±zuj±ce do ¦wiêta 11 listopada, którego g³ównym tematem by³o odzyskanie niepodleg³o¶ci przez Polskê w 1918r. Grê aktorsk± okrasza³a muzyka, któr± wykona³y dziewczêta z zespo³u wokalnego "O.K" (Kamila Szatkowska, Kasia Kurowska, Sara Strajbel, Ania Kurowska, Natalia S³owiñska i Zuzia Wypasek) doskonale oddaj±c nastrój obchodów Dnia Patrona.
Czê¶æ artystyczna zosta³a zakoñczona piosenk± pt. "Kocham ciê Polsko" ¶piewan± przez nasz ca³y zespó³ artystyczny. Widownia nagrodzi³a utalentowanych uczniów gromkimi brawami.
Po zakoñczeniu uroczysto¶ci, aby rozbudziæ w nas ducha patriotyzmu, wychowawcy przeprowadzali specjalne lekcje wychowawcze.
Nastêpnie w ¶wietlicy wszystkie klasy obejrza³y film w re¿yserii pana Ireneusza Skubickiego, po¶wiêcony Orlêtom Lwowskim z udzia³em uczniów z grupy teatralnej Paradox21, który by³ podsumowaniem tego wyj±tkowego dnia.
Na wszystkich du¿e wra¿enie wywar³ nie tylko monta¿ i muzyka, ale i sugestywna gra naszych kole¿anek i kolegów.
Organizacja Dnia Patrona szko³y to nasz obowi±zek i tradycja. Zapamiêtamy go na d³ugo, czego dowodem by³y wspólne rozmowy miêdzy sob± o historii naszego Pañstwa.
Relacja: Karolina Machtyl, Karolina Cwojdziñska i Seya
Zdjêcia: Karolina Cwojdziñska, Paula Rakiej, Tomasz Miko³ajczyk
W 91 rocznicê odzyskania przez Polskê Niepodleg³o¶ci, na zaproszenie Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wchodnich wyst±pili¶my z naszym programem artystycznym w auli AWF-u.
Przyby³o wiele znanych osobisto¶ci, m. in. senator Henryk Maciej Wo¼niak(na zdj.), pos³anka El¿bieta Rafalska(na zdj.), v-ce przewodnicz±ca Rady Miasta Gorzowa p. Gra¿yna Wojciechowska, dyr Zespo³u Szkó³ nr 21, p. Ewa Józefowicz oraz wielu innych przedstawicieli lubuskich urzêdów i organizacji spo³ecznych.
Uroczysto¶æ poprowadzili p. Piotr Franków oraz p. Józef Pieluszczak.
Akademia zaczê³a siê od odznaczenia medalami za "Zas³ugi dla Województwa Lubuskiego" oraz za "Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej" aktywnych osób dzia³aj±cych na rzecz naszego regionu.
Wys³uchali¶my licznych przemówieñ parlamentarzystów, przedstawiciela Wojewody Lubuskiego, Marsza³ka Województwa Lubuskiego oraz przyby³ych cz³onków Rady Miasta.
Na zakoñczenie pierwszej czê¶ci obchodów dnia 11 listopada, odczytany zosta³ przez naszego ucznia Jakuba Koz³owskiego, referat na temat walk o niepodleg³o¶æ Polski. Nastêpnie p. Józef Pieluszczak zapowiedzia³ czê¶æ artystyczn±, któr± mieli¶my przyjemno¶æ zaprezentowaæ w wykonaniu uczniów naszej szko³y, a przygotowan± pod kierunkiem pañ: Anny Wo¼niak, Magdy Jankowskiej i Ewy ¦wiêtoñ.
Z pe³nym przekonaniem mo¿na stwierdziæ, i¿ pomimo licznych awarii nag³o¶nienia, nasze przedstawienie zosta³o przyjête niezwykle entuzjastycznie. Po wykonaniu fina³owej piosenki przez Marysie Nawrock±, Macieja Niklasa i ca³ej grupy aktorów, zaproszeni go¶cie podziêkowali nam owacj± na stoj±co!
Jeszcze d³ugo po przedstawieniu otrzymywali¶my wyrazy wdziêczno¶ci i podziwu za spektakl historyczny jaki pokazali¶my na scenie auli.
Podziêkowania oraz s³odki upominek otrzymali¶my równie¿ od Prezesa TMLiKPW, dra Piotra Frankowa. Po naszym wystêpie zosta³y za¶piewane piosenki lwowskie przez chór "Ta-joj".
Uwieñczeniem obchodów Narodowego ¦wiêta Niepodleg³o¶ci by³ uroczysty przemarsz pod pomnik Orl±t Lwowskich i z³o¿enie wi±zanek kwiatów przez w³adze miasta, wojewodê, parlamentarzystów, Zwi±zek Sybiraków oraz reprezentacjê naszego Gimnazjum w uczniach Macieja Niklasa oraz Agaty Tuczyñskiej.
Relacja: Maciej Niklas
Zdjêcia: Anita Rybska - specjalne podziêkowanie:)
We wtorek, 10 listopada w naszej szkole tradycyjnie ju¿ obchodzili¶my
Dzieñ Patrona
Wszyscy uczniowie, którzy chcieli rozpocz±æ ten dzieñ od natchnienia duchowego przybyli na porann± mszê do ko¶cio³±, która po¶wiêcon± by³a ojczy¼nie, po¶wiêceniu, patrioty¼mie w odniesieniu do bohaterskich czynów Orl±t Lwowskich.
Mszê koncelebrowa³ ksi±dz Adam doskonale znany z lekcji religii.
Nastêpnie w skupieniu poszli¶my do szko³y i rozeszli¶my siê do gabinetów by spêdziæ czas z wychowawc±, pod okiem którego przygotowywali¶my prace plastyczne i poetyckie obrazuj±ce zabytki i kulturê Lwowa.
Po godzinie nast±pi³y publiczne prezentacje naszej twórczo¶ci. W jury zasiedli dyr Ewa Józefowicz, p. Irek Skubicki, p. Ma³gorzata Szczepañska i p. Irena Szulc.
W klasach pierwszych najlepsza okaza³a siê Ib. W¶ród klas drugich najwy¿ej oceniono klasê IIe, a w trzecich klasach - IIIb. Nagrod± dla ka¿dej zwyciêskiej klasy by³a paczka ciastek, które os³odzi³y nam dalsz± cze¶æ pobytu w szkole.
Po konkursie zaproszeni zostali¶my do hali sportowej na akademiê z okazji ¶wiêta szko³y jakim jest Dzieñ Patrona.
Uroczysto¶æ prowadzili Maciej Niklas i Maria Nawrocka, którzy przywitali nas bardzo gor±co i poprosili o zabranie g³osu dyr Ewê Józefowicz, która po krótkim wstêpie odda³a mikrofon panu Józefowi Pieluszczakowi, przedstawicielowi Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa. Podziêkowa³ i wrêczy³ on dyplomy uczniom, którzy wziêli udzia³ w zbiórce pieniêdzy na odbudowê cmentarza £yczakowskiego we Lwowie.
Wkrótce potem przeszli¶my do punktu kulminacyjnego ca³ej uroczysto¶ci. Nasi uczniowie pokazali nam bardzo interesuj±ce i patriotyczne przestawienie. Wszystkim bardzo ono siê podoba³o, wiêc nagrodzili¶my naszych aktorów gromkimi brawami. Szczególne s³owa uznania nale¿± siê naszym nauczycielkom, paniom Annie Wo¼niak, Magdzie Jankowskiej i Ewie ¦wiêtoñ za wielotygodniowe przygotowania grupy uczniów do wystêpu.
Jutro ten spektakl historyczny obejrz± go¶cie zaproszeni na miejskie uroczysto¶ci obchodów Narodowego ¦wiêta Niepodleg³o¶ci i telewidzowie programów regionalnych TVP.
Przygotowa³a: Aleksandra Patan
Zdjêcia: Anita Rybska i Marta Wroniak
We wtorek, 11 listopada, w 90 rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci zostali¶my zaproszeni przez Towarzystwo Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo - Wschodnich na uroczyst± akademiê z udzia³em w³adz miasta, województwa, o¶wiaty, go¶ci z Ukrainy i uczestników walk o woln± Polskê.
Program akademii by³ bardzo bogaty w wydarzenia.
Prelekcja prezesa Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa, wystêp chóru z Równem z pokazem tañca regionalnego i miejscowego folkloru a przede wszystkim udzia³ naszej szko³y pod patronatem Orl±t Lwowskich gdzie zaprezentowali¶my scenki s³owno - muzyczne o zabarwieniu patriotycznym, przekazali¶my tre¶ci poprzez poezjê ¶piewan±, które wyciska³y ³zy uczestnikom spotkania.
Owacyjnie przyjêty program zosta³ przygotowany pod kierunkiem Pañ: Anny Wo¼niak i Magdy Jankowskiej, które otrzyma³y na koniec specjalne podziêkowania i propozycjê od kuratora o¶wiaty nastêpnych wystêpów dla szerszej publiczno¶ci.
Na widowni auli Akademii Wychowania Fizycznego go¶cili m.in: wicewojewoda lubuski Jan ¦wirepo, radni miasta Gorzowa, prezes Caelum Stali Gorzów - W³adys³aw Komarnicki
Czê¶æ oficjaln± poprowadzi³ pan Józef Pieluszczak. Mieli¶my zaszczyt odebraæ odznaczenia za ca³okszta³t wspó³pracy z GTMLiKPW.
Dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 21, Pani Ewie Józefowicz i Pani Annie Wo¼niak nadano srebrny medal za opiekê nad miejscami pamiêci narodowej.
Panie Magda Jankowska i Ewa ¦wiêtoñ otrzyma³y kolejne ordery Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa. Od dzisiaj równie¿ Sztandar Szko³y uhonorowany jest takim samym medalem.
Ca³± akademiê znakomicie poprowadzili Paulina Armata oraz Maciej Niklas, a za ten wysi³ek otrzymali zas³u¿one, gromkie brawa i s³odki upominek.
Na koniec wszyscy zebrani udali siê pod pomnik "Orl±t Lwowskich", gdzie z³o¿yli wi±zanki kwiatów i zapalili znicze.
Ten dzieñ sk³oni³ nas do g³êbszych refleksji i pozwoli³ nam doceniæ, ¿e ¿yjemy w niepodleg³ej Polsce.
11 listopada to wspania³a lekcja patriotyzmu. To dzieñ, w którym mo¿emy podyskutowaæ o naszej narodowej przesz³o¶ci, o bohaterach, dziêki którym ¿yjemy w wolnej Polsce. Ale to tak¿e dobry czas na zastanowienie siê: "Czym jest dzisiaj dla mnie Polska?", "Czy mogê nazwaæ siê patriot±?".
Przygotowa³y: PaulaA & Sanders
7 listopada 2008 roku obchodzili¶my w szkole
Dzieñ Patrona
którymi s± od dwóch lat "Orlêta Lwowskie".
Wszyscy uczniowie przyszli do szko³y ubrani stosownie do tego podnios³ego wydarzenia. Najpierw zebrali siê w klasach aby wykonaæ tematyczny plakat i przypomnieæ sobie t³o historyczne naszego patrona a nastêpnie przeszli do hali sportowej na g³ówne uroczysto¶ci
Po zajêciu miejsc wprowadzono sztandar szko³y i za¶piewali¶my hymn o patriotycznym pod³o¿u skomponowany specjalnie na dzieñ nadania imienia szkole.
Ca³o¶æ sprawnie poprowadzili Paulina Armata i Maciek Niklas.
Zaczê³a siê czê¶æ oficjalna oparta na przemówieniach, scenkach historycznych i piosenkach o niepodleg³o¶ciowej tre¶ci.
Na pocz±tek g³os zabra³a Pani± dyrektor Ewa Józefowicz, która przypomnia³a "Orlêta Lwowskie" mówi±c m.in: "Tym ludziom nale¿y siê wielki szacunek". Kolejn± osob± by³ przedstawiciel Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Pan Józef Pieluszczak. Przeczyta³ uroczysty list z podziêkowaniami, skierowany do uczniów naszej szko³y. Razem z pani± dyrektor wrêczali dyplomy uczniom, którzy uczestniczy³y w kwe¶cie na renowacjê Cmentarza £yczakowskiego we Lwowie. Zebrano ponad 2 tys. z³.
Muzycznie rocznicê odzyskania niepodleg³o¶ci u¶wietni³ zespó³ "Ma³y OK" (Asia i Basia Kazimierczak, Marysia Nawrocka). Co chwilê czytane by³y wiersze, przedstawiane scenki. Wystapili m.in. Sandra Bogusz, Ola Wi¶niewska, Monika Kwiatkowska, Gosia Szypu³a, Kornelia Florczak, Karolina Machtyl, Agata Tokarska, Maciek Musia³owski, Daniel Pych, Kuba Koz³owski oraz Maurycy Jankowski. Podczas piosenki "Kocham Ciê Polsko", wykonan± przez Asiê i Basiê Kazimierczak oraz Marysiê Nawrock±, na scenê wkroczyli nasi szkolni aktorzy i wszyscy otrzymali owacje na stoj±co.
To by³a wyj±tkowo przekonywaj±ca, ¿ywa lekcja historii i patriotyzmu jak¿e nam bliska ze wzglêdu wiek naszego patrona.
Dziêkujemy za re¿yseriê ca³o¶ci Paniom: Annie Wo¼niak i Magdzie Jankowskiej.
Redakcja tre¶ci: Ola Cichy
Zdjêcia: Jakub Klepuszewski, Maciej Niklas i Beniamin KochJu¿ po raz kolejny uczestniczyli¶my w obchodach
¦wiêta Niepodleg³o¶ci
zorganizowanych przez Gorzowskie Towarzystwo Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo - Wschodnich w auli Akademii Wychowania Fizycznego przy ulicy Estkowskiego w Gorzowie Wlkp.
To przede wszystkim dziêki p. Staryszak, p. Franków, p. Pieluszczakowi - przedstawicielom GTMLiKPW oraz naszym nauczycielom - p. Annie Wo¼niak i p. Ewie ¦wiêtoñ mo¿emy utrwalaæ tê prawdê historyczn±.
Program akademii by³ bardzo bogaty. U¶wietni³ go wystêp s³owno - muzyczny uczniów naszego Zespo³u Szkó³ nr 21, przemówienie pana Piotra Franków, wrêczenie odznaczeñ oraz wystêp chóru z Ukrainy.
Na zakoñczenie wszyscy zgromadzeni przeszli pod pomnik Orl±t Lwowskich i z³o¿yli wi±zanki kwiatów.
11 listopada to wspania³a lekcja patriotyzmu. To dzieñ, w którym mo¿emy podyskutowaæ o naszej narodowej przesz³o¶ci, o bohaterach, dziêki którym ¿yjemy w wolnej Polsce. Ale to tak¿e dobry czas na zastanowienie siê: "Czym jest dzisiaj dla mnie Polska?", "Czy mogê nazwaæ siê patriot±?".
Przygotowa³a: Inga Ko³tunW pi±tek, 9 listopada 2007 roku w Zespole Szkó³ nr 21 im. Orl±t Lwowskich przy ulicy Taczaka 1 odby³y siê uroczysto¶ci obdchodów "Dnia Patrona".
To bardzo wa¿ne wydarzenie dla szko³y o takim imieniu, gdy¿ w ten sposób oddany zosta³ ho³d m³odym ludziom, którzy polegli w walce o niepodleg³o¶æ Polski.
Przedstawiono program artystyczny po¶wiêcony pokoleniu Kolumbów, w którym brali udzia³ zarówno uczniowie gimnazjum jak i szko³y podstawowej.
Nad przebiegiem wystêpów czuwa³y p. Anna Wo¼niak i p. Anna ¦wiêtoñ, natomiast opraw± plastyczn± zajê³a siê p. Aleksandra Kar³owska.
Ca³o¶æ o bardzo podnios³ym charakterze, wywar³a na widowni ogromne wra¿enie. Patriotyczne piosenki wykonane przez szkolny zespó³ "O.K." potêgowa³y emocje podczas odgrywanych przez m³odzie¿ scen z obrony Lwowa. Ukazano ból i cierpienie rodzin m³odych bohaterów oraz ogromn± odwagê powstañców. Ich postawa jest stawiana za wzór uczniom naszej szko³y.
Uroczysto¶æ zakoñczona zosta³a hymnem szkolnym o patriotycznej tre¶ci w obecno¶ci pochylonego sztandaru, którego s³owa i nastrój wzruszy³ wszystkich na sali budz±c w¶ród uczniów, nauczycieli i rodziców refleksjê, komu zawdziêczamy woln± Polskê i jak± jej wyzwoleñcy musieli ponie¶æ za to cenê.
Relacja: Kasia S³ugocka

Zdjêcia: Daniel Choci³owicz
Maciej NiklasW sobotê, 11 listopada 2006 roku, w 88 rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci zostali¶my zaproszeni przez Towarzystwo Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo - Wschodnich na uroczyst± akademiê z udzia³em w³adz miasta, województwa, o¶wiaty, go¶ci z Ukrainy i uczestników walk o woln± Polskê.
Program akademii by³ bardzo bogaty w wydarzenia.
Prelekcja prezesa Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa, wystêp chóru z Równem z pokazem tañca regionalnego i miejscowego folkloru a przede wszystkim udzia³ naszej szko³y pod patronatem Orl±t Lwowskich gdzie zatañczyli¶my poloneza, zaprezentowali¶my scenki s³owno - muzyczne o zabarwieniu patriotycznym, przekazali¶my tre¶ci poprzez poezjê ¶piewan±, które wyciska³y ³zy uczestnikom spotkania.
Owacyjnie przyjêty program zosta³ przygotowany pod kierunkiem pp. Anny Wo¼niak, Magdy Jankowskiej i Ewy ¦wiêtoñ, które otrzyma³y na koniec specjalne podziêkowania i propozycjê od kuratora o¶wiaty nastêpnych wystêpów dla szerszej widowni.


10 listopada to w naszym gimnazjum Dzieñ Patrona.
Rozpoczêli¶my go msz± ¶wiêt± w ko¶ciele przy ulicy Chodkiewicza dla uczniów ca³ej szko³y, wychowawców i grona pedagogicznego. Potem przemaszerowali¶my z pocztem do szko³y.
Nastêpnie klasy wraz wychowawcami obejrzeli program artystyczny oraz spektakl pt. "Krwi± i blizn±" w wykonaniu teatru "Maski i Twarze" w ¶wietlicy szkolnej.
Ka¿da klasa wykonywa³a te¿ prace plastyczn± zwi±zan± z patronem:
  • Podstawy patriotyczne we wspó³czesnym ¶wiecie
  • Ilustracjê i opisuj±ce jeden z zabytków Lwowa
  • Dwa utwory poetyckie na temat Orl±t Lwowskich i wykona³a ilustracje do zredagowanych tekstów
  • Plansza na temat Cmentarza £yczakowskiego
  • Dwa projekty zaproszeñ na programy artystyczne o charakterze patriotycznym
  • Projekt gazetki ¶ciennej po¶wiêconej patronowi naszej szko³y
Nadszed³
Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
d³ugo oczekiwany dzieñ, w którym po wieloletnich przygotowaniach przyjêli¶my za patrona szko³y, bohatersk± m³odzie¿ z 1918 roku, Orlêta Lwowskie.
Uroczysto¶ci rozpoczê³y siê rano w ko¶ciele msz± ¶wiêt± z po¶wiêceniem sztandaru a nastêpnie przemarszem ulicami osiedla do szko³y gdzie przygotowano debatê dyskusyjn± o Orlêtach Lwowskich i wystawê osi±gniêæ uczniów ca³ego Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c±cych nr 11.
Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Punktualnie o godz. 12.00 spotkali¶my siê na udekorowanej hali widowiskowo-sportowej i uczestniczyli¶my w przepe³nionym patriotyzmem wydarzeniu s³owno-muzycznym zaprezentowanym przez uczniów, którzy tak¿e znakomiciepoprowadzili ca³o¶æ widowiska.
Przyby³o bardzo wielu zaproszonych i znamienitych go¶ci z doradc± premiera, prezydentem miasta i kuratorem o¶wiaty na czele, którzy w swoich przemówieniach podkre¶lali trafny wybór patrona i jako wzór do na¶ladowania w czasie zagro¿enia ojczyzny.
Po czê¶ci artystycznej i oficjalnej wys³uchali¶my piosenek lwowskich w wykonaniu zespo³u muzycznego Zwi±zku Kresów Po³udniowo-Wschodnich.Zobacz zdjêcia z uroczysto¶ci nadania imienia Orl±t Lwowskich

Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu

"Walka o przetrwanie"
Powaga, dostojno¶æ oraz s³abo¶æ uczestników poszczególnych pocztów sztandarowych charakteryzowa³a 12 maja 2006 roku, dzieñ nadania Szkole Podstawowej nr 21 i Gimnazjum nr 11 imienia Orl±t Lwowskich.
Dla niektórych obchody 12 maja wydawa³y siê byæ monotonnymi i nu¿±cymi, lecz z up³ywem czasu uroczysto¶æ stawa³a siê coraz bardziej atrakcyjna i ..."destrukcyjna". O uroczysty nastrój na pocz±tku czê¶ci artystycznej, zadba³a staropolska tradycja dotycz±ca "Poloneza". Taniec ten, wielokrotnie æwiczony zaowocowa³ w odbiorze wizualnym. Zauwa¿alna by³a dba³o¶æ o rytm, takt i koordynacjê ruchow±.
Widownie zauroczy³ i rozczuli³ wystêp dziewczynki recytuj±cej wiersz W³adys³awa Be³zy pt. "Katechizm polskiego dziecka". ¦mia³o¶æ ma³ej blondyneczki oszo³omi³a odbiorców.
Zaskoczeniem by³a umiejêtno¶æ "prowadzenie musztry" przez ch³opca wykrzykuj±cego komendy "w prawo zwrot, naprzód marsz". Donios³o¶æ jego g³osu dociera³a do wszystkich z widowni bez u¿ycia sprzêtu nag³a¶niaj±cego.
Czê¶æ artystyczn± uroczysto¶ci ukwieca³y wystêpy szkolnego zespo³u "OK-ej". ¯mudne próby pod kierunkiem pani Magdaleny Jankowskiej i Anny Wo¼niak pozwoli³y osi±gn±æ zamierzony rezultat. Nauka siedmiu piosenek przez wokalistki zespo³u by³a nie lada wyczynem. Dziewczyny oczarowa³y wszystkich uczestników wokalnymi zdolno¶ciami.
Czê¶ci± uzupe³niaj±c± pokaz artystyczny by³ krótki zarys historii Orl±t Lwowskich oraz wiersze podkre¶laj±ce tematykê i dramaturgiê wydarzeñ z listopada 1918 roku.
Stereotypy dotycz±ce nu¿±cej czê¶ci oficjalnej okaza³y siê byæ fa³szywymi, poniewa¿ pewne elementy przyprawia³y odbiorców o zawrót g³owy.
Pocz±tkiem formalnej uroczysto¶ci by³o wyst±pienie dyrektor Ewy Józefowicz.
Gromkie oklaski powita³y wszystkich przyby³ych, lecz najwiêkszy aplauz uzyska³ proboszcz Jerzy P³óciennik. Nastêpnie - wprowadzenie sztandarów. I tu zaczê³y siê "schody". Atmosfera panuj±ca na sali stawa³a siê coraz bardziej napiêta. Wysoka temperatura i ciê¿kie powietrze unosi³y siê nad widowni±.
"Poczet rodziców do wprowadzenia sztandaru wyst±p" - rzek³ prowadz±cy Mateusz Gryga. Fanfary rozbrzmiewa³y wraz z wchodz±c± Rad± Rodziców i delegacjê uczniów. Nic nie wskazywa³o na to, ¿e za kilka minut rozpocznie siê prawdziwa walka o przetrwanie.
Niesprzyjaj±ce warunki panuj±ce na sali (gor±co i duchota) dawa³y siê we znaki poszczególnym pocztom. Pierwsza ofiara "pad³a" w czasie wbijanie symbolicznych gwo¼dzi. Nastêpnie kolejne, lecz delegacja SP nr 21 i Gim nr 11 dzielnie walczy³a (o przetrwanie).
Pomimo, i¿ przemówienia zaproszonych go¶ci by³y bardzo ciekawe, wysi³ek ci±g³ego stania przekracza³ mo¿liwo¶ci niektórych osób.
"Baczno¶æ, do hymnu szkolnego" - pad³a komenda prowadz±cych. Na sali zapad³a 20-sto sekundowa cisza. S³ychaæ by³o jedynie kolejne szmery wydobywaj±ce siê z g³o¶ników. Po d³u¿szej chwili sprzêt nag³a¶niaj±cy "wyda³ ryk" pierwszych taktów hymnu. Ulga prowadz±cych nie trwa³a zbyt d³ugo. Sprzêt zawodzi³, a poczet sztandarowy SP 21 i Gim 11 sta³ nieugiêty (w przeciwieñstwie do innych). Nadzieje dotycz±ce wzorowego od¶piewania hymnu leg³y w gruzach. Wokalistki niezachwianie zaprezentowa³y pierwsz± czê¶æ pie¶ni. Niestety druga by³a ju¿ niemo¿liwa do za¶piewania - z przyczyn technicznych. Reakcje widzów by³y zaskakuj±ce. Gdy pad³a komenda "Poczet sztandarowy SP 21 i GIM 11 wyprowadziæ" wytrwa³ej delegacji ul¿y³o.
Reasumuj±c, z ca³± pewno¶ci± mo¿emy stwierdziæ, i¿ dzieñ nadania szko³om imienia Orl±t Lwowskich by³ bogaty w dramatyczne i zaskakuj±ce wydarzenia.
Uwa¿amy, ¿e data 12 maja 2006 roku pozostanie w naszej pamiêci bardzo d³ugo.
Ania i Agata
Od kilku dni trwaj± intensywne przygotowania przed piatkow± uroczysto¶ci± nadania szkole imienia Orl±t Lwowskich.
To najwa¿niejsze wydarzenie w dotychczasowej historii Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c±cych nr 11 w Gorzowie Wlkp.
Po raz pierwszy prezentujemy dzisiaj sztandar patrona i hymn szko³y wraz ze s³owami, którego premiera odbêdzie siê podczas jutrzejszych wydarzeñ.


I. Jak orlêta na lwowskich ulicach
tak my chcemy d±¿yæ ku celom
id±c trudn± i krêt± drog±,
szlakiem wyznaczonym marzeniom
II. Zawsze w ¿yciu szukamy idea³ów,
poznajemy dzieje przesz³o¶ci
BÓG, HONOR I OJCZYZNA
- szko³a uczy nas tych warto¶ci.
Ref. Szko³a jest nasza drog±
naszym szlakiem do przysz³o¶ci
drogowskazem niech nam bêd±
Idea³y ORL¡T LWOWSKICH, ORL¡T LWOWSKICH
pobierz...
Uda³o nam siê równie¿ podpatrzeæ przebieg prób odbywaj±cych siê na sali sportowej obejmuj±cych czê¶æ artystyczn± i oficjaln±.


Mamy zaszczyt zaprezentowaæ dzisiaj po raz pierwszy projekt sztandaru przysz³ego patrona naszej szko³y, Orl±t Lwowskich.
Proces nadawania imienia trwa ju¿ ponad dwa lata i powolidobiega koñca.
12 maja 2006 roku nast±pi d³ugo oczekiwana uroczysto¶æ otrzymania sztandaru wraz z tytu³em patrona, której bêdziemy historycznymi ¶wiadkami. Jeste¶my dumni, ¿e bêdziemy uczêszczaæ do szko³y, w nazwie której znajdziemy naszych rówie¶ników walcz±cych z broni± w rêku o miasto i ziemie naszych ojców w obronie polsko¶ci i to¿samo¶ci narodowej.
Autorem projektu jest znany gorzowski grafik, p. Dariusz Sapkowski, pracuj±cy przed laty w naszej szkole jako nauczyciel plastyki.Minê³y ju¿ dwa tygodnie od daty zorganizowania w szkole Dnia Patrona a wci±¿ nie milkn± echa tego niecodziennego wydarzenia.
Tym razem poinformowa³a o tym miejscowa prasa w "Tylko Gorzów" opisuj±c przebieg tego dnia i przytaczaj±c wypowiedzi koordynatora dzia³añ zwi±zanych z nadaniem imienia szkole, p. Anny Wo¼niak i dyrektora Gimnazjum nr 11, p. Katarzyny Piechoty.
Podkre¶la siê trafny wybór patrona, oraz ¿e Orlêta Lwowskie, to rówie¶nicy uczniów z gimnazjum, którzy tak bardzo identyfikuj± siê i nastoletnimi obroñcami Lwowa. Nadanie imienia szkole nast±pi 12 maja 2006 roku z udzia³em wielu zaproszonych go¶ci z kraju i z zagranicy.

Kolejnym dniem tygodnia obfituj±cego w wydarzenia by³ Dzieñ Patrona.
Zespó³ Szkó³ wraz z Gimnazjum nr 11 chc±c rozwijaæ postawy patriotyczne w¶ród m³odego pokolenia, rozpoczê³o rok temu prace nad nadaniem szkole zacnego imienia, Orl±t Lwowskich.
Scenariusz zaplanowany na dzisiaj obejmowa³, uroczysty apel, naukê pie¶ni patriotycznych, skecze lwowskie, filmy, wystawê okresu ¶wietno¶ci Lwowa oraz opowie¶æ o rodzinnym mie¶cie jej mieszkanki.
Zamiast lekcji uczniowie otrzymali du¿± dawkê ¿ywej historii, która przyczyni³a siê do pog³êbienia wiedzy o przysz³ym patronie.W miniony weekend, dnia 7 i 8 maja 2005 r. w Miejskim Centrum Kultury "Chemik"; mia³a miejsce Kresoviana, czyli Regionalne Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej.
Dwudniowa impreza rozpoczê³a siê w sobotê o 11.00. Organizatorem spotkania by³o gorzowskie Towarzystwo Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, którego prezesem jest Piotr Franków.
Mi³o¶nicy Lwowa i Kresów zebrali siê, by us³yszeæ ponad 40 zespo³ów wykonuj±cych tradycyjne piosenki kresowe. W¶ród uczestników nie zabrak³o chórów, takich jak "Lubiczanki" czy "Ta Joj" oraz m³odzie¿owego zespo³u O.K. z naszego gimnazjum. Dziewczyny za¶piewa³y dwie piosenki, w tym "Orl±tko", którym Kasia Serbakowska podbi³a serca widzów. Zespó³ O.K., podobnie jak inne, otrzyma³ dyplom uczestnictwa w konkursie.
Drugiego dnia spotkania, w niedzielê, wyst±pi³ gorzowski Klub Seniora "Maski i twarze". Na zakoñczenie zagrali i zatañczyli go¶cie z Lwowa: zespó³ taneczny Lwowiacy oraz siedmioosobowa kapela Lwowska Fala.
Miejmy nadziejê, ¿e przysz³oroczna Kresoviana bêdzie równie udana.

Ma³gorzata Czerwiñska
klasa III a


W tym roku obchodzil¶my 60. rocznicê wyzwolenia naszego miasta. W zwi±zku z tym 20 kwietnia br w klubie "Jedynka" odby³a siê prelekcja na temat sytuacji spo³eczno-politycznej w Gorzowie w latach 1918 - 1945.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie naszego gimnazjum. Prelekcjê poprowadzi³ doktor Jerzy Sygnecki, którego m³odzie¿ s³ucha³a z zainteresowaniem, co dowodzi, i¿ m³odzi ludzie s± spragnieni wiedzy na temat miasta.
Uczniowie naszego gimnazjum, uczestnicz±cy w spotkaniu, nale¿± do M³odzie¿owego Klubu Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, który dzia³a w naszej szkole od zesz³ego roku. Skorzystali¶my wiêc z zaproszenia gospodarza klubu, pani W³adys³awy Staryszak, na kolejne prelekcje.

Gosia Lachowicz i Agnieszka Dobrowolska
klasa III a


PATRIOTYCZNE WZORCE

31 pa¼dziernika 1918 r wrogowie niespodziewanie zaatakowali Lwów. Brakowa³o mê¿czyzn zdolnych do walki. Nieliczne polskie si³y militarne we Lwowie by³y ¼le zorganizowane i praktycznie pozbawione amunicji. M³odzie¿ utworzy³a oddzia³, który nazwano "Orlêta Lwowskie". W¶ród nich by³y dzieci ju¿ od 9 lat, m³odzie¿ gimnazjalna i studencka. Liczny udzia³ dzieci i m³odzie¿y w obronie Lwowa przyczyni³ siê do utrwalenia w ¶wiadomo¶ci narodowej pojêcia "Orlêta Lwowskie".
W³a¶nie tê nazwê postanowili wybraæ uczniowie oraz grono pedagogiczne Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c±cych nr 11 przy ul. Taczaka. Zdecydowali¶my siê przyj±æ to imiê, poniewa¿ ci m³odzi ludzie zainspirowali nas swoim patriotyzmem, wol± walki oraz bohaterstwem. W roku 2003 zaczê³y siê prace nad patronem. G³ównym koordynatorem zamierzenia zosta³a polonistka, Anna Wo¼niak, wspierana przez swoj± klasê III a.
Pracê zaczêli¶my od nawi±zania kontaktu z Gorzowskim Oddzia³em Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo - Wschodnich. W pa¼dzierniku powo³any zosta³ w naszej szkole M³odzie¿owy Klub Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo - Wschodnich. Odbywa³y siê lekcje informacyjne z przedstawicielami towarzystwa, podczas których rozmawiali¶my o naszej historii i historii m³odzie¿y lwowskiej, czyli "Orlêtach". 27 listopada 2003r. z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci zosta³a zorganizowana wieczornica. Go¶æmi specjalnymi by³y panie W³adys³awa Staryszak i Anna Makowska - Cieleñ oraz panowie Piotr Franków i Józef Pieluszczak. W¶ród uczniów naszej szko³y zosta³a przeprowadzona ankieta "Czy Orlêta Lwowskie to dobry wybór na patrona szko³y?". Nazwa zosta³a przyjêta z entuzjazmem. Przygotowali¶my program artystyczny o charakterze historycznym, który przedstawiali¶my w Zespole Szkó³ przy ul. Czere¶niowej.
Na naszej szkolnej stronie internetowej (www.republika.pl/gim11gorzow) umie¶cili¶my informacje na temat prac nad przyjêciem patrona w naszej szkole. Odby³ siê równie¿ konkurs na najciekawszy emblemat. Uczniowie wyró¿niaj±cy siê otrzymaj± statuetki ze zwyciêskim emblematem. We wrze¶niu tego roku mieli¶my mo¿liwo¶æ zobaczenia Lwowa oraz poznania tamtejszej kultury i obyczajów. Odwiedzili¶my wiele historycznych miejsc, które znali¶my tylko z opowiadañ i fotografii. Miejscem, które wywar³o najwiêksze wra¿enie na m³odzie¿y, by³ Cmentarz £yczakowski.
Podczas tegorocznych uroczysto¶ci zorganizowanych przez Towarzystwo Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich 11 listopada w auli Zamiejscowego Wydzia³u Kultury Fizycznej z zainteresowaniem s³uchali¶my odczytu historycznego na temat obroñczyñ Lwowa: W³adys³awy Horówny i Marii Jastrzêbiec - Wierzbickiej, zwi±zanych z Gorzowem. W czê¶ci artystycznej zespó³ m³odzie¿y z naszej szko³y wyst±pi³ bok chóru "Sursum Corda" z Równego.
ZSO nr 11 ma jeszcze wiele planów zwi±zanych z poznawaniem patrona, które bêdzie realizowaæ w najbli¿szym czasie.
JOANNA SKALSKA
AGNIESZKA PRZYBYLSKA

klasa III a


W zwi±zku z realizacj± zadañ projektu pracy nad patronem szko³y, odby³o siê g³osowanie, którego celem by³o wy³onienie najlepszego pomys³u emblematu or³a jako symbolu zwyciêstwa, pracowito¶ci i niezmiernej wytrwa³o¶ci w d±¿eniu do zdobycia wiedzy.

Autorami projektów byli uczniowie klas II i III gimnazjum.

Wybrane god³o widnia³o bêdzie na statuetce, któr± otrzymywaæ bêd± uczniowie Gimnazjum nr 11 osi±gaj±cy najlepsze wyniki w nauce, zachowaniu, sporcie i sztuce.

Spo¶ród 50 prac pierwsze miejsce zdoby³ projekt numer 12, Joanny "Achy" Sapkowskiej, z klasy I c.
Gratulujemy!
Drugie miejsce w ilo¶ci otrzymanych g³osów zdoby³ projekt nr 23.
Na trzecie miejsce zas³u¿y³a koncepcja w formie miniaturowej rze¼by.
Teraz przyst±piono do wykonania ostatecznej statuetki na podstawie zwyciêskiego pomys³u.

W ka¿dej spo³eczno¶ci szkolnej jest jeden bardzo wa¿ny dzieñ w roku - to Dzieñ Patrona.
Wówczas wszyscy nauczyciele, uczniowie oraz przyjaciele szko³y obchodz± go uroczy¶cie.
Patron odgrywa wa¿n± rolê w ¿yciu m³odzie¿y, jest wzorem pozwalaj±cym kszta³towaæ prawid³owe postawy moralne i etyczne.
Zgodnie ze s³owami: "od pamiêci uciekaæ nie trzeba, ale trzeba dotrzymywaæ jej kroku", nie nale¿y zapominaæ o przesz³o¶ci, ale kultywowaæ tradycje z ni± zwi±zane.
Nasze gimnazjum, chc±c rozwijaæ postawy patriotyczne w¶ród m³odego pokolenia, rozpoczêto pracê nad nadaniem szkole zacnego imienia Orl±t Lwowskich.
We wrze¶niu pani Dyrektor powo³a³a koordynatora prac nad patronem szko³y. Zosta³a nim pani Anna Wo¼niak. Je¶li macie pomys³y, pytania czy w±tpliwo¶ci zwi±zane z realizacj± zadañ, kierujcie je do pani Anny Wo¼niak.

Co ju¿ zrobili¶my?
We wrze¶niu pani Anna Wo¼niak zaprojektowa³a plan prac zwi±zanych z nadaniem szkole imienia. W rokuszkolnym 2003/2004 bêdziemy realizowali poszczególne zadania projektu.

We wrze¶niu nawi±zali¶my wspó³prace z Gorzowskim Oddzia³em Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich (TML i KPW). W zwi±zku z tym odby³o siê spotkanie z panem dr Piotrem Franków i pani± W³adys³aw± Staryszak, w którym uczestniczy³a pani dyrektor-Ewa Józefowicz, pani dyrektor-Katarzyna Piechota oraz pani Anna Wo¼niak. Podczas rozmowy Prezes Gorzowskiego Oddzia³u TML i KPW-dr Piotr Franków zaprezentowa³ dzia³alno¶æ Towarzystwa. Dokonano omówienia p³aszczyzn wspó³pracy Towarzystwa z naszym gimnazjum. Pani W³adys³awa Staryszak przekaza³a materia³y, przybli¿aj±ce kulturê lwowsk± i historie Orl±t Lwowskich. W pa¼dzierniku pan Jerzy Sobusiak zaprojektowa³ stronê internetow±, na której bêd± znajdowa³y siê patronne informacje na temat prac nad patronem gimnazjum.

Tak¿e w pa¼dzierniku rozpoczêli¶my przygotowywanie do Wieczornicy z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci.
W klasie II "a" odby³a siê lekcja wychowawcza na temat patriotyzmu pod has³em: "Patriotyzm czyli ocaliæ od zapomnienia nasza historiê i pochodzenie"
Was równie¿ czekaj ± takie lekcje wychowawcze w listopadzie.
W pa¼dzierniku powo³ali¶my M³odzie¿owy Klub Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich.

Co planujemy zrobiæ w najbli¿szej przysz³o¶ci?

W listopadzie odbêdzie siê uroczysta Wieczornica z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci, na któr± zapraszamy ju¿ dzisiaj.
Wiemy, ¿e w¶ród go¶ci zaproszonych bêdzie Pan Piotr Franków i Pani W³adys³awa Staryszak.
Po prezentacji monta¿u poetycko-muzycznego, zostan± wrêczone legitymacje kole¿ankom i kolegom, którzy tworz± M³odzie¿owy klub ML i KP W w naszej szkole. W listopadzie odbêd± siê równie¿ apele grup wiekowych, przeprowadzone przez uczniów klasy II "a". Podczas tych spotkañ zostan± zaprezentowane planowane dzia³ania, zwi±zane z prac± nad patronem oraz fragmenty poezji Kresowej Ireny Cisek-Pi±tkowskiej.

Ju¿ zostali¶my zaproszeni przez Zarz±d Gorzowskiego Oddzia³u TML i KPW na uroczyst± akademiê z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci, która odbêdzie siê 11-go listopada 2003r. Zamierzamy skorzystaæ z zaproszenia, a wra¿eniami z uroczysto¶ci podzielimy siê z Wami w patronno¶ciach "Strony dla Patrona".


Akademia z okazji odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci
11 listopada 2004 roku, aula AWF-u w Gorzowie Wlkp.

Towarzystwo Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo - Wschodnich zorganizowa³o uroczysto¶æ po¶wiêcon± odzyskaniu przez Polskê niepodleg³o¶ci.
Program akademii by³ bardzo bogaty w wydarzenia. Wziêli w nim udzia³ tak¿e przedstawiciele Gimnazjum nr 11. W trakcie trwania przygotowanego pod przewodnictwem
p. Anny Wo¼niak oraz p. Magdy Jankowskiej wystêpu, uczniowie zaprezentowali scenki s³owno - muzyczne, wiersze i poezjê ¶piewan±.
Obecni byli go¶cie z Ukrainy, którzy u¶wietnili akademiê regionalnym folklorem z tañcem i ¶piewem.
Na sali obecna by³a dyrektor Gimnazjum nr 11, p. Ewa Józefowicz, która pogratulowa³a znakomitego wystêpu.Moje wra¿enia z wieczornicy
z okazji odzyskania niepodleg³o¶ci przez Polskê.


Dnia 27 listopada 2003r. w naszej szkole odby³a siê wieczornica z okazji 85 rocznicy
odzyskania niepodleg³o¶ci przez Polsk±. Uroczysto¶æ przygotowan± pod nadzorem pani Anny Wo¼niak i Magdaleny Jankowskiej zaprezentowali uczniowie naszej szko³y. Oprócz uczniów na wieczornicê przybyli zaproszeni go¶cie, w¶ród których byli miêdzy innymi przedstawiciele Towarzystwa Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo - Wschodnich: p. W³adys³awa Staryszak, p. Anna Makowska - Cieleñ, p. Piotr Franków, p. Józef Pieluszczak oraz Dyrekcja Szko³y i Grono Pedagogiczne. Wszyscy byli od¶wiêtnie ubrani. M³odzi ludzie recytowali wiersze oraz ¶piewali piosenki o charakterze patriotycznym. Podczas ¶piewania "Roty" wszyscy wstali z miejsc.

Po programie poetycko - muzycznym zosta³y wrêczone legitymacje cz³onkom M³odzie¿owego Klubu Mi³o¶ników Lwowa i Kresów Po³udniowo - Wschodnich.. Honorowego wrêczenia dokonali: p. Piotr Franków i p. W³adys³awa Staryszak, którzy równie¿ przekazali obraz z najstarszym z zabytków Lwowa oraz kasetê z piosenkami lwowskiego chóru "Echo".

Nastêpnie zosta³ przeprowadzony krótki wywiad z wy¿ej wymienionymi osobami.
Na tym zakoñczono spotkanie.
Bardzo efektownie przygotowane by³y dekoracje, które na tle jesieni prezentowa³y akcenty narodowe. Najciekawszym elementem by³ kontur mapy Polski, opleciony ³añcuchem, który zosta³ zdjêty pod koniec uroczysto¶ci jako symbol odzyskania niepodleg³o¶ci.

Ca³o¶æ wywar³a na mnie ogromne wra¿enie, podoba³ mi siê podnios³y nastrój i panuj±ca podczas tego wieczoru patriotyczna atmosfera. Jednak jeszcze wiêksze wra¿enie zrobi³y na mnie ³zy zaproszonych go¶ci, którzy wzruszyli siê, co mo¿e ¶wiadczyæ o tym, ¿e zaprezentowany program dotar³ do ich uczuæ.

I o to chodzi³o.

Uwa¿am, ¿e nale¿y organizowaæ wiêcej takiego typu uroczysto¶ci, by obudziæ w m³odych ludziach uczucia patriotyczne. My¶lê, ¿e bêdzie to procentowa³o w przysz³o¶ci.

Karolina Pawlak  
uczennica klasy: IIa  
Gimnazjum nr 11  
w Gorzowie Wlkp.  


Orlêta Lwowskie.

Sprawd¼ czy posiadasz
zainstalowany program
Adobe Flash Player
konieczny do
odtworzenia filmu
Jesieni± 1918 r. Ukraiñcy opanowali Lwów. Polskie organizacje patriotyczne zosta³y zaskoczone. Liczy³y tylko kilkuset ludzi i mia³y ma³o broni,. znacznie mniej, ni¿ przeciwnik. Niemniej jednak postanowiono dzia³aæ. Ju¿ l listopada w szkole Sienkiewicza, w Domu Akademickim oraz w Domu Technika zaczêli skupiaæ siê Polacy. By³a grupka oficerów, ni¿szych stopni, nieco ¿o³nierzy z Legionów i armii austriackiej. Ale doros³ych brakowa³o. Znajdowali siê jeszcze w wojsku wêgierskim, na froncie w³oskim i na Ukrainie. Byli jednak ich synowie i m³odsi bracia - m³odzie¿ gimnazjalna i rzemie¶lnicza. Ona to odpowiedzia³a na g³os z³otego rogu wolno¶ci. Pospieszy³a do tworz±cych siê oddzia³ów i w pocz±tkowym okresie stanowi³a ich trzon. W¶ród obroñców Lwowa jeden mia³ 9 lat, siedmiu po 10, trzydziestu trzech po 12, siedemdziesiêciu czterech po 13, stu dwudziestu siedmiu po 14, sze¶ciuset czterdziestu jeden po 15 - 16 i piêæset trzydzieste sze¶ciu po 17 lat. Byli w¶ród nich uczniowie ze wszystkich lwowskich gimnazjów i szkó³. Znaczny by³ równie¿ zastêp studentów z Uniwersytetu Jana Kazimierza.
Ta w³a¶nie m³odzie¿ szkolna, lwowskie "Orlêta", bi³a siê mê¿nie spe³niaj±c za ojców i starszych braci ¶wiêty obowi±zek walki "za wolno¶æ, niepodleg³o¶æ i ca³o¶æ Polski". Stanowili oni te¿ znaczn± czê¶æ w¶ród 439 polskich ¿o³nierzy poleg³ych w walkach o Lwów od l do 22 listopada.
Byli w¶ród nich: Antoni Petrykiewicz, lat 15, uczeñ 2 kl. gimnazjum, ¶miertelnie ranny na Persenkówce, Jerzy Bitschan, lat 14, uczeñ 3 kl. gimnazjum, 21 listopada ¶miertelnie ranny na cmentarzu £yczakowskim (jego matka walczy³a wtedy na innym odcinku jako komendantka Ochotniczej Legii Kobiet), Tadeusz Jab³owski, lat 14, uczeñ 3 klasy gimnazjum, pad³ 18 listopada w ataku na Szko³ê Kadecka, i wielu innych.
Oni to, "Orlêta", bij±c siê mê¿nie pod dowództwem kpt. Czes³awa M±czyñskiego, opanowali czê¶æ miasta, a ich walka wywo³a³a odzew w innych czê¶ciach odradzaj±cej siê Polski. Rzucona na odsiecz Lwiego Grodu, jako pierwsza dotar³a do miasta grupa krakowska pp³k. Karaszewicz-Tokarzewskiego. Wspólnym wysi³kiem lwowiaków i odsieczy 23 listopada odzyskano ca³e miasto. Wróg jednak ujmowa³ je pier¶cieniem z trzech stron, zagra¿a³ miastu i jego po³±czeniu z Przemy¶lem. Ale do miasta podesz³y dalsze posi³ki, w tym z Warszawy znakomity 36 pu³k Legii Akademickiej. Ostatecznie w marcu 1919 r. wróg zosta³ odrzucony spod Lwowa. Teraz ojcowie i starsi bracia, którzy powrócili do miasta, odes³ali "Orlêta" do szkó³, sami za¶ ju¿ ze lwowsk± 5 dywizj± piechoty, ruszyli na dalsze boje.
Po niespe³na roku jednak wróg raz jeszcze za³omota³ do bram miasta. Wojska sowieckie, napadaj±c, na Polskê latem 1920r. i. kierowa³y siê nie tylko na Warszawê, ale i na. Lwów. 5 dywizja bi³a siê na pó³noc od miasta. Wówczas ponownie do walki stanê³a m³odzie¿ lwowska. Znów sformowano jednostki ochotnicze. Jedna z nich -batalion mjra Boles³awa Zaj±czkowskiego - 17 sierpnia 1920 r. pod Zadworzem stoczy³a z jazd± rosyjska dramatyczn± walkê. To by³y polskie Termopile. Polegli prawie wszyscy ¿o³nierze (318) wraz ze swym dowódc±. Naje¼d¼ca jednak raz jeszcze zosta³ odparty spod Lwowa.
Przesz³y lata. "Orlêta" doros³y. Wielu za³o¿y³o rodziny, ale gdy ich dzieci podorasta³y, inny wróg, tym razem niemiecki, z Zachodu, ruszy³ na Lwi Gród. I jak w 1918 r., ojcowie i starsi braci byli z dala od miasta. Bo w 1939 r. lwowska 5 dywizja broni³a Warszawy: to jej 40 pu³k Lwowskich Dzieci przyj±³ na siebie (8-9 wrze¶nia) pierwsze uderzenie Niemców na nasz± stolicê na Woli i Ochocie.
Na nowo wiêc Lwów wystawi³ formacje ochotnicze, znów na linii walki wyst±pi³a m³odzie¿. Niemców odparto, ale wówczas od wschodu jak w 1920 r. napadli Rosjanie. Miasto upad³o, a jego dzieci posz³y do niewoli na poniewierkê, na zes³anie, do ³agrów. To z nich sformowano w 1941 r. w Tatiszczewie 5 dywizjê piechoty przekszta³cona z czasem w 5 brygadê strzelców lwowskich 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Ws³awi³a siê ona podczas bitwy o Monte Cassino walk± o Widmo i San Angelo (11-19 maja 1944 r.). Ci, co pozostali we Lwowie od lata 1941 r., dostali siê pod now± okupacjê, tym razem niemieck±. Zorganizowani w konspiracyjn± 5 dywizje AK i 14 pu³k u³anów jaz³owieckich w lipcu 1944 r podjêli walkê o uwolnienie swego miasta. Prowadzona wraz z wojskami sowieckimi walka ta przynios³a powodzenie. Lwów sta³ siê wolny, lecz tylko na kilka dni. Dokonywano aresztowañ i deportacji mieszkañców Lwowa. Ci, co unie¶li g³owy z pogromu, szukali schronienia w szeregach Wojska Polskiego. Los tak zrz±dzi³, i¿ 6 dywizja piechoty l armii WP sk³adaj±ca siê w znacznej czê¶ci z lwowiaków by³a t±, która 17stycznia 1945 r. pierwsza wesz³a do Warszawy. Wszêdzie by³ ruiny - a warszawiacy dopiero zaczêli do nich wracaæ. Lwów by³ ca³y, ale lwowiacy musieli go opu¶ciæ. Miêdzy nimi a Lwim Grodem zapad³a ¿elazna kurtyna, której podnie¶æ nie mieli si³. Zostali przed ni±. Za ni± pozosta³ na £yczakowie cmentarz "Orl±t". Czo³gi zburzy³y nagrobki i pomniki. Zniszczeniu uleg³ tak¿e pomnik Orl±t, wystawiony przed Politechnik± Lwowsk±, wed³ug projektu mojego Ojca, in¿yniera architekta Witolda Rawskiego.
Tadeusz Rawski"Orlêta Lwowskie"- m³odzie¿ w wieku poni¿ej 17 lat, broni±ca Lwów w listopadzie 1918r. Informacje o Orlêtach by³y pobrane z jednego ¼ród³a. Jest to akurat ma³a czê¶æ mieszkañców, których uda³o mi siê odszukaæ.

Imiê i nazwisko Stopnie i tytu³y Dokonania s³u¿by w czasie obrony
Oswald Anissimo   walczy³ w obronie Lwowa
Janusz Mieczys³aw Baczyñski szeregowy S³u¿y³ w obronie przy IV odcinku
Jurek Bitschan dh Pe³ni³ s³u¿bê w kompani kulparkowskiej. Bra³ udzia³ w ataku na koszary le¿±ce na przeciwko cmentarza £yczakowskiego
Adolf Aleksander Dole¿al szeregowy S³u¿y³ w obronie przy III odcinku
Marceli Dole¿al szeregowy S³u¿y³ w obronie przy III odcinku
Zbyszek Dole¿al szeregowy S³u¿y³ w obronie przy III odcinku
Jan Dufrat szeregowy S³u¿y³ w obronie przy I odcinku
Helena Grabska   Walczy³ w obronie Lwowa
Wilhelm Lucjan Haluza szeregowy Po zg³oszeniu siê w szkole im. Sienkiewicza, pe³ni³ s³u¿bê w kompanii kulparkowskiej
Tadeusz Jab³oñski dh Bra³ udzia³ w ataku na Szko³ê Kadeck±, s³u¿y³ w I Odcinku
Janis³aw Kamieñski   Walczy³ w obronie Lwowa
Jan K³osowski szeregowy Walczy³ na przedpolach Lwowa
Tadeusz Loewenstamm szeregowy Broni³ Szko³y Kadeckiej, cmentarza Stryjskiego. By³ ceniony jako dobry zwiadowca
Franciszek Manowarda szeregowy Walczy³ w obronie Lwowa
Walery de Jana   Walczy³ na przed polach Lwowa w Dawidowie. By³ dobrym zwiadowc±, sanitariuszem
Franciszek M³adejowski   Walczy³ w obronie Lwowa
Antoni Petrykiewicz   S³u¿y³ w oddzia³ach por. Romana Abrahama na Odcinku Góry Stracenia. Ostatni± walkê jak± poniós³ by³a walka pod Persenkówk±
Antoni Skawiñski   Walczy³ w obronie Lwowa
Józef Walawski   Walczy³ na Odcinku Bema
Piotr Walawski   Walczy³ w obronie Lwowa
Ksawery W±sowicz   S³u¿y³ w obronie w II Odcinku
Tadeusz Mieczys³aw Wiesner   Walczy³ jako ochotnik na Kulparkowienagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl