plan | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Plan lekcji na rok szkolny 2016/2017

Nowy plan lekcji zostanie udostêpniony po otrzymaniu od Dyrekcji Szko³y.

  Dzwonki lekcyjne obowi±zuj± od 1 wrze¶nia 2016 r.

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25
8. 14.35 - 15.20
9. 15.25 - 16.10

Twoje imiê: 
      
W przypadku korekty planu lekcyjnego w postaci zmiany kolejno¶ci lekcji lub numeru klasy b±d¼ te¿ zauwa¿enia b³êdów w tabelach, bardzo prosimy o przes³anie nam tej informacji przez formularz obok z podaniem klasy, dnia, godziny i przedmiotu jaki zosta³ przez nieuwagê przestawiony w inne miejsce oraz brakuj±ce numery gabinetów lekcyjnych.
Dziêkujemy. Redakcja www Gim 21.
PLAN

Wrzesieñ, pocz±tek roku szkolnego. Wszyscy przyk³adni uczniowie uczêszczaj± do szko³y wed³ug wcze¶niej poznanego PLANU.
Choæ minê³o ju¿ ponad trzy tygodnie PLAN nadal siê nie zmienia. Nie ma protestów ze strony uczniów. PLAN przedstawiony uczniom 1 wrze¶nia 2005 r. jest zupe³nie inny ni¿ PLAN podany uczniom rok temu (zreszt± trudno siê temu dziwiæ, przecie¿ pozmienia³y siê klasy, do³±czyli do nas nowi, wspaniali, nauczyciele).
Jednak sêk tkwi w fakcie, i¿ PLAN w zesz³ym roku by³ o wiele ciekawszy i tajemniczy. Nigdy nie by³o wiadomo, czy jest prawdziwy. Przyk³adny uczeñ udaje siê pod klasê, zapisan± w swoim PLANIE, a tutaj zamiast mi³ej nauczycielki matematyki zastaje zupe³nie kogo¶ innego z zupe³nie inn± klas±. I mówi - "Ja wed³ug mojego PLANU mam tutaj lekcjê", "chyba Ty, droga uczennico masz niepoprawnie zapisany swój PLAN". A otó¿ nie, przyk³adna Marysia ma swój PLAN bardzo dobrze zapisany, nauczycielka jêzyka angielskiego równie¿ ma swój PLAN poprawnie napisany.
Taka sytuacja obrazuje pewn± dwulicowo¶æ naszego PLANU. W tym roku szkolnym nie pojawiaj± siê ju¿ takie niespodzianki. W uczniach nie ma ju¿ tej ikry, tych emocji. Zawsze wyczekiwali z niecierpliwo¶ci± nadej¶cia nastêpnej zmiany . Nie ma w tym roku szkolnym tematów do rozmów, co jest bardzo przygnêbiaj±ce. Zawsze by³o na co ponarzekaæ kochanemu nauczycielowi. Zawsze mo¿na by³o siê z kim¶ posprzeczaæ na temat wspania³ego PLANU. Uczniowie nie s± ju¿ tak rozbudzeni. Nie pojawiaj± siê wory pod oczami z niewyspania ze wzglêdu za przejmowanie siê PLANEM i jego przeró¿nymi postaciami.
Równie¿ w znacznym stopniu ucierpia³y na tym szko³y jêzykowe i ró¿ne zajêcia dodatkowe. Uczniowie ju¿ nie przek³adaj± sobie codziennie zajêæ na inn± godzinê ze wzglêdu na zmianê PLANU. Ucierpieli te¿ operatorzy sieci komórkowych i telefonicznych, nie wspominaj±c o komunikacji jakiegokolwiek rodzaju. W koñcu, aby prze³o¿yæ termin zajêæ, trzeba zadzwoniæ, co kosztuje. Teraz uczniowie nie dzwoni± do swoich szkó³, bo nie ma takiej potrzeby. PLAN jest ustabilizowany i bez zmian.
rozwa¿a³a: Marta K.


nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl