Obiecujê:

– dyskoteki o ró¿nej tematyce (np. w stylu hawajskim, country)
– jedna dyskoteka otwarta dla uczniów z innych szkó³ gimnazjalnych
– przeprowadzenie koknursu na naj¶mieszniejsze zdjêcie w wieku przedszkolnym
– za³o¿enie skrzynki, do której uczniowie bêd± mogli wrzucaæ swoje pomys³y na temat imprez kulturalnych
– papier toaletowy w toaletach szkolnych
– muzyka podczas d³ugich przerw
– ³aweczki na holu oraz obok klas