Obiecujê:

– oprócz s³odyczy zdrowa ¿ywno¶æ w sklepiku
– przeprowadzenie ciekawych konkursów w klasach i ci±gach klasowych
– organizowanie dyskotek jakich jeszcze nie by³o (np. w stylu hawajskim)
– godne warunki spêdzania przerw (³aweczki do siedzenia w holu i na korytarzu)
– wiêcej zieleni wokó³ nas (kwiaty na parapetach)
– zabieganie o podstawowe wyposa¿enie w szkolnych ³azienkach (np. papier toaletowy, myd³o, rêczniki)