programwych | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Program wychowawczy Zespo³u Szkó³ nr 21
Program wychowawczy Gimnazjum nr 21
Program wychowawczy Szko³y Podstawowej nr 21Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej 29 sierpnia 2014 r.


Do otwierania plików PDF prosimy u¿ywaæ programu: PDF-XChange Viewer

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl