projektyun | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Miasto Gorzów realizuje projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Kszta³towanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz kszta³towanie w³a¶ciwych postaw i umiejêtno¶ci niezbêdnych na rynku pracy u 7659 uczniów i 292 nauczycieli z 75 szkó³ prowadz±cych kszta³cenie ogólne na obszarze MOF Gorzów Wlkp. oraz doposa¿enie 23 szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym 6 w narzêdzia TIK.
Dofinansowanie projektu z UE: 7 109 788,68 z³
Plakat
Projekt
Kszta³towanie
kompetencji kluczowych
Regulamin


Do otwierania plików PDF prosimy u¿ywaæ programu: PDF-XChange Viewer

Erasmus
http://humrev.org

eTwinning
https://www.etwinning.net/pl/pub/index.htm

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl