radarodz | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Rodzice jako pierwsi i najwa¿niejsi wychowawcy swoich dzieci maj± prawo i obowi±zek wspó³uczestnictwa w pracy i ¿yciu szko³y.
Chc±c z tego prawa korzystaæ i d±¿±c do wywi±zania siê z obowi±zku powinni zorganizowaæ siê tworz±c swoje przedstawicielstwo, jakim jest


Rada Rodziców s³u¿y wspó³dzia³aniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddzia³ywania na dzieci i m³odzie¿ przez rodzinê i szko³ê w procesie nauczania, opieki i wychowania.
Wspó³dzia³anie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjaæ podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawid³owemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinê, która dziêki naturalnej postawie uczuciowej najwcze¶niej kszta³tuje postawy dziecka, jego system warto¶ci i przekonañ, ambicji i d±¿enia oraz daje pierwsz± wiedzê o ¿yciu i ¶wiecie.
Udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y powinien przyczyniaæ siê do ci±g³ego podnoszenia poziomu nauczania, rozwi±zywania problemów wychowawczych i zaspakajania potrzeb opiekuñczych dzieci i m³odzie¿y, do anga¿owania ¶rodowiska spo³ecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole.
11 kwietnia 2007 r. Sejm wprowadzi³ do ustawy o systemie o¶wiaty prawo gwarantuj±ce rodzicom autentyczny wp³yw na edukacjê.
Rada Rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szko³y.
Reprezentuj± oni ogó³ rodziców w kontaktach z:

 • innymi organami szko³y, np. rad± pedagogiczn±, dyrektorem, lub samorz±dem uczniowskim,
 • instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorz±dem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajêcia pozalekcyjne,
 • Radami Rodziców z innych szkó³, np. w celu wymiany do¶wiadczeñ.

Rada Rodziców ma prawo do opiniowania bud¿etu szko³y, zestawu programów nauczania i podrêczników oraz do okre¶lania wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szko³y. Jednak w tych kwestiach ostateczne decyzje podejmuj± w³adze szko³y.


Regulamin Rady Rodziców
Zespo³u Szkó³ nr 21

Rozdzia³ I
Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o Systemie O¶wiaty z dnia 7 wrze¶nia 1991 r. Rada Rodziców (RR) jest przedstawicielskim organem szko³y. Zasady jej tworzenia uchwala ogó³ rodziców, a regulamin dzia³alno¶ci rady rodziców - uchwala sama rada.

Rozdzia³ II:
Cele i zadania Rady Rodziców
1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesu rodziców szko³y oraz podejmowanie zwi±zanych z tym dzia³añ.
2. Zadania Rady Rodziców:
 • pobudzanie i organizowanie form aktywno¶ci rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadañ szko³y,
 • zapewnienie rodzicom rzeczywistego wp³ywu na dzia³alno¶æ szko³y poprzez wyra¿anie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom szko³y, organowi prowadz±cemu i organowi sprawuj±cemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach zwi±zanych z dzia³alno¶ci± szko³y,
 • uchwalanie w porozumieniu z rad± pedagogiczn± programu wychowawczego szko³y oraz programu profilaktyki,
 • opiniowanie projektu planu finansowego sk³adanego przez dyrektora szko³y,
 • opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podrêczników,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno¶ci kszta³cenia lub wychowania,
 • opiniowanie mo¿liwo¶ci podjêcia w szkole dzia³alno¶ci przez stowarzyszenie lub inn± organizacjê w szczególno¶ci przez organizacjê harcersk±,
 • udzia³ w okre¶laniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szko³y,
 • wystêpowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora szko³y,
 • formu³owanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa o¶wiatowego,
 • wspieranie rodziców w wype³nianiu zadañ wychowawczych przez zapewnienie znajomo¶ci zadañ i zamierzeñ dydaktyczno - wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w ka¿dym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postêpów lub trudno¶ci w nauce, znajomo¶ci regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kszta³cenia swych dzieci,
 • wspieranie dzia³alno¶ci samorz±du uczniowskiego,
 • gromadzenie funduszy niezbêdnych dla wspierania dzia³alno¶ci statutowej szko³y, a tak¿e ustalanie zasad u¿ytkowania tych funduszy.


Rozdzia³ III:
Zasady wyborów Rady Rodziców
1. Wyboru przedstawicieli klas dokonuje siê na pierwszym zebraniu rodziców ka¿dej klasy w danym roku szkolnym (zebranie wyborcze).
2. Przebieg zebrania wyborczego:
 • wybranie spo¶ród rodziców przewodnicz±cego zebrania w drodze g³osowania jawnego,
 • wybranie komisji skrutacyjnej w sk³adzie co najmniej trzech osób,
 • sporz±dzenie przez komisjê skrutacyjn± kart do g³osowania i rozdanie ich uczestnikom zebrania zgodnie z zasad± reprezentatywno¶ci rodziców (jeden rodzic reprezentuje jednego ucznia),
 • zg³oszenie przez ogó³ klasy minimum trzech kandydatów na przedstawiciela klasy w radzie (kandydat musi wyraziæ zgodê na pracê w Radzie Rodziców),
 • przeprowadzenie tajnego g³osowania poprzez wpisanie na karcie do g³osowania nazwiska jednego z kandydatów,
 • podliczenie g³osów i ustalenie wyniku wg zasady zwyk³ej wiêkszo¶ci g³osów (w przypadku, gdy dwóch lub wiêcej kandydatów uzyska³o tê sam± liczbê g³osów, przeprowadzenie ponownego g³osowania na tych kandydatów),
 • sporz±dzenie przez komisjê skrutacyjn± protoko³u z g³osowania,
 • przeprowadzenie wyboru skarbnika i sekretarza klasy w drodze wyborów jawnych (w³±czenie informacji o wybranych osobach do protoko³u z zebrania)
 • przekazanie protoko³u zebrania przedstawicielowi klasy celem umieszczenia go w dokumentacji Rady Rodziców w sekretariacie szko³y po zakoñczeniu zebrania (niezbêdne jest dopisanie na protokole informacji o sposobie poinformowania przedstawiciela o terminiepierwszego zebrania plenarnego Rady).

3. Kandydaci, którzy odpadli w g³osowaniu mog± zast±piæ przedstawiciela je¶li ten bêdzie musia³ zrezygnowaæ z pe³nienia swojej funkcji (zgodnie z ilo¶ci± zebranych g³osów).
4. Prawo g³osu na zebraniach plenarnych Rady ma przedstawiciel, który wygra³ wybory. Przeniesienie prawa g³osu na inn± osobê jest mo¿liwe tylko na drodze wyborów tajnych.

Rozdzia³ IV:
Struktura Rady Rodziców
1. Najwy¿sz± w³adz± ogó³u rodziców jest plenarne zebranie Rady Rodziców.
2. W sk³ad Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu ka¿dej klasy (rady oddzia³owej). Przedstawiciel realizuje cele i zadania Rady w klasie, któr± reprezentuje, w formie pisemnej (w postaci protoko³u z zebrania ) prezentuje opinie i wnioski formu³owane przez rodziców klasy wobec dyrektora i nauczycieli, wystêpuje z wnioskami, w tym dotycz±cymi organizacji pracy szko³y praz oceny pracy dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady, opiniuje uchwa³y Rady, informuje rodziców o dzia³aniach Rady, a tak¿e o wynikach dzia³añ komisji. W razie nieobecno¶ci przedstawiciela zastêpuje go sekretarz rady klasy.
3. Prace Rady organizuje Prezydium w sk³adzie: przewodnicz±cy, zastêpca przwodnicz±cego, sekretarz, skarbnik oraz trzech cz³onków. W okresie pomiêdzy zebraniami Rady kieruje jej pracami, wykonuje uchwa³y, nadzoruje prace komisji powo³anych przez Radê, zatrudnia osoby niezbêdne do realizacji zadañ Rady oraz reprezentuje Radê na zewn±trz. W imieniu Rady zobowi±zania finansowe podpisuj± dwaj cz³onkowie Prezydium: Przewodnicz±cy a podczas jego nieobecno¶ci zastêpca przewodnicz±cego kieruj± pracami Prezydium. Skarbnik zbiera sk³adki od skarbników poszczególnych klas. Sekretarz jest odpowiedzialny za kompletowanie protokolarza. Istnieje mo¿liwo¶æ wnioskowania przez Radê o przed³u¿enie kadencji osób tworz±cych Prezydium w roku ubieg³ym w zwi±zku z ich do¶wiadczeniem w organizowaniu pracy Rady nawet je¶li osoby te nie s± przedstawicielem jakiejkolwiek klasy (nie maj± wówczas prawa g³osu). Przedstawiciele wybrani do Prezydium maj± prawo zrezygnowaæ z funkcji przedstawiciela klasy trac±c prawo g³osu (ich funkcjê sprawuje wówczas zastêpca, który przejmuje prawo g³osu).
4. Organem kontrolnym Rady Rodziców jest Komisja Rewizyjna Rady Rodziców wybrana spo¶ród jej cz³onków w liczbie trzech osób. Co najmniej jeden cz³onek komisji rewizyjnej powinien byæ dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowo¶ci. Cz³onkowie komisji rewizyjnej wybieraj± przewodnicz±cego i zastêpcê przewodnicz±cego na pierwszym swoim posiedzeniu. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej s± obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami rady rodziców. Komisja rewizyjna mo¿e zbieraæ siê tak¿e z w³asnej inicjatywy, na wniosek Prezydium oraz grupy rodziców licz±cej nie mniej ni¿ 15 osób. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej musz± mieæ ka¿dorazowo formê pisemn± i s± przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, prezydium rady rodziców oraz osobom, które wnioskowa³y o zwo³anie komisji rewizyjnej.

Rozdzia³ V:
Zasady dzia³ania Rady Rodziców
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogó³u rodziców szko³y jest zebranie rodziców klasy, które prowadzi jej przedstawiciel.
2. Ka¿dy rodzic ma obowi±zek zapoznaæ siê z regulaminem Rady, który jest dostêpny na stronie internetowej szko³y oraz w postaci maszynopisu w sekretariacie szko³y.
3. Zebrania plenarne Rady organizuje siê co najmniej trzy razy w roku szkolnym. Pierwsze zebranie zwo³uje dotychczasowy przewodnicz±cy nie pó¼niej ni¿ do koñca pa¼dziernika ka¿dego roku (o terminie, miejscu i proponowanym porz±dku zebrania zawiadamia siê cz³onków co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania).
4. Porz±dek pierwszego, sprawozdawczo-wyborczego, plenarnego zebrania Rady Rodziców:
 • otwarcie zebrania przez przewodnicz±cego ustêpuj±cej Rady,
 • informacja dyrektora szko³y o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
 • wybór przewodnicz±cego i sekretarza zebrania oraz komisji regulaminowej, komisji wniosków i uchwa³ oraz komisji wyborczej (wybory do tych funkcji s± jawne),
 • ustalenie przez komisjê regulaminow± listy przedstawicieli Rady Rodziców oraz listy obecno¶ci,
 • sprawozdanie przewodnicz±cego ustêpuj±cej Rady z dzia³alno¶ci w okresie sprawozdawczym,
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium ustêpuj±cemu organowi,
 • przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisjê wyborcz±,
 • g³osowanie nad wyborem Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady (g³osowanie jawne),
 • og³oszenie wyników g³osowania przez Przewodnicz±cego Komisji Wyborczej,
 • plenarna dyskusja programowa,
 • uchwalenie wniosków programowo - organizacyjnych do dzia³alno¶ci rady rodziców w nastêpnej kadencji,
 • ustalenie ramowego planu pracy na dany rok szkolny.

5. Kadencja rady rodziców i jej organów trwa 1 rok, pocz±wszy od plenarnego zebrania wyborczego do wyboru nowej Rady.
6. Prezydium rady rodziców mo¿e tworzyæ sta³e lub dora¼ne komisje i zespo³y robocze spo¶ród swoich cz³onków, cz³onków Rady Rodziców i spo¶ród innych rodziców i osób wspó³dzia³aj±cych z rodzicami spoza szko³y (jako ekspertów)-dla wykonywania okre¶lonych zadañ.
7. Kolejne zebrania plenarne Rady Rodziców odbywaj± siê zgodnie z ustalonym na pierwszym zebraniu programem (zebrania programowe). Zebranie plenarne Rady mo¿e byæ zwo³ane tak¿e w ka¿dym czasie na wniosek klasowych rad rodziców z co najmniej 1 klasy, na wniosek dyrektora szko³y, rady pedagogicznej i rady szko³y-z³o¿ony do prezydium rady (zebranie specjalne). Informacja o terminie, miejscu i porz±dku zebrania specjalnego musi byæ przes³ana do przedstawicieli klas nie pó¼niej ni¿ na 7 dni przed terminem zebrania.
8. Zebrania Rady Rodziców i jej organów s± zebraniami jawnymi dla wszystkich rodziców szko³y.
9. Formy i czêstotliwo¶æ dzia³ania innych struktur dzia³aj±cych w ramach rady rodziców, jak komisje problemowe czy zespo³y robocze, wynikaj± z potrzeb realizacji zadañ, jakich siê te zespo³y podjê³y.
10.W celu wymiany informacji i wspó³dzia³ania z innymi organami szko³y - Rada Rodziców mo¿e zaprosiæ na swoje zebranie plenarne, a Prezydium Rady na swoje posiedzenie regulaminowe dyrektora szko³y oraz kierownictwa pozosta³ych organów szko³y.

Rozdzia³ VI:
Tryb podejmowania uchwa³
1. Ka¿de zebranie zwo³ane zgodnie z zasadami okre¶lonymi w regulaminie jest prawomocne.
2. Uchwa³y podejmuje siê wiêkszo¶ci± g³osów przedstawicieli klas obecnych na zebraniu plenarnym Rady, a w przypadku Prezydium wiêkszo¶ci± g³osów osób tworz±cych ten organ.
3. Listê uczestników zebrania ustala ka¿dorazowo sekretarz organu lub przewodnicz±cy.
4. Uchwa³y s± protoko³owane i w³±czane do protokularza Rady Rodziców. Za protokolarz i jego prawid³owe prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium.

Rozdzia³ VII:
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów
1. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywaj± siê z inicjatywy samych rodziców klasowych rady rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrañ rodziców danej klasy nie mo¿e byæ jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych. Sposób prowadzenia pierwszego zebrania przedstawiony jest w Rozdziale III.
2. Prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej ni¿ 8 razy na rok. Na posiedzeniu Prezydium zaprasza siê dyrektora szko³y, przewodnicz±cego rady szko³y i inne osoby. Posiedzenia prezydium rady rodziców s± protoko³owane i w³±czane do protokolarza Rady Rodziców.

Rozdzia³ VIII:
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców
1. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej dzia³alno¶ci szko³y z nastêpuj±cych ¼róde³:ze sk³adek rodziców,z wp³at osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci siê prezydium rady,z dochodowych imprez organizowanych przez radê rodziców dla rodziców i mieszkañców ¶rodowiska szko³y,z dzia³alno¶ci gospodarczej,z innych ¼róde³.
2. Wysoko¶æ sk³adki rodziców ustala siê na pocz±tek ka¿dego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców klasy. Propozycjê wysoko¶ci sk³adki przedstawia dla ca³ej szko³y Prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysoko¶æ sk³adki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez ka¿dego z rodziców.
3. Je¶li do szko³y uczêszcza wiêcej dzieci tych samych rodziców, rada klasowa rodziców mo¿e wyraziæ zgodê na wnoszenie sk³adki tylko na jedno dziecko lub obni¿enie sk³adki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców.
4. Klasowa rada rodziców mo¿e wnioskowaæ o obni¿enie sk³adki lub ca³kowite zwolnienie od wnoszenia sk³adki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obni¿ka sk³adki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagaj± indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie sk³adaj± zainteresowani rodzice lub wychowawcy klasy.
5. Sposób wydatkowania ¶rodków rady rodziców mo¿e w czê¶ci byæ zale¿ny od ¿yczeñ czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wp³acaj±ce ¶rodki na rzecz rady rodziców. W takim przypadku prezydium rady rodziców nie mo¿e wydatkowaæ ¶rodków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

Rozdzia³ IX:
Obs³uga ksiêgowo-rachunkowa ¶rodków finansowych Rady Rodziców.
1. Obs³ugê finansowo-ksiêgow± funduszy RR prowadzi skarbnik wybrany spo¶ród cz³onków Rady Rodziców. Jest to funkcja spo³eczna. Dokumentacja przechowywana jest u skarbnika.
2. Nadzór nad prac± skarbnika sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Rodziców.
3. Prezydium zak³ada w banku bie¿±cy rachunek oszczêdno¶ciowo - rozliczeniowy w celu przechowywania na nim ¶rodków oraz dokonywania bie¿±cych wp³at i przelewów.
4. Zasady rachunkowo¶ci oraz obieg dokumentów finansowych reguluj± odrêbne przepisy.

Rozdzia³ X:
Postanowienia koñcowe
1. W przypadku nierespektowania tych usprawnieñ przez dyrekcjê szko³y lub podleg³ych jej pracowników, a tak¿e przez radê pedagogiczn± czy radê szko³y Prezydium mo¿e z³o¿yæ pisemne za¿alenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szko³y lub kierownictw pozosta³ych organów szko³y oraz ma prawo oczekiwaæ wyczerpuj±cej odpowiedzi.
2. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szko³y wynikaj±cego z nierespektowania usprawnieñ spo³eczno¶ci rodzicielskiej oraz nieudzielania wyczerpuj±cych odpowiedzi na z³o¿one za¿aleniaprezydium rady rodziców ma prawo zwrócenia siê o rozstrzygniêcie sporu do organu prowadz±cego szko³ê.
3. Cz³onkowie klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców, jak i cz³onkowie komisji rewizyjnej, mog± byæ odwo³ani ze swych funkcji przed up³ywem kadencji, je¶li gremia, które dokona³y ich wyboru postanowi± ich odwo³aæ. Odwo³anie dokonuje siê przez podjecie uchwa³y wed³ug procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.
4. Rada rodziców pos³uguje siê piecz±tk± pod³u¿n± o tre¶ci: Rada Rodziców przy Zespole Szkó³ Nr 21 w Gorzowie Wlkp., a tak¿e pieczêci± do operacji finansowych, identyczn± jak poprzednie, z dodatkiem w postaci numeru konta bankowego.

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl