redakcja | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.


Redakcja strony Internetowej w roku szkolnym 2016/2017

Julia Rutkowska
Ola Ziembakowska
Angela Hornik
Roksana Czarnecka
Julia Stachura
Kinga Szczerbak
Ola Hodyl
Weronika Snoch
Marta Tymszan


Absolwenci Redakcji strony internetowej.

Adrianna Boryñ
Angelika Grzegorczyk
Karolina Cedro
Weronika Snoch
   

Joanna Le¶nicka
Joanna Zabag³o
Marta ¦lusarczyk
Kasia Borowiecka
Aleksandra Graczyk
Natalia Szyszko
Natalia Hryniewska
   
Ola Kluwak
Ewa Szul¿ycka
Martyna Wolska
Klaudia Snoch
Micha³ Pakaszewski
Max Operacz
Kacper Podolecki
Iza Car
Dawid Król
Paula Radziszewska
Asia Ko¼lak
Weronika Wysk
Asia Górecka
Weronika Szembek
Magda Zaj±c
Ewelina Ganczar
   

Kasia Kurowska
zdjêcia, wywiady
Klaudia Orzechowska
sprawozdania
z konkursów
Karolina Cwojdziñska
wywiady, zdjêcia,
reporta¿e
Kamila Szatkowska
wywiady, reporta¿e
Julia Kukla
zdjêcia
Filip Protoklitow
zdjêcia
Joanna Szymczak
wywiady, reporta¿e
Ada Dusza
opinie, felieton

Anna Sa³atarow
relacje tekstowe

Jakub G³uchowski
forum
Lawrence Drojetzki
forum
Maciej Niklas
sta³y korespondent
Anna Zygmunt
zdjêcia, fotoreporta¿
Kacper Rados
zdjêcia

   
Ola Uchañska
wydarzenia, grafika
   

Ola Le¶nicka Anita Rybska Marta Wroniak
 
Ola Patan Arek Jarlaczyk  
Jakub Klepuszewski Agata Napiórkowska Angelika Skotnicka
Beniamin Koch Maciek Musia³owski Paulina Banach
Karolina Rurek Kasia Kacprzak Paulina Kierod
Ola Cichy Martyna Patan Sandra Bogusz
Klaudia Sikorska Paulina Armata Ola Wi¶niewska
 
Beniamin Koch Joanna Mako¶  
Micha³ Pa³ka Radek Zarzycki Emil Leszko
Martyna £agoda Natalia Morawska Ania Ko³owrocka
Gosia W±czek Iwona Jankowska Inga Ko³tun
Maciej Blatkiewicz Martyna Nawrocka Daniel Choci³owicz
Karol Tomczak Jêdrzej Lorek Bartek Augustyniak
Monika Wojnarska Paulina Str±czek Kasia S³ugocka
Ania Stanis³awczyk Marta Machnicka Paulina Mako¶
Artur G³adysz Anna Jêdrzejczak Kaja Kobryñ
Adria Szuder
Asia Sapkowska .............................
Kornelia Sobczyñska
Kasia Kalmus
pocz±tek

Fot. Daniel Adamski

22 czerwca 2005r zosta³y podane wyniki konkursu "Szkolna Strona WWW" og³oszonego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
W konkursie uczestniczy³y gorzowskie przedszkola, szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y ¶rednie, które do 6 czerwca 2005 roku zg³osi³y swój udzia³.
Celem konkursu by³o wy³onienie najlepszej, najciekawszej szkolnej strony internetowej WWW przedstawiaj±cej ¿ycie szkolne. Od 6 czerwca do 15 czerwca 2005 r. Komisja Konkursowa ocenia³a zg³oszone witryny pod k±tem:
- zawarto¶ci merytorycznej i informacyjnej
- posiadania i zawarto¶ci Biuletynu Informacji Publicznej
- aktualno¶ci
- atrakcyjno¶ci wykonania
- u¿ytych technik
- poprawno¶ci, szybko¶ci pracy
Z nieukrywan± przyjemno¶ci± informujemy o zajêciu I miejsca w kategorii szkó³ gimnazjalnych w Gorzowie Wlkp.
To zas³uga ca³ej Redakcji www Gim 21, której tylko troje przedstawicieli odbiera³o nagrodê z r±k Prezydenta Miasta Tadeusza Jêdrzejczaka i Wiceprezydent Doroty Modrzejewskiej-Karwowskiej.
Specjalny certyfikat nagrody na okres roku wrêczono Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ nr 21, p. Ewie Józefowicz.
nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl