rekrut | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.
Zasady rekrutacji do szkó³ podstawowych,
dla których organem prowadz±cym jest Miasto Gorzów Wlkp.
wersja PDF


Wniosek o przyjêcie do Szko³y Podstawowej nr 21 dziecka zamieszka³ego w obwodzie szko³y.
wersja PDF


Wniosek o przyjêcie do Szko³y Podstawowej nr 21 dziecka zamieszka³ego poza obwodem szko³y.
wersja PDF

Do otwierania plików PDF prosimy u¿ywaæ programu: PDF-XChange ViewerPropozycja obwodów publicznych szkó³ podstawowych
prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
dla uczniów klas I od 1 wrze¶nia 2017 r., w zwi±zku z reform± o¶wiaty.


1) Szko³a Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. D±browskiego 23, do obwodu nale¿± ulice:
30 Stycznia, Aleja Odrodzenia Polski, Edwarda Borowskiego, Genera³a D±browskiego, Micha³a Drzyma³y od nr 3, Kazimierza Jagielloñczyka, W³adys³awa Jagie³³y, Zygmunta Krasiñskiego, Boles³awa Krzywoustego, W³adys³awa £okietka, Adama Mickiewicza, Mieszka I, Plac Grunwaldzki, Plac Nieznanego ¯o³nierza, Franklina Roosevelta, Juliusza S³owackiego, Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego do nr 76, Zacisze.

2) Szko³a Podstawowa nr 2 z Oddzia³ami Sportowymi im. Szarych Szeregów (powsta³a w wyniku przekszta³cenia Gimnazjum nr 9), 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Zamenhofa 2a (szko³a z oddzia³ami sportowymi), do obwodu nale¿± ulice:
Bohaterów Lenino, Genera³a Zygmunta Berlinga od nr 4, Chemiczna, Czere¶niowa, Czwartaków, Edwarda Dembowskiego, Dziewiarska, 9 Maja, Energetyków, Filaretów, Filomatów, Marii Juchacz, Kordowa, Tadeusz Ko¶ciuszki, Floriana Kroenke, Mariana Langiewicza, Legionów Polskich, Waleriana £ukasiñskiego, Makowa, Miodowa, Nylonowa, Niepodleg³o¶ci, Partyzantów, Podmiejska od nr 15 do nr 29, Podmiejska Boczna, Poliamidowa, Pomorska, Przêdzalnicza, Kazimierza Pu³askiego od nr 1 do nr 8 oraz nr 10 i nr 12, Stilonowa, Franciszka Walczaka od nr 16 do nr 34, W³ókiennicza, Walerego Wróblewskiego od nr 1 do nr 29, Franciszka Zubrzyckiego od nr 1 do nr 7, Ludwika Zamenhofa, ¯niwna od nr 29 do nr 45.

3) Szko³a Podstawowa nr 4 im Henryka Sienkiewicza, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kobylogórska 110, do obwodu nale¿± ulice:
Jana Baczewskiego, Leona Bindera, Biwakowa, Bledzewska, Bociania, Braci Pa¼dziorków, Ksiêdza Józefa Brauna, Bydgoska, Chor±gwiana, Cicha, Cysterska, Deszczowa, Dojazdowa, Drozdowa, Dru¿ynowa, Dworska, Józefa Furmanka, Gnie¼nieñska, Gospodarska, Graniczna, Grobla, Gruntowa, Gryczana, Harcerska, Hufcowa, Inowroc³awska, Jaskó³cza, Jêczmienna, Junacka, Karniñska, Marcina Kasprzaka, Stanis³awa Knaka, Kobylogórska, Koniawska, Kazimierza Kowalskiego, Jana Krasickiego, Krêta, Krótka, Kujawska, Kuku³cza, Leszczynowa, Ludowa, £agodziñska, £±kowa, £ysa, Ma³orolnych, Mazurkowa, Miernicza, Miêdzychodzka, Niwicka, Nizinna, Nowy Dwór, Osadnicza, Osiedlowa, Owcza, Paradyska, Piaskowa, Pilska, Podgórna, Podmok³a, Pogodna, Poznañska, Pó³wiejska, Pszenna, Rod³a, Rumiankowa, Rzepiñska, Siedlicka, Sierakowska, Skautów, Skowronkowa, Skrajna, S³owicza, Sowia, Stra¿acka, Sulêciñska, ¦wietlana, Torfowa, Toruñska, Tymiankowa, Ulimska, Urodzajna, Wa³ D³ugi, Wa³ ¦luzy, W±growiecka, Wiatraczna, Wierzbowa, Willowa, W³o¶ciañska, Wschodnia, Wspólna, Wylotowa, Zachodnia, Zagrodowa, Zastêpowa, Zb±szyñska, Zieleniecka, Zielna, Zielona, Ziemiañska, Zuchów, ¯urawia, ¯ytnia.

4) Szko³a Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Ko³obrzeskiego Pu³ku Piechoty, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Al. Konstytucji 3 Maja 44, do obwodu nale¿± ulice:
Aleja Konstytucji 3 Maja od nr 26 do nr 61, Jerzego Bajana, Cedyñska, Chojeñska, Drawska, Goleniowska, Artura Grottgera od nr 19 wzwy¿, Gryfiñska, Jastrzêbia, Kamieñska, Ko³obrzeska, Koszaliñska, Leona Kruczkowskiego, Lipiañska, £obeska, Jana Matejki od nr 38 do nr 45, Moryñska, Mosiê¿na, My¶liborska, Nowogardzka, Pe³czycka, Pi³karska, Policka, Po³czyñska, Przy Stadionie, Pyrzycka, Stanis³awa Skalskiego, S³upska, Sokola, Spi¿owa, Sportowa, Leopolda Staffa, Stargardzka, Szczeciñska, Czes³awa Tañskiego, Woliñska, Z³otego Smoka.

5) Szko³a Podstawowa nr 6 im. W³adys³awa Broniewskiego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Gwia¼dzista 14 w Zespole Szkó³ nr 6, do obwodu nale¿± ulice:
Aleje 11 Listopada, Konstantego Cio³kowskiego, Jurija Gagarina, Gwia¼dzista, Ikara, Kosmonautów, Kostrzyñska od nr 1 do nr 29, Lotników, Ma³a, Olimpijska, Plac S³oneczny, Planetarna, Polarna, Stanis³awa Skar¿yñskiego, S³oneczna, Zatorze, ¯eglarska.

6) Szko³a Podstawowa nr 7 (powsta³a w wyniku przekszta³cenia Gimnazjum nr 7), 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Estkowskiego 3, do obwodu nale¿± ulice:
Adama Asnyka, Aleja Konstytucji 3 Maja od nr 1 do nr 25 i od nr 62, Armii Polskiej, Bohaterów Warszawy, Fryderyka Chopina, Boles³awa Chrobrego, Chy¿a, Dworcowa, Ewarysta Estkowskiego, Garbary, Artura Grottgera od nr 1 do nr 18, Jancarza, Jana Kasprowicza, Marii Konopnickiej, Miko³aja Kopernika, Juliusza Kossaka, Kosynierów Gdyñskich, £azienki, £u¿ycka, M³yñska, Stanis³awa Moniuszki, Nadbrze¿na, Cypriana Kamila Norwida, Orla, Orl±t Lwowskich, Plac M³yñski, Pocztowa, Boles³awa Prusa, W³adys³awa Reymonta, Rze¼nicka, Henryka Sienkiewicza, Genera³a Sikorskiego od nr 10 do nr 125, Sk³adowa, Spichrzowa od nr 7, Stara, Marii Sk³odowskiej-Curie, Strzelecka, Karola Szymanowskiego, Juliana Tuwima, Wodna, Józefa Wybickiego, Stanis³awa Wyspiañskiego, Zau³ek, ¯elazna, Stefana ¯eromskiego.

7) Szko³a Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Nowa 7, do obwodu nale¿± ulice:
Al. Ruchu M³odzie¿y Niezale¿nej, Genera³a Józefa Bema, Genera³a Zygmunta Berlinga od nr 1 do nr 3, Chmielna, Wojciecha G³owackiego, Nowa, Okólna, Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, Ksiêcia Józefa Poniatowskiego, Skromna, Józefa Su³kowskiego, Romualda Traugutta, Franciszka Walczaka od nr 13 do nr 15, Widok, Franciszka Zubrzyckiego od nr 8.

8) Szko³a Podstawowa nr 10 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Tadeusza Ko¶ciuszki, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Towarowa 21, do obwodu nale¿± ulice:
Akacjowa, Bracka, Brzozowa, Budowlanych, Fabryczna, Grabowa, Karola Hermy, Jasna, Ja¶minowa, Jaworowa, ¦wiêtego Jerzego, Jutowa, Klonowa, Kolejowa, Kwiatowa, Lipowa, Malinowa, Ma³opolska, Mazowiecka, Mechaniczna, Morelowa, Orzechowa, Polna, Portowa, Prosta, Przemys³owa, Ró¿ana, Sielska, Spokojna, Spó³dzielców, Ksiêdza Augustyna Szamarzewskiego, ¦l±ska, ¦rodkowa, Targowa, Tkacka, Towarowa, Wa³ Okrê¿ny, Wa³ Poprzeczny, Ludwika Waryñskiego, Piotra Wawrzyniaka, W±ska, Winna, Woskowa, ¯erañska.

9) Szko³a Podstawowa nr 11 im. Krzysztofa Kamila Baczyñskiego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Stanis³awskiego 2 w Zespole Szkó³ Mistrzostwa Sportowego, do obwodu nale¿± ulice:
Józefa Che³moñskiego, Hugona Ko³³±taja, Janusza Korczaka, Joachima Lelewela, Jacka Malczewskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Jana Stanis³awskiego.

10) Szko³a Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyñskiego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Dobra 16, do obwodu nale¿± ulice:
Artylerzystów, Czo³gistów, D±broszyñska, Dobra, Dolna, Drzewicka, Folwarczna, Górna, Hetmañska, Husarska, Kadetów, Kasztelañska, Kirasjerów, Komandosów, Kostrzyñska od nr 30, Krzy¿owa, Ma³yszyñska, Marynarki Wojennej, Metalowców, Minerów, Mironicka, Nad Wart±, Nasienna, Odlewników, Okopowa, Ozima, Piechoty, Pontonierów, Promienna, Rolna, Rycerska, Rzeczna, Saperów, Stalowa, Tartaczna, U³anów, Ustronie, Warzywna, Wi¶niowa, Witnicka, Wopistów, Zbo¿owa, Zwiadowców, ¬ród³owa.

11) Szko³a Podstawowa nr 13 z Oddzia³ami Integracyjnymi I Oddzia³ami Sportowymi im. Arkadego Fiedlera, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szwole¿erów 2 oraz ul. Paderewskiego 5 w Zespole Szkó³ nr 13, do obwodu nale¿± ulice:
Genera³a W³adys³awa Andersa, Genera³a Józefa Ch³opickiego, Ksiêcia Adama Czartoryskiego, Ignacego Daszyñskiego, Jana Dekerta, Diamentowa, Romana Dmowskiego, Ireny Dowgielewiczowej, Górczyñska, W³adys³awa Grabskiego, Jana Daniela Janockiego numery nieparzyste od 1 do 17, Komisji Edukacji Narodowej nr 2 i 4, Koralowa, Jana Korcza, Wojciecha Korfantego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Waldemara Kuæki, Genera³a Stanis³awa Maczka, Stanis³awa Miko³ajczyka, Jêdrzeja Moraczewskiego, Na Skarpie, Gabriela Narutowicza, Micha³a Kleofasa Ogiñskiego, Opalowa, Juliana Konstantego Ordona, Ignacego Paderewskiego, Papuszy, Per³owa, Plac Jana Paw³a II, Biskupa Wilhelma Pluty, Po³aniecka, Genera³a Pr±dzyñskiego, Kazimierza Pu³askiego nr 9 i 11 oraz od nr 13, Rac³awicka, Macieja Rataja, Rubinowa, Genera³a Sosnkowskiego, Genera³a Józefa Sowiñskiego, Srebrna, Szmaragdowa, Szwole¿erów, Ksiêdza Piotra ¦ciegiennego, Franciszka Walczaka od nr 24 do nr 34, Wincentego Witosa, Stanis³awa Wojciechowskiego, Walerego Wróblewskiego od nr 30, Z³ota.

12) Szko³a Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kotsisa 1, do obwodu nale¿± ulice:
Marii D±browskiej, Arkadego Fiedlera, Aleksandra Kotsisa, Jana Matejki od nr 1 do nr 37 i od nr 67, M³odych, Ignacego Mo¶cickiego, Miko³aja Reja, Melchiora Wañkowicza, Gabrieli Zapolskiej.

13) Szko³a Podstawowa nr 16 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Józefa Pi³sudskiego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Dunikowskiego 5 w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c±cych nr 16, do obwodu nale¿± ulice:
Ateñska, Krzysztofa Kamila Baczyñskiego, Berliñska, W³adys³awa Broniewskiego, Brukselska, Bu³garska, Chorwacka, Augusta Cieszkowskiego, Czeska, Jana D³ugosza, Ksawerego Dunikowskiego, Aleksandra Fredry, Haska, Kijowska, Jana Kochanowskiego, Litewska, Lizboñska, Londyñska, Lwowska, Macedoñska, Madrycka, Karola Marcinkowskiego, Jana Matejki od nr 46 do nr 66, Józefa Pankiewicza, Paryska, Plac Polski, Plac Unii Europejskiej, Praska, Mariana Adama Rejewskiego, Jerzego Ró¿yckiego, Rumuñska, Ryska, Rzymska, Serbska, S³owacka, S³owiañska, Stanis³awa Staszica, Wêgierska, Wiedeñska, Wileñska, Leona Wyczó³kowskiego, Henryka Zygalskiego.

14) Szko³a Podstawowa nr 17 z Oddzia³ami Sportowymi im. Adama Mickiewicza, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Warszawska 19 w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c±cych nr 3, do obwodu nale¿± ulice:
Chabrowa, Stanis³awa Cichoñskiego, Czechowska, Micha³a Drzyma³y od nr 1 do nr 2, Dzieci Wrzesiñskich, Dziewiêciu Muz, Gajowa, Góra Powstañców, Grochowa, Hawelañska, Zbigniewa Herberta, Stanis³awa Kirkora, K³osowa, W³odzimierza Korsaka, Krañcowa, Krzywa, Juliana Lambora, Le¶na, Lutycka, Mostowa, Obotrycka, Ogrodowa, Parkowa, Pionierów, Plac Katedralny, Plac Staromiejski, Podmiejska od nr 1 do nr 14 i od nr 30, Po³udniowa, Ptasia, Sadowa, Siewna, Genera³a Sikorskiego od nr 1 do nr 9 i od nr 126, Profesora Andrzeja S³aboñskiego, Spichrzowa od nr 1 do nr 6, Stary Rynek, Stroma, Sybiraków, Lucjana Szenwalda, Szkolna, Szpitalna, Teatralna, Urocza, Uskok, Franciszka Walczaka od nr 1 do nr 12, Warszawska, Wawrowska, We³niany Rynek, Zabytkowa, ¯niwna od nr 1 do nr 28 i od nr 46.

15) Szko³a Podstawowa nr 20 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szarych Szeregów 7 w Zespole Szkó³ nr 20, do obwodu nale¿± ulice:
Armii Krajowej, Armii Ludowej, Batalionów Ch³opskich, Genera³a Niko³aja Bierzarina, Wojciecha Bogus³awskiego, Czartoryskich, Dzia³kowców, Dzia³yñskich, Marka Edelmana, Genera³a Augusta Emila Fieldorfa-Nila, Genera³a Józefa Hallera, Majora Hubala, Jana Daniela Janockiego od nr 2 do nr 18 parzyste i wzwy¿, Jedwabnicza, Genera³a Franciszka Kleeberga, Kombatantów, Komisji Edukacji Narodowej nr 1,3,5,6 i od nr 7, Genera³a Bora Komorowskiego, Stanis³awa Konarskiego, Onufrego Kopczyñskiego, Genera³a Tadeusza Kutrzeby, Adama Naruszewicza, Obroñców Pokoju, Genera³a Leopolda Okulickiego, Ossoliñskich, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Grzegorza Piramowicza, Jana Ludwika Pop³awskiego, Raczyñskich, Genera³a Grota Roweckiego, Ireny Sendlerowej, Silwanowska, Genera³a Sosabowskiego, Stefana Starzyñskiego, Majora Henryka Sucharskiego, Szarych Szeregów, ¦niadeckich, Franciszka Walczaka od nr 35, Za³uskich, Zielona Kotlina.

16) Szko³a Podstawowa nr 21 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Orl±t Lwowskich, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Taczaka 1 w Zespole Szkó³ nr 21, do obwodu nale¿± ulice:
Alabastrowa, Ametystowa, Krzysztofa Arciszewskiego, Ariañska, Barytowa, Stefana Batorego, Bazaltowa, Berylowa, Oleñki Billewiczówny, B³otna, Bohaterów Westerplatte, Hipolita Cegielskiego, Karola Chodkiewicza, Cisowa, Cyprysowa, Stefana Czarnieckiego, Marcina Czechowica, Daglezjowa, Dolomitowa, Boles³awa Domañskiego, Dowbora-Mu¶nickiego, Galenowa, Andrzeja Górki, Grafitowa, Granitowa, Maksymiliana Jackowskiego, Jana Kazimierza, Jaspisowa, Jod³owa, Kamienna, Kazimierza Wielkiego, Ketlinga, Kiemliczów, Jana Kiliñskiego, Andrzeja Kmicica, Jana Amosa Komeñskiego, Kredowa, Krzemowa, Jerzego Kukuczki, Witolda Kurnatowskiego, Kwarcowa, Lazurytowa, Karola Libelta, Stanis³awa Lubienieckiego, Jana £askiego, Malachitowa, Marmurowa, Jana Metziga, Modrzewiowa, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Nefrytowa, Krzysztofa Niemirycza, Stefana Okrzei, Onyksowa, Jana Ostroroga, Owocowa, Pirytowa, Emilii Plater, Longinusa Podbipiêty, Powstañców ¦l±skich, Powstañców Wielkopolskich, Aleksandra Puszkina, Tadeusza Rejtana, Saska, Emilii Sczanieckiej, Sjenitowa, Jana Skrzetuskiego, Sosnowa, Jonasza Szlichtynga, ¦wierkowa, Stanis³awa Taczaka, Achacego Taszyckiego, Topazowa, Tytanitowa, Uko¶na, Uranitowa, Wapienna, Adolfa Warskiego, Wiejska, W³adys³awa IV, Micha³a Wo³odyjowskiego, Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego od nr 77, Onufrego Zag³oby, Stanis³awa ¯ó³kiewskiego, ¯wirki i Wigury, ¯wirowa.

Do otwierania plików PDF prosimy u¿ywaæ programu: PDF-XChange Viewer

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl