samorzad | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Na ¿ycie szko³y wp³ywaj± wa¿ne i mniej wa¿ne wydarzenia. Do tych znacz±cych nale¿y zaliczyæ wybory do Samorz±du Uczniowskiego.
W naszej szkole odby³y siê one w ¶rodê 5 pa¼dziernika. G³osowanie by³o poprzedzone kampani± wyborcz±, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy.
Na stanowiska przewodnicz±cego kandydowali: Klaudia Dal, Jakub Puchalski, Szczepan Kopaczel i Magdalena Grzelczak.
Od godziny 8 rano uczniowie mogli g³osowaæ na swoich kandydatów.
Do przeprowadzenia wyborów powo³ano Szkoln± Komisjê Wyborcz± w sk³adzie: Kinga Szczerbak, Aleksandra Ziembakowska, Julia Stachura i Natalia Kwiatkowska.
W dniu g³osowania panowa³a niezwyk³a atmosfera. Uczniowie klasami zbierali siê w sto³ówce, by wybraæ najodpowiedniejszego kandydata na stanowisko przewodnicz±cego Samorz±du Szkolnego. Podchodzili do stolika Komisji, odbierali po kolei karty do g³osowania, a nastêpnie w spokoju zastanawiali siê nad wyborem i wrzucali swoje g³osy do urny.
Zapytali¶my kilkoro uczniów co s±dz± o kandydatach i na jakiej podstawie wybieraj± przedstawiciela, który wydaje im siê najgodniejszym swojej przysz³ej funkcji.
Jedna z uczennic Gimnazjum nr 21 podzieli³a siê z nami swoj± opini±:
Uwa¿am, ¿e wybory s± okazj±, aby przyczyniæ siê do poprawy sytuacji w szkole. Swojego kandydata wybieram na podstawie programu wyborczego, prezencji i stosunku do ¿ycia w szkole. G³osowanie daje poczucie obywatelskiego spe³nienia i prawdziwego ¿ycia spo³ecznego.
Po zakoñczeniu wyborów uczniowie wrócili na lekcjê, za¶ Komisja podliczy³a g³osy.
Wszyscy uczniowie jak i nauczyciele byli ciekawi kto zostanie przewodnicz±cym SU.
Po godzinnym sprawdzeniu ilo¶ci kart i zgodno¶ci z regulaminem wyborów, zakoñczy³o siê podliczanie g³osów. Wyniki przedstawiaj± siê nastêpuj±co:

  • Przewodnicz±ca - Klaudia Dal, klasa 3c - 207 g³osów
  • Zastêpca Przewodnicz±cej - Szczepan Kopaczel, klasa 1a - 11 g³osów,
  • Sekretarz - Jakub Puchalski, klasa 2c - 6 g³osów
Nowym cz³onkom Samorz±du Uczniowskiego serdecznie gratulujemy i czekamy na spe³nianie obietnic przedwyborczych. Za kilka dni uka¿e siê obszerny wywiad w now± Przewodnicz±ca Samorz±du Uczniowskiego.
Równolegle odbywa³y siê wybory do Samorz±du Uczniowskiego Szko³y Podstawowej nr 21. Nad ca³o¶ci± wyborów czuwa³a opiekunka Samorz±du Uczniowskiego, pani Agnieszka £uczyk.
Zdjêcia: Julia Stachura i Marta Tymszan


Samorz±d uczniowski - jeden z organów szko³y (pozosta³ymi organami s±: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szko³y), organizacja uczniów danej szko³y, obejmuj±ca ca³± spo³eczno¶æ uczniowsk±, niezale¿na od administracji o¶wiatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowañ politycznych.
Prekursorami samorz±dno¶ci uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, W³adys³aw Przanowski, Aleksander Kamiñski.
Powo³anie samorz±du uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie o¶wiaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywo³an± ustaw± samorz±d uczniowski tworz± wszyscy uczniowie danej szko³y. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybieraj± swoich przedstawicieli zasiadaj±cych w organach samorz±du uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów musz± zostaæ ustalone w regulaminie samorz±du uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym g³osowaniu.
Samorz±d powinien byæ organizacj± demokratyczn±. Uczniowie w sposób nieskrêpowany powinni wybieraæ swoich przedstawicieli wed³ug przyjêtych przez ogó³ uczniów procedur. Organy samorz±du uczniowskiego powinien reprezentowaæ interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji o¶wiatowej.
Cz³onkowie samorz±du maj± prawo i powinni rozwi±zywaæ realne problemy uczniów i podejmowaæ realne decyzje, a tym samym mieæ wp³yw na ¿ycie szko³y, wspó³decydowaæ o sprawach jej dotycz±cych. Decyzje dotycz±ce zakresu dzia³añ samorz±du w danej szkole i planu tych dzia³añ powinny nale¿eæ do uczniów. Samorz±d ma prawo oczekiwaæ od szko³y wsparcia dla swojej dzia³alno¶ci. Rolê doradcy spe³nia opiekun samorz±du, wybrany przez uczniów spo¶ród nauczycieli danej szko³y.
Choæ samorz±d nie ma realnych uprawnieñ, prawo nakazuje w³adzom szko³y zasiêgniêcie jego opinii w pewnych sprawach, takich jak np. skre¶lenie ucznia z listy uczniów, program wychowawczy szko³y, program profilaktyki, ocena pracy nauczyciela (tylko na wniosek dyrektora szko³y), ¶rednia ocen uprawniaj±ca uczniów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce, wprowadzenie w szkole jednolitego stroju dla uczniów lub rezygnacja z niego.
¬ród³o "Wikipedia"

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl