sport | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.III miejsce w Polsce tenisie sto³owym dziewcz±t 2015/2016

Drzonków ko³o Zielonej Góry w dniach 19-21.05.2016 by³ gospodarzem rozgrywek
Fina³u Ogólnopolskiej Gimnazjady
w tenisie sto³owym dru¿ynowym
ch³opców i dziewcz±t
Udzia³ naszych pingpongistek w finale krajowym okaza³ siê wspania³ym do¶wiadczeniem sportowym i zaowocowa³ wielkim sukcesem naszych uczennic
Julii Sobolskiej i Julii Libelt.
Uczennice Gimnazjum nr 21 w Gorzowie wywalczy³y br±zowy medal zajmuj±c 3 miejsce w Polsce w klasyfikacji dru¿ynowej!
Nale¿y podkre¶liæ,¿e dla naszych dziewcz±t rywalizacja w tych rozgrywkach rozpoczê³a siê na etapie miejskim, rejonowym, pó¼niej wojewódzkim, a zakoñczy³a siê ogromnym sukcesem na poziomie krajowym.
Podopieczne trenera i nauczyciela pana Romana W±czka pokona³y kolejno w turnieju: Gim. nr 1 im. Jana Paw³a 2 z Miêdzyzdrojów 3:0, Gim. Moszczenicê 3:1, Gim. 1 im.Józefa Pi³sudskiego Szymanów 3:1 i na koniec rozgrywek grupowych Gim. im. Jana Paw³a 2 z Polkowic 3:1 zwyciê¿aj±c w grupie i kwalifikuj±c siê do æwieræfina³u gdzie pokonali¶my Gim. nr 1 z Dzia³dowa 3:1. W pó³finale po wyrównanej grze przegrali¶my z Gim. w Barcinie 2:3 jednocze¶nie zdobywaj±c zaszczytne 3 miejsce w Polsce!

Po rozgrywkach trener, pan Roman W±czek tak oceni³ ich wystêp: - Poziom mistrzostw by³ szalenie wysoki. Startowa³a czo³ówka polskich zawodników i zawodniczek. Moje dziewczêta sprawi³y mi³± niespodziankê, poniewa¿ zdoby³y pierwszy medal w imprezie tej rangi. Jestem niezwykle zadowolony. Na pocz±tku nie my¶la³em o tak wielkim sukcesie, ale moje podopieczne bardzo du¿o trenuj± zarówno w szkole, jak i w klubie. Ten kr±¿ek im siê nale¿a³. Mam nadziejê, ¿e bêdzie on doskona³± motywacj± do dalszej ciê¿kiej pracy.

Tabela koñcowa:
1. Gim 18 Gdañsk - pomorskie
2. Gim 1 Barcin - kujawsko-pomorskie
3. Gim 21 Gorzów Wlkp. - lubuskie
3. Gim Kolno - podlaskie
5. Gim Luboñ - wielkopolska
6. Gim Luzino - pomorskie
7. Gim 1 Polkowice - dolnosl±skie
8. Gim 1 Dzia³dowo - warminsko - mazurskie
9. Gim Szymanów - mazowieckie
10. Gim 5 Stalowa Wola - podkarpackie
11. Gim Drzonków - lubuskie
12. PGim Strzelce Opolskie - opolskie
13. Gim Niegowiæ - ma³opolskie
14. Gim PGim Chocianowice - opolskie
15. Gim Moszczenica - ³ódzkie
16. Gim Ostroróg - wielkopolska
17. Gim Waksmund - ma³opolskie
18. Gim 1 Miêdzyzdroje - zachodniopomorskie
19. Gim Secemin - ¶wiêtokrzyskie
Relacja: pan Roman W±czek
I miejsce w finale wojewódzkim tenisie sto³owym dziewcz±t 2015/2016

Wojewódzki O¶rodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie by³ organizatorem Fina³u Wojewódzkiego Gimnazjady ch³opców i dziewcz±t w tenisie sto³owym.
W kameralnej hali WOSiR-u spotka³y siê najlepsze dru¿yny szkolne, które wcze¶niej wygra³y eliminacje miejskie, gminne i rejonowe.
W doborowej stawce znalaz³y siê nasze dziewczêta z Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.
Zawody bardzo sprawnie przeprowadzi³ pan dr Ryszard Kulczycki (¿ywa historia polskiego tenisa sto³owego)
Po oficjalnym otwarciu zawodów przez szefa Lubuskiego Szkolnego Zwi±zku pana Zbigniewa Bermesa zosta³ rozegrany pokazowy pojedynek pingpongowy Lucjana B³aszczyka (najlepszy obecnie tenisista sto³owy w Polsce, wielokrotny medalista Mistrzostw ¦wiata i Europy) z Czechem Mirko Horejsi (reprezentant Czech) gdzie rêce same sk³ada³y siê do oklasków.
Podopieczne trenera pana Romana W±czka nauczyciela wychowania fizycznego wyst±pi³y w sk³adzie: Julia Sobolska z 2 c i Julia Libelt z 1 a, graj±c najpierw w grupie czterozespo³owej pokona³y kolejno gimnazjum ze ¦ciechowa 3:1, Gimnazjum nr 2 Zielona Góra 3:0 i na koniec rozgrywek grupowych pokona³y Gimnazjum z Lubska 3:0.
Po wygraniu grupy, dziewczêta gra³y ju¿ systemem pucharowym (przegrywaj±ca dru¿yna gra o 3-4 miejsce a wygrane graj± fina³ o 1-2 miejsce).
W pó³finale nasze pingpongistki natrafi³y na gimnazjalistki z O¶na Lub. pokonuj±c 3:1. W finale spotka³y siê dwie najlepsze dru¿yny turnieju, nasze gimnazjum i gospodynie, pingpongistki z Drzonkowa.
Fina³ wygrywamy 3:1 i wielka rado¶æ zapanowa³a w naszym obozie. Tym samym zdobyli¶my prawo do reprezentowania województwa lubuskiego w Mistrzostwach Polski szkó³ gimnazjalnych, które odbêd± siê w Zielonej Górze w dniach 20-22 maja.
Klasyfikacja generalna:
1 Gim 21 Gorzów wlkp., 2 Gim. Drzonków, 3 Gim.O¶no Lubuskie, 4 Gim.¦ciechów, 5 Gim.Otyñ, 6 Gim. Lubsko, 7 Gim.2 Zielona Góra, 8 Gim. £agów
Gratulacje!
Relacja: pan Roman W±czek
I miejsce w finale wojewódzkim tenisie sto³owym dziewcz±t 2014/2015

W ¦ciechowie gmina Lubiszyn odby³ siê fina³ wojewódzki Lubuskiej Olimpiady M³odzie¿y w tenisie sto³owym.
W turnieju wziê³y udzia³ dru¿yny gimnazjalne, które wygra³y trzystopniowe eliminacje - miejskie, powiatowe i rejonowe. Zawody rozgrywane by³y w formie turnieju meczowego do dwóch przegranych pojedynków. Dziewczêta i ch³opcy grali oddzielnie
Gimnazjum nr 21 z Gorzowa Wlkp. reprezentowa³y Ola Koz³owska z klasy 3c i Julia Sobolska z klasy 1d (na co dzieñ reprezentantka Polski w kategorii juniorek).
Rywalizowa³o 8 najlepszych zespo³ów szkolnych dziewcz±t i ch³opców. W drodze do z³otego medalu Ola i Julia pokona³y kolejno dziewczêta z Gimnazjum z Chlebowa 3:0, Gimnazjum z Sulêcina 3:0 i w finale Gimnazjum ze ¦ciechowa 3:1.
Gratulujemy. Koñcowa klasyfikacja dziewcz±t:
1 miejsce Gimnazjum 21 Gorzów Wlkp., 2m. Gim. ¦ciechów, 3m. Gim. Otyñ, 4m. Gim. Sulêcin, 5m. Gim. Zielona Góra, 6m. Gim. Pszczew, 7m. Gim. Wê¿yska, 8m. Gim. Chlebowo.
Po zwyciêstwie w Lubuskiej Gimnazjadzie nasze dziewczêta wraz trenerem, p. Romanem W±czkiem bêd± reprezentowaæ województwo lubuskie w Mistrzostwach Polski Szkó³ Gimnazjalnych, które odbêd± siê w Barcinie (woj. kujawsko-pomorskie) w dniach 15-17 maja.
¯yczymy udanych zagrañ w finale Mistrzostw Polski.
Relacja i zdjêcia z zawodów, pan Roman W±czek.

15 grudnia 2014 roku Gimnazjum nr 21 by³o gospodarzem fina³u rozgrywek w pi³ce recznej dziewcz±t w ramach Gorzowskiej Spartakiady M³odzie¿y.
Zawody rozpoczê³y siê o godzinie 14.00. W turnieju wziê³y udzia³ zespo³y czterech szkó³: Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr 13 oraz Gimnazjum nr 21.
Po raz pierwszy wesz³y¶my na boisko, aby spotkaæ siê z dru¿yn± Gimnazjum nr 7. Po 8 minutach gry osi±gnê³y¶my najlepszy podczas ca³ych rozgrywek wynik - 5:0.
Kolejn± walkê stoczy³y¶my z Gimnazjum nr 9. Zakoñczy³a siê ona naszym sukcesem - 4:3. Pomimo wyczerpania i niegro¼nych kontuzji zremisowa³y¶my ostatni mecz z Gimnazjum nr 13 - 4:4. Dziêki tym zwyciêstwom zdoby³y¶my I miejsce i zakwalifikowa³y¶my siê do rozgrywek na szczeblu rejonowym.
Nasze Gimnazjum reprezentowa³y: Ola Koz³owska, Iwona Galin, Magda Dobrowolska, Ula Zwierzchlewska, Paulina Belda, Klaudia Dal, Natalia Szymanowska, Julia ¦wi±tkowska, Sandra Rok i Kasia Mielnik.
Naszym przygotowaniem zajê³a siê pani Renata Muszyñska - nauczycielka wychowania fizycznego. Kapitanem dru¿yny by³a Magda Dobrowolska, a najwiêcej bramek zdoby³a Ola Koz³owska.
Jest to pierwsze w dziejach naszej szko³y zwyciêstwo w pi³ce rêcznej, ale w ten sposób stali¶my centralnym o¶rodkiem rozwoju tej dyscypliny sportu w Gorzowie. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e dziewczêta musia³y pokonaæ zespo³y z wieloletnimi tradycjami uprawiawnia pi³ki rêcznej w swoich szko³ach. Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!
Relacja: Kasia Mielnik

11 grudnia 2014r. odby³ siê fina³ unihokeja dziewcz±t w ramach Gorzowskiej Spartakiady M³odzie¿y.
Fina³ poprzedzony by³ pó³fina³ami, które mia³y miejsce 4 grudnia 2014r. w gimnazjum nr 7.
W pó³fina³ach udzia³ bra³y - Gimnazjum nr 3, Gimnazjum Sportowe, Gimnazjum nr 4 oraz Gimnazjum 21. Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum Sportowe nie pojawi³o siê na zawodach. W trakcie pó³fina³owej gry pokona³y¶my gimnazjum nr 3, 7:1 i tym samym awansowa³y¶my do fina³ów z pierwszego miejsca.
Fina³ to wielka niespodzianka dla wszystkich zespo³ów. Ze wzglêdu na to, ¿e na mecze w naszej grupie nie stawi³y siê dwie szko³y, Miêdzyszkolny O¶rodek Sportu zadecydowa³ aby z drugiej grupy do fina³u wesz³y 3 szko³y. Z czterech szkó³ naraz zrobi³o siê 5, a tym samym wzros³a mobilizacja na powtórzenie wyniku z zesz³ego roku szkolnego.
Pierwszy pojedynek, bardzo wyczerpuj±cy z Gimnazjum Spo³ecznym wygra³y¶my 2:0. By³o bardzo ciê¿ko, poniewa¿ uczennice z Gimnazjum Spo³ecznego trenuj± regularnie unihokeja, a mimo wszystko nie wykorzysta³y wielu sytuacji co siê zem¶ci³o na koñcowym rezultacie. Naszym najwiêkszym atutem tego meczu by³a bardzo dobrze spisuj±ca siê zawodowa bramkarka Stilonu - Klaudia Dal.
W drugim meczu po ciê¿kim boju wygra³y¶my z Gimnazjum nr 9 wynikiem 4:0.
Na ostatnie spotkaniu, które decydowa³o o wszystkim, z du¿ym skupieniem i mobilizacj± dziewczyny wkroczy³y na boisko. Mecz ten decydowa³ czy znajdziemy sie na podium z pierwsz± czy druga lokat±. Ostatnie starcie by³o bardzo zaciête i po 14 minutach gry uleg³y¶my gimnazjum nr 7, 2:7. Wiedzia³y¶my ju¿ ze mamy medal koloru srebrnego.
Po raz trzeci z rzêdu Gimnazjum nr 21 bêdzie wraz z Gimnazjum nr 7 reprezentowaæ Gorzów w rozgrywkach rejonowych.
Gimnazjum nr 21 reprezentowa³y: Koz³owska Ola, Zwierzchlewska Ula, Borkiewicz Klaudia, Dobrowolska Magda, £uczyk Aleksandra, Dal Klaudia, Gêbska Julia, Bogusz Nikola, Hucik Oliwia, Belda Paulina.
Trenerem grupy by³a pani Agnieszka £uczyk.
Tekst i zdjêcia: pani Agnieszka £uczyk
I miejsce w Gimnazjadzie tenisie sto³owym dziewcz±t 2014/2015

W kameralnej hali klubu sportowego Gorzovia odby³a siê Miejska Gimnazjada ch³opców i dziewcz±t w tenisie sto³owym.
W zawodach wziê³o udzia³ 10 zespo³ów mêskich i 8 ¿eñskich. Uroczystego otwarcia dokona³ delegat Polskiego Zwi±zku Tenisa Sto³owego, a zarazem Prezes Lubuskiego Zwi±zku Tenisa Sto³owego, dr Ryszard Kulczycki, ¿ycz±c wszystkim udanych zagrañ.
Doskonale spisa³y siê nasze gimnazjalistki w sk³adzie: Julia Sobolska i Ola Koz³owska, które wygra³y wszystkie mecze wynikiem 2:0.
Zdecydowanie zwyciê¿y³y w Gimnazjadzie dziewcz±t i jednocze¶nie zakwalifikowa³y siê do rozgrywek pó³fina³owych, które odbêd± siê w Kostrzynie nad Odr±.
Ch³opcy w sk³adzie Filip Ha³as i Filip Cwojdziñski po ³adnej i wyrównanej walce zajêli ostatecznie 5 miejsce w turnieju dru¿ynowym.
Opiekunem i trenerem jest nauczyciel wychowania fizycznego, pan Roman W±czek. Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Relacja i zdjêcia: pan Roman W±czek.
II miejsce w Gimnazjadzie w pi³ce no¿nej 5-osobowej dziewcz±t 2013/2014

Dnia 27 maja odby³ siê fina³ "5" pi³karskich dziewcz±t w ramach Gimnazjady Gorzowskiej Spartakiady M³odzie¿y.
Fina³ poprzedzony by³ pó³fina³ami, które odby³y siê dnia 21 maja 2014r. w Gimnazjum nr 13. W pó³fina³ach udzia³ bra³y - Gimnazjum nr 20, Gimnazjum nr 13 oraz Gimnazjum 21. Gimnazjum nr 16 nie pojawi³o siê na zawodach.
W trakcie gry pokona³y¶my Gimnazjum nr 13 - 3:0 oraz Gimnazjum nr 20 - 2:0 i tym samym awansowa³y¶my do fina³ów z I miejsca.
Fina³ to wielka niespodzianka dla wszystkich zespo³ów. Szko³a nasza trafi³a do mocnej grupy, w której by³y dwa zespo³y trenuj±ce pi³kê no¿n± - Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 20. Pierwszy mecz, który gra³y¶my z Gimnazjum nr 9 zwyciê¿y³y¶my w piêknym stylu wynikiem 8:0. Drugi mecz, to remis 1:1 z Gimnazjum nr 20. Najciê¿ej by³o z Gimnazjum nr 2, z dziewczynami, które dosta³y siê do fina³u ogólnopolskiej edycji turnieju Coca Cola Cup. Uleg³y¶my im tylko 4 bramkami.
Po 2 latach przerwy, Gimnazjum nr 21 wspólnie z gimnazjum sportowym bêdzie reprezentowaæ Gorzów Wlkp. w mistrzostwach województwa lubuskiego.
Oto sk³ad srebrnej dru¿yny: Klaudia Kaniewska, Ada Jab³oñska, Ola Koz³owska, Ula Zwierzchlewska, Magda Dobrowolska, Natalia Kopczyñska, Marta Hendler, Natalia Butrym, Klaudia Dal.
Trenerk± grupy jest pani Agnieszka £uczyk, która tak¿e przygotowa³a powy¿sz± relacjê.III miejsce w Gimnazjadzie w koszykówce dziewcz±t 2013/2014

Dnia 29 stycznia rozpoczê³y siê rozgrywki z pi³ki koszykowej dziewcz±t w ramach Gorzowskiej Spartakiady M³odzie¿y. Mecze toczy³y siê w Gimnazjum nr 16. Nasza reprezentacja stoczy³a 4 mecze z trzema szko³ami: dwukrotnie z Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr 20 i Gimnazjum nr 13.
W pierwszym meczu na naszej drodze po zwyciêstwo stanê³y dziewczyny z Gimnazjum nr 9. Po bardzo zaciêtej i wyczerpuj±cej grze, uleg³y¶my rywalkom jednym punktem.
Po przerwie zimowej spotka³y¶my siê z reprezentacj± Gimnazjum nr 20. Od pocz±tku by³y¶my nastawione na zwyciêstwo. Postanowi³y¶my daæ z siebie wszystko, aby nie by³o powtórki z pierwszego spotkania. Z dopingiem ch³opców z naszej szko³y, uda³o nam siê je pewnie pokonaæ. Zwyciê¿y³y¶my 46:26.
Po trzecim pojedynku stoczonym z Gimnazjum nr 13 wróci³y¶my do swych domów na tarczy. Pomimo poniesionej pora¿ki, by³y¶my zadowolone ze stoczonego meczu w mi³ej atmosferze.
W ostatnim, najwa¿niejszym meczu przywita³y¶my ponownie reprezentacjê szko³y nr 9. Nie by³ tak zaciêty jak poprzedni. Natomiast okaza³ siê jednym z najbrutalniejszych meczów stoczonych w trakcie Gimnaqzjady. Nie przeszkodzi³o nam to jednak w osi±gniêciu zwyciêstwa na wagê br±zu.
Gimnazjum nr 21 reprezentowa³y:
Marta Hendler, Weronika Baczyñska, Dominika Kuku³a, Agata Kurczyna, Kinga Kurczyna, Natalia Kopczyñska, Agnieszka Koralewska, Ola Koz³owska, Ula Zwierzchlewska, Emilia Latour, Karolina Cedro.
Trenerem grupy jest pani Renata Muszyñska. Gratulujemy!
Relacja: Natalia Kopczyñska
Br±zowe medale w pi³ce rêcznej dziewcz±t 2013/2014

21 stycznia 2014 roku odby³ siê turniej pi³ki rêcznej dziewcz±t w ramach Gorzowskiej Spartakiady M³odzie¿y. Nasza szko³a nie bra³a w nim udzia³u przez 25 lat.
Organizatorem zawodów by³ Miedzyszkolny O¶rodek Sportowy i Gimnazjum nr 20.
W turnieju wziê³o udzia³ 5 szkó³: Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr 20, Gimnazjum nr 13 oraz nasze Gimnazjum nr 21. Ka¿da szko³a musia³a stoczyæ ze sob± 14 minutowy pojedynek.
W pierwszym meczu dziewczyny zmierzy³y siê z Gimnazjum nr 9. Warto podkre¶liæ, ¿e uczennice tej szko³y trenuj± pi³kê rêczn±. Pomimo ogromnego stresu da³y¶my z siebie wszystko. Niestety przegra³y¶my nieznacznie 2:3.
W drugim meczu spotka³y¶my siê z reprezentacj± Gimnazjum nr 20. Niestety, nie mia³y¶my przerwy na odpoczynek i zagra³y¶my kolejny pojedynek z marszu. Na szczêscie napiêcie z pierwszego meczu opad³o, ale dosz³a za to ogromna determinacja, dziêki czemu pokona³y¶my rywalki wynikiem 3:0.
Trzeci pojedynek okaza³ siê przegranym. W koñcówce Gimnazjum nr 13 rzuci³a nam bramkê i mecz zakoñczy³ siê wynikiem 1:2. Mecz by³ bardzo zaciêty, a przeciwniczki okaza³y siê byæ ¶wietnymi koszykarkami, w zwi±zku z tym koz³owanie pi³ki rêcznej te¿ nie sprawia³o im najmniejszych k³opotów.
Ostatni mecz stoczy³y¶my z Gimnazjum nr 7. Nie da³o siê ukryæ orgomnego zmêczenia jakie spowodowa³y poprzednie pojedynki. Lecz mia³y¶my ¶wiadomo¶æ o co gramy, dlatego nie przewidywa³y¶my przegranej. Zwyciê¿y³y¶my wynikiem 4:2.
Wszystkie dziewczyny spisa³y siê na medal i oczywi¶cie go zdoby³y. Jest koloru br±zowego. Niewiele brakowa³o do srebrnego, a mo¿e i z³otego kr±¿ka.
Gimnazjum nr 21 reprezentowa³y:
Karolina Cedro, Ada Jab³oñska, Klaudia Kaniewska, Magda Dobrowolska, Ola Koz³owska, Ula Zwierzchlewska, Iwona Galin oraz Kasia Mielnik.
Trenerem grupy by³a pani Renata Muszyñska. Gratulujemy!
Relacja: Iwona Galin
Srebrne medale w unihokeju dziewcz±t 2013/2014

16 grudnia odby³ siê fina³owy turniej unihokeja dziewcz±t w ramach Gorzowskiej Spartakiady M³odzie¿y.
Mecze fina³owe poprzedzone by³y wcze¶niejszymi eliminacjami, które odby³y siê 22 grudnia 2013r. w Gimnazjum nr 7. W pó³fina³ach rozegrano mecze pomiêdzy Gimnazjum nr 3, Gimnazjum Sportowym oraz Gimnazjum 21. Gimnazjum nr 13 nie pojawi³o siê na zawodach.
W trakcie gry uleg³y¶my Gimnazjum nr 3 jedn± bramk± 2:3 ale za to pokona³y¶my Gimnazjum Sportowe 4:1 i tym samym awansowa³y¶my do fina³ów.
Fina³ to wielka niespodzianka dla wszystkich dru¿yn. Nasza szko³a trafi³a do grupy "¶mierci", w której znalaz³y siê trzy zespo³y regularnie trenuj±ce na co dzieñ unihokeja - Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 3 oraz Gimnazjum Spo³eczne.
Pierwszy mecz przegra³y¶my w ostatnich sekundach z Gimnazjum nr 3 wynikiem 3:4. Jednak dziewczyny nie podda³y siê, wrêcz zapowiedzia³y odegranie siê podczas nastêpnego pojedynku. Trafi³y¶my na bardzo mocny zespó³ z Gimnazjum nr 7. By³o to najbardziej emocjonuj±cy mecz naszych dziewczyn. Wygra³y¶my z "7"" 3:2 pokonuj±c najmocniejsz± dru¿ynê fina³ów.
W ostatnim meczu, który mia³ wp³yw na medalow± lokatê, zawodniczki Gimnazjum nr 21 wesz³y na boisko z postanowieniem zwyciêstwa. Mecz ten decydowa³ o miejscu na podium.
Ostatnie starcie by³o bardzo zaciête, po 14 min gry remisowa³y¶my z Gimnazjum Spo³ecznym 1:1. Wiedzia³y¶my ju¿ ¿e mamy medal, ale rado¶æ by³a przeogromna kiedy okaza³o siê, ¿e medal jest koloru srebrnego.
Po raz drugi z rzêdu dziewczêta z Gimnazjum 21 bêd± wraz z Gimnazjum nr 7 reprezentowaæ Gorzów podczas fina³ów wojewódzkich.
Oto sreberka z Gimnazjum nr 21: Klaudia Kaniewska, Ada Jab³oñska, Kasia Borowiecka, Weronika Olejniczak, Ola Koz³owska, Ula Zwierzchlewska, Klaudia Borkiewicz, MagdaDobrowolska, Magda Pencak, Kasia Brem. Trenerem grupy by³a pani Agnieszka £uczyk. Gratulujemy!
Relacja: pani Agnieszka £uczyk
II Mistrzostwa Gorzowa na ergometrze wio¶larskim 2013/2014

19 listopada 2013 roku w Gorzowie Wlkp., w hali sportowej Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej przy ul. Chopina 52 zorganizowano II Mistrzostwa Gorzowa na ergometrze wio¶larkim dla szkó³ ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkó³ podstawowych.
Organizatorem zawodów by³ Zespó³ Szkó³ Elektrycznych przy wspó³pracy z Miêdzyszkolnym O¶rodkiem Sportowym i AZS AWF w Gorzowie Wlkp. Gimnazjum nr 21 reprezentowali:
Anna Zaborowska, Oliwia Po³eæ, Zuanna Wypasek, Ola Nowakowska, Mateusz Ma³ecki, Oskar Cie¶la, Karol Wiecha, Piotr Bujarski, Micha³ Gruszecki.
W pierwszej konkurencji, zawody indywidualne na dystansie 500m ch³opców i dziewcz±t udzia³ wziêli: Oskar Cie¶la, Karol Wiecha, Anna Zaborowska i Ola Nowakowska. Jako jedyny miejsce na podium wywalczy³ Karol Wiecha, który po zaciêtej rywalizacji zaj±³ III miejsce.
W drugiej konkurencji, sztafeta mêska na dystansie 400m udzia³ wziêli: Piotr Bujarski, Karol Wiecha, Mateusz Ma³ecki, Oskar Cie¶la. Dru¿yna zajê³a II miejsce.
Rywalizacja by³a bardzo emocjonuj±ca i dramatyczna, szczególnie podczas zmian na ergometrze, w czasie których mo¿na by³o straciæ cenne sekundy na wagê miejsca na podium.
Ostatecznie silny i wytrzyma³y zespó³ Gimnazjum nr 21 zosta³ wicemistrzem Gorzowa. Gratulujemy!
Opiekunami dru¿yny byli nauczyciele wf: panowie Wojciech Rojek i Roman W±czek.
Relacja: Karol Wiecha, Micha³ Gruszecki, Oskar Cie¶la
Zdjêcia: Zespó³ Szkó³ Elektrycznych
Miejska Gimnazjada w koszykówce ch³opców 2013/2014

Tadycyjnie ju¿ pó¼n± jesieni± rozpoczynaj± siê rozgrywki Miejskiej Spartakiady M³odzie¿y w koszykówce ch³opców. Zg³osili¶my swój udzia³ w tych zawodach opieraj±c reprezentacjê szko³y na uczniach klas drugich i trzecich.
Dru¿yna wystêpowa³a w sk³adzie:
Kamil Kupsik, Piotr Jaruga, Micha³ Krzywa¿nia, Daniel Wojciechowski, Grzegorz Marcinkowski, Bartosz Talarczyk, Filip Ha³as, Kamil Barna, Krystian Dolaciñski, Aleksander Macygon.
Turniej koszykarski, którego celem by³o wy³onienie mistrza Gorzowa i start w rywalizacji regionalnej, a nastêpnie wojewódzkiej, trwa³ miesi±c czasu w go¶cinnej hali Gimnazjum nr 13.
Mecze mia³y profesjonaln± oprawê, znakomicie przygotowan± halê sportow±, obiektywnego sêdziego i wiernych kibiców u wszystkich dru¿yn.
Grali¶my ze zmiennym szczê¶ciem spotykaj±c siê z zespo³ami o ró¿nych umiejêtno¶ciach, gdzie raz ze wzglêdu na przewagê specjalistycznego treningu wynik by³ z góry przes±dzony, a innym razem losy meczu wa¿y³y siê do ostatnich sekund.
W czwartek 21 listopada o godz. 16:00 odby³ siê ostatni nasz mecz w rozgrywkach miêdzyszkolnych w koszykówkê. Zagrali¶my o medal br±zowy z Gimnazjum nr 7 przegrywaj±c w ciê¿kim boju 25 - 31, plasuj±c siê na 4 miejscu w Gorzowie.
Zdjêcia: Patrycja Muderhak
Bieg Niepodleg³o¶ciowy 2013/2014

Tradycyjnie co roku w miesi±cu listopadzie z okazji Narodowego ¦wiêta Niepodleg³o¶ci w Parku S³owiañskim odbywaj± siê
Sztafetowe Biegi Niepodleg³o¶ciowe
organizowane przez I Liceum Spo³eczne i O¶rodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.
Zawody przeprowadzone zosta³y w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazjum i szko³y ponadgimnazjalne dziewcz±t i ch³opców.
Bardzo dobry wystêp zanotowali nasi ch³opcy w sztafecie 4 razy 400 metrów w sk³adzie: Mateusz Ma³ecki, Filip Ha³as, Karol Wiecha i Oskar Cie¶la.
Wywalczyli 3 miejsce zdobywaj±c br±zowe medale.
Gratulujemy!
Opiekunem by³ nauczyciel wychowania fizycznego p. Roman W±czek.
Zdjêcia: Miêdzyszkolny O¶rodek Sportu.


Wyró¿nienie dla Nauczyciela naszej Szko³y.
Zarz±d Szkolnego Zwi±zku Sportowego "Ziemia Lubuska" by³ organizatorem 60-lecia Szkolnego Zwi±zku Sportowego województwa lubuskiego.
W Sali Kolumnowej Urzêdu Marsza³kowskiego odby³o siê uroczyste spotkanie z udzia³em w³adz Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Lubuskiego, Zarz±du G³ównego Szkolnego Zwi±zku Sportowego i przedstawicieli administracji rz±dowej z terenu naszego województwa.
Uroczysto¶æ otworzy³ Prezes Zarz±du G³ównego SZS w Warszawie pan Wojciech Ziemniak s³owami: "Nie ma lepszej rywalizacji, ni¿ rywalizacja sportowa. Bardzo serdecznie dziêkuje tym którzy rywalizacjê tê podjêli".
Wrêczono odznaczenia wyró¿niaj±cym siê nauczycielom, dzia³aczom i instytucjom samorz±dowym.
Zaproszeni go¶cie wys³uchali koncert kwartetu Filharmonii Zielonogórskiej.
Mi³o nam donie¶æ, ¿e jednym z wyró¿nionych by³ nauczyciel wychowania fizycznego z naszej szko³y, pan Roman W±czek.
Otrzyma³ medal za zas³ugi w promowaniu sportu szkolnego i rekreacji na terenie miasta Gorzowa i województwa lubuskiego.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy.
fot: Redakcja
Miejska Gimnazjada w tenisie sto³owym 2013/2014

Miejski O¶rodek Sportu by³ organizatorem Miejskiej Gimnazjady w Tenisie Sto³owym.
Zawody odby³y siê po raz pierwszy w kameralnej sali GKS Gorzovia gdzie m³odzie¿ szkolna mog³a poczuæ profesjonaln± atmosferê.
Gimnazjadê otworzy³ dr Ryszard Kulczycki na co dzieñ prezes LOZTS i cz³onek PZTS ¿ycz±c wszystkim udanych zagrañ.
Bardzo udany wystêp zanotowa³y nasze pingpongistki, bior±ce udzia³ w miejskiej gimnazjadzie w tenisie sto³owym ch³opców i dziewcz±t. Nasze dziewczêta w sk³adzie Ola Koz³owska i Asia Le¶nicka w gronie 10 gorzowskich szkó³ okaza³y siê zdecydowanie najlepsze, wygrywaj±c wszystkie pojedynki meczowe.
Ch³opcy zajêli 7 miejsce na 11 szkó³. Zagrali w sk³adzie: Filip Ha³as i Kamil Radecki.
Opiekunem i trenerem reprezentacji Gimnazjum nr 21 jest nauczyciel wychowania fizycznego, pan Roman W±czek.
Dziewczêta naszego Gimnazjum bêd± reprezentowaæ miasto Gorzów w rozgrywkach rejonowych. Gratulujemy!
Relacja: pan Roman W±czek, Zdjêcia: Redakcja i Miejski O¶rodek Sportu.
Miejska Gimnazjada w szachach 2013/2014

Od pocz±tku wrze¶nia trwa sportowa rywalizacja w kilkunastu konkurencjach w ramach Gorzowskiej Spartakiady M³odzie¿y zmierzaj±ca do wy³onienia najlepszych szkolnych zespo³ów, które reprezentowaæ bêd± miasto w mistrzostwach województwa, regionu i Polski.
Nasze Gimnazjum bierze udzia³ we wszystkich dyscyplinach sportowych, tak¿e i w szachach. Turniej tej królewskiej gry rozegrany zosta³ w pi±tek 25 pa¼dziernika w Klubie Szachowym "Stilon".
Gimnazjum nr 21 reprezentowali uczniowie:
Patrycja Ziêtek, Darek Serwaczak, Mateusz Dubaniecki i Adrian Popkowski.
Gry toczy³y siê systemem dru¿ynowym "ka¿dy z ka¿dym", partie rozgrywano na czas. Mecze sêdziowa³ pan Aleksander Czerwoñski, mistrz miêdzynarodowy w szachach, legenda gorzowskich szachów.
W¶ród zespo³ów, których uczniowie æwicz± w szachowych klasach, zawodowych klubach i posiadaj± kategorie szachowe nasza dru¿yna wypad³a nadspodziewanie dobrze zajmuj±c V lokatê i otrzymuj±c punkty do klasyfikacji spartakiadowej szkó³. Gratulujemy.Miejska Gimnazjada w "5" pi³karskich dziewcz±t 2012/2013

Dnia 22 maja odby³ siê fina³ "5" pi³karskich dziewcz±t w ramach Gorzowskiej Spartakiady M³odzie¿y.
Rozgrywki fina³owe poprzedzone by³ eliminacjami, które odby³y siê dnia 15 maja 2013r. w Szkole Podstawowej nr 17.
Dziewczyny z Gimnazjum nr 21 pokona³y Gimnazjum nr 3 - 2:0.
W finale reprezentantki naszej szko³y zremisowa³y z Gimnazjum nr 20 i uleg³y Gimnazjum Sportowemu.
Ostatecznie zajêli¶my 3 miejsce w¶ród szkó³ gorzowskich.
Do zawodów przygotowa³a grupê pani Agnieszka £uczyk.
Dru¿yna sk³ada³a siê z nastêpuj±cych zawodniczek:
Ganczar Ewelina, Radziszewska Paula, Kamiñska Milena, Jab³oñska Ada, Kaniewska Klaudia, Dobrowolska Magda, Kopczyñska Natalia.
Gratulujemy bardzo dobrego wyniku sportowego i postaramy siê przeprowadziæ wywiad z jedn± z br±zowych medalistek fina³owego turnieju.
Relacja: p. Agnieszka £uczyk
Miejska Gimnazjada w lekkiej atletyce 2012/2013

Dnia 21 maja 2013 r. na stadionie OSiR-u przy ulicy Wyszyñskiego odby³a siê
Gorzowska Spartakiada M³odzie¿y w lekkiej atletyce
w kategorii gimnazjum.
Wszyscy uczestnicy z naszej szko³y walczyli z ca³ych si³, któym dopisywa³a przepiêkna pogoda.
Naszymi uczniami opiekowali siê: pani Agnieszka £uczyk oraz pan Roman W±czek.
Zmagania lekkoatletyczne rozpoczê³y siê punktualnie o godz. 11:00 i od tej pory ogl±dali¶my rywalizacjê przedstawicieli wielu dyscyplin sportu. Osi±gniêcia naszych uczniów:
I miejsce w skoku wzwy¿ zaj±³ Arkadiusz Nawrot (1,60m)
IV miejsce w biegu na 300m zaj±³ Aleksander Hauba (43,07 s)
IV miejsce Arkadiusz Nawrot w soku w dal (5,42m)
Ch³opcy zajêli V miejsce w sztafecie, a dziewczêta natomiast IV.
Gratulujemy medalistom i wszystkim, którzy reprezentowali nasze Gimnazjum.
Nasi uczniowie brali udzia³ w nastêpuj±cych konkurencjach: bieg na 100 m, 300 m oraz 1000 m, skok w dal, skok wzwy¿, pchniêcie kul± i rzut oszczepem.
Sprawozdanie: Weronika Szembek, zdjêcia: Micha³ ¦wierzowicz
Miejska Gimnazjada w unihokeju dziewcz±t 2012/2013

Dnia 20 grudnia w Gimnazjum nr 7 dziewczêta z naszej szko³y bra³y udzia³ w fina³owych rozgrywkach unihokeja w ramach Gorzowskiej Spartakiady M³odzie¿y.
Pierwszy mecz zawodniczki zagra³y z Gimnazjum nr 20. Zakoñczy³ siê on nasz± wygran± 5:1. W drugim meczu zmierzyli¶my siê z Gimnazjum nr 7. Ulegli¶my tylko 2 bramkami. Wynik to 6:4. W ostatnim meczu reprezentanki naszej szko³y walczy³y o srebro z Gimnazjum nr 3. Wygra³y¶my z wynikiem 5:4 i tym samym awansowa³y¶my do rozgrywek wojewódzkich, które odbêd± siê na wiosnê.
Sukces osi±gnê³y¶my dziêki wspania³ej dru¿ynie, w której sk³ad wchodz±:

Klaudia Bednarczyk, Magda Zaj±c, Klaudia Kaniewska, Ada Jab³oñska, Ewelina Ganczar, Marta Malewicz i Martyna Wolska.
Opiekunem grupy jest pani Agnieszka £uczyk, któr± w pierwszym etapie rozgrywek zast±pi³a pani Renata Muszyñska. Gratulujemy.Miejska Gimnazjada w koszykówce ch³opców 2012/2013

Tadycyjnie ju¿ pó¼n± jesieni± rozpoczynaj± siê rozgrywki Miejskiej Spartakiady M³odzie¿y w koszykówce ch³opców. Zg³osili¶my swój udzia³ w tych zawodach opieraj±c reprezentacjê szko³y na uczniach klas trzecich.
Dru¿yna wystêpowa³a w sk³adzie:
Arek Nawrot, Maciek S³upiñski, Kacper Podolecki, Aleksander Hauba, Filip Szadkowski, Maciek £uczyk, Adrian Tarka, Dominik Osiñski, Adam Przysz³o.
Turniej koszykarski, którego celem by³o wy³onienie mistrza Gorzowa i start w rywalizacji regionalnej, a nastêpnie wojewódzkiej, trwa³ miesi±c czasu w go¶cinnej hali Gimnazjum nr 13.
Mecze mia³y profesjonaln± oprawê, znakomicie przygotowan± halê sportow±, obiektywnego sêdziego i wiernych kibiców u wszystkich dru¿yn.
Grali¶my ze zmiennym szczê¶ciem spotykaj±c siê z zespo³ami o ró¿nych umiejêtno¶ciach, gdzie raz ze wzglêdu na przewagê specjalistycznego treningu wynik by³ z góry przes±dzony, a innym razem losy meczu wa¿y³y siê do ostatnich sekund.
W ¶rodê 28 listopada o godz. 17:00 odby³ siê ostatni nasz mecz w rozgrywkach miêdzyszkolnych w koszykówkê. Zagrali¶my o medal br±zowy z Gimnazjum nr 7 zwyciê¿aj±c w ciê¿kim boju 29 - 21. zostawiaj±c na parkiecie pot, krew i ³zy.
Zdobyli¶my 3 miejsce w Gorzowie, a bohaterem meczu by³ Arek Nawrot który rzuci³ 15 punktów i nie tylko w tym pojedynku, poprowadzi³ dru¿ynê do zwyciêstwa.
Warto te¿ wspomnieæ o innych zawodnikach, takich jak; Kacper Podolecki czy Maciek S³upiñski, którzy byli podpor± zespo³u.
Ch³opaki dali z siebie wiêcej ni¿ potrafi±, mieli wzloty, upadki i za³amania, ale zawsze podnosili czo³o i grali dalej, solidnie zapracowali na sukces by stan±æ na podium i pokazaæ ¿e nasza szko³a nie tylko odnosi sukcesy w nauce ale tak¿e w sporcie. "Dopóki walczysz jeste¶ zwyciêzc±" to motto dru¿yny, które poprowadzi³o j± po medale.
Gratulujemy! Opiekunem zawodników by³ nauczyciel wf, pan Jerzy Sobusiak.
Relacja: Micha³ Pakaszewski, zdjêcia: Asia Górecka
Miejska Gimnazjada w tenisie sto³owym 2012/2013

Miejski O¶rodek Sportu by³ organizatorem Miejskiej Gimnazjady w Tenisie Sto³owym.
Uczestniczy³y dru¿yny sk³adaj±ce siê z dwóch dziewczynek i dwóch ch³opców.
Zawody rozgrywane by³y w formie turnieju meczowego do dwóch przegranych pojedynków. Dziewczêta i ch³opcy rywalizowali oddzielnie.
Nasze Gimnazjum reprezentowali: Ola Koz³owska, Asia Le¶nicka, Asia Ko¼lak oraz Wiktor Ziska i Filip Karolak.
W turnieju wziê³o udzia³ 10 dru¿yn mêskich i 8 ¿eñskich.
Nasze uczennice pokona³y kolejno Gimnazjum nr 12 - 2:0, Gimnazjum nr 13 - 2:0 i w finale Gimnazjum nr 9 - 2:1, zajmuj±c I miejsce.
Ch³opcy natomiast wygrali z Gimnazjum nr 21 - 2:0, z Gimnazjum nr 9 - 2:0 i w finale przegrali minimalnie z Gimnazjum nr 13 - 1:2.
Oba nasze zespo³y bêd± reprezentowa³y Gorzów Wlkp. w rozgrywkach rejonowych.
Gratulujemy!
Opiekunem i trenerem reprezentacji Gimnazjum nr 21 jest nauczyciel wychowania fizycznego, pan Roman W±czek.
Relacja: pan Roman W±czek, Zdjêcia: Magda Zaj±c
XXI Biegi Niepodleg³o¶ci 2012/2013

W sobotê 27 pa¼dziernika 2012r. na Placu Cyrkowym Parku S³owiañskiego w Gorzowie Wielkopolskim z okazji 94 Rocznicy Odzyskania Niepodleg³o¶ci Uczniowski Klub Sportowy "Spo³eczniak" przy wspó³udziale O¶rodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowa³
XXI Biegi Niepodleg³o¶ci - Sztafetowe dla szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Celem imprezy by³o uczczenie 94 Rocznicy Odzyskania Niepodleg³o¶ci oraz popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku.
Zawody rozpoczê³y siê o godzinie 10 uroczyst± przemow± pana Marka Szczepañskiego - prezesa I Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c±cego w Gorzowie Wlkp., a nastêpnie prezentacj± zespo³ów bior±cych udzia³ w zawodach.
Po krótkim wstêpie pierwsze cz³onkinie sztafet gimnazjalnych zajê³y swoje pozycje na lini startu i na d¼wiêk gwizdka, trzymaj±c w d³oni pa³eczkê sztafetow±, ruszy³y do biegu i tym samym oficjalnie rozpoczê³y zawody.
Wziê³o w nich udzia³ kilkana¶cie sztafet ch³opców i dziewczat, reprezentuj±cych gorzowskie gimnazja i szko³y ¶rednie. Po mimo ostrego mrozu, który dawa³ siê we znaki wszystkim zgromadzonym na imprezie, nie odwo³ano zawodów. Serca zawodników by³y przepe³nione duchem walki, który dodawa³ im ciep³a i si³y.
Ka¿da sztafeta sk³ada³a siê z czterech zawodników, b±d¼ zawodniczek, którzy musieli przebiec po 400m. W biegu sztafet dziewcz±t z gimnazjum bra³o udzia³ piêæ dru¿yn.
Nasz± szko³ê reprezentowa³y: Klaudia Snoch, Ada Czernik, Weronika Baczyñska i Marta Hendler. Dziewczyny niestety zajê³y ostatnie miejsce, ale najbardziej liczy sie to, ¿e stawi³y siê na zawodach i dzielnie walczy³y z pozosta³ymi dru¿ynami.
W sztafecie ch³opców z gimnazjum wziê³o udzia³ sze¶æ zespo³ów.
Nas reprezentowali: Aleksander Hauba, Aleks Jankowski, Kamil Ksi±¿kiewicz i Kacper Florczak. Ch³opcy zajêli czwarte miejsce i byli bliscy zdobycia trzeciej pozycji. Za to nale¿y im siê pochwa³a.
Po przebiegniêciu swojego dystansu ka¿da dru¿yna mog³a zje¶æ ciep³y posi³ek.
Nad naszymi reprezentatami czuwa³ pan Wojciech Rojek. By³ on nie tylko ich opiekunem, ale mo¿na powiedzieæ, ¿e i cz³onkiem ich dru¿yny. Z wielkim zapa³em zagrzewa³ naszych kolegów i kole¿anki do walki i nie pozwala³ siê poddaæ.
Relacja: Klaudia Snoch
Gorzowska Spartakiada M³odzie¿y w Biegach Prze³ajowych 2012/2013

W ¶rodê 26 wrze¶nia nieopodal Warty odby³a siê
Miejska Gimnazjada M³odzie¿y w Biegach Prze³ajowych
Tego rodzaju zawody odbywaj± siê w Gorzowie co roku jesieni±. Równie¿, co roku o tej porze bierze w nich udzia³ wielu m³odych ch³opców i dziewcz±t ze szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ka¿de z nich walczy z ca³ych si³ o dobiegniêcie jak najszybciej do linii mety po zró¿nicowanym terenie i zajêcie jak najlepszego miejsca w¶ród uczestników swojej grupy wiekowej.
Tegoroczne zmagania biegaczy rozpoczê³y siê krótko po godz. 12. Pierwsi wystartowali ch³opcy i dziewczêta ze szkó³ podstawowych. Po nich przyszed³ czas na zawodników ze szkó³ gimnazjalnych. Najpierw do biegu stanê³y dziewczyny. Mia³y za zadanie przebiec dystans 500 m.
W tej grupie wiekowej nasz± szko³ê reprezentowa³y: Klaudia Bednarczyk, Klaudia Snoch, Ola Kluwak, Martyna Wolska oraz Weronika Baczyñska.
Dziewczyny, mo¿e i nie stanê³y na podium, ale po kroplach potu na ich twarzach by³o widaæ, ¿e naprawde walczy³y o jak najlepsze miejsca. Po biegu dziewcz±t przyszed³ czas na ch³opców. W odró¿nieniu od dziewcz±t mieli oni do przebiegniêcia dystans 1 km. Ka¿dy z nich sprosta³ temu wyzwaniu i dobieg³ do mety. W¶ród uczestników znale¼li siê: Kacper Florczak, Kamil Kupsik, Filip Gordziejewski, Aleks Jankowski i Aleksander Hauba. Oni równie¿ nie stanêli na podium, ale zas³u¿yli na s³owa uznania.
Podczas zawodów naszymi reprezentantami opiekowa³ siê nauczyciel wf w naszym Gimnazjum, pan Wojciech Rojek. Z ca³ych si³ dopingowa³ swych podopiecznych w trakcie biegów. Po jego minie by³o widaæ, ¿e by³ z nich zadowolony.
Bieg ch³opców zakoñczy³ zmagania zawodników z gimnazjum w zawodach biegowych w roku 2012.
Sprawozdanie: Klaudia Snoch, zdjêcia: Paula Radziszewska i Asia Ko¼lak
Gorzowska Spartakiada M³odzie¿y 2011/2012 - podsumowanie

Przez ca³y rok uczniowie gorzowskich gimnazjów rywalizowali w ró¿nych dyscyplinach sportowych i w koñcu przeszed³ czas na podsumowanie ich sportowych osi±gniêæ.
Miêdzyszkolny O¶rodek Sportowy zakoñczy³ Gorzowsk± Spartakiadê M³odzie¿y 2011/12 na uroczystym spotkaniu gdzie rozdano puchary, dyplomy i medale za rywalizacjê w kategorii szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W klasyfikacji ³±cznej szkó³ gimnazjalnych nasze Gimnazjum nr 21 zajê³o 5 miejsce.
W rozegranym po raz pierwszy turnieju pi³ki no¿nej tzw. "pi±tek" pi³karskich pod nazw± "Eurogim" nasi uczniowie spisali siê bardzo dobrze, zajmuj±c w kategorii dziewcz±t 2 miejsce (opiekun p. Agnieszka £uczyk), a w kategorii ch³opców 3 miejsce (opiekun p. Roman W±czek).
Bardzo mi³ym akcentem podsumowania by³o wyró¿nienie wrêczone przez Dyrektora MOS-u pana Piotra Wójciaka dla naszej szko³y za wspó³organizowanie Gorzowskiej Spartakiady M³odzie¿y.
Podsumowuj±c wyniki sportowe nie do koñca nas one satysfakcjonuj±. Uwa¿amy, ¿e staæ nas na wiêcej i obiecujemy, ¿e w przysz³ym roku szkolnym powalczymy o wy¿sze lokaty.
Tekst: pan Roman W±czek
Gorzowska Spartakiada M³odzie¿y w lekkiej atletyce, maj 2012

We wtorek, 8 maja 2012 r., na stadionie OSiR-u przy ulicy Wyszyñskiego odby³a siê
Gorzowska Spartakiada M³odzie¿y w lekkiej atletyce
w kategorii gimnazjum.
W zawodach uczestniczy³o wielu m³odych, uzdolnionych sportowców z gorzowskich szkó³ gimnazjalnych.
Naszymi uczniami opiekowa³ siê pan Pan Tomasz ZieliñskiNauczyciel wf w Gimnazjum 21
opiekun lekkoatletów
">Tomasz Zieliñski
.
Zmagania lekkoatletyczne rozpoczê³y siê punktualnie o godz. 11:00 i od tej pory ogl±dali¶my rywalizacjê przedstawicieli wielu dyscyplin królowej sportu. W trakcie zawodów okaza³o siê, ¿e Gimnazjum nr 21 posiada wielu utalentowanych zawodników.
Micha³ Paku³aZ³oty medal w rzucie oszczepem
">Micha³ Paku³a
rzuci³ oszczepem na odleg³o¶æ 41,9 m zdobywaj±c z³oty medal, a Dominik KorbikSrebrny medal w skoku w dal
">Dominik Korbik
, na którego nikt nie stawia³, wynikiem 5,70 m wywalczy³ 2 miejsce w skoku w dal.
Ma³o zabrak³o Olkowi Haubie oraz Kamilowi Turolowi, aby zdobyæ upragnione miejsce na podium. Kamil przybieg³ drugi w swojej serii, ale wcze¶niejszy bieg by³ zdecydowanie szybszy, decydowa³y tutaj czasy, a nie bezpo¶rednia rywalizacja.
Pozostali zawodnicy zaprezentowali siê na przyzwoitym, sportowym poziomie jednak dziewczêta zdecydowanie zawiod³y.
Gratulujemy medalistom i wszystkim, którzy reprezentowali nasze Gimnazjum.
Nasi uczniowie brali udzia³ w nastêpuj±cych konkurencjach: bieg na 100 m, 300 m, 600 m oraz 1000 m, skok w dal, skok wzwy¿, pchniêcie kul± i rzut oszczepem.
Do zawodów z Gimnazjum nr 21 zg³oszeni zostali: Weronika Rytwiñska, Ola Kluwak, Dominika Mucharska, Ewelina Ganczar, Asia Ko¼lak, Paula Radziszewska, Filip Szadkowski, Marcin Wysocki, Olek Hauba, Piotr Bujarski, Kamil Turol, Dominik Korbik, Maciek £uczyk, Maciek S³upiñski oraz Micha³ Paku³a.
Relacja: Karolina Cwojdziñska
Zdjêcia: Kasia Kurowska
3 miejsce w Gimnazjadzie wio¶larskiej na ergometrze, grudzieñ 2011


8 grudnia 2011 r. w Gorzowie na sali ergometrów przy przystani Sportów Wodnych ZWKF odby³a siê
Gorzowska Gimnazjada Wio¶larska
w ramach Mistrzostw Gorzowa uczniów gorzowskich gimnazjów

Program zawodów obejmowa³:
  • wy¶cigi sztafet gorzowskich gimnazjów o Puchar Dyrektora MOS
  • mistrzostwa gorzowskich gimnazjów dziewcz±t
  • mistrzostwa gorzowskich gimnazjów ch³opców
Wy¶cigi indywidualne rozegrane zosta³y na dystansie 500 metrów, wy¶cigi sztafet szkolnych w 4-osobowych zespo³ach dziewcz±t i w 4-osobowych ch³opców rozegrane zosta³y na dystansie 4x100 metrów.
Wszyscy zawodnicy startowali na ergometrach wio¶larskich typu Concept II

Celem imprezy by³o:
  • aktywizacja sportowa m³odzie¿y gimnazjalnej Miasta Gorzowa,
  • propagowanie nowej formy rywalizacji miêdzyszkolnej,
  • promocja wio¶larstwa w¶ród m³odzie¿y.
Go¶ciem specjalnym zawodów by³ dwukrotny mistrz olimpijski w wio¶larstwie z Sydney i Aten, pan Tomasz Kucharski
Najlepsze zawodniczki i najlepsi zawodnicy uhonorowani zostali Pucharami Dyrektora Miêdzyszkolnego O¶rodka Sportu.
Najlepsze sztafety walczy³y o Puchar Dyrektora Miêdzyszkolnego O¶rodka Sportu i Puchar Prezesa KS AZS AWF.

Pozostali medali¶ci uhonorowani zostali okoliczno¶ciowymi pami±tkami.
Gimnazjum nr 21 reprezentowli nastêpuj±cy uczniowie:
Piotr Malec, Micha³ Gruszecki, Karol Wiecha, Kacper Podolecki, Paula Radziszewska, Emilia Ganczar, Joanna Ko¼lak, Kamil Cipkowski, Adrian Zaworski, Kamil Turol
Z przyjemno¶ci± informujemy o zajêciu 3 miejsca naszej szko³y w sztafetach i w wy¶cigu o puchar prezesa AZS AWF. Gratulujemy! Opiekunem zawodników by³ nauczyciel wf, pan Wojciech Rojek.
Zdjêcia i film: pan Wojciech Rojek
3 miejsce w Gimnazjadzie w unihokeju dziewcz±t, listopad 2011

Dnia 28 listopada odby³ siê fina³ unihokeja dziewczyn w ramach Gorzowskiej Spartakiady M³odzie¿y.
Fina³ poprzedzony by³ pó³fina³ami, które odby³y siê dnia 22 listopada 2011r. w gimnazjum nr 7.
Dziewczyny z 21 pokona³y Gimnazjum Spo³eczne SGSE 4:0 oraz Gimnazjum nr 20 - 5:1. W finale Gimnazjum 21 zremisowa³o z Gimnazjum Sportowym-2 2:2 i uleg³y¶my gimnazjum nr 7.
Ostatecznie zajê³y¶my 3 miejsce w¶ród szkó³ gorzowskich.
Gratulujemy!
Szko³ê reprezentowa³y:
Ma³gosia Piotrowska, Ania Piotrowska, Ada Jab³oñska, Klaudia Kaniewska, Paula Radziszewska, Ewelina Ganczar, Marta Malewicz,
Joanna Ko¼lak,
Natalia Sier¿ant, Klaudia Bednarczyk
.
Dwa razy z³oto w Miejskiej Gimnazjadzie w tenisie sto³owym, pa¼dziernik 2011

21 pa¼dziernika 2011 roku odby³a siê Miejska Gimnazjada w tenisie sto³owym.
W sk³adzie dziewcz±t reprezentuj±cych nasz± szko³ê zagra³y:
Joanna Le¶nicka, Elzbieta Rogowska i Magda S³odowska.
Pierwszy mecz dziewczyny zagra³y z Gimnazjum nr 9, drugi z Gimnazjum nr 13, a ostatni, fina³ z Gimnazjum nr 7.
Z ka¿d± nich poradzi³y sobie z ³atwo¶ci± zdobywaj±c mistrzostwo Gorzowa.
W Gimnazjadzie wyst±pili równie¿ ch³opcy w sk³adzie:
Bartosz Gejga³, Wiktor Ziska oraz Piotr Paj±k
Zagrali oni kolejno mecze z Gimnazjum nr 9, Gimnazjum Katolickim i Gimnazjum nr 13. Pokonali wszystkie zespo³y zdobywaj±c z³ote medale i awans na mistrzostwa województwa, które odbêd± siê nied³ugo w Zielonej Górze. Trenerem zawodniczek i zawodników jest nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole, pan Roman W±czek.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!
II miejsce w Turnieju
o Puchar Premiera Donalda Tuska, "Orlik 2012"

W Zespole Szkó³ nr 13 w Gorzowie Wlkp. odby³ siê
II turniej
w pi³ce no¿nej ch³opców
o Puchar Premiera
Donalda Tuska, "Orlik 2012"
Celem rozgrywek jest promowanie w¶ród dzieci i m³odzie¿y sportowej aktywno¶ci, zasad gry fair play oraz zachêcenie do wspólnego organizowania ró¿nych dzia³añ sportowych na obiektach wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012".

Du¿y sukces odnie¶li nasi gimnazjali¶ci w sk³adzie: Piotr Bujarski, Patryk Nowakowski, Kamil Kupsik, Pawe³ Dzikowski, Wiktor Ziska, Bartek Pruchnik, Karol Wlecha, Krystian Dolaciñski, którzy w finale miejskim pokonali dru¿ynê: SP 20 - 1:0, zremisowali z SP 13 - 3:3 i w meczu o I miejsce pokonali 3:0 MUKS Maksymilian Gorzów.
Gimnazjum nr 21 uzyska³o awans do pó³fina³u wojewódzkiego, który odbêdzie siê w Starym Kurowie w pa¼dzierniku. Gratulujemy.
Relacja: pan Roman W±czek
Zdjêcia: Joanna Szymczak

2 medale w lekkiej atletyce
na Miejskiej Spartakiadzie M³odzie¿y - maj 2011

W minion± ¶rodê, 11 maja, odby³a siê Miejska Spartakiada M³odzie¿y w lekkoatletyce. W gimnazjadzie, która odby³a siê na stadionie "Warty" wziê³a udzia³ liczna grupa uczniów naszej szko³y.
Nasz± szko³ê na zawodach reprezentowali: Kornelia Florczak, Ewelina Gancarz, £ukasz Mazur, Lawrence Drojetzki, Kamil Popiel, Mateusz ¦lusarczyk, Maciej Radzio, Dacjan Naumowicz, Jakub G³uchowski oraz £ukasz Korbik.
Sportowe emocje rozpoczê³y siê kilka minut po godzinie 11, kiedy to do rywalizacji stanêli ch³opcy w biegu na 110 metrów przez p³otki.
To w³a¶nie w tej konkurencji pierwszy medal zdoby³ Maciej Radzio który stan±³ na najni¿szym stopniu podium.
Na kolejne lekkoatletyczne emocje nie musieli¶my czekaæ d³ugo, bowiem na stadionie lekkoaletycznym co kilka minut rozpoczyna³y siê kolejne starty i tak po pewnym czasie dla Gimnazjum nr 21 kolejny medal - ze z³otego kruszcu - do³o¿y³ Dacjan Naumowicz. Z³oty medalista jak z procy wystrzeli³ na wysoko¶æ 165cm w konkurencji skoku wzwy¿.
Równolegle w drugiej czê¶ci stadionu trwa³y inne konkurencje. Po trwaj±cej ponad 30 minut walce i kilkunastu oddanych skokach, bardzo dobre, czwarte miejsce, zdobyli Mateusz ¦lusarczyk - osi±gaj±c wynik 5,60 m i Ewelina Gancarz.
Dobry rezultat osi±gn±³ równie¿ £ukasz Mazur - zdobywca pi±tego miejsca w pchniêciu kul±, a w biegu na 1000 metrów tak¿e pi±ty przybieg³ Lawrence Drojetzki.
Z kolei minimaln± ró¿nic± czasów na 100 metrów, czwart± lokatê zaj±³ Kamil Popiel.
Ostatecznie dla naszej szko³y uczniowie wywalczyli dwa medale. Wyniki ciesz± tym bardziej, ¿e ¿aden z nich nie trenuje w klubie sportowym, a sezon lekkoatletyczny dopiero siê zaczyna. Opiekunem naszych lekkoatletów by³ pan Roman W±czek.
Relacja: Maciej Niklas
III miejsce w Polsce kadetów w Sumo - kwiecieñ 2011

3 kwietnia 2011 roku odby³y siê w Warszawie
Mistrzostwa Polski Kadetów
w Sumo
W imprezie wystartowa³o 160 zawodniczek i zawodników. Bardzo dobrze zaprezentowali siê uczniowie naszego Gimnazjum.
Kuba G³uchowski z klasy III c, w kategorii wagowej 85 kg. i Daniel Chojka z klasy III a, w wadze +95 kg. (podczas walki na filmie obok) zajêli III miejsca w Polsce.
By³ to ich pierwszy start w tak powa¿nych zawodach.
Trenerem obu utalentowanych sportowców jest nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole, pan Tomasz Zieliñski.II miejsce w Wojewódzkiej Spartakiadzie M³odzie¿y
w tenisie sto³owym dziewcz±t - luty 2011

Dnia 25 lutego w Kro¶nie Odrzañskim odby³y siê lubuskie fina³y Spartakiady M³odzie¿y w tenisie sto³owym.
Nasz± szko³ê reprezentowa³y Agata Tokarska i Ela Rogowska.
Rywalizowa³o ze sob± 10 szkó³ w kategorii dziewcz±t i ch³opców (gimnazjum Lubsko, Gimnazjum 21 w Gorzowie, Gimnazjum Lubiszyn, Gimnazjum £êknica, Gimnazjum Otyñ, Gimnazjum nr 1 S³ubice, Gimnazjum nr 2 Miêdzyrzecz, Gimnazjum Szprotawa, Gimnazjum S³awa, Gimnazjum Radoszów)
Pierwszy mecz Agata z El± rozegra³y z zawodniczkami z £êknicy. Dziewczyny poradzi³y sobie ¶wietnie. Po krótkiej przerwie, zacz±³ siê kolejny pojedynek. Drugi mecz okaza³ siê trudniejszy, a rywalkami by³y zawodniczki z Miêdzyrzecza. Ale nasze kole¿anki wykazuj±c siê dobr± kondycj± i ogromnym duchem walki, wygra³y. Stoczy³y one jeszcze dwa pojedynki w swojej grupie i wesz³y do pó³fina³u. Po d³ugiej i wyczerpuj±cej walce wygra³y.
W finale zagra³y z dziewczynami z gimnazjum z Lubska. By³a to ciê¿ka walka do samego koñca, niestety przegra³y, ale tylko niewielk± ró¿nic± punktów. Na trzecim miejscu, tu¿ za naszym zespo³em, uplasowa³a siê szko³a z Lubiszyna.
Opiekunem i trenerem naszej reprezentacji jest pan Roman W±czek, który wspaniale przygotowa³ je do tych zmagañ sportowych oraz wspiera³ w trudnych chwilach.
Gratulujemy drugiego miejsca poniewa¿ by³o ono wywalczone w piêknym stylu i na miarê naszych mo¿liwo¶ci
Relacja i zdjêcia: Kasia Koper
II miejsce w Miejskiej Spartakiadzie M³odzie¿y
w pi³ce siatkowej ch³opców - styczeñ 2011

27 stycznia 2011 roku w Gimnazjum nr 17 odby³ siê fina³ Miejskiej Spartakiady M³odzie¿y w pi³ce siatkowej ch³opców, w którym udzia³ wziêli reprezentanci naszej szko³y w sk³adzie:
Damian Belda, Tomasz Miko³ajczyk, Adrian Mucharski, Gracjan Napiórkowski, Adrian Misiorny, Maciej Radzio, £ukasz Mazur, Kamil Popiel, Bartosz Szyd³owski.
Trenerem zespo³u jest nauczyciel wf w Gimnazjum nr 21, pan Tomasz Zieliñski.
W pó³finale przysz³o nam siê zmierzyæ ze Szko³± Spo³eczn± i po dobrej grze zwyciê¿yli¶my 2:0.
Drugi pó³fina³ rozegra³y Gimnazja nr 17 i 12, z którego zwyciêsko wysz³a szko³a nr 17.
W finale spotkali¶my siê w³a¶nie z Gimnazjum nr 17, którego cz³onkowie dru¿yny stanowi± trzon reprezentacji tej grupy wiekowej w naszym województwie.
Przegrali¶my po zaciêtej walce uzyskuj±c mimo wszystko najlepszy wynik w historii szko³y w tej dyscyplinie sportu, zostaj±c wicemistrzami Gorzowa w siatkówce.
Relacja: Cezary Rutkowski
Zdjêcia: Ania Zygmunt i Cezary Rutkowski
I miejsce w pófinale Lubuskiej Spartakiady M³odzie¿y
w tenisie sto³owym dziewcz±t - styczeñ 2011

Dnia 25 stycznia w ¦ciechowie odby³y siê pó³fina³y Lubuskiej Spartakiady M³odzie¿y w tenisie sto³owym.
Nasz± szko³ê reprezentowa³y:
Agata Tokarska i Ela Rogowska
Rywalizowa³o ze sob± 6 szkó³ z kategorii dziewcz±t (gimnazjum nr 21 Gorzów Wlkp., gimnazjum nr 20 Gorzów Wlkp., gimnazjum nr 2 Miêdzyrzecz, gimnazjum nr 2 S³ubice, gimnazjum ¦ciechów, gimnazjum Radoszyn) i ch³opców (gimnazjum Górki Noteckie, gimnazjum nr 9 Gorzów Wlkp., gimnazjum Witnica, gimnazjum nr 2 Miêdzyrzecz, gimnazjum nr 1 ¦wiebodzin, gimnazjum nr 1 S³ubice).
W pierwszym meczu Agata z El± rywalizowa³y z gimnazjum nr 2 ze S³ubic. Oczywi¶cie wygrana nale¿a³a do nas. Po krótkiej przerwie, podczas której podawany by³ obiad dla zawodników, wróci³y do gry. Drugi mecz wywo³a³ wiele emocji, gdy¿ by³ to mecz o 1 miejsce pó³fina³u. Dziewczyny wykazuj±c siê dobr± kondycj± i ogromnym duchem walki, wygra³y. Przesz³y do fina³ów na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu, tu¿ za naszymi zawodniczkami, uplasowa³ siê ¦ciechów.
Obserwuj±c grê naszych uczennic mo¿na za³o¿yæ, ¿e mamy szansê na zdobycie z³otego medalu w finale, który odbêdzie siê ju¿ wkrótce.
Opiekunem i trenerem naszej reprezentacji jest pan Roman W±czek, niew±tpliwy wspó³twórca sukcesów Agaty i Eli.
Gratulujemy wygranej i trzymamy kciuki w finale!
Fotoreporta¿: Karolina Machtyl
III miejsce w Miejskiej Spartakiadzie M³odzie¿y
w unihokeju ch³opców - styczeñ 2011

Gorzowska Spartakiada M³odzie¿y
w unihokeju ch³opców
Od pocz±tku stycznia nasza szkolna dru¿yna dzielnie walczy³a przedzieraj±c siê przez trudne eliminacje w unihokeju w ramach Gorzowskiej Spartakiady M³odzie¿y, zdobywaj±c ostatecznie III miejsce.
Gry a¿ do fina³u, od pocz±tku by³y bardzo ciê¿kie. Toczyli¶my zawziête pojedynki z o wiele lepiej przygotowanymi od nas dru¿ynami pod wzglêdem sprzêtowym i taktycznym.
Do ¶cis³ego fina³u dosta³y siê jedynie cztery najlepsze zespo³y z gorzowskich gimnazjów. Ze wzglêdu na poziom sportowy, dwie pierwsze lokaty by³y z góry zarezerwowane dla SGSE oraz Gimnazjum nr 7.
Nasza szkolna reprezentacja pomimo walki nie mog³a zwyciê¿aæ w ka¿dym meczu. Z powodów kadrowych ale tak¿e finansowych (rodzaj i stan kijów) oraz braku odpowiedniej ilo¶ci treningów nale¿y podwójnie pochwaliæ naszych zawodników za uzyskany wynik.
Podczas meczów aby wygraæ z lepszymi musieli¶my narzuciæ szybkie tempo i zdominowaæ rywali - komentowa³ mecz trener reprezentacji, pan Roman W±czek.
Nasz wynik cieszy tym bardziej, ¿e pierwsze 2 miejsca zajê³y szko³y, w których s± prowadzone sekcje unihokeja, a uczniowie trenuj± w klubach.
Koñcowa klasyfikacja:
I miejsce - Gimnazjum nr 7
II miejsce - SGSE
III miejsce - Gimnazjum nr 21
IV miejsce - ZSTiO
Gratulujemy naszym zawodnikom miejsca na podium i ¿yczymy tak¿e aby szko³± sfinansowa³a zakup dodatkowych, profesjonalnych kijów unihokejowych.
Relacja: Maciej Niklas
IV miejsce w Miejskiej Spartakiadzie M³odzie¿y
w koszykówce dziewcz±t - grudzieñ 2010

Podczas Miejskiej Spartakiady M³odzie¿y w koszykówce dziewcz±t, uczennice naszego Gimnazjum zajê³y IV miejsce.
W trakcie decyduj±cego, dramatycznego meczu o podium, w ostatniej sekundzie straci³y kosza, który przes±dzi³ o niekorzystnym wyniku spotkania.
Mimo wszystko dru¿yna prowadzona przez nauczycielkê wf, osi±gnê³a sukces bior±c pod uwagê ograniczon± ilo¶æ zajêæ treningowych, brak sparingów czy te¿ k³opoty zdrowotne zawodniczek.
Od trenerki zespo³u, pani Renaty Muszyñskiej:
W listopadzie i grudniu zosta³a rozegrana Gorzowska Spartiakiada M³odzie¿y w pi³ce koszykowej dziewcz±t.
Zawodniczki naszej szko³y zajê³y IV miejcse. Z uwagi na du¿± ilo¶æ szkó³ bior±cych udzia³ w rozgrywkach, mecze rozgrywane by³y w dwóch grupach. Dwie najlepsze dru¿yny przechodzi³y do fina³u. Koszykarki naszej szko³y spotka³y siê na parkiecie w walce o trzecie miejsce z Gimnazjum nr 20. Mimo, ¿e rozegra³y mecz swojego ¿ycia, pechowo przegra³y jednym punktem. Wygrywaj±c przez ca³y czas trwania meczu w ostatniej sekundzie straci³y kosza i przegra³y 15 do 16.
Uwa¿am, ¿e zajêcie IV miejsca jest du¿ym sukcesem dziewcz±t i nale¿y to doceniæ. Z uwagi na to, ¿e w szkole nie ma zajêæ dodatkowych z pi³ki koszykowej, spotyka³am siê z zawodniczkami przed lekcjami dwa razy w tygodniu. Nie wszystkim chcia³oby siê przychodziæ przed lekcjami i intensywnie æwiczyæ.
Mam nadziejê, ¿e w przysz³ym roku szkolnym Dyrekcja wygospodaruje godziny na zajêcia z kosza, bo bez intensywnej pracy na treningach nie ma co marzyæ o lepszym miejscu.
Chcia³abym bardzo podziêkowaæ dziewczynom za intensywn± pracê i chêci. Dziêkujê.
Zdjêcia: Julia Kukla
Mini Liga Pi³karska - 12 listopad 2010

Na prze³omie listopada i grudnia odbywa³a siê w naszej szkole I edycja
Mini Ligi Pi³karskiej
Ka¿da klasa mog³a wystawiæ dru¿ynê w zawodach zorganizowanych przez Samorz±d Uczniowski. Pomys³ narodzi³ siê w g³owach organizatorów ju¿ podczas kampanii wyborczej i by³ jednym z jej elementów.
Tak naprawdê pierwsza edycja by³a dla nas nie lada wyzwaniem organizacyjnym i nie sposób podziêkowaæ w tym miejscu p. Uli Odwrot, opiekunce SU, która pomaga³a nam w organizacji ca³ej imprezy.
Istot± rolê w zaplanowaniu rozgrywek odegrali cz³onkowie SU, Kuba G³uchowski oraz £ukasz Mazur. Zawsze na rozgrywkach obecny by³ te¿ Maciej Niklas, który czuwa³ nad bezpo¶rednim przebiegiem rozgrywek. Wszystkich obowi±zywa³ jednoznaczny regulamin Mini Ligi.
Sêdzi± zawodów by³ nauczyciel wf, pan Roman W±czek.
W tym miejscu chcia³bym podkre¶liæ niebagateln± rolê jak± odegra³ pan Tomasz Bobin w poprawianiu jako¶ci gry wielu pi³karzy. Pan Tomasz zawsze powtarza³ przy nieodpowiednim poziomie gry pi³karzy - "graj lepiej, bo bêdziesz pytany na nastêpnej lekcji", co mobilizowa³o wszystkich pi³karzy.
Wielkie podziêkowania chcê skierowaæ tak¿e do nauczycieli, którzy przez trzy tygodnie znosili komentarze o meczach, oraz zwalniali uczniów z koñcówek lekcji.
Najpierw po zaciêtych pojedynkach prowadzonych podczas d³ugich przerw wy³onili¶my pó³finalistów jednak najbardziej emocjonuj±ce okaza³y siê rozgrywki fina³owe.
Zagra³y bardzo równe poziomem zespo³y. Wydawaæ by siê mog³o ¿e klasa sportowa³ (III d) mia³a nik³± przewagê, lecz swoj± gr± nie pozostawi³a z³udzeñ wygrywaj± ca³y turniej.
Klasa III a zaj곱 II miejsce. Minimalnie s³absi okazali siê przedstawiciele klasy IID, który uplasowali siê na III lokacie.
Patrz±c na wielkie zainteresowanie uczniów meczami, z pewno¶ci± ju¿ wiosn± zrealizujemy drug±, rewan¿ow± edycjê naszej imprezy. Mamy nadzieje, ¿e klasy, które nie wziê³y udzia³u teraz do³±cz± do zawodów.
Maj±c na uwadze nasze kole¿anki, zapowiadamy tak¿e rozgrywki pi³ki siatkowej dla dziewcz±t, które odbêd± siê ju¿ niebawem.
Tekst: v-ce Przewodnicz±cy SU, Maciej Niklas
Zdjêcia: Tomasz Miko³ajczyk, Ania Zygmunt, Maciej Niklas

Wyniki I edycji Szkolnej Ligi Pi³karskiej w roku szkolnym 2010/2011

l.p Data Dzieñ tygodnia Grupa Mecz Wyniki
1. 15.11.2010 poniedzia³ek A I b - II a 0 - 5
2. 16.11.2010 wtorek B III a - III c 4 - 0
3. 17.11.2010 ¶roda C I a - III b 2 - 2
4. 18.11.2010 czwartek A II a - II d 1 - 7
5. 22.11.2010 poniedzia³ek B III c - III e 0 - 2
6. 23.11.2010 wtorek C III b - III d 2 - 13
7. 24.11.2010 ¶roda A I b - II d 0 - 2
8. 25.11.2010 czwartek B III a - III e 2 - 1
9. 26.11.2010 pi±tek C I a - III d 0 - 5
10. 30.11.2010 wtorek 1 pó³fina³ zw. A - zw. C
II d - III d
0 - 1
11. 1.12.2010 ¶roda 2 pó³fina³ zw. B - naj.II m.
II a - III a
0 - 2
12. 2.12.2010 czwartek mecz o III m. II a - II d 3 - 4
13. 3.12.2010 pi±tek fina³ III a - III d 0 - 1

Dnia 8.12.2010r. odby³o siê podsumowanie szkolnej MINI LIGI, która rozgrywa³a siê w ostatnich tygodniach na d³ugich przerwach w sali gimnastycznej. Po wyrównanych pojedynkach rozdano medale i wyró¿nienia.
I miejsce - kl. 3 d II miejsce - kl. 3 a III miejsce - kl. 2 d
T± krótk± uroczysto¶æ prowadzili: Maciej Niklas i Jakub G³uchowski Nagrody, puchary i medale wrêcza³y panie dyrektor szko³y, Ewa Józefowicz i Danuta Suska.
Podczas meczów najwiêcej goli strzeli³ Marcin ¦witalski z kl. 3 d, a¿ 8. Zwyciêzcom serdecznie gratulujemy!
Po gali zapytali¶my kilku uczniów naszej szko³y, co s±dz± o Mini Lidze.
£ukasz: Mia³em nadziejê, ¿e wygra klasa 2 d. Mecze by³y emocjonuj±ce! Prawie ca³a szko³a by³a obecna na tych rozgrywkach. Bardzo mi siê podoba³o i czekam na kolejne takie zawody!
Emila: Chcia³am, ¿eby wygra³a 3 a, poniewa¿ bardzo ich lubiê. Niestety w finale przegrali. Turniej by³ bardzo fajny.
Kasia: Liczy³am na zwyciêstwo 2 a. Szkoda, ¿e przegrali.
Ela: Ja chcia³am, ¿eby wygra³a 1 a, poniewa¿ w tej dru¿ynie gra³o bardzo du¿o dziewczyn. By³y nielicznymi na tym turnieju. Udowodni³y, ¿e laski te¿ potrafi± graæ w nogê, mimo ¿e przegra³y!
Podsumowanie: Kamila Szatkowskanagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl