stowarz | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Szanowni Pañstwo!
Od 2004 roku mo¿emy wybraæ, na co przekazaæ 1% swojego podatku.
Dziêki temu sami decydujemy o przeznaczeniu tej kwoty i tak p³aconej fiskusowi. Mo¿emy rozliczyæ j± na rzecz bud¿etu pañstwa lub te¿ mo¿emy aktywnie w³±czyæ siê do akcji, która pomo¿e poprawiæ jako¶æ kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y. Uzyskane w ten sposób ¶rodki nie obci±¿aj± osobistego bud¿etu, poniewa¿ pieni±dze w rzeczywisto¶ci pochodz± ze skarbu pañstwa.
Kolejny raz mamy szansê wesprzeæ dzia³ania organizacji pracuj±cych na rzecz wspólnego dobra. Jako podatnicy mo¿emy zdecydowaæ, kto dostanie nasze pieni±dze - 1% podatku nale¿nego urzêdowi skarbowemu. Je¶li nie wesprzemy ¿adnej organizacji po¿ytku publicznego (OPP), to ta kwota nie zostanie w naszej kieszeni - trafi do kasy pañstwa.
Zachêcamy Pañstwa do wziêcia udzia³u w akcji "1% dla mojej szko³y", która tak¿e w tym roku obejmie zasiêgiem ca³± Polskê. Sama akcja jest prosta i przejrzysta, a co najwa¿niejsze nie trzeba ponosiæ ¿adnych dodatkowych kosztów.

Akcja "1% dla mojej szko³y" skierowana jest g³ównie do osób odprowadzaj±cych podatek i tych wszystkich, dla których wa¿na jest edukacja swoich dzieci i poprawa jako¶ci kszta³cenia. Dziêki temu mo¿e nast±piæ przekazanie swojego podatku w³a¶nie na rzecz konkretnej instytucji, w naszym przypadku na Stowarzyszenie Przyjació³ Zespo³u Szkó³ nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Poni¿ej pokazujemy jak wype³niæ odpowiedni± rubryczkê w formularz PIT-37:

Ju¿ teraz dziêkujemy wszystkim Pañstwu za pomoc!


W poniedzia³ek, 7 marca o godz. 18.00, ody³o siê w pokoju nauczycielskim naszego Zespo³u Szkó³, spotkanie organizacyjno - za³o¿ycielskie powstaj±cego Stowarzyszenia Przyjació³ ZS 21. (Gimnazjum nr 21)
Stowarzyszenie bêdzie organizacj± zrzeszaj±c± wszystkie osoby pragn±ce w³±czyæ siê w spo³eczny ruch na rzecz edukacji w ZS 21.
Cel, to wspomaganie w realizacji zadañ dydaktycznych i opiekuñczo-wychowawczych oraz utrzymania bazy szko³y. D±¿enie do rozwoju ucznia z jego indywidualnymi zainteresowaniami, potrzebami i predyspozycjami.
W my¶l nowych przepisów podatkowych ka¿da osoba bêd±ca podatnikiem bêdzie mog³a zdecydowaæ o przekazaniu 1% swojego podatku od dochodu na rzecz Stowarzyszenia przy naszej szkole i tym samym dofinansowaæ jej bud¿et bêd±c przekonanym o celowo¶ci przekazanych ¶rodków pieniê¿nych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Gromadzenie funduszy pochodz±cych z dobrowolnych darowizn rodziców i sympatyków szko³y.
 2. Wspieranie uczniów, rodziców i szko³y w zakresie organizowania pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
 3. Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych funduj±c im stypendia i umo¿liwiaj±c dostêp do ró¿nego rodzaju ¼róde³ wiedzy /wyjazdy, sta³y dostêp do komputera, fachowa literatura, nauczyciel rozwijaj±cy umiejêtno¶ci ucznia/.
 4. Wspomaganie ZS 21 przy realizacji zakupów pomocy dydaktycznych, wyposa¿enia szko³y i drobnych remontów.
 5. Wspieranie uczniów znajduj±cych siê w trudnych warunkach materialnych poprzez udzielanie stypendiów.
 6. Wspieranie osób niepe³nosprawnych.
 7. Organizowanie kontaktów wspó³pracy z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Stowarzyszenie Przyjació³ Zespo³u Szkó³ Nr 21

STATUT

Rozdzia³ I
Nazwa, teren, siedziba

Art.1
Stowarzyszenie Przyjació³ Zespo³u Szkó³ Nr 21 w skrócie zwane dalej Stowarzyszeniem.

Art. 2
Stowarzyszenie prowadzi dzia³alno¶æ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granic±.

Art. 3
Siedzib± w³adz Stowarzyszenia jest miasto Gorzów Wielkopolski.

Art. 4
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrze¿ona

Art. 5
Stowarzyszenie mo¿e u¿ywaæ odznak i pieczêci zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami.

Art. 6
Stowarzyszenie opiera swoj± dzia³alno¶æ na pracy spo³ecznej cz³onków. Do prowadzenia swych spraw mo¿e zatrudniaæ pracowników.

Art. 7
Stowarzyszenie mo¿e byæ cz³onkiem krajowych i miêdzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu dzia³ania.


Rozdzia³ II
Cele i ¶rodki dzia³ania


Art.8

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Wspomaganie ZS nr 21 w realizacji zadañ dydaktycznych opiekuñczo-wychowawczych.
 2. Pomoc ZS nr 21 w utrzymaniu i rozwoju bazy szko³y.
 3. D±¿enie do rozwoju ucznia zgodnie z jego indywidualnymi zainteresowaniami, potrzebami i predyspozycjami.
 4. Wspieranie, w pierwszej kolejno¶ci, uzdolnionych uczniów znajduj±cych siê w trudnej sytuacji materialnej.
Art. 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Gromadzenie funduszy pochodz±cych z dobrowolnych darowizn rodziców i sympatyków szko³y.
 2. Wspieranie uczniów, rodziców i szko³y w zakresie organizowania pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
 3. Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych funduj±c im stypendia i umo¿liwiaj±c dostêp do ró¿nego rodzaju ¼róde³ wiedzy / wyjazdy, sta³y dostêp do komputera, fachowa literatura, nauczyciel rozwijaj±cy umiejêtno¶ci ucznia/.
 4. Wspomaganie ZS 21 przy realizacji zakupów pomocy dydaktycznych, wyposa¿enia szko³y i drobnych remontów.
 5. Wspieranie uczniów znajduj±cych siê w trudnych warunkach materialnych poprzez udzielanie stypendiów.
 6. Wspieranie osób niepe³nosprawnych.
 7. Organizowanie kontaktów wspó³pracy z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami na terenie miastaGorzowa Wlkp.
Art. 10

Stowarzyszenie mo¿e prowadziæ dzia³alno¶æ gospodarcz± na ogólnych zasadach okre¶lonych w odrêbnych przepisach. Dochód z dzia³alno¶ci gospodarczej Stowarzyszenia s³u¿y realizacji celów statutowych i nie mo¿e byæ przeznaczony do podzia³u miêdzy jego cz³onków.


Rozdzia³ III
Cz³onkowie

Art. 11

Cz³onkowie Stowarzyszenia dziel± siê na:
 1. cz³onków zwyczajnych,
 2. cz³onów wspieraj±cych,
 3. cz³onków honorowych.
Art. 12

 1. Cz³onkiem zwyczajnym mo¿e byæ osoba fizyczna posiadaj±ca pe³n± zdolno¶æ do czynno¶ci prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptuj±ca statutowe cele Stowarzyszenia
 2. Cz³onkiem wspieraj±cym mo¿e byæ osoba fizyczna lub prawna zainteresowana dzia³alno¶ci± Stowarzyszenia, która zadeklarowa³a na jego rzecz pomoc finansow± lub rzeczow± Osoba prawna dzia³a w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela
 3. Cz³onkiem honorowym mo¿e byæ osoba fizyczna, która wnios³a wybitny wk³ad w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wnios³a zas³ugi dla Stowarzyszenia
 4. Cz³onków zwyczajnych i wspieraj±cych przyjmuje w drodze uchwa³y Zarz±d, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godno¶ci cz³onka honorowego nastêpuje przez Walne Zebranie Cz³onków, na wniosek Zarz±du.
Art. 13

1. Cz³onek zwyczajny ma prawo do:
 • czynnego i biernego prawa wyborczego do w³adz Stowarzyszenia;
 • uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach itp. Organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • zg³aszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Stowarzyszenia;
 • zaskar¿ania do walnego Zebrania Cz³onków, uchwa³y zarz±du Stowarzyszenia o skre¶leniu z listy cz³onków.
2. Cz³onek zwyczajny obowi±zany jest do:
 • aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwa³ w³adz Stowarzyszenia;
 • regularnego op³acania sk³adek
Art. 14

 1. Cz³onek wspieraj±cy i honorowy, z wyj±tkiem czynnego r biernego prawa wyborczego, posiada prawa okre¶lone w art. 12 ust 1.
 2. Cz³onek wspieraj±cy i honorowy ma prawo braæ udzia³ -z g³osem doradczym -w statutowych w³adzach Stowarzyszenia
 3. Cz³onkowie honorowi zwolnieni s± z op³acania sk³adek cz³onkowskich.
Art. 15

1. Cz³onkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
 • dobrowolnej rezygnacji z przynale¿no¶ci do Stowarzyszenia, zg³oszonej na pi¶mie Zarz±dowi, po uprzednim uregulowaniu sk³adek cz³onkowskich i innych zobowi±zañ;
 • ¶mierci cz³onka lub utraty osobowo¶ci prawnej przez cz³onka wspieraj±cego;
 • skre¶lenia z listy cz³onków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z op³ata sk³adek cz³onkowskich lub innych zobowi±zañ, przez okres przekraczaj±cy l rok;
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia ra¿±cego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowieñ, uchwa³ i regulaminów oraz zasad etyki.
Art. 16

Od uchwa³ zarz±du w sprawie wykluczenia cz³onka przys³uguje prawo odwo³ania siê do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczenia W przypadku z³o¿enia odwo³ania, do czasu rozpatrzenia, prawa cz³onkowskie osoby wykluczonej pozostaj± w zawieszeniu.

Art. 17

Wszyscy cz³onkowie Stowarzyszenia maj± prawo do:
 1. Informacji o planowaniu i wykonaniu bud¿etu;
 2. Informacji o ¿yciu i dzia³alno¶ci Stowarzyszenia;
 3. Zabierania g³osu w sprawach, którymi zajmuje siê Stowarzyszenie;
 4. Wysuwania w³asnych propozycji nowych kierunków dzia³añ Stowarzyszenia;
 5. W³±czania siê w akcje organizowane przez Stowarzyszenie;
 6. W³±czania siê w proces powszechnej konsultacji przygotowanych projektów nowych rozwi±zañ
Rozdzia³ IV
W³adze Stowarzyszenia


Art. 18

W³adzami Stowarzyszenia s±:
 1. Warne Zgromadzenie
 2. Zarz±d Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna
Art. 19

 1. Kadencja wszystkich w³adz Stowarzyszenia trwa 3 lata a ich wybór odbywa siê w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn± wiêkszo¶ci± g³osów. Wybór w³adz nastêpuj e spo¶ród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwa³y w³adz Stowarzyszenia podejmowane s± zwyk³± wiêkszo¶ci± g³osów, przy obecno¶ci co najmniej polowy ogólnej liczby uprawnionych cz³onków. Zgromadzeni mog± uch waliæ g³osowanie tajne.
Art. 20

W przypadku ust±pienia, wykluczenia lub ¶mierci cz³onka w³adz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, sk³ad osobowy tych w³adz jest uzupe³niany spo¶ród nie wybranych kandydatów, wed³ug kolejno¶ci uzyskanych g³osów. Liczba dokoptowanych w ten sposób cz³onków w³adz nie mo¿e przekroczyæ 1/3 liczby cz³onków pochodz±cych z wyborów. Uzupe³nienie sk³adu w³adz przeprowadza siê je¿eli do koñca kadencji pozosta³o wiêcej ni¿ sze¶æ miesiêcy, zwyk³± wiêkszo¶ci± g³osów.

Walne Zgromadzenie Cz³onków

Art. 21

Walne Zgromadzenie jest najwa¿niejsz± w³adz± Stowarzyszenia i mo¿e obradowaæ jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 1. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwo³ywane przez Zarz±d przynajmniej raz na rok
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Cz³onków zwo³uje siê raz na 3. lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwo³ywane przez Zarz±d z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Vi cz³onków zwyczajnych Stowarzyszenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwo³ywane w ci±gu 2 tygodni od daty z³o¿enia wniosku. Obraduje ono jedynie nad sprawami, dla których zosta³o zwo³ane.
Art. 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale¿y:
 1. Okre¶lanie g³ównych kierunków dzia³ania i celów Stowarzyszenia
 2. Przyjmowanie sprawozdañ Zarz±du i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 3. Przyjmowanie sprawozdañ sta³ych grup zadaniowych powo³anych przez Zarz±d;
 4. Podejmowanie uchwa³ w sprawie udzielania absolutorium ustêpuj±cemu Zarz±dowi;
 5. Wybór cz³onków Zarz±du stowarzyszenia (zarz±d liczy o¶miu cz³onków). Wybory odbywaj± siê zwyk³± wiêkszo¶ci± g³osów w g³osowaniu tajnym, w obecno¶ci co najmniej po³owy cz³onków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach. W przypadku braku quorum wybory mog± odbyæ siê w drugim terminie, po up³ywie jednej godziny, w obecno¶ci co najmniej jednej czwartej uprawnionych do uczestnictwa w wyborach. Cz³onkowie w³adz Stowarzyszenia mog± byæ odwo³ani przez w³adzê, która dokona³a ich wyboru lub powo³ania. Nie mo¿na byæ jednocze¶nie cz³onkiem Zarz±du i Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybór cz³onków Komisji Rewizyjnej (trzech cz³onków). Wybory odbywaj± siê zwyk³± wiêkszo¶ci± g³osów w g³osowaniu tajnym, w obecno¶ci co najmniej po³owy cz³onków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach. W przypadku braku quorum wybory mog± odbyæ siê w drugim terminie, po up³ywie jednej godziny, w obecno¶ci co najmniej jednej czwartej uprawnionych do uczestnictwa w wyborach. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej mog± byæ odwo³ani przez w³adzê, która dokona³a ich wyboru lub powo³ania;
 7. Rozpatrywanie odwo³añ od uchwa³ Zarz±du lub Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie innych uchwa³;
 8. Uchwalanie zmian w statucie.
 9. Ustalanie wysoko¶ci sk³adek cz³onkowskich.
 10. Podjêcie uchwa³y o rozwi±zaniu Stowarzyszenia.
Art. 23

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia
 1. W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia bior± udzia³ wszyscy cz³onkowie zwyczajni Stowarzyszenia
 2. W Walnym Zgromadzeniu mog± uczestniczyæ zainteresowani cz³onkowie wspieraj±cy i honorowi wy³±cznie z g³osem doradczym.
 3. Zarz±d zawiadamia pismem wszystkich cz³onków zwyczajnych na 2 tygodnie przed terminem zwo³ania Walnego Zgromadzenia.
Art. 24

Zarz±d Stowarzyszenia
 1. W sk³ad Zarz±du wchodz±: Prezes Stowarzyszenia, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik oraz trzech cz³onków Zarz±du. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarz±du.
 2. Cz³onkowie Zarz±du wybieraj± spo¶ród siebie: Prezesa Stowarzyszenia, dwóch Wiceprezesów oraz Sekretarza i Skarbnik Wyboru dokonuj± w ci±gu 14 dni od dnia wybrania Zarz±du.
 3. Posiedzenia Zarz±du winny odbywaæ siê nie rzadziej ni¿ raz w miesi±cu.
S± one zwo³ywane przez Prezesa Zarz±du z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch cz³onków Zarz±du Zarz±d powinien uchwaliæ regulamin pracy Zarz±du.

Art. 25

Do kompetencji Zarz±du Stowarzyszenia nale¿y:
 1. podejmowanie uchwa³ w sprawach cz³onkostwa;
 2. podejmowanie uchwa³ w sprawach przyst±pienia Stowarzyszenia do innych organizacji;
 3. wydawanie regulaminów;
 4. powo³ywanie sta³ych grup zadaniowych i ich przewodnicz±cych w celu wykonania okre¶lonych zadañ zwi±zanych z realizacj± celo w statutowych Stowarzyszenia;
 5. rozwi±zywanie sta³ych grup zadaniowych, odwo³ywanie przewodnicz±cych tych grup; .
 6. przygotowanie sprawozdañ z dzia³alno¶ci Stowarzyszenia dla Walnego Zgromadzenia;
 7. zwo³ywanie Walnego Zgromadzenia.
 8. bie¿±ca kierowanie pracami Stowarzyszenia
 9. podejmowanie decyzji dotycz±cych planów finansowych Stowarzyszenia,
 10. uchwalanie bud¿etu Stowarzyszenia,
 11. prowadzenie bie¿±cych spraw Stowarzyszenia,
 12. zarz±dzanie zasobami Stowarzyszenia,
 13. Zarz±d reprezentuje Stowarzyszenie na zewn±trz.
Art. 26

1. Do sk³adania o¶wiadczeñ woli w zakresie praw i obowi±zków maj±tkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowi±zañ w jego imieniu jest wymagane wspó³dzia³anie dwóch cz³onków Zarz±du - w tym Prezesa

Art. 27

Komisja Rewizyjna jest jedna z w³adz Stowarzyszenia
 1. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz± trzy do piêciu osób wybrane przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. W ci±gu 14 dni od wyboru cz³onkowie Komisji Rewizyjnej wybieraj± ze swojego sk³adu Przewodnicz±cego Komisji Rewizyjnej. Komisja mo¿e uchwaliæ regulamin pracy Komisji.
 2. Cz³onek Komisji Rewizyjnej nie mo¿e byæ cz³onkiem Zarz±du ani pozostawaæ z takim cz³onkiem w stosunku pokrewieñstwa, powinowactwa lub podleg³o¶ci z tytu³u zatrudnienia, nie mo¿e te¿ byæ osob± skazan± prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo umy¶lne.
 3. Cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e otrzymywaæ z tytu³u pe³nienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysoko¶ci nie wy¿szej ni¿ okre¶lone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieruj±cych niektórymi podmiotami prawnymi.
 4. Komisja Rewizyjna jest powo³ana dla kontroli Stowarzyszenia ze szczególnym uwzglêdnieniem gospodarki finansowej. Kontrola jest przeprowadzana przynajmniej raz w roku. Komisja Rewizyjna mo¿e ¿±daæ przedstawienia przez w³adze Stowarzyszenia wszelkich dokumentów oraz powierzaæ badanie dokumentacji finansowej bieg³ym rzeczoznawcom na koszt Stowarzyszenia
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystêpowaæ do Zarz±du z wnioskami wynikaj±cymi z ustaleñ kontroli i ¿±daæ wyja¶nieñ.
 6. Przewodnicz±cy lub cz³onkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo braæ udzia³, z g³osem doradczym, w posiedzeniach Zarz±du Stowarzyszenia
 7. Komisja Rewizyjna przedk³ada Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i wystêpuje z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarz±du Stowai2yszenia
 8. Komisja Rewizyjna mo¿e zg³aszaæ wniosek o odwo³anie Zarz±du lub poszczególnych jego cz³onków wybranych (dobranych) przez Zarz±d w trakcie kadencji.
Art. 28

O ile statut nie stanowi inaczej, uchwa³y w³adz zapadaj± zwyk³± wiêkszo¶ci± g³osów, przy obecno¶ci powy¿ej po³owy uprawnionych. W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw, na Walnym Zgromadzeniu, decyduje g³os przewodnicz±cego Walnego Zgromadzenia, na posiedzeniu Zarz±du- Prezesa Stowarzyszenia, a na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej -przewodnicz±cego Komisji Rewizyjnej.

Rozdzia³ V
Maj±tek Stowarzyszenia


Art. 29

Stowarzyszenie, z zachowaniem obowi±zuj±cych przepisów, mo¿e przyjmowaæ krajowe i zagraniczne dotacje, dotacje z funduszy celowych, darowizny, sk³adki i zapisy oraz korzystaæ z ofiarno¶ci publicznej.

Art. 30

W ramach gospodarki finansowej Stowarzyszenia zabronione jest
 1. udzielania po¿yczek lub zabezpieczania zobowi±zañ maj±tkiem organizacji w stosunku do jej cz³onków, cz³onków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostaj± w zwi±zku ma³¿eñskim albo w stosunku pokrewieñstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieñstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s± zwi±zani z tytu³u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania ich maj±tku na rzecz ich cz³onków, cz³onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób trzecich, w szczególno¶ci je¿eli przekazanie to nastêpuje bezp³atnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania maj±tku na rzecz cz³onków, cz³onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób trzecich, chyba ¿e to wykorzystanie bezpo¶rednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub us³ug od podmiotów, w których uczestnicz± cz³onkowie organizacji, cz³onkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Art. 31

1. ¬ród³ami powstawania maj±tku Stowarzyszenia s±:
 1. Sk³adki cz³onkowskie;
 2. Dobrowolne wp³at
 3. Korzy¶ci z ofiarno¶ci publicznej.
 4. Wp³ywy z dzia³alno¶ci Statutowej.
 5. Dochody z nieruchomo¶ci i ruchomo¶ci stanowi±cych w³asno¶æ Stowarzyszenia lub bêd±cych w u¿ytkowaniu Stowarzyszenia.
2. ¦rodki finansowe, niezale¿nie od ¼róde³ ich pochodzenia, mog± byæ przechowywane wy³±cznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wp³aty gotówkowe winny byæ, przy uwzglêdnieniu bie¿±cych potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

3. Sk³adki cz³onkowskie powinny byæ wp³acane do koñca I kwarta³u ka¿dego roku. Nowo przyjêci cz³onkowie wp³acaj± sk³adki w ci±gu 3 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjêciu na cz³onka Stowarzyszenia.

Art. 32

Stowarzyszenie mo¿e prowadziæ dzia³alno¶æ gospodarcz±, wed³ug zasad okre¶lonych w odrêbnych przepisach. Dochód z dzia³alno¶ci gospodarczej Stowarzyszenia s³u¿y realizacji celów statutowych i nie mo¿e byæ przeznaczany do podzia³u miêdzy cz³onków Stowarzyszenia

Art. 33

Stowarzyszenie mo¿e przejmowaæ w zarz±d lub dzier¿awê maj±tek administracji publicznej, spó³dzielczy, spó³ek prawa handlowego lub prywatny.


Rozdzia³ VI
Zmiana statutu i rozwi±zanie Stowarzyszenia


Art. 34

 1. Uchwa³y w sprawie zmiany statutu i rozwi±zania Stowarzyszenia zapadaj± na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia wiêkszo¶ci± dwóch trzecich g³osów w obecno¶ci minimum po³owy uprawnionych do g³osowania.
 2. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, podejmuj±c decyzjê o rozwi±zaniu Stowarzyszenia, decyduje o przekazaniu maj±tku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotycz±cych rozwi±zania i likwidacji Stowarzyszenia , nie uregulowanych w statucie, maja odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20,poz. 104 z pó¼niejszymi zmianami).
Rozdzia³ VII


Art. 35

Statut oraz jego zmiany wchodz± w ¿ycie po uprawomocnieniu siê postanowienia sadu rejestrowego i z up³ywem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowo¶æ prawn±.


nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl