stronki | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Zapraszamy na portfolio stron uczniów naszego Gimnazjum, które wykonali sami lub z pomoc±, ale na pewno je prowadz± lub te¿ prowadzili.
Wszystkie powstawa³y w okresie ostatnich kilku miesiêcy i lat na lekcjach informatyki. S± w¶ród nich bardzo dobre i ubogie, têtni±ce ¿yciem oraz zapomniane.
Ten przegl±d ma pokazaæ wk³ad pracy uczniów i ich ponadprzeciêtne umiejêtno¶ci a tak¿e zainteresowania.

Pawe³ Wysk £ukasz Wojciechowski Marek Siemdaj
Micha³ Kostyszak
Mariusz Gronkowski
Adrian Kruszewski Piotr Byczkowski
Adrian Kruszewski Jakub Wolski Kuba Zdanewiczi
Adrian Jeziorski
Ola Korytowska
Weronika Raæko
Magda Dostatnia
Katarzyna Szczygie³
Natalia Pukliñska
Iga Kasprzak
Justyna Jach
Anna Mieczkowska
Adriana Matusiak
Edyta Studencka
Piotr Czak
Jacek Czak
Natalia Marczewska Pawe³ Lasowy Maciej Antoniak
Adrian Kruszewski
Adam Baniewicz
Kamil Mrzyg³ód
Dariusz Grabka
Justyna £adowska
Aleksandra Kustrzyñska
Micha³ Bogusz
Dariusz Grabka
Krzysztof Kopczyñski Bart³omiej Balcewicz
Mateusz Ch³opecki
Bartosz Trzeszczoñ Pawe³ Krzy¿anowski
Jakub Kotowski
Piotr Byczkowski
Bartosz Motowid³o
Rados³aw Piasecki
S³awomir Zmelty
Monika Mako¶ Sylwia Wawrzyniak
Roksana Szuder Katarzyna Pyrzyñska
Agnieszka Kapu¶ciñska
Iwona Szarzyñska
Aleksandra Pie¶lak Pawe³ Maluszczak Anna Jêdrzejczak
Artur G³adysz Joanna Lodziñska
Ernestyna Heider
 
Karolina Kobryñ Kamil Kasperowicz  
Maciej Mazurek Magda Kos  
Paulina Mako¶
Malwina Lasoñ
   
Przemek K³obus   Wojtek Kowolik
    Portal kl II b
Piotr Pogorzelec
Agnieszka Drozd Daniel Choci³owicz
Grzegorz Staciwa
Emil Leszko
Ewelina Skrzypnik Inga Ko³tun
Gosia W±czek
Karol Tomczak
Kasia Mazan Kasia Serbakowska Kasia S³ugocka
Maja Treichel Marlena Wojnarska Martyna Nawrocka
Mateusz Hamerla Mateusz Nowacki Micha³ Pa³ka
Mi³osz Garbolewski
Maciek Blatkiewicz
Monika Wojnarska Natalia Morawska
Olga Sidor Paulina Sapor Paulina Str±czek
Pawe³ Budynek Piotr Marciniak Piotr Nawrocki
Radek Zarzycki £ukasz Zagórski Karol Gromala
Adam Watrak Aga Plis,
Sandara Pawko,
Kasia Wach
Anita Rybska,
Marcin Olek
Jakub Madeksza,
Kamil Hajduk
Kacper S³omczyñski Karolina K±kalec,
Iza Zarówna
Konrad ¦wi±tkowski,
Damian Zawadzki
Marta Wroniak Martyna S³awiñska
Marzena Oziab³o Max £êkowski,
Marcin Nowak
Micha³ Midloch
Ola Le¶nicka Ola Patan Pawe³ Gajdulewicz,
Maciej Stê¿a³a
Piotr Chudalewski,
Micha³ Olszewski,
Patryk Gorzkiewicz
Szempliñska Olga Tomasz Drozd,
Asia Jaworska
Warzybok Adam Wojciech Sygier,
Szymañski Artur
Bartosz Grze¶kowiak
Arek Jarlaczyk Andrzej Makowski Dawid Pych
Mateusz Wojewoda Mateusz Wojewoda Paula Rakiej
   
Pawe³ Tryba³a    
Martyna Baraniak Roksana Baranowska
Angelika Piaskowska
Karolina Cwojdziñska
Katarzyna Dziêbowska Agnieszka Galimska Bartosz Gejga³
Kinga Gurbin Marcin Kamoda Katarzyna Kozakiewicz
Oliwia Jerzyñska
Julia Kukla Ada Kukurowska Katarzyna Kurowska
Wojciech Mamul
Maciej Makowski
Monika Miñkowska
Ola Trautmann
Dominika Mucharska
Natalia Koralewska
Dacjan Naumowicz Konrad Wojciechowski
Pawe³ Szawiel
Klaudia Snoch


nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl