statut | Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Statut Zespo³u Szkó³ nr 21
Ocenianie wewn±trzszkolne - I etap kszta³cenia
Ocenianie wewn±trzszkolne - II etap kszta³cenia
Ocenianie wewn±trzszkolne - III etap kszta³cenia
Kryteria oceniania zachowania uczniów
Organizacja pracy Samorz±du Uczniowskiego
Procedury postêpowania z uczniem w sytuacjach szczególnych
Program profilaktyki
Regulamin biblioteki
Regulamin ¶wietlicy
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Szkolnego Centrum Multimedialnego
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego
Zasady rekrutacji do Szko³y Podstawowej nr 21
Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 21Zarz±dzeniem Dyrektora Zespo³u Szkó³ nr 21 w Gorzowie Wlkp. nr 2/2015/2016 z dnia 01.09.2015r.


Do otwierania plików PDF prosimy u¿ywaæ programu: PDF-XChange Viewer

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepsz±
stronê internetow±V miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl